0

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHẦN THI QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN doc

120 38,028 1,437

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 03:20

CÂU HỎI ĐÁP ÁN PHẦN THI QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆNTheo Điều 3:Câu 1. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng:a. Từ 500V trở lênb. Đến 1000Vc. Từ 1000V trở lên d- Trên 1000VCâu 2. Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:a. Người cấp phiếu. b. Người cho phép. c. Người lãnh đạo công việc. d. Tất cả đều sai.Câu 3.Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy giám sát nhân viên đơn vị công tác trong suốt quá trình thực hiện công việc là: a. Người lãnh đạo công việc. b. Người cấp phiếu. c. Người cho phép. d. Người chỉ huy trực tiếp.Câu 4.Người cấp phiếu công tác là những người nào sau đây: a. Là người của đơn vị công tác.b. Là người của đơn vị trực tiếp vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác.c. Là người của đơn vị công tác hoăc người của đơn vị quản lý vận hành được giao nhiệm vụ cấp phiếu công tác.d. Tất cả đều sai.Câu 5.Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện trường công tác đã đảm bảo an toàn về điện là:a. Người lãnh đạo công việc. b. Người cấp phiếu. c. Người cho phép. d. Người chỉ huy trực tiếp.Câu 6. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là: a. Người giám sát an toàn điện b. Người cấp phiếu. c. Người cho phép. d. Người chỉ huy trực tiếp.Câu 7. Đơn vị công tác được quy định như thế nào:a.Là đơn vị thực hiện công việc sửa chữa, thí nghiệm, xây lắp v.v. b.Mỗi đơn vị công tác phải có tối thiểu 2 người, trong đó phải có 1 người chỉ huy trực tiếp chịu trách nhiệm chung.c.Cả a bd. Tất cả a, b, c đều sai.Câu 8. Đơn vị làm công việc được quy định như thế nào là đúng:a.Là đơn vị quản lý vận hành.b.Là đơn vị ngoài550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 1/120 c.Là đơn vị có quyền trách nhiệm cử ra đơn vị công tác để thực hiện công việc sửa chữa, thí nghiệm, xây lắp v.v. d.Mỗi đơn vị làm công việc phải có tối thiểu 2 người, trong đó phải có 1 người chỉ huy trực tiếp chịu trách nhiệm chung.Câu 9. Nhân viên đơn vị công tác được quy định như thế nào là đúng:a.Là người của đơn vị công việc trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công.b.L à người của đơn vị công tác trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công.c.Là người của đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công.d.Là người của đơn vị ngoài trực tiếp thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp phân công.Câu 10. Làm việc có cắt điện hoàn toàn được quy định như thế nào là đúng:a. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc.b.Công việc làm ở thiết bị điện trong nhà đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc.c.Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà đã được cắt điện từ mọi phía (kể cả đầu vào của đường dây trên không đường cáp), các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạnh đang có điện đã khoá cửa; trong trường hợp đặc biệt thì chỉ có nguồn điện hạ áp để tiến hành công việc.d. Cả a, b c đều sai.Câu 11. Công việc làm ở thiết bị điện ngoài trời hoặc trong nhà chỉ có một phần được cắt điện để làm việc hoặc thiết bị điện được cắt điện hoàn toàn nhưng các lối đi ra phần phân phối ngoài trời hoặc thông sang phòng bên cạch có điện vẫn mở cửa- là:a. Làm việc có cắt điện một phần. b. Làm việc có cắt điện hoàn toàn c. Làm việc có điện. d. Cả a, b c đều sai.Câu 12. Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng- là:a. Làm việc có cắt điện một phần. b. Làm việc có cắt điện hoàn toàn c. Làm việc có điện. d. Cả a, b c đều sai.Câu 13. Phương tiện bảo vệ cá nhân là gì: a. L à trang bị mà nhân viên đơn vị công tác phải sử dụng để phòng ngừa tai nạn cho chính mình. 550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 2/120b.Là trang bị mà đơn vị công tác phải sử dụng để phòng ngừa tai nạn cho đơn vị công tác.c.Là các tràn thiết bị kỹ thuật an toàn.d. Cả a, b c đều đúng.Theo điều 4:Câu 14: Để đảm bảo an toàn điện thì mọi công việc khi tiến hành trên thiết bị vật liệu điện, ở gần hoặc liên quan đến thiết bị điện vật liệu điện đang mang điện đều phải:a. Thực hiện theo phiếu công tácb. Thực hiện theo lệnh công tácc. Thực hiện theo phiếu