0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA LUẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT

22 1 0
  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA LUẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2022, 00:32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA LUẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT (LƯU HÀNH NỘI BỘ) CẦN THƠ – 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA LUẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT THÔNG TIN VỀ MƠN HỌC - Tên mơn học: Xã hội học pháp luật - Đối tượng áp dụng: + Ngành Luật kinh tế + Bậc học: Đại học + Hệ Chính quy - Số tín chỉ: 03; Số tiết: 45 tiết - Giảng viên phụ trách giảng dạy: Bộ môn Luật Kinh tế - Địa Khoa Luật: Phòng C0-1, Khu Hiệu Bộ - Số 168 – Nguyễn Văn Cừ (Nối dài) – Ninh Kiều – Cần Thơ MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 2.1 Về kiến thức - Nắm lịch sử hình thành phát triển ngành xã hội học nói chung, xã hội học pháp luật nói riêng, quan điểm số trường phái xã hội học pháp luật số nhà xã hội học pháp luật tiêu biểu giới; đối tượng nghiên cứu chức xã hội học pháp luật; - Trình bày quy trình (các bước) tiến hành điều tra xã hội học vấn đề, kiện, tượng pháp luật; Xây dựng bảng câu hỏi (phiếu điều tra) hiểu nội dung, chất phương pháp thu thập thơng tin (phân tích tài liệu có sẵn, quan sát, vấn, ankét, thực nghiệm) dung thu thập thông tin lĩnh vực, vấn đề pháp luật; - Phân biệt cách tiếp cận xã hội học kiện, tượng, vấn đề pháp luật cách tiếp cận khoa học luật; - So sánh, phân tích pháp luật mối liên hệ với cấu xã hội; mối quan hệ, tác động qua lại chuẩn mực pháp luật với loại chuẩn mực xã hội khác, chuẩn mực trị, chuẩn mực đạo đức ; - Phân tích khía cạnh xã hội hoạt động xây dựng, thực áp dụng pháp luật, yếu tố tác động biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động nước ta - Giải thích khái niệm, phân loại, hậu chế hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật, biện pháp phòng chống sai lệch chuẩn mực pháp luật; số nội dung xã hội học tội phạm 2.2 Về kỹ - Rèn luyện kỹ vận dụng tri thức xã hội học pháp luật để phân tích, đánh giá tình hình, thực trạng chất kiện, tượng pháp luật xảy đời sống pháp luật; - Hình thành củng cố kỹ sử dụng linh hoạt công cụ xã hội học (các bước tiến hành điều tra, phương pháp thu thập thông tin ) để tìm hiểu, nghiên cứu, làm sáng tỏ vấn đề pháp luật trình học tập làm cơng tác chun mơn sau trường; - Có khả lập luận, tranh luận để bảo vệ quan điểm mình; có khả phản biện, phê phán; có kỹ giao tiếp, thuyết trình; - Có khả đánh giá chất lượng cơng việc sau hồn thành kết thực thành viên nhóm; - Có khả năng tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ 2.3 Mức tự chủ trách nhiệm - Có khả làm việc độc lập làm việc nhóm chịu trách nhiệm cá nhân trách nhiệm nhóm; - Tự định hướng, đưa kết luận chun mơn bảo vệ quan điểm cá nhân; - Có khả lập quy hoạch, điều phối quản lý nguồn lực 2.4 Về thái độ - Hình thành say mê, hứng thú trình học tập, nghiên cứu xã hội học pháp luật khoa học luật; - Chủ động, tự tin lý giải, phân tích vấn đề pháp luật; - Tôn