0

tieu luan cao hoc chu nghia duy vat lich su trong tac pham he tu tuong duc

16 2 0
  • tieu luan cao hoc chu nghia duy vat lich su trong tac pham he tu tuong duc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 15:30

TIỂU LUẬN MÔN MÔN TÁC PHẨM KINH ĐIỂM MÁC LÊNIN Đề tài Chủ nghĩa duy vật lịch sử trong tác phẩm “Hệ tư tưởng Đức” Mục lục MỞ ĐẦU Trong sự hình thành và phát triển triết học Mác, “Hệ tư tưởng Đức” (thán. TIỂU LUẬN MÔN MÔN: TÁC PHẨM KINH ĐIỂM MÁC - LÊNIN Đề tài : Chủ nghĩa vật lịch sử tác phẩm “Hệ tư tưởng Đức” Mục lục MỞ ĐẦU Trong hình thành phát triển triết học Mác, “Hệ tư tưởng Đức” (tháng 11 năm 1845 - tháng năm 1846) tác phẩm chiếm vị trí đặc biệt quan trọng mang ý nghĩa lớn lao Trong tác phẩm này, tư tưởng giới quan - giới quan vật biện chứng - C.Mác Ph.Ăngghen trình bày cách tương đối hồn chỉnh Cũng đây, hai phát kiến vĩ đại tạo nên bước ngoặt lịch sử học thuyết xã hội làm nên thực chất cách mạng lịch sử tư tưởng triết học nhân loại - quan niệm vật lịch sử - lần ơng trình bày cách tồn diện chi tiết Và với việc đề xuất giới quan triết học mới, với việc phát quan niệm vật lịch sử, ông bước đầu đặt sở lý luận cho chủ nghĩa cộng sản khoa học - chủ nghĩa vật thực tiễn Chính vậy, 160 năm qua, kể từ đời đến nay, “Hệ tư tưởng Đức” vào lịch sử hình thành phát triển triết học Mác với tư cách tảng, bước ngoặt cách mạng với nhiều tác phẩm khác C.Mác Ph.Ăngghen, làm nên sở lý luận, phương pháp luận khoa học trở thành vũ khí tinh thần khơng thiếu giai cấp vơ sản tồn giới công cải tạo xã hội thực tiễn cách mạng Giờ đây, công đổi đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta, ý nghĩa lớn lao “Hệ tư tưởng Đức” cịn ngun giá trị NỘI DUNG 1.1 HỒN CẢNH RA ĐỜI, MỤC ĐÍCH VÀ KÉT CẤU CỦA TÁC PHẨM Hồn cảnh đời mục đích tác phẩm Cuối tháng năm 1844 Mác Ăngghen gặp Pari hai ông 1.1.1 thường xuyên trao đổi với nhận thấy trí cao lĩnh vực lý luận Cũng thời gian Pari, Mác chuyển hẳn sang lập trường chủ nghĩa vật chủ nghĩa cộng sản Vào lúc gặp Ăngghen, Mác có ý định viết tác phẩm nhằm chống lại phái Hêghen trẻ Mác đề nghị Ăngghen cộng tác để hồn thành tác phẩm Nhưng sau vào khoảng tháng năm 1845 sau bị phủ Pháp trục xuất, ông rời Pari đến Bruc-xen, mục đích trước mắt ơng phải hồn thành việc luận chứng đề xuất học thuyết cách mạng mới, tuyên truyền phổ biến tư tuởng phong trào vơ sản Trong thời gian Bruc-xen, Mác đề xuất sở khoa học giới quan lập trường giai cấp vơ sản Đồng thời Ơng tiến hành hàng loạt hoạt động thực tiễn nhằm tiến tới thành lập đảng vụ sản cách mạng Tại Mác trình bày quan niệm vật lịch sử luận cương Phơbach Trong thời kỳ này, người ủng hộ Mác Ăngghen thiểu số phong trào cơng nhân Trong phe phái đủ màu sắc chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản chiếm ưu Trước tình hình đó, Mác Ăngghen chủ trương phải chứng minh cách khoa học sở hệ tư tưởng giai cấp vô sản tuyên truyền tư tưởng phong trào cơng nhân tầng lớp xã hội để tranh thủ người vô sản tiên tiến đấu tranh chống chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản Để thực chủ trương Mác Ăngghen thấy rõ nhiệm vụ trước mắt phải làm phê phán triệt để quan điểm tâm xã hội triết học Đức chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản Đức lúc đó, đồng thời trình bày cách diện ngun lý giới quan triết học đặt sở lý luận cho chủ nghĩa cộng sản khoa học Do phong trào công nhân nước tư chủ nghĩa vào thời kỳ phát triển mạnh, riêng nước