0

hệ thông trồng cây trong nhà kính s7 1200

55 2 0
  • hệ thông trồng cây trong nhà kính s7 1200

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 18:47

Lời cam đoan Tôi xin cam đoan bài tiểu luận đề tài “Thiết kế và mô phỏng hệ thống trồng cây trong nhà kính” là bài viết của tôi, không sao chép, không thuê mướn người khác thực hiện Tất cả những sự gi. Lời cam đoan Tôi xin cam đoan tiểu luận đề tài: “Thiết kế mô hệ thống trồng nhà kính” viết tơi, khơng chép, không thuê mướn người khác thực Tất giúp đỡ cho việc xây dựng sở lý luận cho báo cáo trích dẫn đầy đủ, ghi nguồn gốc rõ ràng phép cơng bố Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực nội dung đề tài Sinh viên thực i Lời cảm ơn Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Trường Đại học Sài Gịn nói chung Khoa Điện Tử Viễn Thơng nói riêng, đưa học phần “Thiết kế, mơ vận hành hệ thống điện có nguồn phân tán” vào chương trình đào tạo Trong trình thực học phần này, học hỏi nhiều điều bổ ích: Giúp tơi có khả tìm tịi, sáng tạo, tự lập phương án thiết kế cho đề tài Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trương Tấn, thầy giảng dạy tận tình đồng hành với tơi suốt thời gian học tập vừa qua Hàng tuần tiết học, thầy tận tâm lắng nghe tiến trình xây dựng đề tài tơi đưa góp ý giúp tơi hồn thiện bước bước Trong thời gian làm việc với thầy, tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà cịn học tập tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu hành trang cần thiết cho hành trình học tập làm việc sau Cảm ơn tác giả cơng trình mà tơi có sử dụng dùng làm nguồn tài liệu tham khảo với tất bạn bè ủng hộ, động viên suốt thời gian nghiên cứu đề tài Mặc dù nổ lực cố gắng để hoàn thành tiểu luận chắn tránh có sai sót Vì tơi mong đánh giá góp ý từ Q Thầy Cơ tồn thể bạn Tơi xin chân thành cảm ơn Mục lục Trang 2 Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục Danh mục hình Danh mục bảng .6 Danh mục cụm từ viết tắt MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan phương pháp trồng tự động nhà kính .10 1.1.1 Tính cấp thiết phương pháp trồng nhà kính 10 1.1.2 Giới thiệu phương pháp trồng tự động nhà kính 10 1.1.3 Những điểm tích cực hệ thống trồng nhà kính .11 1.1.4 Những hạn hệ thống trồng tự động .12 1.1.5 Một số mơ hình nhà kính Việt Nam 13 1.2 Tổng quan cải 14 1.2.1 Yêu cầu sinh thái 14 1.2.2 Giống 14 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Cơ sở lý thuyết … .15 2.1.1 Ảnh hưởng ánh sáng 15 2.1.2 Ảnh hưởng nồng độ CO2 .15 2.1.3 Ảnh hưởng nước 15 2.1.4 Ảnh hưởng nhiệt độ 16 2.1.5 Kết luận .16 2.2 Cơ sở lý thuyết điều khiển PID… 17 2.2.1 Giới thiệu 17 2.2.2 Chuyển đổi chuẩn hoá giá trị đưa vào vòng lặp .18 2.2.3 Phương pháp lựa chọn luật điều khiển .18 2.3 Xử lý tín hiệu Analog… .20 2.3.1 Cách đọc tín hiệu Analog 20 2.3.2 Cách xuất liệu Analog 20 2.3.3 Nguyên lý xử lý tín hiệu Analog 20 2.4 Phương pháp mơ hình hóa… 22 CHƯƠNG III: TỔNG QUAN CÁC THIẾT BỊ 3.1 Tổng quan điều khiển trung tâm PLC S7-1200 … .24 3.1.1 Giới thiệu 24 3.1.2 Cấu tạo PLC S7-1200 24 3.1.3 Các dịng PLC S7-1200 .25 3 3.1.4 Dòng PLC S7-1200 sử dụng cho hệ thống 26 3.1.5 TIA Protal V16 26 3.1 Cảm biến … 28 3.2.1 Cảm biến nhiệt độ .28 3.2.2 Cảm biến độ ẩm đất 30 3.3 Máy bơm phun sương … 30 3.4 Quạt làm mát, quạt hút ẩm… 30 3.4.1 Quạt làm mát .31 3.4.2 Quạt hút ẩm .31 3.5 Động đóng/mở lưới… 31 3.5 Động đóng/mở lưới… 31 3.6 Một số khí thiết bị dùng tủ điện… 32 3.6.1 Khí cụ điện đóng/cắt – CB 32 3.6.2 Contactor 32 3.6.3 Relay trung gian 32 3.6.4 Công tắc hành trình 33 3.6.5 Công tắc 33 3.6.6 Đèn báo .33 3.7 Chọn dây dẫn cho hệ thống … 34 CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ XÂY DỰNG MƠ HÌNH 4.1 Thiết kế hệ thống 35 4.1.1 Tính tốn thực tế 35 4.1.2 Sơ đồ nguyên lý 36 4.1.3 Sơ đồ khối hệ thống 37 4.1.4 Lưu đồ giải thuật .38 4.1.5 Chương trình điều khiển hệ thống 40 4.1.6 Mô hệ thống Wincc 43 4.2 Xây dựng mơ hình 44 4.2.1 Thi cơng mơ hình 44 4.2.2 Hệ thống bơm tưới phun sương 44 4.2.3 Đường ống dẫn bố trí bec phun sương 45 4.2.4 Hệ thống quạt làm mát, hút ẩm 45 4.2.5 Hệ thống đóng/mở lưới che .45 4.2.6 Hệ thống chiếu sáng 46 4.2.6 Tủ điều khiển .47 KẾT LUẬN .49 KIẾN NGHỊ 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 4 Danh mục hình 5 TT TÊN HÌNH 6 TRAN G Hình 1.1 Một số mơ hình nhà kính phát triển Việt Nam 13 Hình 1.2 Một số giống cải Việt Nam 14 Hình 2.1 Ảnh hưởng ánh sáng đến sinh trưởng cải 15 Hình 2.2 Ảnh hưởng CO2 đến sinh trưởng cải 15 Hình 2.3 Ảnh hưởng nhiệt độ đến sinh trưởng cải 16 Hình 2.4 Mơ tả tập hợp hệ thống 16 Hình 2.5 Sơ đồ khối điều khiển PID 17 Hình 2.6 Đọc tín hiệu Analog 20 Hình 2.7 Xuất tín hiệu analog 20 Hình 2.8 Hàm Analog Input 21 Hình 2.9 Hàm Analog Output 22 Hình 2.10 Phương pháp mơ hình hóa 22 Hình 3.1 Cấu tạo PLC S7-1200 25 Hình 3.2 PLC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 26 Hình 3.3 Các kiểu Step basic 27 Hình 3.4 Cảm biến nhiệt độ Pt100 28 Hình 3.5 Q trình chuyển đổi tín hiệu Pt100 30 Hình 3.6 Cảm biến độ ẩm đất 30 Hình 3.7 Bơm tăng áp Kazuma 0.5HP 30 Hình 3.8 Quạt làm mát cơng nghiệp Fag Fdv 31 Hình 3.9 Quạt khung vng Super Win FD 31 Hình 3.10 Động giảm tốc 60KTYZ 31 Hình 3.11 Khí cụ điện đóng/cắt-CB 32 Hình 3.12 Contactor 32 Hình 3.13 Cơng tắc hành trình 33 Hình 3.14 Cơng tắc dùng hệ thống 33 Hình 3.15 Đèn báo hệ thống 33 Hình 4.1 Kích thước mơ hình thực tế 35 Hình 4.2 Sơ đồ nguyên lý hệ thống 36 Hình 4.3 Sơ đồ khối hệ thống 37 Hình 4.4 Lưu đồ giải thuật chế độ hoạt động 38 Hình 4.5 Lưu đồ giải thuật chế độ điều khiển tay 38 Hình 4.6 Lưu đồ giải thuật điều khiển chế độ hoạt động theo nhiệt độ 39 7 Hình 4.7 Lưu đồ giải thuật điều khiển chế độ hoạt động theo độ ẩm 39 Hình 4.8 Màng hình mơ hệ thống Wincc 43 Hình 4.9 Máy bơm phun sương cho mơ hình 44 Hình 4.10 Đường ống dẫn béc phun sương 45 Hình 4.11 Hệ thống quạt làm mát, hút ẩm 45 Hình 4.12 Hệ thống đóng/mở lưới 46 Hình 4.13 Hệ thống chiếu sáng 46 Hình 4.14 Mặt ngồi mặt cửa tủ điều khiển 47 Hình 4.15 Bên tủ điều khiển 47 Danh mục bảng TT TÊN BẢNG TRANG Bảng 2.1 Điều kiện chọn luật