trọng biết lắng nghe ý kiến, quan điểm người cung cấp thông tin người làm việc nhóm MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Bậc Bậc Bậc Nhập môn 1A1 Nêu khái quát 1B1 Phân tích 1C1 So sánh, ra, lịch sử hình thành quan điểm số phân biệt xã hội học pháp luật phát triển xã hội học; nguyên nhân xuất hiện, trình hình thành phát triển xã hội học pháp trường phái xã hội học pháp luật tiêu biểu 1B2 Phân tích đối tượng nghiên cứu khác phạm vi đối tượng nghiên cứu xã hội học pháp luật đối luật xã hội học pháp luật tượng nghiên cứu 1A2 Nêu tư tưởng 1B3 Phân tích lý luận nhà nước số trường chức pháp luật phái xã hội học pháp luật xã hội học pháp luật tiêu biểu (Xã hội học pháp luật thực dụng, trường phái thực luật học Mỹ ) 1A3 Trình bày đối tượng nghiên cứu xã hội học pháp luật 1A4 Trình bày mối quan hệ xã hội học pháp luật khoa học pháp lý 1A5 Trình bày chức xã hội học pháp luật Phương pháp nghiên cứu xã 2A1 Nêu bước 2B1 Phân tích 2C1 Từ đề tài giai đoạn chuẩn bị để nội dung giai đoạn tiến hành điều tra chuẩn bị tiến hành xã hội học vấn đề điều tra xã hội học pháp luật vấn đề pháp luật hội học pháp 2A2 Nêu bước (cho ví dụ minh họa) phương pháp giai đoạn tiến hành thu 2B2 Phân tích nội thu thập thông tin thập thông tin điều dung bước giai phù hợp với đề tài luật tra xã hội học vấn đề pháp luật 2A3 Nêu bước giai đoạn xử lý phân đoạn tiến hành thu thập thông tin vấn đề pháp luật (cho ví dụ minh họa) tích thơng tin điều tra 2B3 Phân tích nội xã hội học vấn đề dung, pháp luật điểm khác biệt 2A4 Trình bày nội dung phương pháp phân tích tài liệu 2A5 Trình bày phương pháp vấn phương pháp ankét 2B4 Phân tích nội nội dung phương pháp dung, quan sát điểm khác biệt 2A6 Trình bày phương nội dung phương pháp pháp quan sát vấn phương pháp thực pháp luật cho trước, tiến hành điều tra xã hội học; lựa chọn sử dụng nghiên cứu cho, xử lý thông tin, viết báo cáo tổng hợp kết 2A7 Trình bày nghiệm nội dung phương pháp ankét 2A8 Trình bày nội dung phương pháp thực nghiệm Pháp luật 3A1 Trình bày nguồn 3B1 Phân tích nội 3C1 gốc, chất xã hội, dung vấn đề pháp mối liên hệ với chức xã hội pháp luật 3A2 Nắm khái niệm cấu xã hội, số khái luật theo cấu giới tính, cấu lứa tuổi, cấu tình trạng nhân Vận mơ dụng hình nghiên cứu pháp luật mối liên hệ với cấu xã hội để chí vị trí cấu xã niệm (nhóm xã hội, 3B2 Phân tích nội hệ thống pháp luật vị xã hội, vai trò xã dung vấn đề pháp Việt Nam theo hội, thiết chế xã hội) luật đời sống xã cấu xã hội hội 3A3 Nêu vị trí, vai trị pháp luật cấu xã hội - nhân (Các vấn đề pháp luật theo hội đô thị đời sống xã hội nơng thơn 3B3 Phân tích vị trí, vai trị pháp luật cấu giới tính, cấu lứa cấu xã hộituổi, cấu tình trạng nghề nghiệp nhân) 3B4 Phân tích 3A4 Nêu vị trí, vai mối liên hệ pháp trò pháp luật luật vấn đề phân tầng cấu xã hội - lãnh thổ (Các xã hội vấn đề pháp luật đời sống xã hội đô thị đời sống xã hội nông thôn) 3A5 Trình bày vị trí, vai trị pháp luật cấu xã hội - dân tộc 3A6 Nắm vị trí, vai trị pháp luật cấu xã hội - nghề nghiệp 3A7 Nêu mối liên hệ pháp luật vấn đề phân tầng xã hội 4A1 Nêu khái niệm, 4B1 Phân tích