Đức có điều kiện đặc biệt nên Mác Ăngghen thấy rõ cần phải đẩy mạnh phát triển phong trào công nhân cách định hướng cho phong trào không bị lệ thuộc vào hệ tư tưởng giai cấp khác, mà phải mở rộng phát triển sở tiếp thu mét giới quan mới, học thuyết cách mạng Muốn cần phải nghiên cứu đề xuất giới quan mới, điều thơi thúc Mác Ăngghen hai ông tập trung vào việc khái quát lý luận vai trò lịch sử giai cấp vô sản đề xuất quan điểm vật lịch sử Chính thời gian Brucxen Mác đề xuất sở khoa học giới quan lập trường giai cấp vô sản tiến hành hoạt động thực tiễn nhằm mục đích đến thành lập đảng vô sản cách mạng Trên sở phê phán quan điểm tâm lịch sử Phơbach, Mác Ăngghen trình bày rõ ràng chi tiết giới quan - quan điểm vật lịch sử tác phẩm “Hệ tư tưởng Đức” 1.1.2 Kết cấu tác phẩm Tác phẩm có nội dung đồ sộ phân thành hai tập Tập I: Phê phán triết học Đức đại qua đại biểu L.Phoi-ơ-bách, B.Bau-ơ M.Stiếc- nơ Tập II: Phê phán chủ nghĩa xã hội Đức qua nhà tiên tri khác Tập I có nội dung hàm súc chứa đựng hàng loạt tư tưởng quan trọng vào thời kỳ hình thành luận điểm tảng chủ nghĩa Mác, đặc biệt chủ nghĩa vật lịch sử Tập I gồm ba mục, tìm hiểu tư tưởng Phoi- ơ-bách (“Phoi-ơbách, đối lập quan điểm vật quan điểm tâm”), B.Bau (“Thánh Bruno”) M.Stiếc-nơ (“Thánh Maxo”) Có ba quan điểm cần lưu ý tập Thứ nhất, tính luận chiến tác phẩm thể việc trich có phê phán quan điểm Thứ hai, đan xen ý tưởng Mác Ăng ghen, buộc người đọc phải tập trung cao, sử dụng tốt khả xử lý tổng hợp liệu để hiểu nội dung quán quan điểm hai ông Thứ ba, thật ngữ mà Mác Ăng-ghen nêu “Hệ tư tưởng Đức” chịu phái Hê ghen trẻ; chúng điều chỉnh trình hoạt động thực tiễn lý luận hai ông Trong tập II, chương II chương III khơng có thảo nên sau mục I (“Rheinische Jahrbucher” triết học “chủ nghĩa xã hội chân chính”) mục IV (các Grun, “phong trào xã hội Pháp Bỉ” hay thuật biên soạn lịch sử “chủ nghĩa xã hội chân chính” Mặc dù vậy, nội cung vấn đề cần thể không bị ảnh hưởng 1.2 NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Trong tác phẩm “Hệ tư tưởng Đức”, Mác Ăngghen rõ nội dung quan niệm vật lịch sử mình, phân biệt giới quan với quan điểm trước thời với ông Dưới đây, vào xem xét phân tích mét sè vấn đề quan điểm này: 1.2.1 Mối quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội Quan niệm tâm lịch sử cho ý thức xã hội định tồn xã hội, phái tâm dựa vào tư tưởng để giải thích thực tiễn phát sinh, phát triển xã hội loài người Quan niệm tơn giáo cho người thực thể hồn tồn thụ động trước hồn cảnh, tin tưởng tuyệt đối vào đấng tối cao động lực cứu cánh cho sù phát triển xã hội Khác với quan niệm trước trình bày quan điểm Mác Ăngghen nghiên cứu kỹ lưỡng xã hội cơng dân, tìm hiểu ảnh hưởng phát triển lịch sử khả giải thích trào lưu tư tưởng sản phẩm lý luận hình thành phát triển trình tồn xã hội cơng dân Cuối Mác Ăngghen tới khẳng định tồn xã hội định ý thức xã hội, tồn xã hội ý thức xã hội có mối quan hệ nhân biện chứng Qua giai đoạn phát triển lịch sử xã hội lồi người tồn xã hội có ý thức xã hội phù hợp tương ứng, điều biện chứng ý thức xã hội có vai trị tác động trở lại tồn xã hội, thúc đẩy tồn xã hội phát triển Mối quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội đường phát triển xã hội loài người 1.1.3 Vai trò định sản xuất vật chất tồn phát triển xã hội loài người Theo quan điểm xã hội loài người bắt đầu tồn từ người bắt đầu biết lao động, biết sản xuất tư liệu sinh hoạt