điều khiển phù hợp với hệ thống 19 Bảng 3.1 Thơng số kỹ thuật dịng CPU 25 Bảng 3.2 Thơng số kỹ thuật dịng CPU 34 Bảng 4.1 Định địa vào/ra 40 Bảng 4.2 Định địa vào/ra điều khiển PID 40 8 Danh mục cụm từ viết tắt STT CỤM TỪ VIẾT TẮT TÊN HOÀN CHỈNH PLC Programmable Logic Controller CPU Central Processing Unit AC Alternating Current DC Direct Current RLY Relay P Proportional 9 PI Proportional Integral PID Proportional Integral Derivative WinCC Windows Control Center 10 MCCB Moulded Case Circuit Breaker 11 PC Personal Compute 12 HMI Human-Machine-Interface 13 E Error 14 SP Setpoint 15 PV Process Variable 16 FFC Feed Forward Compensation 17 DTC Dead Time Compensation 18 SPW SetPoint Weighting 19 PPT Pole Plactôient Tuning 20 MSB Most Significant Bit 21 LSB Least Significant Bit 22 CB Circuit Breaker 23 PTO Pulse Train Output 23 IEC International Electrotechnical Commission MỞ ĐẦU Hiện giới, việc ứng dụng công nghệ điều khiển vào sản xuất nhiều cần thiết ngành nghề kể nông nghiệp Trong nông nghiệp, nhờ ứng dụng công nghệ điều khiển đại mà suất chất lượng trồng tăng lên đáng kể Với công nghệ trồng rau nhà kính có hỗ trợ thiết bị điều khiển cho kết mong đợi suất cao, chất lượng tốt, sạch, an tồn mà cịn trồng loại mà từ trước truyền thống vùng miền Bên cạnh đó, nhà nước ta khuyến khích việc áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng số lượng hàng hóa, đem lại hiệu kinh tế góp phần thúc đẩy phát triển xã hội, nâng cao chất lượng sống người dân Với định hướng rõ ràng đó, nhiều thành 10 10 10 Hình 4.4: Lưu đồ giải thuật chế độ hoạt động b Lưu đồ giải thuật chế độ điều khiển tay Hình 4.5: Lưu đồ giải thuật chế độ điều khiển tay c Lưu đồ giải thuật chế độ điều khiển tự động 41 41 41 Hình 4.6: Lưu đồ giải thuật điều khiển chế độ hoạt động theo nhiệt độ Hình 4.7: Lưu đồ giải thuật điều khiển chế độ hoạt động theo độ ẩm 42 42 42 4.1.5 Chương trình điều khiển hệ thống a Định địa vào Bảng 4.1: Định địa vào/ra Bảng 4.2: Định địa vào/ra điều khiển PID b Các chương trình hệ thống  Đoạn chương trình xử lý tín hiệu dùng khối PID 43 43 43  Đoạn chương trình nhận tín hiệu nhiệt độ độ ẩm từ cảm biến  Đoạn chương trình xử lý tín hiệu nhiệt độ độ ẩm  Đoạn chương trình so sánh giá trị nhiệt độ, độ ẩm với giá trị đặt 44 44 44  Đoạn chương trình điều khiển động phun sương  Đoạn chương trình điều khiển động đóng/mở lưới che  Đoạn chương trình điều khiển đèn chiếu sáng theo thời gian thực 45 45 45 4.1.6 Mô hệ thống Wincc 46 46 46 Hình 4.8: Màng hình mơ hệ thống Wincc Giao diện mô điều khiển mô hình Wincc thiết kế thân thiện, dễ dàng sử dụng điều khiển Đồng thời hiển thị tất thông tin cần thiết lên trang để người dùng quan sát điều khiển mơ hình tốt Giao diện gồm có phần Thứ tiêu đề cho biết thông tin giao diện dùng để điều khiển Thứ hai phần hình mơ cho mơ hình ngồi thực tế với thiết bị giá trị thực tế hiển thị, hình thiết bị thay đổi trạng thái màu thiết bị bật tắt, giá trị nhiệt độ độ ẩm cập nhập liên tục sau khoảng 250ms Cuối phần cài đặt thơng số thích hợp