0

KÌ THI THỬ THEO cấu TRÚC đề MINH họa năm 2022

35 27 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 23:14

ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! TÀI LIỆU THUỘC KHĨA HỌC “LIVE VIP 9+ TOÁN ” ĐĂNG KÝ HỌC EM INBOX THẦY TƯ VẤN NHÉ! _ THẦY HỒ THỨC THUẬN KÌ THI THỬ THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA NĂM 2022 Câu Số phức liên hợp số phức z   4i A z  3  4i Câu B Câu Câu D z  D C Số giao điểm đồ thị hàm số y  x  x  x  với trục hoành? A Câu C z  3  4i Tìm độ dài đường kính mặt cầu  S  có phương trình x  y  z  y  z   A Câu B z   4i B C D Quay miếng bìa hình trịn có diện tích 16 a quanh đường kính, ta khối trịn xoay tích 64 128 256 32 a a a a A B C D 3 3 Trên khoảng  0;   , nguyên hàm hàm số y  x  x  x A x3 3x   ln x  C C x3 3x   ln x  C Cho hàm số y  f  x  liên tục B x3 3x   C x x3 3x   ln x  C , có bảng xét dấu f   x  sau: D Hàm số y  f  x  có cực trị? Câu A B C Tập nghiệm bất phương trình log3 ( x  7)    A 4;    C  4; 4 Câu 7;4 D B 4;     7;4       D 4;     7;4   Với B diện tích mặt đáy h chiều cao khối chóp, thể tích V khối chóp A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  3Bh 3 Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! Câu Tập xác định hàm số y   x  1 A  0;   B 1;   C Câu 10 Nghiệm phương trình x  A x  B x  Câu 11 Cho  f  x  dx  C x  2 0 D x   g  x  dx  1 Giá trị   f  x   5g  x   x  dx bằng: C B A 12 D 1;   D 10 Câu 12 Cho số phức z   2i Biết z  a  ib Giá trị a  2b A B C 1 D 7 Câu 13 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y   Mặt phẳng  P  có vectơ pháp tuyến A n   2;  1;1 B n   2;1;  1 C n  1;2;0  D n   2;1;0  Câu 14 Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ u  1;3;  v   2;  1;1 Tọa độ vectơ u  v C  3; 4;3 D 1; 2;3 Câu 15 Tọa độ điểm biểu diễn hình học số phức z thỏa mãn (2  3i ) z   4i A  3;  2;3 B  3; 2;3 A (2;1) B (2; 2) C (2; 1) D (1; 2) Câu 16 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên y 1 O 1 x Đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang đồ thị hàm số A x  1; y  1 B x  1; y  1 C x  1; y  D x  1; y  Câu 17 Với a , b số thực dương tùy ý, log (a 2b) A 2log a + log b B 2(log a + log b) C + log b D 2log (ab) Câu 18 Đồ thị hàm số có dạng đường cong hình sau: A y = x - x + B y = - x + x + C y = x3 - 3x + D y = - x3 - 3x + Câu 19 Trong không gian Oxyz , mặt phẳng qua qua điểm A  2;0;  1 ? Thầy Hồ Thức Thuận - Bứt Phá Để Thành Công! ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! A 1  : x  y  z   B   : x  y  z   C 3  : x  y  z  D   : x  y  z   Câu 20 Cần chọn người cơng tác tổ có 30 người, số cách chọn là: A C304 B A304 C 30 D 430 Câu 21 Thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước a ; a ; 3a bằng: A 3a2 B 3a3 D a C a3 Câu 22 Tính đạo hàm f   x  hàm số f  x   log  3x  1 với x  3 A f   x   B f   x    3x  1 ln  3x  1 ln C f   x    3x  1 D f   x   3ln  3x  1 Câu 23 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ sau Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  1;3 B Hàm số đồng biến khoảng  ;  C Hàm số nghịch biến khoảng  2;1 D Hàm số nghịch biến khoảng 1;  Câu 24 Mặt phẳng qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện hình vng cạnh a Thể tích khối trụ bằng:  a3  a3  a3 B C D Câu 25 Thể tích khối trịn xoay thu quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số A  a 3x  trục hoành đường thẳng x  x 1 A 3 ln3 B   3ln   y D   3ln  1 C 3ln3 1 Câu 26 Cho cấp số nhân  un  có u1  , công bội q  Ta có u5 A 24 B 11 C 48 D Câu 27 