0

Đề thi Cơ sở lập trình

9 2 0
  • Đề thi Cơ sở lập trình

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 21:28

Tổ chức EXP và tập đoàn Toán học Việt Nam Chuyên san EXP và tập đoàn Toán học Việt Nam Khoa Toán học, trường Đại học Khoa học, Tp HCM 1 Đề thi Cơ sở lập trình Bộ đề này được thực hiện dựa trên chương. Chun san EXP tập đồn Tốn học Việt Nam Khoa Toán học, trường Đại học Khoa học, Tp.HCM Đề thi Cơ sở lập trình Bộ đề thực dựa chương trình hợp tác tổ chức EXP Toantin.org, hai thuộc khoa Toán – Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Tp.HCM Tổ chức EXP Toantin.org Mọi góp ý đề thi xin gửi email: thienquocdongphuc@gmail.com Cảm ơn bạn Chuyên san EXP tập đồn Tốn học Việt Nam Khoa Toán học, trường Đại học Khoa học, Tp.HCM Câu 1: Cho chuỗi bit biểu diễn số nhị phân có chiều dài 𝑛 Hãy vẽ sơ đồ khối flowchart để biểu diễn thuật toán chuyển đổi chuỗi bit thành số thập phân Ví dụ: Cho chuỗi bit có chiều dài “𝟎𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏”, thuật tốn phải tính số thập phân tương ứng 𝟗𝟗 Câu 2: Giả sử cách tính thuế thu nhập cá nhân dựa biểu thuế sau: Phần thu nhập tính thuế / tháng (triệu đồng) Bậc thuế Thuế suất (%) Đến 10 Đến 15 Đến 20 10 Trên 20 15 Ví dụ, thu nhập cá nhân tháng 16 triệu thuế thu nhập cá nhân tính sau:  Từ − 10 triệu miễn thuế  Từ 10 − 15 triệu phải đóng thuế 5% Vì cá nhân phải đóng thuế khoảng triệu × 5% = 250 ngàn dồng  Từ 15 − 20 triệu phải đóng thuế 10% Vì cá nhân phải đóng thuế khoảng triệu × 10% = 100 ngàn dồng  Do đó, cá nhân phải đóng thuế thu nhập 250 + 100 = 350 ngàn đồng Hãy viết chương trình cho phép nhập thu nhập cá nhân tháng tính thuế thu nhập cá nhân tháng Câu 3: Sau danh sách môn học bao gồm mã môn học tên môn học: Mã mơn học Tên mơn học MTH00055 Cơ sở lập trình TTH105 Tốn rời rạc TTH802 Mạng máy tính TTH573 Lập trình Web Chun san EXP tập đồn Tốn học Việt Nam Khoa Toán học, trường Đại học Khoa học, Tp.HCM Sử dụng mảng để lưu danh sách mã môn học tên môn học Hãy viết chương trình cho phép nhập vào mã mơn học in tên môn học tương ứng Câu 4: Viết chương trình cho phép nhập mảng số ngun Sau đó, chương trình phải tính mean (trung bình) mảng trên, đồng thời đếm có phần tử lớn mean mảng Yêu cầu chương trình phải phân rã thành nhiều hàm hàm tính mean, hàm đếm số phần tử lớn mean mảng Câu 5: Hãy viết hàm cho phép đảo thứ tự kí tự chuỗi Sau viết chương trình cho phép nhập chuỗi in chuỗi bị đảo ngược Chun san EXP tập đồn Tốn học Việt Nam Khoa Toán học, trường Đại học Khoa học, Tp.HCM Câu 1: Giả sử công ty bán hàng khuyến khách hàng dựa số lượng mặt hàng đặt hàng sau: Số lượng mặt hàng đặt Mức độ Khuyến (%) − 10 11 − 24 25 − 50 10 Trên 50 15 Ví dụ, bạn mua hàng cơng ty với số lượng mặt hàng 30 mức độ khuyến 10%  Hãy vẽ sơ đồ khối flowchart thể thuật tốn tính mức độ khuyến dành cho khách hàng biết số lượng mặt hàng khách hàng mua  Hãy viết chương trình cho phép nhập số lượng mặt hàng khách mua, tính xuất mức độ khuyến dựa vào thuật tốn Câu 