cần thiết cho đời sống người, đặc trưng để phân biệt người giới động vật Khi biết sản xuất cải vật chất hưởng thụ thành hoạt động xã hội loài người bắt đầu xuất nhu cầu khác hưởng thụ cải vật chất làm vấn đề lợi Ích cá nhân, lợi ích tập đồn, lợi ích cộng đồng xuất Nhu cầu lợi ích động lực phát triển sản xuất để đáp ứng nhu cầu lợi Ích người phải nghiên cứu, sáng tạo công cụ sản xuất Công cụ sản xuất từ thô sơ đến hoàn thiện làm cho lượng cải vật chất làm ngày nhiều chất lượng cải ngày cao, điều dẫn tới đời sống xã hội ngày cải thiện nâng cao từ thấy hồn thiện cơng cụ sản xuất làm cho lực lượng sản xuất xã hội phát triển thúc đẩy toàn đời sống xã hội phát triển, xã hội phát triển lại xuất nhu cầu cao v.v , liên tục từ đời sang đời khác, từ hệ sang hệ khác xã hội loài người ngày phát triển ngày văn minh Như sản xuất vật chất định toàn đời sống xã hội Sản xuất vật chất định tồn xã hội có nghĩa định đến ý thức xã hội Khi sản xuất vật chất phát triển khả nhận thức giới người sâu sắc, người có thêm điều kiện đày đủ để khái quát, tổng kết hoạt động thực tiễn vấn đề giới giải thích với sở khoa học đầy đủ hơn, đồng thời sản xuất vật chất phát triển làm cho khả sáng tạo người ngày phong phó điều tác động trở lại thúc đẩy sản xuất vật chất phát triển Cụ thể tác phẩm, để khắc phục tính khơng triệt để chủ nghĩa vật cũ việc xem xét tự nhiên cách siêu hình coi tự nhiên bất biến, C.Mác Ph.Ăngghen luận giải tính lịch sử điều kiện tự nhiên mà đó, người tồn hoạt động Phân biệt điều kiện tự nhiên sẵn có với điều kiện tự nhiên hoạt động người tạo nên, ông cho rằng, xã hội tồn, thân môi trường vật chất trở thành sản phẩm hoạt động lịch sử người Và phê phán Phoiơbắc không hiểu, khơng tính đến tác động trở lại tự nhiên người, ông khẳng định “hoạt động đó, lao động sáng tạo vật chất khơng ngừng đó, sản xuất sở toàn giới cảm giác được, y giới tồn tại, đến mức bị ngưng lại dù năm Phoiơbắc khơng thấy biến đổi lớn lao giới tự nhiên, mà toàn giới loài người lực quan sát thân ơng, chí tồn thân ơng chẳng chốc khơng cịn nữa” Với khẳng định này, ông đến kết luận rằng, xã hội phát triển điều kiện tự nhiên ngày trở thành sản phẩm lịch sử hoạt động người Rằng, môi trường tự nhiên điều kiện vật chất khách quan cho tồn phát triển xã hội loài người Khi coi kết cấu vật lý thể chất người định mối quan hệ định người tự nhiên bên ngoài, C.Mác Ph.Ăngghen tập trung xem xét hoạt động người với tư cách nhân tố định tiến trình phát triển lịch sử Hoạt động người, theo ơng, có hai mặt: hoạt động sản xuất quan hệ người với tự nhiên, tác động người đến tự nhiên hoạt động giao tiếp - quan hệ người với người, trước hết trình sản xuất Hai mặt hoạt động tác động lẫn nhau, đóng vai trị định tác động qua lại hoạt động sản xuất Rằng, toàn lịch sử xã hội loài người sản xuất vật chất Sản xuất vật chất phân biệt người với Mác- Ăng ghen toàn tập – tập III- tr63 động vật Các ơng viết: “Có thể phân biệt người với súc vật ý thức, tơn giáo, nói chung Bản thân người bắt đầu tự phân biệt với súc vật người bắt đầu sản xuất tư liệu sinh hoạt mình” Và, việc “sản xuất tư liệu sinh hoạt mình”, “con người gián tiếp sản xuất đời sống vật chất mình” Đó hành động lịch sử người 1.2 Tính biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất (hình thức giao tiếp) Từ việc phân tích hình thức sở hữu, mà thực chất hình thức quan hệ sản xuất lịch sử, Mác Ăng ghen sáng tỏ nội dung cốt lõi, quy luật bản, chi