0

ĐỒ án xử lý cấp nước SINH HOẠT KHU dân cư 10000 NGƯỜI

31 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 12:11

Đồ án xử lý nước cấp GVHD: Ts Nguyễn Xuân Trường MỤC LỤC SVTH:Nguyễn Thị Thanh Hằng Đồ án xử lý nước cấp GVHD: Ts Nguyễn Xuân Trường I/ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: Thiết kế trạm xử lý nước cấp sinh hoạt cho khu dân cư 10000 người sử dụng nguồn nước ngầm 1/ Đối tượng phạm vi đề tài 1.1 Đối tượng nghiên cứu: Công nghệ xử lý nước cấp cho loại hình khu dân cư 1.2 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn việc tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho khu dân cư 2/ Nội dung đề tài - Xác định đặc tính nước cấp: lưu lượng, thành phần, tính chất nguồn nước cung cấp cho khu vực nghiên cứu - Lựa chọn đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý nước phù hợp với yêu cầu - Tính tốn thiết kế cơng trình đơn vị hệ thống xử lý nước ngầm - Tính tốn lựa chọn thiết bị (bơm nước, thiết bị khuấy trộn ) cho cơng trình đơn vị tính tốn 3/ Tính chất nước thơ *Bảng thơng số chất lượng nước thơ Thơng số Gía trị pH Độ màu Sắt tổng Độ kiềm Độ cứng tính theo CaCO3 CO2 to Cđ Đơn vị 6,1 25 25 200 mg/l mg/l mg/l mg/l 120 mg/l mg/l Qua bảng trên, thấy số tiêu nằm giới hạn SVTH:Nguyễn Thị Thanh Hằng QCVN 01:2009/BYT 6.5-8.5
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án xử lý cấp nước SINH HOẠT KHU dân cư 10000 NGƯỜI ,

Từ khóa liên quan