0

Slide môn Đạo đức kinh doanh

204 3 0
  • Slide môn Đạo đức kinh doanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 16:37

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH LÊ VĂN CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHƯƠNG 2 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH LÊ VĂN CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHƯƠNG 2: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 4: ĐẠO ĐỨC LÃNH ĐẠO TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 5: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CHƯƠNG 6: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 7: MÔI TRƯỜNG VĂN HỐ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Con ơi, nhớ ln sống có đạo đức Ba ơi, đạo đức ba Làm điều nhân đạo Khơng “ tham, sân, si” Khơng làm trái với lương tâm Sống biết hy sinh người khác Survey finds 70 per cent of Malaysian Muslim women believe polygamy is a right for men Nối dõi tông đường Đạo đức mang tính cộng động: Đạo đức nguyên tắc, chuẩn mực cách sống, cách hành xử giá trị tôn vinh, cộng đồng đặt để bảo lợi ích cho đa số người cộng động Sống có đạo đức tuân thủ nguyên tắc chuẩn mực cộng động đặt ETHICS KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC • Đạo đức tập hợp nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm tự giác điều chỉnh, đánh giá hành vi người thân, xã hội tự nhiên • Đạo đức học khoa học nghiên cứu chất tự nhiên – sai, quy tắc hay chuẩn mực chi phối hành vi thành viên nghề nghiệp • Đạo đức nguyên tắc luân lý phổ biến mà người phải tuân theo • Đạo đức biết phân biệt – sai biết làm điều ĐẠO ĐỨC LÀ GÌ? Theo nghĩa hy lạp ▪ Ethiko ethos: phong tục hay tập quán = Cách cư xử người Theo nghĩa hán việt ▪ ▪ “Đạo” đường đi, đường sống “Đức” đức tính, nhân đức, luân lý Theo nghĩa phổ quát ▪ Đạo đức = làm người Cấp độ thứ – Những giá trị văn hóa hữu hình Những biểu trưng trực quan giúp người dễ dàng cảm nhận giác quan Ví dụ: ❖ Kiến trúc, cách trí, cơng nghệ, sản phẩm ❖ Các biểu tượng, logo, slogan, hiệu, tài liệu quảng cáo doanh nghiệp ❖ Ngôn ngữ, trang phục thành viên ❖ Thái độ cung cách ứng xử thành viên ❖ Cấp độ thứ hai – Những giá trị tuyên bố doanh nghiệp Những giá trị tuyên bố, chia sẻ, chấp nhận DN bao gồm: ❖ Triết lý kinh doanh, tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu DN ❖ Nghi thức, nghi lễ DN ❖ Chuẩn mực hành vi/ Quy tắc ứng xử DN Cấp độ thứ ba _Những quan niệm chung giá trị cốt lõi Những quan niệm chung, giá trị tảng mặc định doanh nghiệp hình thành từ yếu tố: ❖ Nhận thức thành viên DN ❖ Cảm xúc, tình cảm thành viên DN ❖ Niềm tin/ Lòng tin thành viên DN ❖ Giá trị cốt lõi (core values) DN TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP Tác động tích cực văn hóa doanh nghiệp Các doanh nghiệp có văn hóa mạnh: ➢ Tạo nên phong cách “bản sắc” doanh nghiệp; ➢ Văn hoá doanh nghiệp “bộ gen” doanh nghiệp; ➢ Văn hoá doanh nghiệp khích lệ q trình đổi sáng tạo; ➢ Văn hoá doanh nghiệp tạo nên lực hướng tâm chung cho tồn doanh nghiệp, tạo mơi trường làm việc thân thiện, hiệu quả; ➢ Góp phần nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp: o Khích lệ trình đổi sáng chế; o Thu hút nhân tài nâng cao lòng trung thành nhân viên; o Nâng cao đạo đức kinh doanh; o Làm phong phú dịch vụ cho khách hàng mang lại hình ảnh doanh nghiệp; TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HĨA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Các doanh nghiệp có văn hóa yếu: ➢Cơ chế quản lý cứng nhắc, độc đoán chuyên quyền, hệ thống tổ chức quan liêu; ➢Khơng khí thụ động, sợ hãi nhân viên; ➢Nhân viên thờ chống đối lãnh đạo; ➢Nhân viên khơng có niềm tin khơng có mối quan hệ thân thiện với doanh nghiệp; ➢Doanh nghiệp không thực trách nhiệm xã hội… ➔ Kìm hãm phát triển doanh nghiệp CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG ➢Văn hóa, phong cách, đạo đức giá trị cá nhân nhà lãnh đạo doanh nghiệp; ➢Tính cách, giá trị cá nhân nhân viên; ➢Lịch sử truyền thống doanh nghiệp; ➢Hệ thống đánh giá thành tích chế độ đãi ngộ, hệ thống quản lý chia sẻ thông tin; ➢Ngành nghề hoạt động, kinh doanh; ➢Các nguồn lực: nguồn nhân lực, nguyên nhiên liệu, công nghệ sản phẩm doanh nghiệp; ➢Những giá trị văn hóa học hỏi được; CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VĂN HĨA DOANH NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ BÊN NGỒI ➢Văn hố dân tộc/văn hóa xã hội ➢Thể chế xã hội: Thể chế trị; Thể chế kinh tế; Thể chế hành chính; Chính sách phủ; Hệ thống luật pháp… ➢Q trình tồn cầu hố khác biệt, giao lưu văn hoá ➢Xu hướng phát triển kinh tế, kinh doanh ➢Khách hàng đối tác, đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp NHỮNG DẤU HIỆU SUY YẾU TRONG MƠI TRƯỜNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP Hai ngun nhân chủ yếu dẫn đến suy yếu: ➢Thứ nhất, nhân viên thấy không đánh giá cao tôn trọng, họ xem công cụ, nguồn lực doanh nghiệp ➢Thứ hai, họ cảm thấy phải làm việc mơi trường văn hóa khơng có sức sống dấu hiệu báo động văn hóa doanh nghiệp ➢ Nhân viên khơng biết mục tiêu doanh nghiệp ➢ Các nhân viên có cách tiếp cận vấn đề giải công việc không giống ➢ Thiếu tin tưởng lẫn nhà quản lý nhân viên ➢ Nhân viên phải làm theo kế hoạch bất ngờ thiếu tính quán ➢ Xuất nhiều tin đồn khơng xác ➢ Nhân viên cảm thấy hình ảnh doanh nghiệp chưa quảng bá đầy đủ xác ➢ Nhân viên chẳng có ấn tượng Giám đốc cao cấp ➢ Nhân viên tỏ bất mãn với nhà quản lý cấp trung Dấu hiệu báo động đạo đức Công ty bạn tình nguy hiểm đạo đức bạn nghe thấy lời sau: • “Thơi được, lần thơi nha” • “Khơng có mà sợ” • “Quan tâm tới phịng làm gì, miễn hồn thành“ • “Mọi người làm cả” • “Huỷ đi, tới kìa” • “Ta khơng cần thơng báo chúng” • “Khơng bị thiệt cả” • “Thế phần tơi gì” • “Làm cịn thi đua/ cạnh tranh nữa” • “Coi khơng nói với nhé” CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Biểu tượng, hành vi tổ chức (Symbols/ Behavior): Giá trị hữu hình văn hóa tổ chức Chuẩn mực (Norms) quy định hành vi Những giá trị (values) thể niềm tin, giả định, cảm giác chung việc, phân biệt đúng/sai, tốt/xấu … Những giả định cốt lõi, niềm tin, triết lý sống (core/beliefs) Đó quy