công tác hoặc lệnh công tácd. Thực hiện theo phiếu công tác lệnh công tácCâu 15: Để đảm bảo an toàn điện thì mọi công việc khi tiến hành trên thiết bị vật liệu điện, ở gần hoặc liên quan đến thiết bị điện vật liệu điện đang mang điện đều phải:a. Thực hiện theo phiếu giao nhiệm vụ.b. Thực hiện theo phiếu thao tác phiếu công tácc. Thực hiện theo phiếu thao tác lệnh công tácd. Thực hiện theo phiếu công tác hoặc lệnh công tác550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 3/120Câu 16: Để đảm bảo an toàn điện thì mọi công việc khi tiến hành trên thiết bị vật liệu điện, ở gần hoặc liên quan đến thiết bị điện vật liệu điện đang mang điện đều phải:a. Thực hiện theo phiếu công tácb. Thực hiện theo lệnh công tácc. Thực hiện theo a hoặc bd. Thực hiện theo a b đều đúngCâu 17: Để đảm bảo an toàn điện, cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những người:a. Chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện các quy trình có liên quan.b. Chưa biết rõ những việc sẽ phải làm.c. Cả a bd. Cả a, b c đều saiCâu 18: Để đảm bảo an toàn điện, cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những người:a. Chưa được kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện, chưa biết rõ những việc sẽ phải làmb. Chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện, chưa biết rõ những việc sẽ phải làmc. Chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện các quy trình có liên quand. Chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện các quy trình có liên quan, chưa biết rõ những việc sẽ phải làmCâu 19: Để đảm bảo an toàn điện, những mệnh lệnh không đúng Quy trình an toàn điện các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ mất an toàn cho người hoặc thiết bị thì người nhận lệnh có quyền:a. Không chấp hànhb. Không chấp hành, nếu người ra lệnh không chấp thuận thì người nhận lệnh vẫn phải chấp hành, sau đó được quyền báo cáo với cấp trênc. Không chấp hành báo cáo với cấp trênd. Không chấp hành, nếu người ra lệnh không chấp thuận thì người nhận lệnh được quyền báo cáo với cấp trênCâu 20: Để đảm bảo an toàn điện, khi phát hiện cán bộ, công nhân vi phạm Quy trình an toàn điện các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người an toàn thiết bị, người phát hiện phải:a. Lập tức ngăn chặnb. Báo cáo với cấp có thẩm quyềnc. Lập tức ngăn chặn báo cáo với cấp trênd. Cả a b Câu 21: Để đảm bảo an toàn điện, người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải:a. Có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 4/120b. Có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn do cơ quan y tế có thẩm quyền cấpc. Có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấpd. Có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hànhCâu 22: Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có trình độ kỹ thuật an toàn theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra bằng bài viết vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụb. Khi phát hiện có người bị điện giật, trong bất kỳ trường hợp nào người phát hiện cũng phải tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạnc. Người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải có giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hànhd. Cả a, b c đều đúngCâu 23: Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có trình độ kỹ thuật an toàn theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra bằng bài viết vấn đáp trực tiếp, đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụb. Khi phát hiện có người bị điện giật, nếu trong trường hợp là điện hạ áp thì người phát hiện cũng phải tìm biện pháp nhanh nhất để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện và cứu chữa người bị nạnc. Người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định hiện hànhd. cả a, b c đều đúngCâu 24: Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:a. Mọi công việc khi tiến hành trên thiết bị vật liệu điện, ở gần hoặc liên quan đến thiết bị điện vật liệu điện đang mang điện đều phải thực hiện theo phiếu công tác hoặc lệnh công tácb. Cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những người chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện, chưa biết rõ những việc sẽ phải làmc. Những mệnh lệnh không đúng Quy trình an toàn điện, có nguy cơ mất an toàn cho người hoặc