0

Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ

67 5 0
  • Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 14:15

1 2 Chương 5 Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể • Hiểu khái niệm tiền trong kinh tế, các hình thái và chức năng của tiền • Mô tả hệ thống ngân hàng. 1 Chương Tiền tệ, ngân hàng sách tiền tệ Sau học xong chương này, sinh viên có thể: • Hiểu khái niệm tiền kinh tế, hình thái chức tiền • Mơ tả hệ thống ngân hàng đại • Giải thích hoạt động ngân hàng cách tạo tiền qua ngân hàng • Giải thích nhân tố ảnh hưởng đến cung, cầu tiền thay đổi lãi suất cân thị trường tiền tệ • Giải thích cách thức ngân hàng trung ương áp dụng sách tiền tệ để ổn định giá trị tiền tệ ổn định kinh tế mức sản lượng tiềm Tiền tệ hoạt động ngân hàng Thị trường tiền tệ Chính sách tiền tệ Tiền tệ hoạt động ngân hàng ① Tiền tệ ② Hoạt động ngân hàng ③ Cách tạo tiền qua ngân hàng ④ Số nhân tiền tệ I Tiền tệ hoạt động ngân hàng Tiền tệ “ Đừng bỏ trứng vào rổ!” ✫ Tài sản: Gồm nhiều loại: • Tiền mặt (CM) • Tiền gửi khơng kỳ hạn viết séc (DM) • Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn khơng kỳ hạn • Ngoại tệ, vàng, đá q • Đất đai, nhà cửa • Cổ phiếu… I Tiền tệ hoạt động ngân hàng 1a Khái niệm Tiền phương tiện chấp nhận chung để toán cho việc mua hàng, hay để toán nợ nần I Tiền tệ hoạt động ngân hàng 1b Các hình thái tiền $ ✧ Tiền hàng hóa (Hóa tệ) ✧ Tiền qui ước (Tín tệ/tiền pháp định) ✧ Tiền qua ngân hàng (Bút tệ/tiền ghi nợ) I Tiền tệ hoạt động ngân hàng ✧ Tiền hàng hóa • Sử dụng loại hàng hóa để làm tiền tệ • Giá trị tiền giá trị vật dùng làm tiền • Khi vàng sử dụng làm tiền – gọi chế độ vị vàng ❊ Gồm loại: • Hóa tệ phi kim loại • Hóa tệ kim loại I Tiền tệ hoạt động ngân hàng ✧ Tiền qui ước • Là loại tiền lưu hành luật pháp quy định • Giá trị tiền lớn chi phí sản xuất tiền nhiều ❊ Gồm loại: • Tiền giấy • Tiền kim loại 10 NHTW gặp khó khăn kiểm sốt cung tiền làm cho khơng thể kiểm sốt cung tiền xác? Các ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam? Từ tác động này, mục tiêu vĩ mơ mà phủ cần hướng đến gì? Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần thực giải pháp kinh tế ngắn hạn nào? 53 Bài 5.6* Cho hàm số sau đây: Hàm cầu tiền giao dịch dự phòng: L1 = 1.000 Hàm cầu tiền đầu cơ: L2 = 50 – 50r Lượng cung tiền: Ms = 600 tỷ a) Xác định lãi suất cân bằng? b) Nếu ngân hàng trung ương mua vào lượng trái phiếu phủ 25 tỷ, lãi suất cân thay đổi nào? (Cho biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc 7%, tỷ lệ dự trữ vượt mức 3%, tỷ lệ tiền mặt so với tiền gửi 20%) 54 Số nhân tiền tệ định nghĩa là: A Hệ số phản ánh thay đổi lượng cầu tiền thay đổi đơn vị tiền mạnh B Hệ số phản ánh thay đổi sản lượng thay đổi đơn vị tiền mạnh C Hệ số phản ánh thay đổi sản lượng thay đổi đơn vị tổng cầu D Hệ số phản ánh lượng thay đổi mức cung tiền thay đổi đơn vị tiền mạnh 55 Ngân hàng thương mại tạo tiền cách: A Bán chứng khốn cho cơng chúng B Bán trái phiếu cho ngân hàng trung ương C