2: Một cơng ty muốn thống kê số lượng người phụ thuộc nhân viên Người phụ thuộc nhân viên nhỏ, cha mẹ hết tuổi lao động, … Giả sử cơng ty khơng có nhân viên có q người phụ thuộc, báo cáo thường có dạng sau: Số người phụ thuộc Số lượng nhân viên 43 35 24 11 5 Bảng liệu cho thấy số lượng nhân viên có người phụ thuộc 24 nhân viên Hãy viết chương trình cho phép nhập số người phụ thuộc nhân viên Số người phụ Chuyên san EXP tập đồn Tốn học Việt Nam Khoa Tốn học, trường Đại học Khoa học, Tp.HCM thuộc nhập vào phải nằm khoảng từ đến 5, ngược lại chương trình dừng nhập in bảng thống kê ví dụ Câu 3: Hãy viết hàm nhận tham số chuỗi so sánh chuỗi xem có giống hay khơng Nếu chuỗi truyền vào giống hàm trả 1, ngược lại trả Sau viết chương trình cho phép nhập chuỗi, xuất “Giống nhau” chuỗi giống xuất “Khác nhau” chuỗi khác Câu 4: Hãy viết chương trình cho phép nhập số chuỗi Giả sử người dùng nhập chuỗi sau, chuỗi ứng với hàng: Tôi muốn tắt nắng Cho màu đừng nhạt mất; Tơi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay Sau đó, chương trình cho phép nhập số khoảng từ đến (tương ứng với số chuỗi nhập) in chuỗi tương ứng Ví dụ người dùng nhập vào số chương trình in ra: Cho màu đừng nhạt mất; Hãy cài đặt chương trình gồm hàm main() hai hàm phụ gồm hàm input(), getString():  input(): dùng để nhập số chuỗi  getString(): trả chuỗi tương ứng với số truyền vào Chuyên san EXP tập đoàn Toán học Việt Nam Khoa Toán học, trường Đại học Khoa học, Tp.HCM Câu 1: Cho sơ đồ khối flowchart chương trình sau: Yes No No Yes a Hãy viết chương trình ngơn ngữ lập trình C Theo thuật tốn mơ tả sơ đồ khối (Lưu ý, yêu cầu viết chương trình câu sau, sinh viên phải thực ngơn ngữ lập trình C) Chun san EXP tập đồn Tốn học Việt Nam Khoa Tốn học, trường Đại học Khoa học, Tp.HCM b Kết in chương trình thực thi gì? Câu 2: Viết chương trình nhập vào ma trận vng (có giá trị ngun), kích thước người dùng nhập vào Sau đó, kiểm tra ma trận có đối xứng qua đường chéo hay khơng Câu 3: Một cơng ty điện thoại di động tính phí nhắn tin gửi hàng tháng thuê bao sau:  Hàng tháng th bao phải đóng phí 50 ngàn đồng Và 100 tin nhắn miễn phí  Sau tin nhắn thứ 100, tin nhắn thứ 200, tin nhắn bị tính phí 300 đồng  Sau tin nhắn thứ 200, tin nhắn bị tính phí 400 đồng Hãy thực yêu cầu sau: a) Hãy vẽ sơ đồ khối flowchart viết chương trình cho phép người dùng nhập vào số lượng tin nhắn gửi hàng tháng thuê bao Rồi tính phí mà thuê bao phải trả tháng b) Hãy vẽ sơ đồ khối flowchart viết chương trình cho phép người dùng nhập số lượng tin nhắn gửi tháng nhiều thuê bao; tính phí mà th bao phải trả tháng đó, nhập số tin nhắn thuê bao c) Viết hàm cho phép nhập số tin nhắn thuê bao; đồng thời viết hàm tính phí thuê bao dựa vào số lượng tin nhắn Hãy viết chương trình câu b sừ dụng hàm Câu 4: Các tiểu bang Mỹ viết tắt kí tự bảng sau: Tiểu bang Mỹ Viết tắt Alabama AL Alaska AK Arizona AZ Arkansas AR Califonia CA … … Hãy viết chương trình theo trình tự yêu cầu bên dưới, cho phép nhập bảng liệu