0

4 CV giải trình BHXH

2 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2023, 08:22

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận A Cơng ty A đóng bảo hiểm xã hội quận A theo mã số TH ; mã số thuế Ngày /tháng / năm 2018 đơn vị nhận thông báo số ngày quan Bảo hiểm xã hội quận việc lệch số liệu toán thuế thu nhập cá nhân danh sách đóng BHXH năm 2017 Cơng ty giải trình cụ thể sau: - Số lao động tốn thuế TNCN năm 2017 người (Có biểu danh sách 05 kèm theo) - Số lao động tham gia đóng BHXH quận người, tham gia BHXH nơi khác người ; Số lao động nghi hưu khơng đóng BHXH người; Số lao động ký HĐLĐ khoán việc người (Có danh sách kèm theo, C12 tháng 12/2017) - Số người lệch người lý Đơn vị cam kết số liệu chịu trách nhiệm trước pháp luật việc giải trình Số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH đơn vị báo tăng phát sinh vào tháng năm 2018 Trên báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN Công ty từ tháng 01/2017 đến hết 12/2017./ Nơi nhận: - BHXH quận ; - Lưu: VT, TC GIÁM ĐỐC Nguyễn … ... sách đóng BHXH năm 2017 Cơng ty giải trình cụ thể sau: - Số lao động tốn thuế TNCN năm 2017 người (Có biểu danh sách 05 kèm theo) - Số lao động tham gia đóng BHXH quận người, tham gia BHXH nơi... nhiệm trước pháp luật việc giải trình Số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH đơn vị báo tăng phát sinh vào tháng năm 2018 Trên báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN Công ty từ tháng... BHXH người; Số lao động ký HĐLĐ khoán việc người (Có danh sách kèm theo, C12 tháng 12/2017) - Số người lệch người lý Đơn vị cam kết số liệu chịu trách nhiệm trước pháp luật việc giải
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 CV giải trình BHXH ,