0

ĐỀ tài mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất sự vận động của đảng ta hiện nay

18 8 0
  • ĐỀ tài mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất  sự vận động của đảng ta hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 16:07

PowerPoint Presentation TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á KHOA Ngôn Ngữ Trung BÀI TẬP TIỂU LUẬN HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN Tên Nhóm Nhóm 9 LỚP CH21A4A ĐỀ TÀI Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƠNG Á KHOA: Ngơn Ngữ Trung BÀI TẬP TIỂU LUẬN HỌC PHẦN: TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN Tên Nhóm: Nhóm LỚP:CH21A4A ĐỀ TÀI: Mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Sự vận động Đảng ta nay? GVHD: Th.s Nguyễn Khoa Tuấn TÓM TẮT: I.Khái niệm: Lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất II.Mối quan hệ biện chứng LLSX QHSX III.Sự vận động quy luật Đảng ta I.KHÁI NIỆM: 1.Lực lượng sản xuất: - Có thể hiệu lực sản xuất lực thực tiễn cải tiến giới tự nhiên người nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống - Lực lượng sản xuất kết hợp người lao động tư liệu sản xuất Chính người lao động chủ thể trình lao động sản xuất, với sức mạnh kỹ lao động mình, sử dụng tư liệu lao động, trước hết công cụ lao động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất cải vật chất Công cụ lao động yếu tố đông lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất gì? Cùng với q trình tích lũy kinh nghiệm, với phát minh sáng chế kỹ thuật,công cụ lao động không ngừng cải tiến hồn thiện, cơng cụ lao động làm biến đổi toàn tư liệu sản xuất Nguyên nhân sâu xa biến đổi xã hội Trình độ phát triển cơng cụ lao động thước đo trình độ tự nhiên người,là tiêu chuẩn phân biệt thời đại kinh tế lịch sử Quan hệ sản xuất: - Quan hệ sản xuất quan hệ người với người trình sản xuất (sản xuất tái sản xuất xã hội) -Quan hệ sản xuất gồm mặt:  Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất  Quan hệ tổ chức quản lí sản xuất  Quan hệ phân phối sản phẩm sản xuất Quan hệ sản xuất gì? Quan hệ sản xuất người tạo ra, hình thành cách khách quan q trình sản xuất, khơng phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người -Trong ba mặt quan hệ sản xuất, quan hệ sỡ hữu tư liệu sản xuất quan hệ xuất phát, quan hệ bản, đặc trưng cho quan hệ sản xuất xã hội Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất định quan hệ tổ chức quản lí sản xuất, quan hệ phân phối sản phẩm quan hệ xã hội khác  Ví dụ: lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất -Trong xã hội nguyên thủy, trình độ lực lượng sản xuất cịn thấp kém, cơng cụ sản xuất thơ sơ, lạc hậu, trình độ lực lượng sản xuất thấp nên cải làm tiêu dùng hết, khơng có cải dư thừa nên khơng có việc chiếm đoạt làm riêng, tất người xã hội bình đẳng Như vậy, xã hội nguyên thủy, quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất quan hệ sở hữu công tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức – quản lý quản lý thông qua công xã quan hệ phân phối kết phân phối bình đẳng cho thành viên Về lực lượng sản xuất xã hội nguyên thủy lực sản xuất người lao động tư liệu sản xuất đồ đá, cung tên, “ II.Mối quan hệ biện chứng LLSX QHSX 10 • Sự tác động LLSX đến QHSX -Sự vận động, phát triển LLSX định làm thay đổi QHSX phù hợp với Khi phương thức sản xuất đời, QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX -Sự phát triển LLSX đến trình độ định làm cho QHSX từ phù hợp trở thành không phù hợp với phát triển LLSX Yêu cầu khách quan phát triển LLSX tất yếu làm thay QHSX cũ QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX để tiếp tục phát triển 11 • Sự tác động trở lại QHSX lên LLSX: In two columns -LLSX or địnhthree QHSX,nhưng QHSX có tính độc lập tương đối tác động trở lại phát triển LLSX -QHSX quy định mục đích,cách thức sản xuất,phân phối Do trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ người lao động,năng suất,chất lượng,hiệu trình sản xuất cải tiến cơng cụ lao động Sự tác động QHSX LLSX diễn theo hai chiều hướng,hoặc tích cực thúc đẩy LLSX phát triển phù hợp tiêu cực,kìm hãm lực lượng sản xuất khơng phù hợp 12 Mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất mối quan hệ thống biện chứng, lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất 13 III.Sự vận động Đảng ta “ -Quy luật mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất (LLSX) quan hệ sản xuất (QHSX) quy luật bản, tảng chủ nghĩa vật lịch sử, định, chi phối vận động lịch sử xã hội loài người từ hình thái kinh tế - xã hội (KT-XH) thấp lên hình thái KT-XH cao hơn, từ cộng sản nguyên thủy lên dần tới cộng sản chủ nghĩa tương lai Việc vận động đắn quy luật có ý nghĩa thúc đẩy LLSX phát triển, sở thúc đẩy KT-XH phát triển 14 15 • Sự phát triển nhận thức vấn đề xây dựng hồn thiện bước QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX • Sự phát triển nhận thức chế độ sở hữu thành phần kinh tế phù hợp với trình độ phát triển LLSX • Sự phát triển nhận thức chế quản lý kinh tế • Sự phát triển nhận thức chế độ phân phối sản phẩm “Công phân phối yếu tố sản xuất, tiếp cận sử dụng hội, điều kiện phát triển Phân phối kết làm chủ yếu theo kết lao động, hiệu kinh tế, đồng thời theo ức đóng góp vốn nguồn lực khác phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội” Nhận thức vận động quy luật động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển KT-XH Q trình vận động ln nảy sinh “mâu thuẫn biện chứng”, thuận lợi khó khăn, đó, cần có thay đổi, điều chỉnh sách cho phù hợp thực tiễn, khâu đột phá suốt tiến trình phát triển KT-XH Việt Nam 16 -Các thành viên nhóm: 17 TT HỌ VÀ TÊN LỚP NHIỆM VỤ Nguyễn Thị Giang CH21A4A Lực lượng sản xuất Nguyễn Thị Hằng CH21A4A Quan hệ sản xuất Trần Thị Mỹ Hà CH21A4A Mối quan hệ biện chứng LLSX QHSX Bùi Lê Ngọc Anh CH21A4A Mối quan hệ biện chứng LLSX QHSX Nguyễn Thị Hòa CH21A4A Sự vận động Đảng Nguyễn Thị Hòa CH21A4A Sự vận động Đảng Nguyễn Bích Hằng CH21A4A Sự vận động Đảng THE END Chân thành cám ơn thầy cô bạn theo dõi Any questions? You can find me at Hang95836@donga.edu.vn 18 ... lượng sản xuất khơng phù hợp 12 Mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất mối quan hệ thống biện chứng, lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản. .. lịch sử Quan hệ sản xuất: - Quan hệ sản xuất quan hệ người với người trình sản xuất (sản xuất tái sản xuất xã hội) -Quan hệ sản xuất gồm mặt:  Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất  Quan hệ tổ chức... I.Khái niệm: Lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất II .Mối quan hệ biện chứng LLSX QHSX III .Sự vận động quy luật Đảng ta I.KHÁI NIỆM: 1 .Lực lượng sản xuất: - Có thể hiệu lực sản xuất lực thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ tài mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất sự vận động của đảng ta hiện nay,