nội 4C1 Đánh giá Pháp luật mối liên hệ hình thức biểu chuẩn mực xã hội 4A2 Trình bày đặc trưng chuẩn với loại chuẩn mực xã hội, tác dụng 4B2 Phân tích cá nhân chuẩn mực xã hội mối quan hệ chuẩn đối chiếu, đời sống xã hội mực pháp luật với so sánh với chuẩn mực xã hội dung đặc trưng chuẩn mực xã hội, cho ví dụ cụ thể đặc trưng tác dụng loại chuẩn mực xã hội việc điều chỉnh hành vi xã hội 4A3 Trình bày khái chuẩn mực trị mực pháp luật niệm, đặc điểm chuẩn mực tơn giáo chuẩn mực trị 4B3 Phân tích 4A4 Trình bày khái mối quan hệ chuẩn niệm, đặc điểm chuẩn mực trị chuẩn mực tơn giáo 4A5 Trình bày khái niệm, đặc điểm chuẩn mực đạo đức chuẩn mực thẩm mỹ mực pháp chuẩn mực chuẩn mực tập quán thẩm mĩ luật với đạo đức, phong tục chuẩn mực 4A6 Trình bày khái niệm, đặc điểm chuẩn mực phong tục, tập quán Các khía cạnh xã hội 5A1 Nêu khái quát hoạt động xây dựng pháp luật 5A2 Nêu nội hoạt động xây dựng pháp luật dung nghiên cứu pháp luật dựng pháp luật khía cạnh xã hội trước 5B2 Phân tích nước ta xây dựng pháp yếu tố xã hội ảnh hưởng luật 5A3 Trình bày khía cạnh xã hội hoạt động xây dựng pháp luật 5B1 Phân tích nội dung nghiên cứu khía cạnh xã hội hoạt động xây dựng đến hoạt động xây dựng pháp luật 5B3 Phân tích biện pháp nâng cao chất sau pháp luật ban lượng hiệu hành có hiệu lực thực hoạt động xây dựng thi pháp luật 5A4 Trình bày yếu tố xã hội ảnh hưởng 5C1 Từ nội dung chương, liên hệ tình hình thực tiễn hoạt động xây đến hoạt động xây dựng pháp luật 5A5 Nêu biện pháp nâng cao chất lượng hiệu hoạt động xây dựng pháp luật Các 6A1 Trình bày khái 6B1 Phân tích nội 6C1 Liên hệ quát hoạt động thực dung nghiên cứu tình hình thực tiễn khía cạnh xã hội hoạt động thực pháp luật 6A2 Trình bày chế thực pháp luật 6A3 Nêu yếu tố pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động yếu tố xã hội ảnh hưởng tình hình thực tiễn thực pháp luật đến hoạt động thực áp dụng pháp luật 6A4 Nắm vấn đề pháp luật nước ta thực pháp luật lĩnh vực pháp luật cụ thể 6A5 Trình bày mối khía cạnh xã hội hoạt động thực pháp luật 6B2 Phân tích hoạt động thực pháp luật nước ta 6C2 Đánh giá 6B3 Phân tích nội dung nghiên cứu khía cạnh xã hội hoạt động áp dụng pháp quan hệ trị luật áp dụng pháp luât; mối 6B4 Phân tích quan hệ chuẩn mực biện pháp nâng cao hiệu pháp luật định áp hoạt động thực dụng pháp luật pháp luật nước ta 6A6 Nêu vai trò nhân tố chủ quan nhân tố khách quan hoạt động áp dụng pháp luật 6A7 Nêu pháp nâng cao hiệu hoạt động thực pháp luật nước ta biện Sai lệch chuẩn mực 7A1 Nêu khái niệm, 7B1 Phân tích 7C1 So sánh, đối cách phân loại hậu khái niệm, phân loại chiếu hành vi sai hành vi sai lệch chuẩn hậu hành vi sai lệch chuẩn mực mực pháp luật lệch chuẩn mực pháp pháp luật (theo quan pháp luật 7A2 Trình bày yếu tố tác động tới hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật luật Đưa ví dụ cụ thể 7B2 Phân tích chế hành vi sai điểm xã hội học pháp luật) với hành vi vi phạm pháp luật (theo quan điểm 7A3 Trình bày lệch chuẩn mực pháp Khoa học Lý luận chế hành vi sai lệch luật Đưa ví nhà nước pháp chuẩn mực pháp luật dụ cụ thể luật) Xã hội học tội phạm 