0

THƯC HÀNH điều KHIỂN THIẾT bị điện bài 2 hàm và SCRIPT FILES

10 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 16:07

THƯC HÀNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN BÀI 2: HÀM VÀ SCRIPT FILES I M C TIÊU Bài thí nghiệm giúp sinh viên tiếp cận với kỹ thuật lập trình Matlab thơng qua việc sử dụng hàm có sẵn, xây dựng hàm dựa cấu trúc if for - while tìm hiểu cách xây dựng script files, làm sở cho việc lập trình mơ hệ thống Tự động sau II TH C HÀNH Hàm Script files Matlab quản lý dạng tập tin có phần mở rộng m, thường soạn thảo Matlab Editor Khởi động Matlab Editor cách sau: Nhấp chuột vào biểu tượng menu bar cửa sổ lệnh File → New → M-file Nhấp vào biểu tượng Matlab Editor desktop (nếu có) Chúng ta khảo sát qui cách xây dựng hàm script file Sinh viên đọc thực hành theo phần sau Script files Tập hợp dòng lệnh Matlab xếp theo cấu trúc lưu thành file có phần mở rộng *.m gọi script file (file kịch bản, file chương trình) Ta chạy file từ cửa sổ lệnh giống hệt lệnh Matlab Cấu trúc script file sau: % % Phần viết sau dấu ‘%’ dùng cho lệnh help % Thông thường phần mơ tả chức năng, cách sử dụng, ví dụ minh % họa hay lưu ý đặc biệt mà tác giả mong muốn trợ giúp cho % người sử dụng % [global tênbiến1, tênbiến2,… ] % Khai báo biến tồn cục (nếu có) % phần trình bày câu lệnh Hãy khởi động Matlab Editor tạo script file có tên bai21.m, với nội dung sau: THƯC HÀNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN % -% Doan script file hien thi loi chao 2s Sau % hien thi logo cua matlab mot cach sinh dong roi thoat close all % Tao mot cua so hoa -figure('Color',[0 0], 'Name','Welcome to Matlab Experiments', 'NumberTitle','off', 'MenuBar','none'); % - Hien thi loi chao text( 'String','Welcome to MATLAB', 'Color',[.25 25 25], 'Position',[0.01 501], 'Fontsize',32, 'FontAngle','italic'); text( 'String','Welcome to MATLAB', 'Color','w', 'Position',[0 5], 'Fontsize',32, 'FontAngle','italic'); axis off; pause(2); % dung giay % Hien thi logo cua Matlab -logospin % Thoat - xoa cac bien workspace va dong cua so lai clear close Sau lưu file này, từ cửa sổ lệnh Matlab, sinh viên nhập: >>help bai21 Để thi hành script file vừa soạn, nhập: >>bai21 THƯC HÀNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN Soạn thảo script file có tên bai22.m để lập biểu đồ tổng số sinh viên Spkt Công nghệ, Spkt điện, Spkt điện tử học khoa Sư phạm kỹ thuật, Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2016 với liệu sau: Khóa Spkt Cơng nghệ Spkt Điện tử Spkt Điện K63 70 60 30 K64 30 26 18 K65 35 30 25 Nội dung script file sau: % % Lap bieu tong so sinh vien % -svcn=[70 30 35]; % sinh viên spkt công nghe svdt=[60 26 30]; % sinh viên spkt điện tử svdn=[30 18 25]; % sinh viên spkt điện khoa=63:65; subplot(311), bar(khoa,svcn); title('Sinh vien Spkt Cong nghe'); subplot(312), bar(khoa,svdt); title('Sinh vien Spkt Dien tu'); subplot(313), bar(khoa,svdn); title('Sinh vien Spkt Dien'); Colormap(cool); Thi hành file từ cửa sổ lệnh Có thể dùng lệnh help bar để biết thông số hàm hiệu chỉnh (tùy thích) số chức hiển thị hàm bar file bai22.m Bài tập: Hãy tạo script file có tên bai23.m để vẽ đồ thị hình THƯC HÀNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN Sử d ng hàm xây d ng sẵn Matlab hỗ trợ thư viện hàm phong phú, xây dựng giải thuật nhanh có độ xác cao Ngồi hàm Matlab, tập hợp hàm dùng để giải ứng dụng chuyên biệt gọi Toolbox, ví dụ: Xử lý số tín hiệu (Digital Signal Processing), Điều khiển tự động (Control), Mạng Nơron nhân tạo (Neural networks), … Xem lại giáo trình để biết thêm hàm Ngồi ra, dùng lệnh help để biết chức toolbox hàm cách thức sử dụng chúng help % chuc nang toolbox >>help control % liet ke ham cua control toolbox help % chuc nang ham >>help plot % chuc nang ham plot Ta tìm kiếm hàm liên quan cách cung cấp cho hàm lookfor Matlab từ khóa: lookfor >>lookfor filter % tìm hàm liên quan đến mạch lọc Hàm [Y I]=max(X) cho biết phần tử lớn vectơ (mảng) X với số tương tứng I >> help max >> x=[1 4]; >> [y,i]=max(x) y= THƯC HÀNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN i= Nghĩa phần tử thứ i = vectơ x có giá trị lớn nhất, y = Hàm Y = exp(X), tính eX, kết trả cho Y >>help exp >>x=0:0.05:1; >>y=exp(x); >>stem(x,y) % giong ham