tắc tảng chi phối mối quan hệ người, hoạt động tổ chức Nó giống niềm tin, quy luật tất nhiên vận hành tổ chức có chấp nhận hay khơng CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ CƠ CẤU THAY ĐỔI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Giai đoạn thứ nhất: Giai đoạn non trẻ Doanh nghiệp phải tập trung tạo giá trị văn hoá khác biệt so với đối thủ, củng cố giá trị truyền đạt cho người (hoặc lựa chọn nhân lực phù hợp với giá trị này) Giai đoạn thứ hai: Giai đoạn Tương đối ổn định, xảy thay đổi văn hóa doanh nghiệp Giai đoạn thứ ba: Giai đoạn chín muồi nguy suy thoái Xuất dấu hiệu yếu tố văn hố doanh nghiệp lỗi thời có tác động tiêu cực đến doanh nghiệp ➔ đòi hỏi thay đổi văn hóa doanh nghiệp Cơ cấu thay đổi văn hóa doanh nghiệp Xuất động lực thay đổi • Có thay đổi giới lãnh đạo cơng ty; • Doanh nghiệp cịn non trẻ; • Văn hố doanh nghiệp yếu; • Có khủng hoảng trầm trọng tổ chức Củng cố thay đổi Củng cố lại hệ thống hành vi, quan niệm chung (các lớp văn hố) tạo thơng tin tích cực Q trình thay đổi diễn ra: • Trước tiên cần thay đổi yếu tố thuộc lớp văn hoá thứ thứ hai để tạo tảng cho thay đổi sâu rộng hơn; • Sự thay đổi tồn diện thay đổi từ cốt lõi (lớp thứ 3) Một số cách thức thay đổi văn hóa doanh nghiệp Thay đổi nhỏ chi tiết mức độ tổng thể • Cốt lõi văn hoá doanh nghiệp giữ nguyên giá trị thuộc lớp phát triển mức độ cao hơn, đa dạng đổi • Thay đổi số phận doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện mơi trường kinh doanh Thay đổi tự giác • Các thành viên tự nhận thức mặt tồn doanh nghiệp, nguyên nhân, tìm cách giải vấn đề →tự ý thức việc cần phải thay đổi kiểm sốt q trình thay đổi Một số cách thức thay đổi văn hóa doanh nghiệp • Tạo thay đổi nhờ nhân rộng điển hình; • Thay đổi nhờ phát huy cách có trật tự tiểu văn hóa tiêu biểu; • Thay đổi thông qua xây dựng hệ thống thử nghiệm song song; • Thay đổi nhờ áp dụng cơng nghệ mới: Nhờ vào ảnh hưởng công nghệ để thay đổi giá trị văn hóa doanh nghiệp; • Thay đổi nhờ thay vị trí doanh nghiệp: o Đổi cấu trúc nhóm nhà lãnh đạo; o Đưa số người bên ngồi vào vị trí lãnh đạo bên cấp cao tạo điều kiện cho họ thay đổi dần lề lối suy nghĩ cấp • Thay đổi vụ scandal việc phá vỡ huyền thoại, biểu tượng • Một số yếu tố văn hóa doanh nghiệp bị phơi bày trước cơng chúng bị trích mạnh mẽ ... CƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHƯƠNG 2: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 4: ĐẠO ĐỨC LÃNH ĐẠO TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 5: ĐẠO ĐỨC NGHỀ... LÊ VĂN CHƯƠNG - ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH NỘI DUNG Khái niệm kinh doanh Đạo đức kinh doanh Các chuẩn mực đạo đức kinh doanh ngày KHÁI NIỆM VỀ KINH DOANH • Kinh doanh gì? Kinh doanh tồn (hay phần)... nguyên cân sinh thái KHÁI NIỆM VỀ KINH DOANH Mơi trường kinh doanh • Mơi trường vĩ mơ • Mơi trường vi mơ • Môi trường nội doanh nghiệp ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Đạo đức kinh doanh ? ➔ ĐĐKD tập hợp nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môn Đạo đức kinh doanh,