Họ nguyên hàm hàm số f  x   3sin x  x A 3cos x  x  C C 3cos x  x2  C B 3cos x  x  C D 3cos x  x  C Câu 28 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm R f   x    x  1 x    x  1 Điểm cực đại hàm số cho A x  B x  C x  D x  1 Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! Câu 29 Gọi M m giá trị lớn nhỏ hàm số y  M  2m A M  2m  11 B M  2m  10 C M  2m  11 x  3x  đoạn  0;1 Tính x2 D M  m  10 Câu 30 Có giá trị nguyên tham số m không vượt 10 để hàm số y  x3 đồng biến x  3m khoảng  2;    ? A 10 B 11 C 12 D Câu 31 Cho số thực dương a , b thỏa mãn 3log a  log b  Mệnh đề sau đúng? A a  b  B 3a  2b  10 C a 3b  10 D a  b  10 Câu 32 Cho hình lập phương ABCD.ABCD cạnh a Gọi  góc AC  ADDA Chọn khẳng định khẳng định sau? A   30 B   45 C tan   D tan   Câu 33 Gọi S1 diện tích hình phẳng giới hạn đường thẳng y  mx (với m  ) parabol  P  : y  x   x  Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn  P  trục Ox Với trị tham số m S1  S ? A  B  C D Câu 34 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt cầu  S  có bán kính 3, tiếp xúc với mặt phẳng  Oxy  có tâm nằm tia Oz Phương trình mặt cầu  S  A x  y   z  3  B  x  3  y  z  C x   y  3  z  D x  y   z  3  2 2 Câu 35 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện: 1  2i  z  z  i Tìm số phức z 1 1  i C z   i D z   i 2 2 Câu 36 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a , tam giác SAB tam giác mặt phẳng  SAB  vuông góc với mặt phẳng  ABCD  Tính khoảng cách từ đường thẳng AD đến mặt phẳng A z   2i B z   SBC  a a a a B C D 4 Câu 37 Cho 10 thẻ đánh số từ đến 10 Chọn ngẫu nhiên thẻ nhân thẻ với Xác suất để tích số ghi thẻ chia hết cho 13 A B C D 10 10 120 24 A Thầy Hồ Thức Thuận - Bứt Phá Để Thành Cơng! ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! Câu 38 Trong không gian Oxyz , cho mặt  P  :4 y  z   phẳng hai đường thẳng x 1 y  z  x4 y7 z     Đường thẳng d vng góc với mặt phẳng  P  , 2 : cắt hai đường thẳng 1 ,  có phương trình 1 : x   A  y  2  4t z   t  x   B  y   4t z   t  9   18  ? log   x  x    x 1 x Câu 39 Có số nguyên x thỏa mãn  x  4  D  y  7  4t  z  t  x   C  y  11  4t z   t  2 A B C D Câu 40 Cho Cho hàm số bậc ba f ( x)  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ Với giá trị m m x có tiệm cận đứng? f ( x)  f ( x) hàm số g ( x)  A m  Câu 41 Cho hàm B m  số f  x có C m  đạo hàm xác 1 x f  x dx  Giá trị x 1  x f   x dx   A  B  C D m  định  f  x dx Biết f 1  D Câu 42 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác đều, hình chiếu vng góc đỉnh S a mặt phẳng  SAC  vng góc với mặt phẳng  SBC  Thể tích khối chóp S.ABC mặt đáy trung điểm H cạnh AB Biết SH  A a3 B a3 C a3 16 D 3a Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! Câu 43 Trên tập hợp số phức, xét phương trình z  z  m  (m tham số thực) Gọi m0 giá trị ngun m để phương trình có hai nghiệm phân biệt z1 , z2 thỏa mãn z1.z1  z2 z2 Hỏi khoảng  0; 20  có giá trị m0  A 13 B 11 C 12 D 10 Câu 44 Gọi S tập hợp tất số phức z cho iz.z  1  2i  z  1  2i  z  4i  T tập hợp tất số phức w có phần thực khác cho w T thỏa mãn z1  z2  w số thực Xét số phức z1 , z2  S w  6i w  z1 w  z1  Khi w  z1 w  z1 đạt giá trị nhỏ z2  z1 z2  z1 w  z1  w  z1 A B C 3 D Câu 45 Cho đồ thị hàm số bậc ba y  f  x   ax3  bx  cx  d đường thẳng d : y  mx  n hình vẽ S1 , S2 diện tích hình phẳng tơ đậm hình bên Biết S1 p  với p, q  S2 q * phân số tối giản Tính p  q  2022 A 2043 B 2045 C 2049 D 2051 x y z 3 Câu 46 Trong không gian Oxyz , cho điểm A  3; 2;1 đường thẳng d :   Đường thẳng qua A , cắt vng góc với đường thẳng d có phương trình x  y  z 1 x  12 y  z  23     A B 9 10 22 1 22 x  y  z 1 x  y  z 1     C D 10 22 9 10 2 Câu 47 Cho hình nón đỉnh S có đường cao h  a Một mặt phẳng   qua đỉnh S , cắt đường tròn đáy hai điểm A , B cho AB  8a tạo với mặt đáy góc 30 Tính diện tích xung quanh hình nón A 10 7 a B 20 7 a C 10 7 a2 D 7 a Thầy Hồ Thức Thuận - Bứt Phá Để Thành Cơng! ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MÔN TỐN! Câu 48 Có số ngun a   0;2022  cho ứng với a , tồn mười số nguyên b a 2a b   10;10  thỏa mãn  6560  A 2021 b ? B 2019 C 2018 D 2020 Câu 49 Có số nguyên a   0;2022  cho ứng với a , tồn mười số nguyên b a 2a b   10;10  thỏa mãn  6560  b ? A 2021 B 2019 C 2018 D 2020 Câu 50 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm y  f   x   3x  x Biết f    1 , giá trị lớn hàm  1 số g  x   f x  3x   2022 đoạn  3;   2  21  A f    2022 B 2024 C 2025  16    3 D f    2022 2 Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! TÀI LIỆU THUỘC KHĨA HỌC “LIVE VIP 9+ TOÁN ” ĐĂNG KÝ HỌC EM INBOX THẦY TƯ VẤN NHÉ! _ THẦY HỒ THỨC THUẬN KÌ THI THỬ THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA NĂM 2022 – LẦN Câu Môdun số phức z = − 4i A Câu 41 B C D 41 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x + y + z − x + y − z − = Tâm 2 mặt cầu ( S ) có tọa độ A ( −1; 2; −3) Câu Câu D (1; −2;3) D Điểm Q(−1;1) Cho hình nón có diện tích xung quanh 6 a bán kính đáy r = 2a Độ dài đường sinh hình nón C 3a B 6a D 4a Họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = x A 3x log + C Câu C ( 2; −4;6 ) Điểm thuộc đồ thị hàm số y = − x + x ? A Điểm P(−1; −1) B Điểm N (−1; −2) C Điểm M (−1;0) A a 13 Câu B ( −2; 4; −6 ) B 3x ln + C Cho hàm số f ( x ) liên tục C 3x +C ln D 3x +C log có bảng xét dấu f  ( x ) sau Số điểm cực trị f ( x ) Câu C D 3 a B 3 a C a D 2a3 Tập xác định hàm số y = (1 − x ) + log x −3 A B 2022 Cho khối lăng trụ tứ giác có cạnh đáy a , cạnh bên 2a Thể tích khối lăng trụ cho A Câu D Bất phương trình log 2022 ( x − 1)  có nghiệm nguyên A Câu C B A \ 0;1 B ( 0; +  ) C ( 0;1) D ( 0; +  ) \ 1 Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! 1 Câu 10 Tập nghiệm phương trình   7 = x+1 B −1 A −1; 2 Câu 11 Nếu x −2 x −3 C 2 1 0 D −1; 4  f ( x ) dx =  g ( x ) dx =  2022 f ( x ) − 2023g ( x )dx A 2019 B 2021 C 2020 D 2018 Câu 12 Cho hai số phức z1 = + 2i z2 = − 3i Phần ảo số phức z1 − z2 A B 65 C D −2 Câu 13 Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 3x + y − z + = Vectơ vectơ pháp tuyến ( ) ? A n2 = ( 3;2;4 ) B n3 = ( 2; − 4;1) C n1 = ( 3; − 4;1) D n4 = ( 3;2; − ) Câu 14 Mặt phẳng ( P) có hai véctơ phương u1 = ( −1; −3; −3) , u2 = ( 3; −1;1) vectơ pháp tuyến mặt phẳng ( P) A n = ( −6;8;10 ) B n = ( −6; −8;10 ) C n = ( 6; −8;10 ) D n = ( 6;8;10 ) Câu 15 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , biết M ( −6;8 ) điểm biểu diễn số phức z Phần ảo z A B 8i C −8 D −8i Câu 16 Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên sau Tổng số tiệm cận ngang tiệm cận đứng đồ thị hàm số cho A B C Câu 17 Với số thực dương a , b a  , a3−2loga b A a 3b −2 B ab2 C a 2b2 Câu 18 Cho hàm số y = ax + bx + c ( a  ) có đồ thị hình D D a3b Thầy Hồ Thức Thuận - Bứt Phá Để Thành Cơng! ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  x = + t  Câu 19 Trong không gian Oxvz , đường thẳng d :  y = − t qua điểm điểm có tọa độ  z = −2 + t  đây? A C ( 3; −2; −1) B B ( 3; 2; −1) C D ( −3; −2;1) D A (1; 2; −1) Câu 20 Một tổ có 12 học sinh Hỏi có cách chọn học sinh làm tổ trưởng tổ phó C 132 B 23 A 66 D 123 Câu 21 Tính thể tích khối lập phương theo a biết độ dài đường chéo khối lập phương a A V = a3 B V = 2a C V = 6a3 D V = 3a3 Câu 22 Trên khoảng ( −;0 ) , đạo hàm hàm số y = log 2022 x ln −1 B y = C y = 2022 x x ln x ln Câu 23 Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên sau: A y = D y = 3x Hàm số cho đồng biến khoảng nào, khoảng đây? A (1; ) B ( −1;1) C ( −; ) D ( −3; −2 ) Câu 24 Thể tích khối trụ có bán kính đáy a chiều cao 4a A 9 a3 B 4 a3 C 6 a3 Câu 25 Biết  f ( x ) dx = Giá trị D 12 a3  f ( x ) dx Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! rằng, bán kính đường trịn  C   gấp đơi bán kính đường trịn  C  M ln nằm đường trịn T  cố định Bán kính đường tròn T  A 21 B 34 D C 10 Câu 50 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f ( x )   x    x   , x   Có giá trị   nguyên dương tham số m để hàm số g ( x)  f x  x  m có điểm cực trị? A B C D Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! TÀI LIỆU THUỘC KHĨA HỌC “LIVE VIP 9+ TỐN ” ĐĂNG KÝ HỌC EM INBOX THẦY TƯ VẤN NHÉ! _ THẦY HỒ THỨC THUẬN KÌ THI THỬ THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA NĂM 2022 - LẦN Câu Số phức liên hợp số phức − 7i A −5 − 7i B −5 + 7i Câu Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz Mặt cầu ( S ) : ( x + ) + ( y − 1) + ( z + 3) = 25 Tọa độ tâm D − 7i C + 7i 2 I bán kính R ( S ) Câu A I ( 2;1; − 3) , R = B I ( −2; − 1;3) , R = C I ( −2;1; − 3) , R = D I ( −2;1;3) , R = x−4 cắt trục hoành điểm đây? x+2 A Điểm M (−2;0) B Điểm N (0; −2) C Điểm P (4;0) Đồ thị hàm số y = D Điểm Q ( −2;1) Câu Quay miếng bìa hình trịn có diện tích 16 a quanh đường kính, ta khối trịn xoay tích 64 128 32 256 A B C D a a a a 3 3 Biết F ( x ) nguyên hàm hàm số f ( x ) = sin x + cos x thỏa mãn F ( ) = Hàm số F ( x ) Câu A cos x − sin x + B − cos x − sin x + C − cos x + sin x − D − cos x + sin x + Cho hàm số y = f ( x ) xác định ℝ có đồ thị y = f  ( x ) hình vẽ bên Số điểm cực trị Câu hàm số y = f ( x ) là? A Câu B C D Tập xác định hàm số y = ( x − ) + log ( x − 1) −2 Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! A (1; + ) \{2} Câu D (1; ) Thể tích khối lăng trụ có chiều cao diện tích đáy 3 A Câu C 1; + ) \{2} B ( 2; + ) Tập xác định hàm số y = ( x − ) A (1; + ) \{2} Câu 10 Phương trình A x = C 12 B −2022 D + log ( x − 1) B ( 2; + ) C 1; + ) \{2} D (1; ) C x = −1 D x = −5 log ( x + 3) = log ( x + ) B x = f ( x ) liên tục đoạn Câu 11 Cho hàm số  0;10 10  f ( x ) dx = 10  f ( x ) dx = Tính P =  f ( x ) dx +  f ( x ) dx A P = B P = −4 C P = Câu 12 Cho số phức z = + 2i , phần ảo số phức (1 + i ) z A −2 B C D P = 10 D −6 Câu 13 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : 3x − z − = Véctơ pháp tuyến mặt phẳng ( P ) A n = ( −3; 2; −1) B n = ( 3;0;2 ) C n = ( −3;0;2 ) D n = ( 3;2; −1) Câu 14 Trong không gian Oxyz , cho vectơ u = 2i + 5k − j Mệnh đề sau đúng? A u = (−3; 2;5) B u = (−2;3; −5) C u = (2;5; −3) D u = (2; −3;5) Câu 15 Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức A z = −2 + i B z = − 2i C z = + i D z = + 2i − 2x x +1 C y = −2 D x = −1 C a D a Câu 16 Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A y = B x = −2 Câu 17 Với a số thực dương tùy ý, 4log a bằng? a A B a Câu 18 Hàm số y = − x + 3x − có đồ thị sau đây? Thầy Hồ Thức Thuận - Bứt Phá Để Thành Cơng! ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! Hình Hình Hình A Hình B Hình C Hình A F ( 4;1; −4 ) B E ( −5;1; −7 ) C N ( 4;6; −3) Hình D Hình x −1 y +1 z + = = Câu 19 Trong không gian với tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  : Trong điểm −3 −2 M , N , E , F cho đây, điểm thuôc đường thẳng  D M ( 3;5;1) Câu 20 Số cách xếp người ngồi vào ghế xếp hàng ngang A 5! B C65 C A65 D 6! Câu 21 Thể tích V khối chóp có chiều cao h diện tích đáy 3B 1 A V = 3Bh B V = Bh C V = Bh D V = Bh ( ) Câu 22 Đạo hàm hàm số y = ln x + 2022 A y ' = C y ' = 2x x + 2022 x + 2022 B y ' = D y ' = x x + 2022 2x ( ) x + 2022 log e Câu 23 Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên sau: Hàm số đã cho nghịch biến khoảng đây? A ( 0;1) B ( −1;0 ) C ( − ; −1) D ( − ;0 ) Câu 24 Cho hình trụ có bán kính đáy cm, độ dài đường cao cm Tính diện tích xung quanh hình trụ này? A 20 ( cm ) B 22 ( cm ) Câu 25 Cho hàm số f ( x ) liên tục ℝthỏa D 24 ( cm ) C 26 ( cm ) 0  x  f ( x ) dx = 10 Tính  f   dx Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MÔN TOÁN! A   x f   dx = 2 B  x f   dx = 20 2 C   x f   dx = 10 2  x  f   dx = D Câu 26 Cho cấp số cộng ( un ) có u1 = u2 = Công sai cấp số cộng đã cho B −6 A 12 C D  e− x  Câu 27 Họ nguyên hàm F ( x ) hàm số f ( x ) = e x  +  cos x   A F ( x ) = 2e x + tan x B F ( x ) = 2e x − tan x + C C F ( x ) = 2e x + tan x + C D Đáp án khác Câu 28 Cho hàm số y = f ( x ) hàm số bậc có đồ thị hình vẽ Điểm cực đại đồ thị hàm số đã cho A ( 0;3) B ( 3;0 ) C ( −2;0 ) D ( 0; ) Câu 29 Cho hàm số y = f ( x ) liên tục  −3; 2 có bảng biến thiên đoạn  −3; 2 sau Gọi M , m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số đoạn  −2; 2 Tính M + 2m A M + 2m = C M + 2m = −1 B M + 2m = D M + 2m = −2 Câu 30 Hàm số sau đồng biến khoảng ( −; + ) x  3+ 2 A y =     B y = ( ) x 3− x 2 C y =   e x  3+ 2 D y =     Câu 31 Với a, b thỏa mãn 5log a + log b = , khẳng định đúng? A 5a = b B a 5b = C b − 5a = D Thầy Hồ Thức Thuận - Bứt Phá Để Thành Công! ab = ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! Câu 32 Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi vng góc với OA = OB = OC Gọi M trung điểm BC ( tham khảo hình vẽ bên dưới) Góc hai đường thẳng OM AB A 900 B 300 C 600 D 450  Câu 33 Biết F ( x ) = x − 3sin x nguyên hàm hàm số f ( x ) Biết a  ( f ( x ) − x ) dx = 2 +b, với a, b  Tính S = a − b A S = B S = C S = D S = Câu 34 Trong không gian Oxyz , cho điểm M ( 2;1; −3) mặt phẳng ( P ) : 3x − y + z − = Phương trình mặt phẳng qua M song song với ( P ) A x + y − z + 14 = B x + y − z − 14 = C 3x − y + z + = D 3x − y + z − = Câu 35 Có số phức z thỏa mãn (1 + i ) z + ( − i ) z = 13 + 2i ? A B C D Câu 36 Cho lăng trụ tam giác ABC A¢B¢C ¢ có AB = 2a , AA ' = a Gọi I giao điểm AB ¢ A¢B Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (BCC ¢B¢) 3a 3a 3a 3a B C D 4 Câu 37 Một lớp có 35 đồn viên có 15 nam 20 nữ Chọn ngẫu nhiên đoàn viên lớp để tham gia hội trại Tính xác suất để đồn viên chọn có nam nữ 125 30 90 A B C D 119 119 119 7854 Câu 38 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , đường thẳng d qua điểm A(3; −1; 2) vuông góc với mặt phẳng ( P ) : x + y − z − = có phương trình là? x −1 y −1 z + x + y −1 z + = = = = A d : B d : −1 1 −3 x +1 y +1 z − x − y +1 z − = = = = C d : D d : −1 1 −3 A ( Câu 39 Có số nguyên x thỏa mãn 3x A −13 − 27 B ) − log x  ? C D Câu 40 Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị hình vẽ: Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! Số nghiệm thực phương trình f ( x − x − 3) = A B C D Câu 41 