phối phát triển xã hội, quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Hiểu quy luật đến hiểu cách khoa học quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúng thượng tầng thực chất nhà nước, cách mạng xã hội Quá trình vận động lực lượng sản xuất điều kiện quan hệ sản xuất tồn, phá vỡ tất yếu quan hệ tỏ chật hẹp, lỗi thời để thiết lập quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất phát triển Mác Ăng ghen rút nhận định sau: “Hình thức giao tiếp – mà tất giai đoạn lịch sử từ trước đến định lực lượng sản xuất đến lượt lại định lực lượng sản xuất” 3, “Tất xung đột lịch sử bắt nguồn từ mâu thuẫn lực lượng sản xuất hình thức giao tiếp"4 Ngược lại, “hình thức giao tiếp phù hợp với Mác- Ăng ghen toàn tập – tập III- tr29 Mác- Ăng ghen toàn tập – tập III- tr51 Mác- Ăng ghen toàn tập – tập III- tr107 giai đoạn phát triển định lực lượng sản xuất” 5, cá nhân cảm nhận giai đoạn hợp lý điều kiện hoạt động Nhận định là, cách mạng xã hội giải mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, thay phương thức sản xuất lỗi thời lạc hậu phương thức Sự phân tích Mác Ăng ghen nét quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất làm sâu sắc quan niệm vật lịch sử 1.3 Mối quan hệ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Sự phân tích làm sáng tỏ cách hiểu hình thức giao tiếp sở hạ tầng xã hội Cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ biện chứng: “Trong thời đại, tư tưởng giai cấp thống trị tư tưởng thống trị Điều có nghĩa giai cấp lực lượng vật chất thống trị xã hội lực lượng tinh thần thống trị xã hội Giai cấp chi phối tư liệu sản xuất vật chất chi phối tư liệu sản xuất tinh thần, Những tư tưởng thống trị khác mà biểu tinh thần quan hệ vật chất thống trị, chúng quan hệ vật chất thống trị biểu hình thức tư tưởng”.6 Trong tác phẩm Mác Ăngghen tính biện chứng trình thay hình thức sở hữu phụ thuộc vào trình độ phát triển phân cơng lao động Tõ sù phân tích mối quan hệ cá nhân người lao động với mối quan hệ họ với tư liệu lao động, công cụ lao động sản phẩm lao động Mác- Ăng ghen toàn tập – tập III- tr102 Mác- Ăng ghen tồn tập – tập III- tr66-67 hai ơng phân chia hình thức sở hữu lịch sử thành bốn loại ứng với hình thức sở hữu sở hạ tầng ứng với sở hạ tầng chế độ nhà nước, kiến trúc thượng tầng xác định Trong trình phát triển lịch sử, lực lượng sản xuất phát triển tới giới hạn sở hạ tầng cũ khơng cịn phù hợp mâu thuẫn ngày sâu sắc, biểu mặt xã hội mâu thuẫn mâu thuẫn tầng lớp nắm giữ tư liệu sản xuất chủ yếu chiếm đoạt phần lớn sản phẩm xã hội với tầng lớp lao động khác Giải mâu thuẫn thay kiến trúc thượng tầng cũ kiến trúc thượng tầng phù hợp với quan hệ sản xuất tiến 1.4 Sự đời giai cấp, tính tất yếu đấu tranh giai cấp cách mạng xã hội Việc phân công lao động thành dạng khác dạng lao động sở hữu lượng tư liệu sản xuất khác nhau, dẫn tới sản phẩm làm khác phân chia sản phẩm lao động khác nhau, điều tất yếu dẫn đến phân chia xã hội thành tập đồn người có lợi ích khác chí đối lập nhau, tập đồn người hình thức ban đầu giai cấp, xã hội phát triển giai cấp hình thành rõ nét phân chia thành giai cấp nắm chủ yếu tư liệu sản xuất giai cấp thống trị, cịn giai cấp nắm khơng có tư liệu sản xuất giai cấp làm thuê - giai cấp bị trị Lợi ích giai cấp thống trị bị trị ngày khác làm cho mâu thuẫn giai cấp ngày trở nên liệt Giai cấp thống trị muốn trì quyền lợi mình, khơng chịu chia sẻ lợi ích cho giai cấp