với loại mong muốn trồng giá trị đặt cho nhiệt độ độ ẩm Trong trường hợp hệ thống dùng cho đối tượng rau cải nên giá trị nhiệt độ phù hợp 15-25 oC, độ ẩm phù hợp 70 – 80% 4.2 Xây dựng mô hình 4.2.1 Thi cơng mơ hình Diện tích mơ hình nhà kính thực tế 48m Với mơ hình thi cơng tơi sử dụng phương pháp mơ hình hóa thu nhỏ mơ hình thực tế với tỉ lệ 1:400 Tức mơ hình tơi thi cơng với diên tích 0.12m2, kích thước cụ thể :     47 Chiều dài: 400mm Chiều rộng: 300mm Chiều cao: 250mm Chiều cao mái: 100mm 47 47 Vật liệu mơ hình nhựa mica dày 3mm, dùng làm mặt bên, mái, cửa cho mơ hình với tính suốt đảm bảo tính tự với mơ hình thực tế, dảm bảo quan hợp trồng giúp sinh trưởng tốt Các mica liên kết với thơng qua ốc, vít, kết dính keo nến, keo 502 Nền làm ván với khối lượng nhỏ chắn dễ dàng di chuyển mơ hình 4.2.2 Hệ thống bơm tưới phun sương Hình 4.9: Máy bơm phun sương cho mơ hình Bơm phun sương bơm 12VDC, với công suất 5W, với lưu lượng 0,8 lít/phút Số lượng béc tơi đa béc, mơ hình tơi sử dụng béc phun Đảm bảo lượng nước cho phù hợp với mơ hình Bơm phun sương hoạt động độ ẩm 70% nhiệt độ nhà kính tăng vượt giá trị đặt (25oC) 4.2.3 48 Đường ống dẫn bố trí béc phun sương 48 48 Hình 4.10: Đường ống dẫn béc phun sương Mơ hình với diện tích nhỏ nên tơi bố trí béc phun trục ngang nhà kính, béc phun tạo tia tỏa 360o phun không gian cần tưới nhà kính 4.2.4 Hệ thống quạt làm mát, hút ẩm Quạt hút ẩm Quạt làm mát Hình 4.11: Hệ thống quạt làm mát, hút ẩm Quạt làm mát: Với kích thước 90x90 mm, cơng suất 0,5W, giúp điều tiết nhiệt độ bên mơ hình mở mức phù hợp Khi nhiệt độ nhà kính tăng vượt giá trị đặt (25oC), quạt làm mát sẻ điều tiết nhiệt độ cách thổi khơng khí mát từ bên ngồi vào nhà kính, tạo điều kiện thuận lợi giúp cải sinh trưởng phát triển tốt Quạt hút ẩm: Kích thước 90x90 mm, cơng suất 0,5W, quạt hút ẩm bật giá trị độ ẩm đo nhà kính vượt giá trị đặt (80%) Đảm bảo cải sinh trưởng phát triển điều kiện độ ẩm thích hợp 4.2.5 Hệ thống đóng/mở lưới che Hệ thống đóng mở lưới che thực nhờ động giảm tốc (có hộp số) quay chiều với nhau, cụ thể động quay thuận đóng lưới, động quay nghịch mở lưới động công suất nhỏ (3W) quay với vận tốc 60 vịng/phút Lưới đóng mở trượt ray tạo tính ổn định mở đóng lưới Ở chế độ tự động tơi sử dụng cơng tắt hành trình để dừng hệ thống đóng mở lưới Cịn chế độ tay cơng tắt hành trình có tác dụng an tồn người điều khiển bật cơng tắc đóng mở rèm tới vị trí cơng tắc rèm ngừng lại người dùng có bật, điều giúp bảo vệ không cho động tiếp tục quay làm phá hủy cấu 49 49 49 Lưới che có tác dụng che chắn tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp lên trồng, trời nắng nóng làm ảnh hưởng đến cải Do nhà kính thiết kế mái suốt lấy sáng nên trời nắng gắt có hại cho cải để đảm bảo trồng đựơc bảo vệ tốt cần phải có hệ thống che Hệ thống tiến hành đóng lưới nhiệt độ nhà kính tăng cao giá trị đặt (25 oC), đến Lưới đóng Lưới mở nhiệt độ hạ xuống giá trị đặt hệ thống tự động mở lưới Hình 4.12: Hệ thống đóng/mở lưới 4.2.6 Hệ thống chiếu sáng Hình 