0

Review unit 9 lớp 6 houses in the future vndoc com

3 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 17:40

Review Unit 9 lớp 6 Houses in the future VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập Miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 SOẠN TIẾNG[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí SOẠN TIẾNG ANH i-LEARN SMART WORLD REVIEW UNIT 9: HOUSES IN THE FUTURE Listening Review unit Houses in the future tiếng Anh trang 102 You will hear Jenny talking to her friend, Tom, about a TV show she watched For each question, choose the correct answer (A, B, or C) You will hear the conversation twice Bạn nghe Jenny nói chuyện với bạn ấy, Tom, chương trình xem Với câu hỏi, chọn câu trả lới Bạn nghe lần Click để nghe Đáp án - C; - B; - B; - C; - B; Reading Review tiếng Anh unit lớp Houses in the future trang 102 Read about the three devices of the future Choose the correct answer (A, B, or C) Đọc đoạn văn thiết bị tương lai Chọn đáp án A, B C Đáp án - C; - A; - B; Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí - C; - C; Vocabulary Review unit tiếng Anh Smart World trang 103 Fill in the blank with words from the box Các vào ô trống từ hộp Đáp án - megacity - robot helper - Moon - underground - lock - 3D printer - space station Grammar Review unit tiếng Anh lớp i-Learn Smart World Write full sentences using the words below Viết đầy đủ câu sử dụng sử dụng từ Đáp án We might have automatic food machines I think a few people will live in earthscrapers A lot of people will live in cities on the sea How astronauts sleep in space? Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 61 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí What you think homes will be like? I think many people will have robot helpers They have to use a special toilet Pronunciation Review unit i-Learn Smart World lớp trang 103 Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions Khoanh vào từ có trọng âm khác với từ cịn lại câu hỏi sau Đáp án - B; - B; Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others Khoanh chọn từ có phần gạch phát âm khác với từ lại Đáp án - A; - D; - B Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: https://vndoc.com/tai-lieu-tieng-anh-lop-6 Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-6 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop6 Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 22 61 8 ... lớp theo Unit: https:/ /vndoc. com/ tai-lieu-tieng-anh-lop -6 Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao: https:/ /vndoc. com/ tieng-anh-pho-thong-lop -6 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https:/ /vndoc. com/ test/mon-tieng-anh-lop6... from the other three in the position of primary stress in each of the following questions Khoanh vào từ có trọng âm khác với từ cịn lại câu hỏi sau Đáp án - B; - B; Circle the word that has the. .. live in earthscrapers A lot of people will live in cities on the sea How astronauts sleep in space? Trang chủ: ht t p s : // v nd o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 02 22 61
- Xem thêm -

Xem thêm: Review unit 9 lớp 6 houses in the future vndoc com,