0

Bài tập về bảo toàn động lượng pptx

2 1,911 14
  • Bài tập về bảo toàn động lượng pptx

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 21:20

Bài tập về bảo toàn động lượngĐề bài: Một viên đạn bay theo quỹ đạo parabol, tại điểm cao nhất h=20m, viên đạn vỡ ra thành hai mảnh co khối lượng bằng nhau.Một giây sau khi vỡ, một mảnh rơi xuống đất ở ngay phía dưới vị trí vỡ, cách chỗ bắn s1=1000m.Hỏi mảnh thứ hai rơi đến đát cách chỗ bắn khoảng s2 là bao nhiêu? Bỏ qua sức cản của không khí.Bài làmÁp dụng định luật II Niu tơn 020os01sin2xyx v c taP m aa gy v t gtαα→ →== = ⇒ ⇒ = −= −Khi đến vị trí cao nhất thì vy=0002 20sinsin 0sin120 sin 20 22ovv gt tgvy v tgαααα⇒ − = ⇒ =⇒ = = ⇒ = ⇒ =Thay vào0 0os .2 1000 os 500x v c v cα α= = ⇒ =Vậy tại vị trí cao nhất thì viên đạn có vận tốc 0os 500xv v v cα= = =(m/s)Xét mảnh 1 rơi tự do xuống đất a=g211 112021 5 20 15y v t gtt v v⇒ = + == ⇒ + = ⇒ =Áp dụng bảo toàn động lượng 122 2m mm v v v→ → →= +1 22v v v→ → →⇒ + =Chiếu lên trục xoy2 22 2 2 22 2 21 2 22 10001000 1515x xx yy yv v vv v vv v o v= =  ⇒ ⇒ = + = + − + = =  Mảnh 2 bay với vận tốc v2 hợp với phương ngang góc β với2215 3 3tan arctan1000 200 200xyvvβ β= = = ⇒ =2221000 os t120 sin2x v cy v t gtββ= += + −Khi chạm đất222210 20 sin 0245 15 20 01( )1000 os .4 5000( )y v t gttt tt loaix v c mββ= ⇒ + − ==⇒ − + + = ⇒= −⇒ = + = . Bài tập về bảo toàn động lượng Đề bài: Một viên đạn bay theo quỹ đạo parabol, tại điểm cao nhất h=20m, viên đạn vỡ ra thành hai mảnh co khối lượng. a=g211 112021 5 20 15y v t gtt v v⇒ = + == ⇒ + = ⇒ =Áp dụng bảo toàn động lượng 122 2m mm v v v→ → →= +1 22v v v→ → →⇒ + =Chiếu lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập về bảo toàn động lượng pptx, Bài tập về bảo toàn động lượng pptx, Bài tập về bảo toàn động lượng pptx

Từ khóa liên quan