trên, sau cho phép tra cứu tên tiểu bang Mỹ dựa vào tên viết tắt: a) Hãy viết hàm có tham số mảng chuỗi, sau cho phép người dùng lưu vào mảng tên tiểu bang nhập từ bàn phím Mơ tả hàm sau: void inputStates(char states[][80], int n); với:  string: mảng dùng để lưu tên tiểu bang người dùng nhập vào  n: số chuỗi nhập Tương tự, viết hàm có tham số mảng chuỗi, sau cho phép người dùng lưu vào mảng tên viết tắt tiểu bang nhập vào từ bàn phím void inputAbbreviation(char abbr[][3], int n); b) Hãy viết hàm tra cứu tên tiểu bang dựa tên viết tắt, dựa liệu mảng Ví dụ, hàm nhận chuỗi “CA” trả chuỗi “Califonia” Mơ tả hàm sau: Chuyên san EXP tập đồn Tốn học Việt Nam Khoa Tốn học, trường Đại học Khoa học, Tp.HCM char *lookup(char *s, char abbr[][3], char states[][80], int n); với: s: chuỗi viết tắt Ví dụ “CA”  abbr: mảng tên viết tắt tiểu bang  states: mảng tên tiểu bang  n: số tiểu bang có mảng states  hàm trả tên tiểu bang tìm thấy, NULL khơng tìm thấy c) Hãy viết chương trình chính, dùng mảng để lưu tên tiểu bang, mảng để lưu tên viết tắt Sau đó, gọi hàm câu a để nhập tên viết tắt tiểu bang Rồi cho phép người dùng nhập tên viết tắt gọi hàm tra cứu câu b để in tên đầy đủ tiểu bang  Chun san EXP tập đồn Tốn học Việt Nam Khoa Toán học, trường Đại học Khoa học, Tp.HCM Câu 1: Vẽ sơ đồ mơ tả thuật tốn chương trình nhập dãy số ngun dương từ bàn phím Chương trình đồng thời điểm có số ngun tố dãy số vừa nhập vào Sau cài đặt chương trình ngơn ngự lập trình C Câu 2: Vẽ sơ đồ mơ tả thuật tốn chương trình tìm tổng 𝑆(𝑛) = × + × + × + ⋯ + 𝑛𝑥(𝑛 + 1) với 𝑛 nhập từ bàn phím (2 ≤ 𝑛 ≤ 100) Sau cài đặt chương trình ngơn ngữ lập trình C Câu 3: Viết chương trình nhập vào mảng số thực Sau đó, nhập vào số thực 𝑥 Chương trình tìm số thực mảng vừa nhập vào cho gần giá trị 𝑥 Ví dụ: Nhập mảng 3, 1, 5, 7, Sau nhập 𝑥 = 4.5 Chương trình in số mảng gần 𝑥 số Câu 4: Viết chương trình nhập mảng số nguyên dương, cho phần tử có giá trị từ đến 10 Sau đó, chương trình tìm số xuất nhiều mảng vừa nhập vào Ví dụ: Nhập mảng 1, 5, 3, 2, 6, 4, 8, 6, 10, 2, 6, 7, 3, 6, 8, 9, 0, Chương trình xuất số xuất nhiều lần Hãy cài đặt chương trình sử dụng hàm: hàm nhập mảng, hàm tìm số xuất nhiều Câu 5: Viết hàm nối chuỗi ngôn ngữ C Hàm khai báo sau: void strCat(char *dest, char *src); với mục đích nối chuỗi src vào dươi chuỗi dest ... chương trình sau: Yes No No Yes a Hãy viết chương trình ngơn ngữ lập trình C Theo thuật tốn mơ tả sơ đồ khối (Lưu ý, yêu cầu viết chương trình câu sau, sinh viên phải thực ngơn ngữ lập trình C)... chương trình cho phép nhập thu nhập cá nhân tháng tính thuế thu nhập cá nhân tháng Câu 3: Sau danh sách mơn học bao gồm mã môn học tên môn học: Mã môn học Tên môn học MTH00055 Cơ sở lập trình. .. mơ tả thuật tốn chương trình nhập dãy số nguyên dương từ bàn phím Chương trình đồng thời điểm có số nguyên tố dãy số vừa nhập vào Sau cài đặt chương trình ngơn ngự lập trình C Câu 2: Vẽ sơ đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Cơ sở lập trình,