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm 𝑓 ′ (𝑥) = (𝑒 𝑥 +1)2 , ∀ 𝑥 ∈ ℝ f ( ) = Biết F ( x ) nguyên hàm f ( x ) thỏa mãn F ( ) = ln , F ( ln ) 𝑒𝑥 A ln B C ln D 2ln ̂ = 𝐶𝐵𝐷 ̂ = 90°; 𝐴𝐵𝐶 ̂ = 135° Biết góc hai mặt Câu 42 Cho tứ diện ABCD có 𝐴𝐵 = 𝑎; 𝐴𝐶 = 𝑎√5; 𝐷𝐴𝐵 phẳng ( ABD ) ( BCD ) 30 Thể tích khối tứ diện ABCD bằng: A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 43 Cho số phức w hai số thực a , b Biết w + i − 2w hai nghiệm phương trình z + az + b = Tổng S = a + b A −3 B C D Câu 44 Xét hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1 = 1, z2 = 2, z1 − z2 = giá trị nhỏ z1 + z2 − (5 + 5i ) A + 10 B − 10 C 10 − D 10 + g ( x ) = dx + ex − có đồ thị cắt ba điểm có − 1 hồnh độ , Diện tích hình phẳng giới hạn hai đường y = f ( x ) y = g ( x ) là: A B C D 16 x +1 y z − Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(1; 2; 3) đường thẳng d : Viết = = −2 phương trình đường thẳng  qua điểm A, vng góc với đường thẳng d cắt trục Ox x −1 y − z − x +1 y + z + A B = = = = 2 2 3 x+2 y+2 z +3 x −2 y −2 z −3 C D = = = = 3 Câu 47 Cho hình nón có chiều cao h = 20 , bán kính đáy r = 25 Một thiết diện qua đỉnh hình nón có khoảng cách từ tâm đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện 12 Tính diện tích S thiết diện Câu 45 Cho hai hàm số f ( x ) = ax3 + bx + cx + Thầy Hồ Thức Thuận - Bứt Phá Để Thành Công! ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! A S = 500 B S = 400 C S = 300 D S = 406 Câu 48 Có nhiều số nguyên dương y thuộc đoạn 1; 2022  để tồn nhiều 128 số nguyên dương x thỏa mãn 3log (1 + xy + xy ) − log y  log x ? A 1991 B 1992 C 1993 D 1990 Câu 49 Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : ( x − 1) + ( y − 2) + ( z − 3) = 16, đường thẳng x = 1+ t  (d ) :  y = −1 + 4t Gọi M điểm thay đổi d cho tồn ba mặt phẳng đôi vuông  z = −1 − 3t  góc qua M cắt ( S ) theo ba đường tròn Gọi T tổng diện tích ba đường trịn Giá trị lớn T  A 16 B 23 C 48 D 26 Câu 50 Cho hàm số bậc ba y = f ( x ) có đồ thị hàm đạo hàm f  ( x ) hình vẽ f ( b ) = Số giá trị nguyên m   −5;5 để hàm số g ( x ) = f ( x ) + f ( x ) + m có điểm cực trị A B 10 C D Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! TÀI LIỆU THUỘC KHĨA HỌC “LIVE VIP 9+ TOÁN ” ĐĂNG KÝ HỌC EM INBOX THẦY TƯ VẤN NHÉ! _ THẦY HỒ THỨC THUẬN KÌ THI THỬ THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA NĂM 2022 – LẦN Câu Cho số phức z = a + bi với (𝑎, 𝑏 ∈ ℝ) Mệnh đề sau sai? Câu A a + b môđun z B a − bi số phức liên hợp z C − a − bi số phức đối z D bi phần ảo z 2 Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : ( x − ) + ( y + ) + ( z − 1) = Tâm I bán kính R ( S ) A I ( −2; 4; −1) R = C I ( −2; 4; −1) R = Câu Câu D I ( 2; −4;1) R = Điểm không thuộc đồ thị hàm số y = A Điểm P (−2; ) Câu B I ( 2; −4;1) R = B Điểm N (1;0) D Điểm Q(2; ) Nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos 3x C F ( x ) = − sin 3x + C B F ( x ) = 6sin 3x + C D F ( x ) = sin 3x + C Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau : Mệnh đề đúng? A Hàm số cực trị C Hàm số đạt cực đại x = C Điểm M (−1; −1) Một khối chóp tích V diện tích đáy S Chiều cao h tương ứng khối chóp 3V V V S A h = B h = C h = D h = 35 V S S A F ( x ) = −6sin 3x + C Câu x −1 ? 