8A1 Nắm định nghĩa xã hội học tội phạm, đối tượng nghiên cứu xã hội học tội phạm 8B1 Phân tích đặc trưng tượng tội phạm, đưa ví dụ 8A2 Trình bày khái minh họa cho đặc tượng tội phạm để niệm, đặc trưng trưng khảo sát, đánh giá tượng tội phạm 8B2 Phân tích nội nhóm tội 8A3 Nêu mơ hình nghiên cứu xã hội học tượng tội phạm 8A4 Trình bày dung mơ hình phạm cụ thể nghiên cứu xã hội học thực tế xã hội tượng tội phạm 8B3 Phân tích số vấn đề có tính ngun số ngun nhân, tắc nghiên cứu xã điều kiện hội học tượng tội tượng tội phạm nước phạm Việt Nam 8A5 Nêu khái niệm nguyên nhân, điều kiện tượng tội phạm, ta biện pháp phịng ngừa 8B4 Phân tích nội dung biện pháp số lý thuyết giải thích phịng, chống ngun nhân, điều kiện tượng tội phạm tượng tội phạm 8A6 Trình bày số nguyên nhân, điều kiện tượng tội phạm nước ta biện pháp phòng ngừa 8A7 Trình bày số loại hành vi sai lệch dẫn đến tượng tội phạm 8C1 Vận dụng phương pháp mô hình nghiên cứu hiện 8A8 Nêu biện pháp phịng chống tượng tội phạm HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 4.1 Lịch trình chung Số Tiết VĐ Hình thức tổ chức dạy-học Lý thuyết 45 vấn đề Seminar 20 LVN Tự học 20 4.2 Lịch trình cụ thể Thời lượng Nội dung giảng dạy Hoạt động Hoạt động giảng viên sinh viên Tiết 1-5 Vấn đề Nhập môn xã hội học - GV diễn giảng - SV kiến thức lý giảng, pháp luật 1.1 Khái quát lịch sử hình thành, thuyết chép nghe ghi phát triển xã hội học xã hội - GV đặt câu hỏi, - SV thảo trả học pháp luật nêu tình huống; lời câu hỏi, 1.1.1 Khái quát lịch sử hình - GV hướng dẫn thảo luận đưa thành phát triển xã hội học 1.1.1.1 Sự đời xã hội học 1.1.1.2 Các giai đoạn phát triển xã hội học - số nhà xã hội học tiêu sinh viên trả lời phương án câu hỏi, đưa giải phương án giải tình tình biểu 1.1.2 Khái quát lịch sử hình thành, phát triển xã hội học pháp luật 1.1.2.1 Nguyên nhân xuất xã hội học pháp luật 1.1.2.2 Quá trình hình thành phát triển xã hội học pháp luật 1.1.2.3 Một số trường phái xã hội học pháp luật tiêu biểu 1.1.2.4 Tình hình nghiên cứu xã hội học pháp luật Việt Nam 1.2 Đối tượng nghiên cứu xã hội học pháp luật 1.2.1 Cuộc tranh luận xung quanh vấn đề xã hội học pháp luật môn khoa học xã hội học hay môn khoa học luật 1.2.2 Đối tượng nghiên cứu xã hội học pháp luật 1.2.3 Mối quan hệ xã hội học pháp luật khoa học pháp lý 1.2.3.1 Mối quan hệ xã hội học pháp luật lý luận nhà nước pháp luật 1.2.3.2 Mối quan hệ xã hội học pháp luật khoa học pháp lý chuyên ngành 1.3 Các chức xã hội học pháp luật 1.3.1 Chức nhận thức 1.3.2 Chức thực tiễn 1.3.3 Chức dự báo Tiết 12 6- Vấn đề 2: Phương pháp nghiên cứu xã hội học pháp luật 2.1 Khái quát phương pháp 2.1.1 Phương pháp chung 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu - GV diễn giảng kiến thức lý thuyết - GV đặt câu hỏi, nêu tình huống; SV nghe giảng, ghi chép - SV thảo trả lời câu hỏi, chuyên ngành xã hội học - GV hướng dẫn thảo luận đưa 2.1.2.1 Các nguyên tắc, quy trình sinh viên trả lời phương án nghiên cứu câu hỏi, đưa giải 2.1.2.2 Kỹ thuật nghiên cứu phương án giải tình 2.1.2.3 Các phương pháp thu thập tình thơng tin 2.2 Quy trình tiến hành điều