0

Tiểu luận kinh tế chính trị máclênin

9 7 0
  • Tiểu luận kinh tế chính trị máclênin

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 19:19

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC UEH PHÂN HIỆU VĨNH LONG KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TIỂU LUẬN Mơn học: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN Đề tài: So sánh hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư kinh tế thị trường tư chủ nghĩa (có ví dụ) Rút ý nghĩa lý luận thực tiễn nước ta Bằng lý luận dẫn chứng cụ thể (có nguồn trích dẫn rõ ràng, tin cậy), làm rõ nội dung tác dụng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất nước ta Cần làm để thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ (Nêu đề xuất cá nhân)? Giảng viên: Mã lớp học phần: Sinh viên: Khóa – Lớp: MSSV: Số thứ tự: LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến giảng viên Trong trình học tập tìm hiểu mơn kinh tế trị Mác-Lênin, em nhận quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, tâm huyết của thầy Thầy giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức để có nhìn sâu sắc hồn thiện sống Thơng qua tiểu luận em xin trình bày em tìm hiểu trình học tập thực tiểu luận Có lẽ kiến kiến thức vô hạn mà tiếp nhận kiến thức thân người luôn tồn hạn chế định Do đó, trình hồn thành tiểu luận, chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Bản thân em mong nhận góp ý đến từ thầy để tiểu luận em hồn thiện Kính chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc thành công đường nghiệp giảng dạy MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………… PHẦN NỘI DUNG……………………………………………………………………1 1.So sánh hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư kinh tế thị trường tư chủ nghĩa…………………………………………………………………… 1.1 nhau………………………………………………………………………1 Giống 1.2 nhau……………………………………………………………………….1 Khác Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn nước ta nay…………………2 2.1 Ý nghĩa lý luận đối nay………………………………………2 2.2 Ý nghĩa thực tiễn nay……………………………………2 với nước nước ta ta Đưa lý luận dẫn chứng cụ thể làm rõ nội dung tác dụng cơng nghiệp hóa, đại hóa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất nước ta……3 Thúc đẩy cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư………………………………………………………………3 KẾT LUẬN………………………………………………………………………… LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế trị Mác- Lênin nắm vai trị vơ quan trọng việc phát triển đời sống xã hội không với nước ta mà toàn giới Hiện nước ta đà đổi mới, việc học tập nghiên cứu kinh tế trị Mác- Lênin trọng nhằm khắc phục lạc hậu tư lý luận kinh tế Rồi từ đó, ta năm rõ chất chủ nghĩa tư bóc lột sức lao động thông qua áp dụng phương pháp giá trị thặng dư Từ đó, ta khắc phục lỗi lầm từ bóc lột chủ nghĩa tư để thúc đẩy cơng đại hóa cơng nghiệp hóa bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 đắn phù hợp với thực tiễn Cũng hiểu rõ tác dụng nội dung q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa lực lượng quan hệ sản xuất nước ta PHẦN NỘI DUNG So sánh hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư kinh tế thị trường tư chủ nghĩa: 1.1 Giống nhau: -Đều nhằm mục đích tăng giá trị thặng dư tỷ suất -Thời gian lao động thặng dư người lao động tăng Có thể tạo thặng dư đủ ni sống thân - Những nhà tư bóc lột người lao động để tạo giá trị thặng dư 1.2 Khác nhau: Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối -Được ứng dụng rộng rãi nguồn lực có trình độ cịn thấp, kỹ thuật chậm chạp - Ngày lao động phải dài thời gian lao động tất yếu Trong giá trị, suất thời gian lao động tất yếu khơng đổi - Bóc lột cách ngày lao động kéo dài tối đa, tăng cường độ lao động Để vắt kiệt sức lao động công nhân VD: Nếu ngày lao động giờ, thời gian lao động tất yếu giờ, thời gian lao động thặng dư giờ, tỷ suất giá trị thặng dư là: m’ = x 100% = 100% Nếu nhà tư kéo dài ngày lao động thêm với điều kiện khơng đổi giá trị thặng dư tuyệt đối tăng từ lên tỷ suất thặng dư là: m’ = x 100% = 150% Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối -Được ứng dụng rộng rãi ngành cơng nghiệp khí kỹ thuật có tiến -Tăng suất lao động, thời gian lao động tất yếu giảm -Bóc lột cách hạ thấp phương tiện sinh hoạt dịch vụ mà người lao động cần để hạ thấp giá trị sức lao động VD: Ngày lao động giờ, với ngày lao động tất yếu, lao động thặng dư, tỷ suất thặng dư là: m’ = x 100% = 100% Nếu thời gian lao động tất yếu rút xuống (chỉ cần công nhân tạo lượng giá trị với giá trị sức lao động mình), tăng suất lao động xã hội, thời gian lao động thặng dư Khi đó: m’ = x 100% = 300% Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn nước ta 2.1 Ý nghĩa lý luận nước ta nay: - Khu vực kinh tế nhà nước tập thể kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta, để nâng cao suất nhà tư áp dụng biện pháp sản xuất giá trị thặng dư, để thúc đẩy kinh tế phát triển với việc