4.13: Hệ thống chiếu sáng Hệ thống đèn chiếu sáng cho mơ hình đèn 220V điều điều khiển bật tắt theo thời gian thực chế độ tự động, điều khiển bật tắt nút nhấn chế độ điều khiển tay Ngồi vùng có nhiệt độ thấp sử dụng đèn sợi đốt có cơng suất lớn với chức sưởi ấm cho trồng đảm bảo trồng sinh trưởng phát triển tốt điều kiện thời tiết bất lợi Ở vùng có khí hậu thấp hệ thống quạt làm mát hút ẩm thay hệ thống sưởi để phù hợp với yêu cầu thời tiết nhiều vùng miền 50 50 50 4.2.7 Tủ điều khiển Tủ điện điều khiển mơ hình đựơc thi cơng theo chuẩn công nghiệp, đựơc thiết kế thi công tỉ mỉ Đồng thời đảm bảo quy tắc bảo vệ an toàn cho người sử dụng thiết bị Hình 4.14: Mặt ngồi mặt cửa tủ điều khiển Cửa tủ điều khiển gồm: Đèn báo nguồn Nút nhấn Start khởi động hệ thống Nút nhấn dừng khẩn cấp có cố hay cần bảo trì hệ thống nút nhấn điều khiển thiết bị: Bơm phun sương, quạt hút, quạt thổi, đèn, đóng lưới, mở lưới  Ngoài kèm với thiết đèn báo hoạt động giúp ta dể dàng giám sát thiết bị hoạt động tủ điều khiển     Hình 4.15: Bên tủ điều khiển 51 51 51 Tủ điều khiển giữ vai trò quan trọng hệ thống, điều khiển hoạt động hệ thống theo ý muốn người vận hành Tủ điều khiển gồm:  Các nút nhấn đèn báo gắn cửa tủ  PLC điều khiển hệ thống hoạt động tự động  Hệ thống relay điều khiển động trực tiếp chế độ tay thông qua      52 nút nhấn nhận lệnh từ PLC chế độ tự động Các thiết bị đóng cắt bảo vệ CB contactor bảo vệ hệ thống Các ray để gắn thiết bị Máng, nắp máng nhựa dây giúp tủ điều khiển gọn gàn Nguồn tổ ong 24VDC cấp nguồn cho PLC hoạt động Nguồn 12VDC Cấp nguồn động giảm tốc kéo lưới động bơm phun sương 52 52 KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu làm việc nghiêm túc với nỗ lực tơi với giúp đỡ, góp ý thầy Trương Tấn kiến thức học thời gian ngồi ghế nhà trường hoàn thành tiểu luận với đề tài: “Thiết kế mô hệ thống trồng nhà kính” gặt hái kết sau:  Nghiên cứu thiết kế hệ thống mơ hình trồng nơng nghiệp nhà kính       ý nghĩa thực tiễn công nghệ Xây dựng sơ đồ mạch điện hệ thống Nắm vững vận dụng kiến thức học lập trình PLC, vi điều khiển Xây dựng lưu đồ giải thuật cho hệ thống Lập trình điều khiển mơ tiến trình hoạt động hệ thống Xây dựng mơ hình hệ thống theo phương pháp mơ hình hóa Đề hướng phát triển cho hệ thống Sau thực nghiệm chạy thử mơ hình ta thấy mơ hình chạy cho kết tốt, thiết bị thiết kế mang tính chất cơng nghiệp nên hoạt động ổn định, giá trị cảm biến đưa hiển thị xác nhanh chóng Các chế độ vận hành tay bảng điều khiển hoạt động tốt Màn hình giao diện kết nối với mơ hình khơng gặp vấn đề gì, thời gian cập nhập giá trị cảm biến lên hình điều khiển nhanh, liên tục Tóm lại thứ hoạt động tính tốn thiết kế Ngồi tơi tập cho thân tinh thần làm việc nhóm tốt Tơi giúp đỡ hỗ trợ bạn đồng hành thực tốt nhiệm vụ đươc giao nhằm đạt kết nghiên cứu tốt Do điều kiện thực đồ án hạn chế kinh nghiệm thực tiễn thiếu yếu nên đề tài cịn nhiều thiếu sót Rất kính mong Thầy Cơ mơn đánh giá đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện 53 53 53 KIẾN