tra xã hội học vấn đè, kiện, tượng pháp luật 2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị 2.2.1.1 Xác định vấn đề pháp luật cần nghiên cứu đặt tên đề tài 10 2.2.1.2 Xác định mục đích nghiên cứu nhiệm vụ điều tra 2.2.1.3 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 2.2.1.4 Xây dựng mơ hình lý luận, thao tác hóa khái niệm xác định báo nghiên cứu 2.2.1.5 Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin 2.2.1.6 Soan thảo bảng câu hỏi 2.2.1.7 Chọn mẫu điều tra 2.2.1.8 Lập phương án dự kiến xử lý thơng tin 2.2.1.9 Điều tra thử, hồn chỉnh lại toàn bảng hỏi báo nghiên cứu 2.2.2 Giai đoạn tiến hành thu thập thông tin 2.2.2.1 Lựa chọn thời điểm tiến hành điều tra 2.2.2.2 Chuẩn bị kinh phí cho điều tra 2.2.2.3 Công tác tiền trạm 2.2.2.4 Lập biểu đồ tiến độ điều tra 2.2.2.5 Lựa chọn tập huấn điều tra viên 2.2.2.6 Tiến hành thu thập thông tin 2.2.3 Giai đoạn xử lý phân tích thơng tin 2.2.3.1 Tập hợp, phân loại tài liệu xử lý thông tin 2.2.3.2 Phân tích thơng tin 2.2.3.3 Kiểm tra giả thuyết nghiên cứu 2.2.3.4 Trình bày báo cáo xã hội hóa kết nghiên cứu 2.3 Các phương pháp thu thập 11 thông tin dùng xã hội học pháp luật 2.3.1 Phương pháp phân tích tài liệu 2.3.1.1 Nguồn tài liệu 2.3.1.2 Đánh giá giá trị tài liệu 2.3.1.3 Thực chất phương pháp phân tích tài liệu 2.3.1.4 Phân loại phương pháp phân tích tài liệu 2.3.1.5 Đánh giá phương pháp phân tích tài liệu 2.3.2 Phương pháp quan sát 2.3.2.1 Thực chất phương pháp quan sát 2.3.2.2 Phân biệt phương pháp quan sát khoa học với quan sát thông thường 2.3.2.3 Kế hoạch quan sát 2.3.2.4 Các loại hình quan sát 2.3.2.5 Các biện pháp để nâng cao tính chân thực độ tin cậy thông tin thu phương pháp quan sát 2.3.2.6 Đánh giá phương pháp quan sát 2.3.3 Phương pháp vấn 2.3.3.1 Thực chất phương pháp vấn 2.3.3.2 Phân loại vấn 2.3.3.3 Trình tự dẫn dắt vấn 2.3.3.4 Đánh giá phương pháp vấn 2.3.4 Phương pháp ankét 2.3.4.1 Thực chất phương pháp ankét 2.3.4.2 Phân loại ankét 12 2.3.4.3 Kết cấu phiếu ankét 2.3.4.4 Đánh giá phương pháp ankét 2.3.5 Phương pháp thực nghiệm 2.3.5.1 Thực chất phương pháp thực nghiệm 2.3.5.2 Phân biệt phương pháp thực nghiệm với phương pháp quan sát xã hội học pháp luật 2.3.5.3 Đánh giá phương pháp thực nghiệm Tiết 13- Vấn đề Pháp luật mối liên - GV diễn giảng kiến thức lý 29 hệ với cấu xã hội 3.1 Nguồn gốc, chất xã hội, thuyết chức xã hội pháp luật - GV đặt câu hỏi, 3.1.1 Nguồn gốc pháp luật 3.1.2 Bản chất xã hội pháp luật 3.1.3 Các chức xã hội pháp luật nêu tình huống; - GV hướng dẫn sinh viên trả lời câu hỏi, đưa - SV nghe giảng, ghi chép - SV thảo trả lời câu hỏi, thảo luận đưa phương án giải 3.2 Pháp luật mối liên hệ với phương án giải tình cấu xã hội tình 3.2.1 Cơ cấu xã hội số khái niệm 3.2.1.1 Khái niệm cấu xã hội 3.1.1.2 Một số khái niệm (nhóm xã hội, vị xã hội, vai trò xã hội, thiết chế xã hội) 3.2.2 Pháp luật cấu xã hội - nhân 3.2.2.1 Các vấn đề pháp luật theo cấu giới tính 3.2.2.2 Các vấn đề pháp luật theo cấu lứa tuổi 3.2.2.3 Các vấn đề pháp luật theo cấu tình trạng nhân 3.2.3 Pháp luật cấu xã hội - lãnh thổ 3.2.3.1 Các vấn đề pháp luật 13 đời sống