Nhận tiền gởi khách hàng D Cho khách hàng vay tiền 56 Ngân hàng trung ương quan: A Độc quyền in phát hành tiền B Quản lý hệ thống khoản quốc gia C Thực thi sách tiền tệ D Cả câu 57 Lãi suất chiết khấu mức lãi suất: A Ngân hàng trung gian áp dụng người gửi tiền B Ngân hàng trung gian áp dụng người vay tiền C Ngân hàng trung ương áp dụng ngân hàng trung gian D Ngân hàng trung ương áp dụng công chúng 58 Hoạt động thị trường mở công cụ mà Ngân hàng trung ương sử dụng để: A Thay đổi lượng tiền mạnh (tiền sở) B Thay đổi số nhân tiền C Thay đổi dự trữ tiền mặt ngân hàng thương mại D Các câu 59 Cầu tiền phụ thuộc: A Đồng biến với thu nhập B Nghịch biến với lãi suất C Đồng biến với mức giá chung D Cả câu 60 Mức cung tiền biểu diễn đồ thị có đặc điểm: A Nghịch biến với lãi suất B Đồng biến với lãi suất C Độc lập với lãi suất D Là đường nằm ngang 61 Đầu tư biên theo lãi suất (Imr) phản ánh: A Lượng đầu tư giảm bớt lãi suất tăng thêm 1% B Lượng đầu tư tăng thêm lãi suất tăng thêm 1% C Lãi suất giảm bớt đầu tư tăng thêm đơn vị D Lãi suất tăng thêm đầu tư tăng thêm đơn vị 62 Chính phủ giảm bớt lượng tiền cung ứng kinh tế cách: A Bán chứng khoán phủ thị trường chứng khốn B Tăng lãi suất chiết khấu C Tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc D Các câu 63 10 Để giảm suy thoái kinh tế, ngân hàng trung ương sẽ: A Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc B Giảm lãi suất chiết khấu C Mua trái phiếu phủ D Cả ba câu 64 • Money: Tiền tệ • Commodity money: Tiền hàng hóa • Fiat money: Tiền quy ước/pháp định • Bank money: Tiền qua ngân hàng/bút tệ • Currency: Tiền mặt ngồi hệ thống ngân hàng • Checkable demand deposits: Tiền gửi khơng kỳ hạn viết sec • Money supply: Cung tiền danh nghĩa • Real money supply: Cung tiền tệ thực • Liquidity preference: Cầu tiền tệ thực • High powered money: Lượng tiền mạnh • Monetary base: Tiền sở 65 • Interest rate: Lãi suất • Real interest rate: Lãi suất thực • Nominal interest rate: Lãi suất danh nghĩa • Reserve ratio: Tỷ lệ dự trữ ngân hàng thương mại • Required reserve ratio: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc • Excess reserve ratio: Tỷ lệ dự trữ tuỳ ý • Open market operattions: Hoạt động thị trường mở • Discount rate: lãi suất chiết khấu • Central bank: Ngân hàng trung ương • Money multiplier: Số nhân tiền 66 67 ... trị tiền tệ ổn định kinh tế mức sản lượng tiềm Tiền tệ hoạt động ngân hàng Thị trường tiền tệ Chính sách tiền tệ Tiền tệ hoạt động ngân hàng ① Tiền tệ ② Hoạt động ngân hàng ③ Cách tạo tiền qua ngân. .. lãi suất 41 Chính sách tiền tệ ① Mục tiêu sách tiền tệ ② Cơng cụ sách tiền tệ ③ Nguyên tắc thực sách tiền tệ ④ Hạn chế sách tiền tệ 42 III Chính sách tiền tệ • Cơ quan hoạch định: Ngân hàng trung... động ngân hàng 1b Các hình thái tiền $ ✧ Tiền hàng hóa (Hóa tệ) ✧ Tiền qui ước (Tín tệ /tiền pháp định) ✧ Tiền qua ngân hàng (Bút tệ /tiền ghi nợ) I Tiền tệ hoạt động ngân hàng ✧ Tiền hàng hóa •
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ,