0

AP SUAT CHAT LONG BINH THONG NHAU

3 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2023, 16:08

Bài 8 ÁP SUẤT CHẤT LỎNG BÌNH THÔNG NHAU Câu 1 Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng A Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương B Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị. Bài ÁP SUẤT CHẤT LỎNG - BÌNH THƠNG NHAU Câu Điều sau nói áp suất chất lỏng A Chất lỏng gây áp suất theo phương B Áp suất tác dụng lên thành bình khơng phụ thuộc diện tích bị ép C Áp suất gây trọng lượng chất lỏng tác dụng lên điểm tỉ lệ nghịch với độ sâu D Nếu độ sâu áp suất chất lỏng khác Câu Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên điểm phụ thuộc A Khối lượng lớp chất lỏng phía B Trọng lượng lớp chất lỏng phía C Thể tích lớp chất lỏng phía D Độ cao lớp chất lỏng phía Câu Điều sau nói áp suất chất lỏng? A Chất lỏng gây áp suất theo phương lên đáy bình, thành bình vật lịng B Chất lỏng gây áp suất theo phương ngang C Chất lỏng gây áp suất theo phương thẳng đứng, hướng từ lên D Chất lỏng gây áp suất điểm đáy bình chứa Câu Cơng thức tính áp suất chất lỏng d h A p  B p = D h C p = D.V D p  h d Câu Trong kết luận sau, kết luận khơng bình thơng nhau? A Bình thơng bình có nhiều nhánh thơng B Tiết diện nhánh bình thơng phải C Trong bình thơng chứa nhiều chất lỏng khác D Trong bình thông chứa chất lỏng đứng yên, mực chất lỏng nhánh độ cao Câu Một cục nước đá bình nước Mực nước bình thay đổi cục nước đá tan hết A.Tăng B.Giảm C Không đổi D.Không xác định Câu Ba bình chứa lượng nước C Đun nóng bình lên nhiệt độ So sánh áp suất nước tác dụng lên đáy bình ta thấy A p1 = p2 = p3; B p1> p2 > p3; C p3> p2 > p1; D p2 > p3 > p1 Câu Một bình đựng chất lỏng bên Áp suất điểm nhỏ nhất? A Tại M B Tại N C Tại P D Tại Q °M °N °Q °P Câu Bốn bình 1,2,3,4 đựng nước Áp suất nước lên đáy bình lớn nhất? A Bình B Bình C Hình D Bình (1) (2) (4) (3) Câu 10 Trong hình bên, mực chất lỏng bình ngang Bình đựng nước, bình đựng rượu, bình đựng thuỷ ngân.Gọi p1, p2, p3 áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy bình 1, Chọn phương án (2) (3) (1) A p1> p2 > p3; B p2> p3 > p1; C p3> p1 > p2; D p2> p1 > p3 Câu 11 Khi thiết kế đập chắn nước, quy luật áp suất chất lỏng, yêu cầu đập kiên cố, an tồn tiết kiệm vật liệu phương án hình hợp lí A Hình a B Hình b C Hình c d D Hình d c a b Câu 12 Một tàu ngầm di chuyển biển Áp kế đặt vỏ tàu 875 000 N/m2, lúc sau áp kế 165 000 N/m2 Nhận xét sau đúng? A Tàu lặn xuống B Tàu chuyển động phía trước theo phương ngang C Tàu từ từ lên D Tàu chuyển động lùi phía sau theo phương ngang Câu 13 Một bình hình trụ cao 2,5m đựng đầy nước Biết khối lượng riêng nước 1000kg/m3 Áp suất nước tác dụng lên đáy bình A 2500Pa B 400Pa C 250Pa D 25000Pa Câu 14 Một bình hình trụ cao 1,8m đựng đầy rượu Biết khối lượng riêng rượu 800kg/m3 Áp suất rượu tác dụng lên điểm M cách đáy bình 20cm A 1440Pa B 1280Pa C 12800Pa D 1600Pa Câu 15 Cho khối lượng riêng thuỷ ngân 13600kg/m Trọng lượng riêng nước 10000N/m3 Ở độ sâu, áp suất thuỷ ngân lớn áp suất nước lần? A 13,6 lần B 1,36 lần C D C 136 lần D Không xác định thiếu yếu tố B Câu 16 Cho hình vẽ bên Kết luận sau so sánh áp suất điểm A, B, C, D A pA > pB > pC > pD B pA > pB > pC = pD C pA < pB < pC = pD D pA < pB < pC < pD A Câu 17 Một thùng đựng đầy nước cao 80 cm Áp suất điểm A cách đáy 20 cm bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng nước 10000 N / m3 A 8000 N / m2 B 2000 N / m2 C 6000 N / m2 D 60000 N / m2 Câu 18 Cho ba bình giống hệt đựng chất lỏng rượu, nước thủy ngân với thể tích Biết trọng lượng riêng thủy ngân dHg=136000N/m3, nước dnước=10000N/m3 , rượu drượu=8000N/m3 Hãy so sánh áp suất chất lỏng lên đáy bình A pHg < pnước < prượu B pHg > prượu > pnước C pHg > pnước > prượu D pnước >pHg > prượu Câu 19 Trong bình thơng chứa thủy ngân, người ta đổ thêm vào nhánh axit sunfuaric nhánh lại đổ thêm nước.Khi cột nước nhánh thứ hai 64cm mực thủy ngân hai nhánh ngang nhau.Hỏi độ cao cột axit sunfuaric giá trị giá trị sau đây.Biết trọng lượng riêng axit sunfuaric nước d1=18000N/m3 d2=10000N/m3 A 64cm B 42,5 cm C 35,6 cm D 32 cm Câu 20 Một ống chứa đầy nước đặt nằm ngang hình vẽ Tiết diện ngang phần rộng 60cm2, phần hẹp 20cm2 Hỏi lực ép lên pít tơng nhỏ để hệ thống cân lực lực tác dụng lên pittông lớn 3600N A F = 3600N B F = 3200N C F = 2400N D F = 1200N Câu 21 Cho trọng lượng riêng thuỷ ngân 136000N/m , khối lượng riêng nước 1000kg/m3 Ở độ sâu nước áp suất nước áp suất độ sâu 75cm thuỷ ngân? A 136m B 102m C 1020m D 10,2m Câu 22 Hai bình đáy rời có tiết diện đáy nhúng xuống nước đến độ sâu định (hình vẽ) Nếu đổ kg nước vào bình vừa đủ để đáy rời khỏi bình Nếu thay 1kg nước 1kg chất lỏng khác có khối lượng riêng nhỏ nước đáy bình có rời khơng? A Đáy bình A rời ra, bình B khơng rời B Đáy bình B rời ra, bình A khơng rời C Cả hai đáy rời D Cả hai đáy không rời A B ... sunfuaric nhánh lại đổ thêm nước.Khi cột nước nhánh thứ hai 64cm mực thủy ngân hai nhánh ngang nhau. Hỏi độ cao cột axit sunfuaric giá trị giá trị sau đây.Biết trọng lượng riêng axit sunfuaric
- Xem thêm -

Xem thêm: AP SUAT CHAT LONG BINH THONG NHAU,