plot nhung ve cho tin hieu roi rac Giả sử ta muốn điều chế biên độ sóng mang truyền hai băng cạnh (Double sideband transmission carrier Amplitude Modulation) với: - Tín hiệu điều chế X = 0.2*sin(2*pi*t) với t:0:0.01:10 - Tần số sóng mang fc = 620KHz Hãy tìm hàm thích hợp vẽ tín hiệu thu sau điều chế, có dạng hình 2.2: Xây d ng hàm Việc xây dựng hàm thực tương tự script file Tuy nhiên, hàm ta cần quan tâm đến tham số truyền cho hàm kết trả sau thực Có điểm cần lưu ý: - Tên hàm phải đặt trùng với tên file lưu trữ - Phải có từ khóa function dịng - Trong hàm xây dựng nhiều hàm (điều khơng có script file) Kết thúc hàm phải có từ khóa end (điều khơng cần hàm ‘cha’) Qui cách xây dựng hàm mô tả sau: function [out1,out2,…] = tenham(in1,in2,…) % -% Phần hiển thị người sử dụng dùng lệnh help tenham THƯC HÀNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN % [global ] %khai báo biến tồn cục (nếu có) out1=kết quả1 %kết trả hàm out2=kết quả2 … Bài thực hành: Bài 1: Xây dựng hàm gptb2 để giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = Nội dung hàm sau: function [x1,x2]=gptb2(a,b,c) % Giai phuong trinh bac hai ax^2+bx+c=0 % [x1,x2]=gptb2(a,b,c) % Trong do: x1,x2 nghiem thuc hoac phuc % a,b,c la he so cua phuong trinh % % Vi du: [x1,x2]=gptb2(1,-3,2) % if nargin>help gptb2 >>[x1,x2]=gptb2(1,6,-7) >>[x1,x2]=gptb2(2,7,14) >>[x1,x2]=gptb2(0,4,3) >>[x1,x2]=gptb2(1,6) Cho biết ý nghĩa từ khóa nargin? Sinh viên viết lại hàm để kết trả nghiệm số thực Bài 2: Xây dựng hàm vdcongdb(a,m,method) để vẽ số đường cong đặc biệt hệ tọa độ cực, với a bán kính m số đường cong vẽ trục tọa độ Trường hợp hàm không trả giá trị nên ta không cần biến ngõ Tuỳ theo giá trị tham số ‘method’ mà ta vẽ đồ thị tương ứng: Nếu method = ’Becnulli’: Vẽ đường Lemniscat Becnulli: r  a | cos 2 | Nếu method = ’Astroit’: Vẽ đường Astroit: r  a  sin 3 Nếu method = ‘Xoanoc’: Vẽ đường xoắn ốc: r  cos  Nội dung hàm sau: function vdcongdb(a,m,method) % Ve duong cong toa cuc: vdcongdb(a,m,method) % method = % 'Becnulli' - Ve duong Lemniscat Becnulli: r=a*sqrt(abs(2*cos(2*theta))) % 'Astroit' - Ve duong Astroit: % r=a*sqrt(abs(1-sin(3*theta)/4)) % 'Xoanoc' - Ve duong xoan oc: % r=a*cos(theta)+1 % Voi: a-ban kinh; m-so duong cong ve tren cung he truc % Vi du: vdcongdb(0.5, 4, 'Becnulli') % if nargin>help vdcongdb >>vdcongdb(1,5,’Becnulli’) >>vdcongdb(1,5,’ Astroit’) >>vdcongdb(1,5,’Xoanoc’) >> vdcongdb(1,5,’saikieu’) THƯC HÀNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN >> vdcongdb(5,’becnulli’) >> … Bài 3: Xây dựng hàm dudoan() để dự đoán kết sau lần tung xúc xắc đồng nhất, mặt Nội dung hàm sau: function dudoan() % Du doan ket qua sau moi lan tung ngau nhien mot xuc xac mat % Chuong trinh lap lai cho den nguoi su dung khong doan tiep % tiep = 'y'; sai=0; dung=0; disp('Chao mung ban den voi Casino nay!') while(lower(tiep)=='y') doan=input('Moi ban du doan ket qua (1-6):'); kqua=tungxx; if (doan ~= kqua) disp('Xin loi, ban da doan sai!') sai=sai+1; else disp('Xin chuc mung!') dung=dung+1; end tiep=input('Ban muon choi tiep(''y''/''n''):'); end disp(['Dung ' num2str(dung) ' tong so ' num2str(sai+dung) ' lan doan']) % subfunction -function mat = tungxx() mat=floor(6*rand(1,1))+1; % end THƯC HÀNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN Sinh viên thử sử dụng hàm cho biết khác script file hàm khơng có tham số vào Bài tập Viết chương trình tìm nghiệm thực phương trình bậc 2 Viết chương trình in tam giác Pascal n dịng hình đồ họa với n nhập từ bàn phím ... bai21 Để thi hành script file vừa soạn, nhập: >>bai21 THƯC HÀNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN Soạn thảo script file có tên bai 22. m để lập biểu đồ tổng số sinh viên Spkt Công nghệ, Spkt điện, Spkt điện. .. HÀNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN Sau lưu file với tên gptb2.m, sinh viên thử kiểm chứng kết quả: >>help gptb2 >>[x1,x2]=gptb2(1,6,-7) >>[x1,x2]=gptb2 (2, 7,14) >>[x1,x2]=gptb2(0,4,3) >>[x1,x2]=gptb2(1,6)... tênbiến2, …>] %khai báo biến tồn cục (nếu có) out1=kết quả1 %kết trả hàm out2=kết qu? ?2 … Bài thực hành: Bài 1: Xây dựng hàm gptb2 để giải phương trình bậc hai ax2 + bx
- Xem thêm -

Xem thêm: THƯC HÀNH điều KHIỂN THIẾT bị điện bài 2 hàm và SCRIPT FILES ,