NGHỊ a Hạn chế Bên cạnh lợi ích hệ thống mang tồn hạn chế:  Để đưa mơ hình thực tiễn giá thành cơng nghệ PLC cịn tương cao  Chưa áp dụng công nghệ biến tần việc điều khiển tốc độ động Vì mơ hình thực đề tài cịn hạn chế kích thước nên chưa thể áp dụng công nghệ tiên tiến hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống sưởi cho vùng lạnh nhiệt độ thấp  Chưa tích hợp việc điều khiển mơ hình thơng qua internet, web server để tăng tính tiện lợi cho vận hành sản xuất b Kiến nghị hướng phát triển đề tài: Có thể phát triển hệ thống chiếu sáng nhằm tiết kiệm lượng cường độ chiếu sáng phù hợp với loại trồng Nên dùng chiếu sáng đèn LED, phát triển xây dựng hệ thống chiếu sáng nhà kính tận dụng lượng mặt trời Có thể dùng cơng nghệ biến tần để điều khiển tốc độ động bơm cho phù hợp với điều kiện sản xuất định Nhằm tiết kiệm tối đa lượng đạt hiệu tưới tiêu cao Có thể áp dụng nhiều phương pháp tưới cho phù hợp với loại trồng Phát triển hệ thống quạt thơng gió cấp khí vào nhà kính, xây dựng nhà kính trạm khí tượng mini phục vụ việc trồng nông nghiệp nhằm đem lại giá trị kinh tế cao Ngoài WinCC cú thể điều khiển giám sát Option “WinCC WebUX” Bằng cách ta giám sát điều khiển Interrnet điện thoại, máy tính bảng đâu với điều kiện máy tính server phải kết nối internet Và hướng tới hệ thống kiểm sốt hồn tồn chiệc máy tính bảng điện thoại có sóng 3G Và với nhu cầu sử dụng lượng ngày tăng cao nên hướng phát triển nông nghiệp bền vững nhà nước khuyến khích áp dụng xem hướng lâu dài cho ngành nơng nghiệp nước nhà Vì hướng phát triển quan trọng mơ hình sử dụng pin lượng mặt trời tua bin gió để cung cấp điện cho hệ thống bơm quạt hệ thống điều khiển nhà kính 54 54 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Văn Hiếu, Tự động hóa PLC S7-1200 với TIA Portal [2] PGS.TS.Quyền Huy Ánh, Giáo trình cung cấp điện [3] Đặng Tiến Trung – Vũ Quang Hồi, Hệ thống điều khiển giám sát thu thập liệu Scada [4] https://www.tranphucable.com.vn/tin-thi-truong/lam-the-nao-de-lua-chon-tiet-dienday-dan-phu-hop-theo-cong-suat-dong-dien [5] http://fulle.com.vn/analog-voi-plc-sitôiens-s7-1200-n44.html [6] https://tincay.com/anh-huong-cua-do-am-dat-den-cay-trong/ [7]http://dienelectric.com/bo-lap-trinh-dieu-khien-plc -sitôiens -simatic-s7-1200cpu-1212c-6es7212-1ae40-0xb0-4032.1147.p.html [8] https://prosensor.vn/pid-la-gi/ 55 55 55 ... pháp trồng tự động nhà kính .10 1.1.1 Tính cấp thiết phương pháp trồng nhà kính 10 1.1.2 Giới thiệu phương pháp trồng tự động nhà kính 10 1.1.3 Những điểm tích cực hệ thống trồng nhà kính. .. pháp trồng tự động nhà kính cần thiết để nâng cao suất, chất lượng nông nghiệp nước ta 1.1.2 Giới thiệu phương pháp trồng tự động nhà kính Nhà kính trồng rau, trồng hoa mơ hình nhà bao bọc kính. .. cao nhờ mơ hình trồng nhà kính d Dễ dàng kiểm sốt mơi trường bên nhà kính Khi sử dụng nhà kính, người nơng dân dễ dàng kiểm sốt mơi trường trồng trọt bên nhà kính Vào mùa đơng, nhà kính giúp che
- Xem thêm -

Xem thêm: hệ thông trồng cây trong nhà kính s7 1200,