xã hội đô thị 3.2.3.2 Các vấn đề pháp luật đời sống xã hội nông thôn 3.2.4 Pháp luật cấu xã hội - dân tộc 3.2.5 Pháp luật cấu xã hội - nghề nghiệp 3.2.6 Pháp luật vấn đề phân tầng xã hội Tiết 20 Vấn đề Pháp luật mối liên - GV diễn giảng - SV kiến thức lý giảng, – 28 hệ với chuẩn mực xã hội 4.1 Khái quát chung chuẩn mực thuyết chép nghe ghi xã hội - Tổ chức cho - SV thực 4.1.1 Khái niệm chuẩn mực xã hội nhóm báo thuyết 4.1.2 Các hình thức biểu cáo, điều khiển trình báo chuẩn mực xã hội nhóm hỏi, trả 4.1.3 Các đặc trưng lời, tranh luận chuẩn mực xã hội 4.1.3.1 Tính tất yếu xã hội cáo, trả lời câu hỏi nhóm khác 4.1.3.2 Tính định hướng chuẩn mưc xã hội theo không gian, thời gian đối tượng GV 4.1.3.3 Tính vận động, biến đổi chuẩn mực xã hội theo không gian, thời gian, giai cấp dân tộc 4.1.4 Vai trò chuẩn mực xã hội đời sống xã hội 4.2 Các loại chuẩn mực xã hội mối quan hệ với pháp luật 4.2.1 Chuẩn mực trị 4.2.1.1 Khái niệm chuẩn mực trị 4.2.1.2 Các đặc điểm chuẩn mực trị 4.2.1.3 Mối quan hệ chuẩn mực trị pháp luật 4.2.2 Chuẩn mực tôn giáo 4.2.2.1 Khái niệm chuẩn mực tôn 14 giáo 4.2.2.2 Các đặc điểm chuẩn mực tôn giáo 4.2.2.3 Mối quan hệ chuẩn mực tôn giáo pháp luật 4.2.3 Chuẩn mực đạo đức 4.2.3.1 Khái niệm chuẩn mực đạo đức 4.2.3.2 Các đặc điểm chuẩn mực đạo đức 4.2.3.3 Mối quan hệ chuẩn mực đạo đức pháp luật 4.2.4 Chuẩn mực phong tục, tập quán 4.2.4.1 Khái niệm chuẩn mực phong tục, tập quán 4.2.4.2 Các đặc điểm chuẩn mực phong tục, tập quán 4.2.4.3 Mối quan hệ chuẩn mực phong tục, tập quán pháp luật 4.2.5 Chuẩn mực thẩm mĩ 4.2.5.1 Khái niệm chuẩn mực thẩm mĩ 4.2.5.2 Các đặc điểm chuẩn mực thẩm mĩ 4.2.5.3 Mối quan hệ chuẩn mực thẩm mĩ pháp luật Tiết 28- Vấn đề Các khía cạnh xã hội 33 hoạt động xây dựng pháp luật 5.1 Khái quát hoạt động xây ựng pháp luật 5.1.1 Khái niệm xây dựng pháp luật 5.1.2 Chủ thể hoạt động xây - GV diễn giảng - SV kiến thức lý giảng, thuyết - Tổ chức cho nhóm báo cáo, điều khiển nghe ghi chép - SV thực thuyết trình báo ựng pháp luật nhóm hỏi, trả cáo, trả lời 5.1.3 Quy trình hoạt động xây dựng lời, tranh luận câu hỏi pháp luật nhóm 5.2 Nội dung nghiên cứu khía cạnh xã hội hoạt động xây khác GV 15 dựng pháp luật 5.2.1 Các khía cạnh xã hội hoạt động trước xây dựng pháp luật 5.2.2 Các khía cạnh xã hội hoạt động xây dựng pháp luật sau pháp luật ban hành có hiệu lực thực thi 5.2.3 Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng pháp luật 5.2.3.1 Kỹ soạn thảo dự ật 5.2.3.2 Dư luận xã hội 5.2.3.3 Thông tin đại chúng 5.3 Các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu hoạt động xây dựng pháp luật nước ta 5.3.1 Tăng cường công tác thẩm tra dự án luật cơng cụ xã hội học 5.3.2 Tăng cường vai trị, trách nhiệm quan chức chủ thể tham gia hoạt động xây dựng pháp luật 5.3.3 Hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động xây dựng pháp luật trước yêu cầu mở rộng dân chủ xã hội phát triển bền vững Tiết 34- Vấn đề Các khía cạnh xã hội 39 hoạt động thực pháp luật 6.1 Khái quát hoạt động thực pháp luật áp dụng pháp luật 6.1.1 Khái niệm thực pháp luật - GV diễn giảng kiến thức lý thuyết - Tổ chức cho