0

Cambridge vocabulary for IELTS advanced book

177 7 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2022, 18:43

untitled Bộ từ vựng Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced của NXB Cambridge phù hợp cho level 7 0 9 0 Nên sử dụng danh mục từ cuối sách, tra nghĩa trong từ điển những từ chưa biết Sau đó quay trở lạ. H ng d n B t v ng Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced c a NXB Cambridge phù h p cho level 7.0-9.0 Nên s d ng danh m c t cu i sách, tra ngh a t n nh ng t ch a bi t Sau quay tr l i luy n t p theo đ n v đ c ng c t luy n t p k n ng làm thi Sau có th dùng ph n m m quizlet.com đ so n l i danh m c t , ph c v ôn t p c ng c v sau Nên luy n t p b sách có h ng d n k thu t làm thi đ y đ nh b sách Cambridge Complete IELTS, b đ Cambridge IELTS, hay b sách khác đ u có minh.edu.vn Dùng ch c n ng tìm ki m đ tìm sách Traditional, with shift and no shift ...H ng d n B t v ng Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced c a NXB Cambridge phù h p cho level 7.0-9.0 Nên s d ng danh m c t cu i sách, tra... ng c v sau Nên luy n t p b sách có h ng d n k thu t làm thi đ y đ nh b sách Cambridge Complete IELTS, b đ Cambridge IELTS, hay b sách khác đ u có minh.edu.vn Dùng ch c n ng tìm ki m đ tìm sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Cambridge vocabulary for IELTS advanced book,