2x + B Hàm số đạt cực đại x = D Hàm số đạt cực tiểu x = Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! x Câu Câu 1 Bất phương trình    có tập nghiệm 2 A (−; 2] B ( −; 2) D (2; + ) Cạnh a khối lập phương tích V = 125 A a = 5 Câu C [2; + ) B a = 125 C a = 5 D a = C ( −2; + ) D ( −; −2) Tập xác định hàm số y = ln ( x + ) B ( −; −2] A [ −2; + ) Câu 10 Nghiệm phương trình log ( 3x − ) = A x = Câu 11 Cho  B x = f ( x ) dx =  C x = 10 D x = f ( x ) dx = −2 Giá trị  f ( x ) dx A −5 B −1 C Câu 12 Cho hai số phức z = + 3i w = − i Số phức z + w A + i B − i C + 5i D D − 5i Câu 13 Trong không gian Oxyz , tọa độ véc-tơ pháp tuyến mặt phẳng ( ) : x − y + z − = A (1; − 1; − ) B ( −1;0; ) C ( 0;1; ) D (1; − 1; ) Câu 14 Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ a = ( 2;1;0 ) b = ( −1;0; −2 ) Tính cos ( a, b ) A cos ( a, b ) = − 2 B cos ( a, b ) = − C cos ( a, b ) = 25 25 Câu 15 Phần thực số phức z = ( + 4i ) − ( − 5i ) A −1 B D C Câu 16 Tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = D cos ( a, b ) = 5x + đường thẳng sau x−2 đây? −3 −5 ; y= C x = ; y = Câu 17 Cho log 10 = a Tính log10 kết sau đây? a −1 a +1 a A B C a a a −1 Câu 18 Đồ thị hàm số có dạng đường cong hình bên A x = ; y = B x = D x = −2 ; y = D Thầy Hồ Thức Thuận - Bứt Phá Để Thành Cơng! a a +1 ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! A y = − x + x − B y = − x + x − C y = x − x − Câu 19 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng d : x − y + z −1 Phương trình tham = = −1 −1 số đường thẳng d  x = + 2t  A  y = −1 − t  z = −1 + t   x = + 2t  B  y = −1 − t  z = −1 − t   x = − 2t  C  y = − t  z = −1 − t   x = + 2t  D  y = −1 − t z = 1− t  Câu 20 Cho bốn số Cn0 ; D y = x − x − Cn1 n! ; Cnn ; , với n số nguyên dương lớn Hỏi bốn số có n n số ? A B C D Câu 21 Cho lăng trụ đứng ABC ABC  có đáy ABC tam giác vuông B , AB = 2a , BC = a , AA = 3a Thể tích khối lăng trụ ABC ABC  B 3a A 3a C ( 3a D 3a ) Câu 22 Đạo hàm hàm số y = log x + A y = 2x ( x + 1) ln 2 B y = 1 C y = ( x + 1) ln ( x + 1) log 2 D y = 2x ( x + 1) log 2 Câu 23 Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên hình bên Hàm số cho nghịch biến khoảng nào, khoảng đây? A ( − ;3) B ( −1;5 ) C ( −1; +  ) D ( −1;3) Câu 24 Cho hình trụ có diện tích tồn phần 6 có thiết diện qua trục hình vng Thể tích khối trụ cho Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! B 8 A 4 C 6 D 2 Câu 25 Cho hàm f ( x ) có đạo hàm liên tục  2;3 đồng thời f ( ) = , f ( 3) = Tính  f  ( x ) dx A −3 B C 10 D Câu 26 Trong dãy số có cơng thức tổng quát sau, dãy số cấp số nhân? B un = n A un = n + D un = C un = 2n − 4n Câu 27 Cho hàm số f ( x ) = x + e x Khẳng định sau đúng? A  f ( x ) dx = x C  f ( x ) dx = x 2 + 2e x + C B  f ( x ) dx = x + e2 x + C D  f ( x ) dx = x + e2 x + C 3 + e2 x + C Câu 28 Cho hàm số y = f ( x ) hàm số bậc có đồ thị hình vẽ Giá trị cực đại hàm số cho A B −1 C −2 x Câu 29 Giá trị lớn hàm số f ( x ) = x e đoạn  −1;1 e Câu 30 Hàm số đồng biến ℝ? D A B C e D 2e A y = cos x − 2x B y = x + C y = x − x + x D y = x3 − x  b  Câu 31 Với a, b số thực dương, khác thỏa mãn log a2 ( a16b ) = log a   Mệnh đề sau  a đúng? A a = b B a = b C a = b D a = b Câu 32 Cho tứ diện ABCD Gọi P , Q trung điểm cạnh BC , AD Giả sử AB = CD = a a Số đo góc hai đường thẳng AB CD A 900 B 450 C 30 PQ = D 600 Thầy Hồ Thức Thuận - Bứt Phá Để Thành Cơng! ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN!   0 Câu 33 Nếu   2022 f ( x ) + sin x dx = 2023  f ( x )dx 2022 2023 A B C D −1 2021 2022 Câu 34 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng ( P ) qua hai điểm A(4;0; 2) , B(1;3; −2) song với đường thẳng d : x −1 y z + = = A 29 x − y + 27 z + 62 = B 29 x − y − 27 z − 62 = C 29 x + y + 27 z + 62 = D 29 x + y + 27 z − 62 = Câu 35 Tìm phần thực số phức w = (1 + z ) z , biết số phức z thỏa mãn điều kiện ( + 2i ) z = − 6i A B −2 C D −4 Câu 36 Cho hình lăng trụ ABCD ABC D có đáy ABCD hình vng tâm O , cạnh a , hình chiếu A lên ( ABCD ) trùng với O Khoảng cách từ điểm B  đến mặt phẳng ( ABD ) A a B a C a D a Câu 37 Gieo ngẫu nhiện súc sắc cân đối đồng chất ba lần Xác suất mặt sáu chấm xuất lần 125 91 1 A B C D 216 216 216 Câu 38 Trong không gian Oxyz , phương trình phương trình đường thẳng qua điểm A (1; 2;0 ) vuông góc với mặt phẳng ( P ) : x + y − 3z − =  x = + 2t  A  y = + t  z = − 3t   x = + 2t  B  y = − t  z = −3t   x = + 2t  C  y = + t  z = −3 − 3t   x = + 2t  D  y = + t  z = 3t  Câu 39 Có số nguyên x thỏa mãn ( x − 10.3x +1 + 81) − log ( x )  ? A B C D Câu 40 Cho hàm số bậc ba y = f ( x ) có đồ thị đường cong hình bên Số nghiệm thực phân biệt phương trình f ( f ( x ) + ) + = y x O -2 A B C D Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! Câu 41 Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f  ( x ) = − + f ( ) = Biết F ( x ) nguyên hàm x f ( x ) thoả mãn F ( ) = + ln , F (1) D −3 − ln C + ln B −1 A Câu 42 Cho lăng trụ ABC ABC  với cạnh đáy AB = 2, AC = 4, BC = 2 Diện tích hình bình hành ABB A mặt bên ( ABBA ) vng góc với mặt đáy Thể tích lăng trụ cho 21 21 C V = 21 D V = 3 Câu 43 Cho m số thực, biết phương trình z + mz + = có hai nghiệm phức có nghiệm có phần ảo Tính tổng mơđun hai nghiệm A B C D B V = A V = 21 Câu 44 Cho số phức z , w thỏa mãn z = , w − + 2i = z − zw − đạt giá trị lớn A 16 C + 13 B 24 D 20 Câu 45 Cho hàm số y = f ( x ) xác định liên tục đoạn  −3;3 Biết diện tích hình phẳng S1 , S giới hạn đồ thị hàm số y = f ( x ) đường thẳng y = − x − M , m Tính tích phân  f ( x ) dx −3 bằng? A + m − M B − m − M D m − M − C M − m + Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M (1;3; ) , mặt phẳng ( P ) có phương trình x − y + z − 10 = đường thẳng  có phương trình x + = y − = z − Đường thẳng d cắt ( P ) −1  điểm A B cho M trung điểm đoạn thẳng AB , d có phương trình A x − y −1 z + = = −1 B x − y − z −1 = = −1 C x − y −1 z + = = −4 −1 D x − y +1 z − = = −4 −1 Thầy Hồ Thức Thuận - Bứt Phá Để Thành Cơng! ĐĂNG KÍ KHĨA HỌC LIVESTREAM – CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 MƠN TỐN! Câu 47 Cho hình nón có chiều cao h = 20 bán kính đáy r = 25 Mặt phẳng ( P ) qua đỉnh hình nón P cách tâm đáy khoảng 12 Thiết diện hình nón cắt bời mặt phẳng ( ) có diện tích A 500 B 400 C 300 D 200 Câu 48 Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để tập xác định hàm số y = log ( x + m ) − log ( x + m ) chứa không 624 số nguyên Tính số phần tử tập S B 53 A 51 D 52 C 50 Câu 49 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : ( x − 1) + ( y + 1) + ( z − ) = điểm 2 M (1;3; −1) , biết tiếp điểm tiếp tuyến kẻ từ M tới mặt cầu cho ln thuộc đường trịn ( C ) có tâm J ( a; b; c ) Giá trị T = 2a + b + c A T = 134 25 B T = 62 25 C T = 84 25 D T = 116 25 Câu 50 Cho hàm số y = f ( x ) có f  ( x ) = ( x − ) ( x − 3x + ) ( x − 3) Tập hợp tất giá trị tham số m cho hàm số y = f ( x − x + m ) có điểm cực trị phân biệt nửa khoảng  a; b ) Giá trị a + b bằng: A 21 B 23 C 22 D 20 Thầy Hồ Thức Thuận - https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9/ ... THẦY TƯ VẤN NHÉ! _ THẦY HỒ THỨC THUẬN KÌ THI THỬ THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA NĂM 2022 – LẦN Câu Cho số phức z = a + bi với (
- Xem thêm -

Xem thêm: KÌ THI THỬ THEO cấu TRÚC đề MINH họa năm 2022,

Từ khóa liên quan