thiết bị thì người nhận lệnh có quyền không chấp hành, nếu người ra lệnh không chấp thuận thì người nhận lệnh được quyền báo cáo với cấp trênd. cả a, b c đều đúngCâu 25: Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có trình độ theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụb. Cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những người chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện các quy trình có liên quan, chưa biết rõ những việc sẽ phải làmc. Khi phát hiện cán bộ, công nhân vi phạm Quy trình an toàn điện, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người an toàn thiết bị, người phát hiện phải lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp có thẩm quyềnd. Cả a, b c đều đúng550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 5/120Câu 26: Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:a. Nhân viên mới phải qua thời gian kèm cặp của nhân viên có kinh nghiệm để có trình độ theo yêu cầu của công việc, sau đó phải được kiểm tra đạt yêu cầu mới được giao nhiệm vụb. Khi phát hiện cán bộ, công nhân vi phạm Quy trình an toàn điện các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người an toàn thiết bị, người phát hiện phải lập tức ngăn chặn báo cáo với cấp có thẩm quyềnc. Cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những người chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu Quy trình an toàn điện, chưa biết rõ những việc sẽ phải làmd. Cả a, b c đều đúngCâu 27: Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung về công tác huấn luyện, kiểm tra về an toàn lao động quy trình an toàn điện mỗi năm 01 lần cho những đối tượng nào sau đây là đúng:a. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng, đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhânb. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, công nhân (nhân viên)c. Q uản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân (nhân viên)d. Cả a, b c đều saiCâu 28: Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:a. Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng (hoặc cấp tương đương), đội trưởng, đội phó đội sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư trực tiếp sản xuất, công nhân (nhân viên) phải được huấn luyện, kiểm tra về an toàn lao động quy trình an toàn điện mỗi năm 01 lần vào quí 1b. Giám đốc, phó giám đốc kỹ thuật cấp công ty (hoặc đơn vị tương đương) công nhận kết quả huấn luyện, xếp bậc an toàn điện, lưu giữ theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyềnc. Cả a bd. Cả a, b c đều saiTheo điều 5:Câu 29.Để đảm bảo an toàn; Giám đốc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng lao động; Người quản lý, điều hành trực tiếp các công trường, phân xưởng hoặc các bộ phận tương đương có nhiệm vụ: a.Đề ra các biện pháp an toàn lao động, b. Kiểm tra giám sát thực hiện các biện pháp an toàn đó trong đơn vị mình.c. Phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những biện pháp an toàn mà mình đã đề ra.d.Cả a, b c Câu 30.Để đảm bảo an toàn nhiệm vụ của cán bộ an toàn các cấp có nhiệm vụ:a.Kiểm tra, giám sát các biện pháp an toàn đã đề ra ghi thông báo an toàn để nhắc nhở khi phát hiện những vi phạm có thể dẫn đến mất an toàn. b.Trong trường hợp phát hiện vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì được quyền lập biên bản đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình.550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 6/120c. Cả a, b đều sai.d.Cả a, b đều đúng.Câu 31.Để đảm bảo an toàn; Bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: a.Chỉ được tiến hành công việc khi đã thực hiện đủ đúng các biện pháp an toàn đã đề ra. b.Trong trường hợp vi phạm biện pháp an toàn bị phát hiện, lập biên bản, đình chỉ công việc thì phải ngay lập tức thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn đã đề ra hoặc được yêu cầu. c.Chỉ được tiếp tục tiến hành công việc sau khi đã làm đủ, đúng các quy định về an toàn được cán bộ an toàn chấp thuận.d.Cả a, b cTheo điều 6:Câu 32.Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp:a. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác một người giám sát có bậc 3 an toàn điện trở lên.b. Phải có 2 người thực hiện, một người thao tác một người giám sátthao tác. Người thao tác phải có bậc 3 an toàn điện trở lên, người giám sát thao tác phải có bậc 4 an toàn điện trở lên.c. Chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện.d. Cả a, b c đều sai.Câu 33. Trong trường hợp đặc biệt, nếu thao tác ở nơi có khả năng không liên lạc được thì quy định nào sau đây đúng:a. Cho phép thao tác theo giờ đã hẹn trước, nhưng phải so chỉnh lại giờ cho thống nhất với đồng hồ của người ra lệnh. b.Nếu vì lý do nào đó mà sai hẹn thì cấm thao tác.c.Không được phép thực hiệnd. Thực hiện cả a bCâu 34.Khi thao tác đóng, cắt điện bằng sào thao tác dao cách ly thao tác trực tiếp tại chỗ hoặc thay dây chì đối với thiết bị ở ngoài trời thì phải tuân thủ theo quy định nào dưới đây:a. Cấm thao tác khi có mưa to, nước chảy thành dòng trên thiết bị, dụng cụ an toàn đang có giông sét.b. Cấm thao tác khi có mưa to, nước chảy thành dòng trên thiết bị, dụng cụ an toàn hoặc đang có giông sét.c. Cho phép có thể thao tác khi trời đang có giông sétd. Cấm thao tác vào ban đêm (khi trời tối)Câu 35.Khi cần thao tác đóng cắt, thay cầu chì đối với thiết bị điện ngoài trời trong khi có mưa to, nước chảy thành dòng trên thiết bị, dụng cụ an toàn hoặc 550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 7/120có kèm theo giông sét thì phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật an toàn nào để đảm bảo an toàn khi thao tác?a. Tìm cách cắt điện nguồn tổng để thao tác không điệnb. Sử dụng đầy đủ trang bị BHLĐ, găng ủng thảm ghế cách điện cao áp.c. Tuyệt đối không thao tác. Chờ hết mưa giông sét mới thao tác, giám sát chặt, sử dụng trang bị, dụng cụ an toàn.d. Thực hiện theo a cCâu 36.Thao tác thiết bị điện trong trường hợp đặc biệt cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:a. Cắt dao cách ly khi trời mưa, giông ở những đường dây không có điện. b. Thay dây chì của máy biến áp, máy biến điện áp vào lúc khí hậu ẩm ướt sau khi đã cắt dao cách ly cả hai phía cao áp hạ áp của máy biến áp, máy biến điện áp.c. Cả a bd. Cả a, b c đều sai.Câu 37. Thao tác dao cách ly quy định nào sau đây được pháp thực hiện:a. Được phép thao tác không điện hoặc thao tác có điện khi dòng điện thao tác nhỏ hơn dòng điện cho phép theo quy trình vận hành của dao cách ly đó do đơn vị quản lý vận hành ban hành. b.Các trường hợp dùng dao cách ly để tiến hành các thao tác có điện được quy định cụ thể trong Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia.c. Được phép thao tác không điện hoặc thao tác có điện khi dòng điện thao tác nhỏ hơn dòng điện cho phép theo quy trình vận hành của dao cách ly đó. Các trường hợp dùng dao cách ly để tiến hành các thao tác có điện được quy định cụ thể trong Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia.d. Cả a b. Câu 38.Nếu xảy ra tai nạn, sự cố hoặc có thể gây ra mất an toàn cho người hư hỏng thiết bị thì nhân viên vận hành được phép:a. Cắt các máy cắt, dao cách ly phải có lệnh hoặc phiếu, nhưng sau đó phải báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên người phụ trách trực tiếp của mình biết nội dung những việc đã làm, sau đó phải ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành.b. Cắt các máy cắt, dao cách ly mà không phải có lệnh hoặc phiếu, nhưng sau đó phải báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên người phụ trách trực tiếp của mình biết nội dung những việc đã làm.c. Cắt các máy cắt, dao cách ly mà không phải có lệnh hoặc phiếu, nhưng sau đó phải báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên người phụ trách trực tiếp của mình biết nội dung những việc đã làm, sau đó phải ghi đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành.d. Cả a, b c đều không được phép.Câu 39. Phiếu thao tác thực hiện xong phải được lưu trong thời gian bao nhiêu:a.Ít nhất 01 tháng.b. Ít nhất 02 tháng.550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 8/120c. Ít nhất 03 tháng.d. Không quy định.Câu 40.Trường hợp thao tác có liên quan đến sự cố, tai nạn thì các phiếu thao tác có liên quan được lưu trong thời gian bao nhiêu:a. Ít nhất 03 tháng.b. Ít nhất 24 tháng.c. Ít nhất 24 thángd.Lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị.Theo điều 7:Câu 41.Yêu cầu đối với người ra lệnh thao tác như thế nào là đúng:a. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi chép đầy đủ.b. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình. Lệnh thao tác phải được ghi âm ghi chép đầy đủ.c. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm hoặc ghi chép đầy đủ.d. Hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế chế độ vận hành thiết bị. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải nói rõ họ tên mình xác định rõ họ tên, chức danh của người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm ghi chép đầy đủ.Câu 42.Khi nhận lệnh thao tác, phải thực hiện:a. Người nhận lệnh thao tác (người giám sát thao tác) phải nhắc lại toàn bộ lệnh, ghi chép đầy đủ trình tự thao tác, tên người ra lệnh thời điểm yêu cầu thao tác. b.Khi chưa hiểu rõ lệnh thao tác thì có quyền đề nghị người ra lệnh giải thích. Chỉ khi người ra lệnh xác định hoàn toàn đúng cho phép thao tác thì người giám sát thao tác người thao tác mới được tiến hành thao tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc báo cáo lại cho người ra lệnh. c. Trường hợp người nhận lệnh thao tác không phải là người giám sát thao tác thì người nhận chuyển lệnh thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó vào sổ nhật ký vận hành ghi âm, có trách nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người giám sát thao tác.d. Cả a,b c.550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 9/120Câu 43: Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác người thao tác phải thực hiện những qui định nào?a. Khi nhận phiếu thao tác phải đọc kỹ kiểm tra lại nội dung thao tác theo sơ đồ, nếu chưa rõ thì phải hỏi lại người ra lệnhb. Nếu nhận lệnh bằng điện thoại thì người giám sát thao tác phải ghi đầy đủ lệnh đó nhắc lại từng động tác trong điện thoại, ghi tên người ra lệnh, nhận lệnh, ngày, giờ truyền lệnh vào phiếu thao tác, sổ nhật ký vận hànhc. Người giám sát thao tác người thao tác, sau khi xem xét không còn thắc mắc cùng ký vào phiếu, mang phiếu đến địa điểm thao tácd. cả a, b cCâu 44: Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác người thao tác phải thực hiện những qui định nào?a. Người giám sát thao tác hoặc người thao tác, sau khi xem xét không còn thắc mắc cùng ký vào phiếu, mang phiếu đến địa điểm thao tácb. Tới vị trí thao tác phải kiểm tra lại một lần nữa theo sơ đồ (nếu có) đối chiếu vị trí thiết bị trên thực tế đúng với nội dung ghi trong phiếu, đồng thời kiểm tra xung quanh hay trên thiết bị còn gì trở ngại không, sau đó mới được phép thao tácc. cả a bd. cả a, b c đều saiCâu 45: Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác người thao tác phải thực hiện những qui định nào?a. Tới vị trí thao tác phải kiểm tra lại một lần nữa theo sơ đồ (nếu có) đối chiếu vị trí thiết bị trên thực tế đúng với nội dung ghi trong phiếu, sau đó mới được phép thao tácb. Người giám sát thao tác đọc to từng động tác theo thứ tự đã ghi trong phiếu. Người thao tác phải nhắc lại, người giám sát thao tác ra lệnh “đóng” hoặc “cắt” người thao tác mới được làm động tácc. Mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu (x) vào mục tương ứng trong phiếud. Cả b cCâu 46: Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác người thao tác phải thực hiện những qui định nào?a. Trong khi thao tác, nếu nghi ngờ động tác vừa thực hiện thì phải ngừng ngay công việc để kiểm tra lại toàn bộ, sau đó mới tiếp tục tiến hành.b. Nếu thao tác sai hoặc gây sự cố thì phải ngừng ngay việc thực hiện theo phiếu thao tác báo cáo cho lãnh đạo biết. Việc thực hiện tiếp thao tác phải tiến hành theo một phiếu mớic. Sau khi thao tác cắt điện để làm việc, ở bộ phận truyền động của dao cách ly phải treo biển báo “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc” phải có thêm biện pháp tăng cường (khóa tay truyền động, đặt tấm lót, cử người canh gác…) để không thể đóng dao đưa điện vào thiết bị có người đang làm việcd. cả a, b cCâu 47: Trong điều kiện vận hành bình thường người giám sát thao tác người thao tác phải thực hiện những qui định nào?550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 10/120[...]