phân công lao động, nâng cao lợi ích kinh tế, tinh thần vật chất người lao động - Loại bỏ tính chất, mục đích chủ nghĩa tư Áp dụng biện pháp để doanh nghiệp nâng cao suất lao động xã hội, đẩy mạnh sản xuất; nâng cao công nghệ mới, áp dụng khoa học - kỹ thuật đại nhầm tiết kiệm tối đa chi phí - Góp phần cho q trình phát triển đất nước 2.2 Ý nghĩa thực tiễn nước ta nay: -Nghiên cứu cách quán triệt thành phần kinh tế tư chủ nghĩa nội kinh tế nước nhà nhằm kích thích phát triển đưa phát triển theo hướng kinh tế xã hội chủ nghĩa - Nước ta sửa chữa lỗi lầm kinh tế lịch sử phần nhờ vào sai lầm bóc lột chủ nghĩa tư -Nhìn rõ chất chủ nghĩa tư bóc lột, kể khu vực tư nhân nước ta (của cải có bóc lột giá trị thặng dư) - Nắm rõ thực chất chủ nghĩa tư phương hướng phát triển kinh tế tư chủ nghĩa nước -Giúp doanh nghiệp hiểu quy tắc, áp dụng chúng cách xác đảm bảo doanh nghiệp vào đường xã hội chủ nghĩa 3.Đưa lý luận dẫn chứng cụ thể làm rõ nội dung tác dụng cơng nghiệp hóa, đại hóa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất nước ta: Dựa vào lịch sử trình kiến thiết nước ta, đại hóa cơng nghiệp hóa có vai trị vơ quan trọng quan hệ lực lượng sản xuất Khi miền Bắc nước ta giải phóng (1954) tiến lên thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Nước ta chủ trương tập trung vào cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nhiệm vụ trọng tâm, thời kỳ khó khăn vừa kiến thiết vừa kháng chiến, miền Bắc lực lượng sản xuất có bước tiến vượt bậc sở vật chất Tuy đối mặt với chiến tranh cấm vận nhiên suất phát triển đáng kể, nước ta hồn thiện cơng trình nhỏ vừa có đến hàng nghìn cơng trình cơng trình có quy mơ lớn Chẳng hạn cơng trình thủy điện Hịa Bình; thủy điện Trị An, nhà máy xi măng Bỉm Sơn cơng trình đường xá, thủy lợi khác đầu tư xây dựng Trong năm qua, với tiến khoa học cơng nghệ, nước ta có bước phát triển vượt bậc tư liệu sản xuất, đặc biệt lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp đổi cách sử dụng công cụ lao động Chuyển từ công cụ lao động thô sơ, giản đơn thành công cụ, dây chuyền đại Lao động trí óc thay lao động chân tay, lao động đơn giản thay lao động có chun mơn cao Theo báo cáo WIPO số đổi công nghệ Việt Nam 2020 giữ vị trí thứ khối ASEAN Theo số liệu thống kê năm 2020, tỉ lệ người lao động qua đào tạo chiếm khoảng 62% lao động nước Tỉ lệ người lao động có cấp đạt 21,8% dần tăng lên khơng ngừng 4.Thúc đẩy cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Việc chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng hiệu quả, đại tiếp tục thực - Về công nghiệp: Cần tập trung đẩy mạnh cải tiến lợi cạnh tranh, trọng tạo mặc hàng có lợi nhuận cao, đôi với ứng dụng công nghệ tiên tiến, đại Trong khu vực, không gian phải phân bổ hợp lý - Nông nghiệp: đào tạo, cập nhật nguồn nhân lực để đưa kiến thức sản xuất, công nghệ, khoa học đến nông dân Sử dụng công nghệ sinh học để sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản có giá trị kinh tế cao - Dịch vụ: Hiện đại hóa mở rộng dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin Ở Việt Nam, nên tạo thương hiệu cho hàng hóa, dịch vụ -Phát triển kỹ thuật khoa học, giáo dục đào tạo - Nhiều hoạt động thúc đẩy liên kết với vùng kinh tế - Khơng ngừng đổi hồn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Cải cách đổi máy nhà nước Sử dụng hiệu nguồn vốn, huy động liên tục -Mở rộng ngoại giao KẾT LUẬN Trong trình thực cơng nghiệp hóa đại hóa, kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, điển hình khắc phục sai lầm chủ nghĩa tư bóc lột thặng dư, thay đổi công nghệ phương pháp sản xuất bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0, từ đưa phương pháp sản xuất mới, chuyển từ phương thức sản xuất giản đơn, lạc hậu sang cách thức sản xuất đại, tối tân Cơng nghiệp hóa, đại hóa tạo bước nhảy vọt chất lực lượng sản xuất xã hội, thay đổi công nghệ sản xuất, trình cơng nghiệp hóa đại hóa có tác động rõ rệt đến tốc độ tăng trưởng quy mô kinh tế nước ta, tạo hội để đẩy nhanh q trình đại hóa kinh tế xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO -Giáo trình Kinh tế trị Mác – Lênin -Tạp chí Mặt trận “Phát triển lực lượng sản xuất Việt Nam” ... quán triệt thành phần kinh tế tư chủ nghĩa nội kinh tế nước nhà nhằm kích thích phát triển đưa phát triển theo hướng kinh tế xã hội chủ nghĩa - Nước ta sửa chữa lỗi lầm kinh tế lịch sử phần nhờ... ta nay: - Khu vực kinh tế nhà nước tập thể kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta, để nâng cao suất nhà tư áp dụng biện pháp sản xuất giá trị thặng dư, để thúc đẩy kinh tế phát triển với... tập nghiên cứu kinh tế trị Mác- Lênin trọng nhằm khắc phục lạc hậu tư lý luận kinh tế Rồi từ đó, ta năm rõ chất chủ nghĩa tư bóc lột sức lao động thông qua áp dụng phương pháp giá trị thặng dư
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận kinh tế chính trị máclênin,

Từ khóa liên quan