nhóm báo SV nghe giảng, ghi chép - SV thực thuyết 6.1.2 Các hình thức thực pháp cáo, điều khiển trình báo luật nhóm hỏi, trả cáo, trả lời 6.1.3 Khái niệm, đặc điểm, quy lời, tranh luận câu hỏi trình hoạt động áp dụng pháp luật 6.2 Nội dung nghiên cứu 16 nhóm khác khía cạnh xã hội hoạt động thực pháp luật 6.2.1 Sự phù hợp quy tắc chuẩn mực pháp luật với lợi GV ích chủ thể thực pháp luật 6.2.2 Cơ chế thực pháp luật 6.2.3 Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến hoạt động thực pháp luật 6.2.3.1 Yếu tố kinh tế 6.2.3.2 Yếu trị 6.2.3.3 Yếu tố văn hoá - lối sống 6.2.3.4 Yếu tố pháp luật 6.2.4 Thực pháp luật lĩnh vực pháp luật cụ thể 6.2.4.1 Các chủ đề nghiên cứu thực pháp luật lĩnh vực pháp luật cụ thể 6.2.4.2 Nội dung nghiên cứu thực pháp luật lĩnh vực pháp luật cụ thể 6.2.5 Mối quan hệ trị áp dụng pháp luât 6.2.6 Mối quan hệ chuẩn mực pháp luật định áp dụng pháp luật 6.2.7 Vai trò nhân tố chủ quan hoạt động áp dụng pháp luật 6.2.8 Vai trò nhân tố khách quan hoạt động áp dụng pháp luật 6.3 Các biện pháp nâng cao hiệu hoạt động thực nước ta 6.3.1 Nâng cao ý thức pháp luật, hình thành thói quen “sống làm việc theo pháp luật” chủ thể pháp luật 6.3.2 Phát huy vai trò 17 phương tiện thông tin đại chúng công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho tầng lớp nhân dân 6.3.3 Tăng cường vai trò, trách nhiệm quan chức hoạt động thực pháp luật 6.3.4 Tăng cường giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kĩ nghiệp vụ, nâng cao ý thức pháp luật nghề nghiệp cho cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật 6.3.5 Thông báo công khai kết hoạt động áp dụng pháp luật phương tiện thông tin đại chúng Tiết 40- Vấn đề Sai lệch chuẩn mực - GV diễn giảng kiến thức lý 42 pháp luật 7.1 Khái niệm chung sai lệch thuyết chuẩn mực pháp luật - Tổ chức cho - SV giảng, chép - SV nghe ghi thực 7.1.1 Định nghĩa sai lệch chuẩn nhóm báo thuyết mực pháp luật cáo, điều khiển trình báo 7.1.2 Phân loại sai lệch chuẩn mực nhóm hỏi, trả cáo, trả lời pháp luật lời, tranh luận 7.1.3 Hậu sai lệch chuẩn mực pháp luật 7.2 Các yếu tố tác động tới sai lệch chuẩn mực pháp luật 7.2.1 Hệ thống giá trị 7.2.2 Sự rối loạn thiết chế xã hội 7.2.3 Sự biến đổi chuẩn mực xã hội 7.2.4 Sự thay đổi quan hệ xã hội 7.3 Các chế hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật 7.3.1 Sự không hiểu biết, hiểu biết khơng đúng, khơng xác 18 câu hỏi nhóm khác GV quy tắc yêu cầu chuẩn mực pháp luật 7.3.2 Tư diễn dịch không đúng, suy diễn số chuẩn mực pháp luật thiếu logic với việc sử dụng phán đoán phi logic 7.3.3 Việc củng cố, tiếp thu quy tắc, yêu cầu chuẩn mực pháp luật lạc hậu, lỗi thời, khơng cịn phù hợp với pháp luật hành 7.3.4 Cơ chế từ quan niệm sai lệch tới hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật 7.3.5 Các khuyết tật tâm - sinh lý dẫn tới hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật 7.3.6 Cơ chế mối liên hệ nhân hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật Tiết 4345 - GV diễn giảng - SV Vấn đề Xã hội học tội phạm 8.1 Khái niệm xã hội học tội phạm kiến thức lý giảng, 8.1.1 Định nghĩa xã hội học tội