... với điện áp danh định của thi t bị điện cần thử, như bút thử điện, còi thử điện; phải thử ở tất cả các pha các phía vào, ra của thi t bị điện 550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 17/120 c Có thể căn cứ tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ để xác nhận thi t bị điện không còn điện; nếu đèn, rơ le, đồng hồ báo tín hiệu có điện thì phải xem như thi t bị vẫn có điện d Cả b c Câu. .. do hai người thực hiện, trong đó một người phải có bậc an toàn điện từ bậc 4 trở lên, người còn lại từ bậc 3 trở lên 550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 24/120 d Cả a, b c Theo điều 16: 550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 25/120 Câu 118: Theo quy trình an toàn điện dây tiếp đất di động được quy định như thế nào là đúng? a Là dây chuyên dùng, bằng... các pha các phía vào của thi t bị điện c Có thể căn cứ tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ để xác nhận thi t bị điện không còn điện; nếu đèn, rơ le, đồng hồ báo tín hiệu có điện thì phải xem như thi t bị vẫn có điện d Cả a, b c đều sai Câu 90.Khi kiểm tra thi t bị còn điện áp hay không: 550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 18/120 a Phải thử ở tất cả các pha các phía vào, ra... d 5,5m Câu 63: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phầnđiện đối với cấp điện áp 6kV là: a 0,2m b 0,35m c 0,6m d 0,7m Câu 64: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phầnđiện đối với cấp điện áp 15kV là: 550 câu hỏi trắc nghiệm quy trình an toàn điện của EVN Trang 13/120 a 0,35m b 0,6m c 0,7m d 1m Câu 65: Khoảng cách an toàn cho phép để đặt rào chắn đến phầnđiện đối... chức danh này d Cả a, b c Câu 142: Theo quy trình an toàn điện, phiếu công tác được quy định như thế nào là đúng: a Là giấy giao nhiệm vụ làm việc ở thi t bị điện b Là giấy cho phép đơn vị công tác làm việc ở thi t bị điện c Là giấy ghi những biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc ở thi t bị điện d Cả a, b c Câu 143: Theo quy trình an toàn điện, phiếu công tác do người nào có quy n cấp? a Người được... không còn điện thì phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an toàn điện: a Người thực hiện thao tác cắt điện đồng thời phải tiến hành kiểm tra không còn điện ở các thi t bị đã cắt điện b Kiểm tra không còn điện bằng thi t bị thử điện chuyên dùng phù hợp với điện áp danh định của thi t bị điện cần thử, như bút thử điện, còi thử điện; phải thử ở tất cả các pha các phía vào của thi t bị điện c Có... thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an toàn điện: a Người thực hiện thao tác cắt điện đồng thời phải tiến hành kiểm tra không còn điện ở các thi t bị đã cắt điện b Kiểm tra không còn điện bằng thi t bị thử điện chuyên dùng phù hợp với điện áp danh định của thi t bị điện cần thử, như bút thử điện, còi thử điện; phải thử ở tất cả các pha các phía vào, ra của thi t bị điện c Cấm căn cứ tín hiệu đèn,... thế nào? a Thử hết điện ngay sau khi tiếp đất, bằng thi t bị thử điện chuyên dùng phù hợp với điện áp danh định của thi t bị điện cần thử, như bút thử điện, còi thử điện; phải thử ở tất cả các pha các phía vào, ra của thi t bị điện b Tiếp đất ở tất cả các pha của thi t bị về phía không có khả năng dẫn điện đến c Đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn mang điện đảm bảo cho toàn bộ đơn vị công... nhận thi t bị điện không còn điện; nếu đèn, rơ le, đồng hồ báo tín hiệu có điện thì phải xem như thi t bị vẫn có điện d Cả a, b c Câu 87: Khi kiểm tra không còn điện thì phải thực hiện như thế nào cho đúng quy trình an toàn điện: a Người thực hiện giám sát thao tác cắt điện đồng thời phải tiến hành kiểm tra không còn điện ở các thi t bị đã cắt điện b Kiểm tra không còn điện bằng thi t bị thử điện. .. chắn ở thi t bị điện có cấp điện áp ≤ 15kV b Rào chắn phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng thử nghiệm dụng cụ an toàn dùng ở thi t bị điện c Khi làm rào chắn phải đeo găng cách điện, đi ủng cách điện đứng trên tấm thảm cách điện; thực hiện dưới sự giám sát của người có bậc 5 an toàn điện d Cả a b Câu 129: Khi làm rào chắn tạm thời bằng vật liệu cách điện được chạm vào phầnđiện . CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHẦN THI QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆNTheo Điều 3: Câu 1. Điện cao áp được quy định bao nhiêu (V) là đúng:a đảm bảo an toàn điện, những mệnh lệnh không đúng Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ mất an toàn cho người hoặc thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHẦN THI QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN doc, CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN PHẦN THI QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN doc,

Từ khóa liên quan