0

THiết kế dầm bê tông ứng lực trước

20 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 15:19

1 MỤC LỤC ĐỀ BÀI 4 PHẦN 1 1 1 Thông số hình học 4 1 2 Vật liệu 5 1 3 Tải trọng 6 1 4 Nội lực 6 1 5 Các hệ số 6 1 6 Mặt cắt bố trí cốt thép thanh 7 XÁC ĐỊNH QUỸ ĐẠO CÁP VÀ LỰC CĂNG 8 PHẦN 2 2 1 Xác địn. MỤC LỤC PHẦN ĐỀ BÀI 1.1 Thơng số hình học 1.2 Vật liệu 1.3 Tải trọng 1.4 Nội lực 1.5 Các hệ số 1.6 Mặt cắt bố trí cốt thép PHẦN XÁC ĐỊNH QUỸ ĐẠO CÁP VÀ LỰC CĂNG 2.1 Xác định độ lệch tâm e lực căng cho nhịp 2.2 Xác định độ lệch tâm e lực căng gối 13 2.3 Chọn số lượng cáp quỹ đạo cáp 20 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 – Mặt tổng thể Hình 1.2 – Mặt cắt 1-1 Hình 1.3 – Tiết diện gối dầm Hình 1.4 – Tiết diện nhịp dầm Hình 1.5 - Mặt cắt dầm vị trí gối Hình 1.6 - Mặt cắt dầm vị trí nhịp Hình 2.1 - Tiết diện hình học Hình 2.2 - Biểu đồ Magnel vị trí nhịp 12 Hình 2.3 - Tiết diện hình học 13 Hình 2.4 - Biểu đồ Magnel vị trí gối 19 Hình 2.5 - Quỹ đạo cáp 20 Hình 2.6 - Mặt cắt tiết diện gối (x = 0m) 20 Hình 2.7 - Mặt cắt tiết diện nhịp (x = 6m) 20 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 – Thông số tiết diện dầm Bảng 1.2 - Loại vật liệu sử dụng Bảng 1.3 – Giá trị tải trọng Bảng 1.4 - Nội lực vị trí nhịp Bảng 1.5 - Nội lực vị trí gối Bảng 1.6 - Thông số cốt thép chịu kéo Bảng 2.2 - Thơng số hình học Bảng 2.3 - Nội lực vị trí nhịp Bảng 2.4 - Độ lêch tâm lực căng 12 Bảng 2.5 - Loại vật liệu sử dụng 13 Bảng 2.6 - Đặc trưng hình học 13 Bảng 2.7 - Nội lực vị trí gối 13 Bảng 2.8 - Độ lệch tâm lực căng 19 Bảng 2.9 - Thông số cáp ứng suất trước 20 PHẦN ĐỀ BÀI Thiết kế cải tạo cơng trình có sẵn với cơng sử dụng 1.1 Thơng số hình học a) Mặt Chi tiết: vẽ đính kèm Hình 1.1 – Mặt tổng thể Hình 1.2 – Mặt cắt 1-1 b) Tiết diện dầm (dầm L/1-4) Hình 1.3 – Tiết diện gối dầm Hình 1.4 – Tiết diện nhịp dầm Bảng 1.1 – Thông số tiết diện dầm Đặc trưng tiết diện Kí hiệu Giá trị Đơn vị Bề rộng dầm b 0.5 m Chiều cao dầm h 1.1 m Chiều dày sàn hf 0.12 m Bề rộng cánh dầm bf 1.94 m 1.2 Vật liệu Bảng 1.2 - Loại vật liệu sử dụng Vật liệu Loại vật liệu sử dụng Bê tông B30 Cốt thép CB400-V (D  10 mm); CB240-T (D
- Xem thêm -

Xem thêm: THiết kế dầm bê tông ứng lực trước,