khác, cịn giai cấp bị trị ln tìm cách để cải thiện lợi ích hưởng mình, đấu tranh giai cấp mang tính tất yếu Từ mâu thuẫn kinh tế dẫn đến mâu thuẫn trị mâu thuẫn hai giai cấp đại biểu cho hai lực lượng xã hội đối lập lợi ích trở thành mâu thuẫn đối kháng, mâu thuẫn giải đường cách mạng Khác với quan niệm tâm lịch sử, quan niệm chủ nghĩa vật lịch sử không tìm phạm trù thời đại, mà ln ln đứng miếng đất thực lịch sử; khơng vào tư tưởng để giải thích thực tiễn, giải thích hình thành tư tưởng vào thực tiễn vật chất, đó, tới kết luận phê phán mà cách mạng động lực lịch sử, tôn giáo, triết học lý luận khác”7 Với quan niệm vật lịch sử này, C.Mác Ph.Ăngghen đến kết luận tính tất yếu lịch sử cách mạng vô sản Phê phán quan niệm nhà “xã hội chủ nghĩa chân chính” Đức (Gruyn, Ghétxơ) trái với quan niệm nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng, ông khẳng định chủ nghĩa cộng sản kế hoạch vạch cách tư biện xã hội lý tưởng tương lai, mà kết có tính quy luật q trình lịch sử khách quan Rằng, “chủ nghĩa cộng sản trạng thái cần phải sáng tạo ra, lý tưởng mà thực phải khuôn theo Chủ nghĩa cộng sản phong trào thực, xóa bỏ trạng thái nay” Và, sau luận giải tính tất yếu cách mạng này, tiền đề vật chất nó, lực lượng phương thức tiến hành cách mạng này, ông phác thảo nét chung đặc trưng xã hội tương lai sở phân tích khuynh hướng thực phát triển xã hội Xã hội thiết lập theo ông, trở thành kết hợp thực người, trở thành thống thực người “có tự cá nhân” tạo Mác- Ăng ghen tồn tập – tập III- tr54 Mác- Ăng ghen toàn tập – tập III- tr51 điều kiện thiết yếu cho giải phóng người, cho “phát triển toàn diện” thành viên xã hội KẾT LUẬN Như vậy, nói, việc áp dụng cách triệt để chủ nghĩa vật vào việc nghiên cứu mặt, tượng đời sống xã hội, Hệ tư tưởng Đức, lần đầu tiên, C.Mác Ph.Ăngghen trình bày cách tồn diện, chi tiết quan niệm vật ông lịch sử nhân loại Làm nên giá trị trường tồn, sức sống bền vững ý nghĩa lịch sử lớn lao “Hệ tư tưởng Đức” giới quan vật biện chứng quan niệm vật lịch sử, thành tố làm nên bước ngoặt cách mạng thực lịch sử tư tưởng triết học nhân loại, tạo phương pháp luận thực khoa học cho việc nghiên cứu tiến trình phát triển xã hội lồi người bước đầu đặt sở lý luận cho chủ nghĩa xã hội khoa học với tư cách kết có tính quy luật tiến trình lịch sử khách quan, vận động thực sở tảng kinh tế - xã hội phát triển mà lấy làm tảng tư tưởng, làm sở lý luận cho công đổi đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa TÀI LIỆU THAM KHẢO “Hệ tư tưởng Đức” – Tác phẩm đánh dấu đời giới quan mới, quan niệm vật lịch sử - Đặng Hữu Toàn Hệ tư tưởng Đức - C.Mac F.Enghen - Nhà xuất Sự Thật – Hà Nội 1987 Mác – Ăng ghen toàn tập – Tập III ... cương Phơbach Trong thời kỳ này, người ủng hộ Mác Ăngghen cịn thiểu số phong trào cơng nhân Trong phe phái đủ màu sắc chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản chiếm ưu Trước tình hình đó, Mác Ăngghen chủ trương... Ăngghen gặp Pari hai ông 1.1.1 thường xuyên trao đổi với nhận thấy trí cao lĩnh vực lý luận Cũng thời gian Pari, Mác chuyển hẳn sang lập trường chủ nghĩa vật chủ nghĩa cộng sản Vào lúc gặp Ăngghen,... Ăng ghen, buộc người đọc phải tập trung cao, sử dụng tốt khả xử lý tổng hợp liệu để hiểu nội dung quán quan điểm hai ông Thứ ba, thật ngữ mà Mác Ăng-ghen nêu “Hệ tư tưởng Đức” chịu phái Hê ghen
- Xem thêm -

Xem thêm: tieu luan cao hoc chu nghia duy vat lich su trong tac pham he tu tuong duc,