thuyết chép - Tổ chức cho 8.1.2 Đối tượng nghiên cứu xã nhóm báo ội học tội phạm cáo, điều khiển 8.1.3 Mối quan hệ xã hội học nhóm hỏi, trả nghe ghi - SV thực thuyết trình báo cáo, trả lời tội phạm tội phạm học lời, tranh luận 8.2 Một số nội dung nghiên cứu tượng tội phạm câu hỏi nhóm khác 8.2.1 Khái niệm tượng tội GV 8.2.2 Các đặc trưng ợng tội phạm 8.2.3 Các mơ hình nghiên cứu xã hội học tượng tội phạm 8.2.3.1 Mơ hình nghiên cứu tượng tội phạm theo phân loại nhóm tội phạm 19 8.2.3.2 Mơ hình nghiên cứu định lượng tượng tội phạm 8.2.3.3 Mơ hình nghiên cứu định tính tượng tội phạm 8.2.3.4 Mơ hình nghiên cứu tượng tội phạm theo khu vực địa lý, giới tính, lứa tuổi phân tầng xã hội 8.2.4 Một số vấn đề có tính nguyên tắc nghiên cứu xã hội học tượng tội phạm Việt Nam 8.2.5 Nguyên nhân, điều kiện tượng tội phạm 8.2.5.1 Khái niệm nguyên nhân, điều kiện tượng tội phạm 8.2.5.2 Một số lý thuyết xã hội học giải thích nguyên nhân, điều kiện tượng tội phạm 8.2.6 Một số loại hành vi sai lệch với tư cách nguyên nhân, điều kiện tượng tội phạm 8.2.6.1 Nghiện ma túy 8.2.6.2 Say rượu 8.2.6.3 Hooligan 8.2.6.4 Tự tử 8.2.6.5 Sự tha hoá đạo đức 8.2.7 Một số nguyên nhân, điều kiện tượng tội phạm nước ta biện pháp phòng ngừa 8.3 Các biện pháp phòng, chống tượng tội phạm 8.3.1 Biện pháp tiếp cận thông tin 8.3.2 Biện pháp phòng ngừa xã hội 8.5.3 Biện pháp áp dụng hình phạt 8.3.4 Biện pháp tiếp cận y-sinh học 8.3.5 Biện pháp tiếp cận tổng hợp 20 ĐÁNH GIÁ MƠN HỌC 5.1 Hình thức, phương pháp đánh giá TT Hình thức Trọng số (%) 10 Chuyên cần 10 Thang điểm Tiêu chí đánh giá Tính chủ động, mức độ tích cực chuẩn bị tham gia hoạt động học Thời gian tham dự buổi học bắt buộc, vắng không 20% số tiết học Sinh viên vắng 10 10 tiết học bị trừ điểm 15 - Sinh viên làm 01 kiểm tra cá nhân - Tiêu chí đánh giá kiểm tra: + Đúng nội dung đáp án: 7.0 điểm + Trình bày rõ ràng, súc tích: + Lập luận khoa học, logic: 1.0 điểm 2.0 điểm Tổng: 10 điểm 10 - Sinh viên làm 01 báo cáo nhóm - Tiêu chí đánh gia báo cáo + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi: 2.0 điểm + Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực Thường xuyên 15 tế: 4.0 điểm + Chuẩn bị chu đáo, cẩn thận: 1.0 điểm + Trả lời xác câu hỏi buổi báo cáo: 1.0 điểm 10 + Trình bày báo cáo rõ ràng, lơi cuốn: 1.0 điểm + Hình thức sáng tạo: 1.0 điểm Tổng: 10 điểm Thi kết thúc HP 50 + Thi kết thúc học phần + Hình thức thi: Thi tư luận (thời gian 90 phút) + Tiêu chí đánh giá thi: Theo đáp án 10 đề thi HỌC LIỆU A TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC Ngọ Văn Nhân (2018), Giáo trình xã hội học pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà 21 Nội B TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÔNG BẮT BUỘC Thanh Lê (2002), Xã hội học tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Trần Đức Châm (2018), Xã hội học pháp luật, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Cần Thơ, ngày HIỆU TRƯỞNG 22 TRƯỞNG KHOA tháng năm TRƯỞNG BỘ MÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ KHOA LUẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN XÃ HỘI HỌC PHÁP LUẬT,