0

Bài giảng vật lý 1

183 8 0
  • Bài giảng vật lý 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 22:32

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KHOA VẬT LÝ VẬT LÍ CLC: PHYSICS 1: MECHANICS AND THERMODYNAMICS PHYSICS 2: ELECTRICITY AND MAGNETISM, OPTICS AND MODERN PHYSICS DỤNG VĂN LỮ • ĐT: 0935 117 206; Email: dvlu@ued.udn.vn • CV: http://scv.udn.vn/dvlu Online reference • Dictionary: (physics) http://tudien.thuvienvatly.com/ ; (life) https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (Sharing reading En) https://www.youtube.com/watch?v=dpLVB_4SPQg • Physics: + Animate: https://faraday.physics.utoronto.ca + Physical terms: http://www.conservapedia.com/Physical_Science_Terms + Lecture MIT: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyQSN7X0ro22WeXM2QCKJm2 NP_xHpGV89 + Search: https://www.YOUTUBE.com or https://www.GOOGLE.com/ + New words – 1.1; Physics/ˈfɪzɪks/ Concept (n) /ˈkɒnsept/ an idea or a principle that is connected with something abstract: khái niệm; Ex Basic concepts of Mechanics Law (n) /lɔː/ a scientific rule that somebody has stated to explain a natural process: định luật; Ex Newton’s second law Mechanics (n)/məˈkænɪks/ the science of movement and force: học; Mechanic (n) /məˈkænɪk/ a person whose job is repairing machines, especially the engines of vehicles Ex a car/motor mechanic Property (n) /ˈprɒpəti/ a quality or characteristic that something has: tính chất Ex Properties of motion Motion (n) /ˈməʊʃn/ the act or process of moving or the way something moves: chuyển động Particle (n) /ˈpɑːtɪkl/ a very small piece of something: hạt/chất điểm Rigid (adj)/ˈrɪdʒɪd/stiff and difficult to move or bend:cứng,rắn; Ex.Rigid object New words – 1.2 Position (n) /pəˈzɪʃn/ the place where somebody/something is located: vị trí 10 Speed (n) /spiːd/ the rate at which somebody/something moves or travels: tốc độ 11 Velocity (n) /vəˈlɒsəti/ the speed of something in a particular direction: vận tốc Ex Angular velocity, velocity component 12 Acceleration (n) /əkˌseləˈreɪʃn/ the rate at which the velocity (= speed in a particular direction) of an object changes: gia tốc 13 Linear (adj) /ˈlɪniə(r)/ able to be represented by a straight line on a graph: tuyến tính/thẳng 14 Momentum (n) /məˈmentəm/ /məʊˈmentəm/ the quantity of movement of a moving object, measured as its mass multiplied by its speed: động lượng 15 Work (n) /wɜːk/ the use of force to produce movement: công Ex Work done by gravitational force 16 Principle (n) /ˈprɪnsəpl/ a general or scientific law that explains how something works or why something happens: nguyên lý, định luật Syllabus – Đề cương Học phần Title: Physics Credits: 3 Prerequisites:  Analytics analysis Course Description This course tends to give students opportunity to explore the basic concepts, laws and application of Mechanics and Thermodynamics, including:  Properties and laws of motion of particle, rigid body  Relationship among position, velocity and acceleration  Laws of linear momentum, angular momentum and energy  The kinetic theory of gases, thermodynamic quantities  Laws of Thermodynamics Syllabus – Đề cương Học phần Textbook Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều Vật lý Đại cương: Các nguyên lí ứng dụng, Tập 1: Cơ & Nhiệt, NXB Giáo dục 2006 (~Lương Duyên Bình) Raymond A Serway and W Jewett, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics (9th Edition), Cengage Learning, USA, 2014 Tập Bài giảng&BT Vật lý CLC (do GV biên soạn) Reference Books Giancoli D.C Physics Principles with Applications, 7th ed Paul A Tipler and Gene Mosca, Physics for Scientists and Engineers (6th Ed.), W H Freeman and Company, USA, 2008 David Halliday, Fundamentals of Physics, T.1&2, John W&S 2005 Syllabus – Đề cương Học phần • Lesson plan (4hours/week) Week Lesson Preparation of student Introduction Chapter 1: Introduction to Physics Chapter 2: Motion in one dimension Read the text book: 2-13 Read the text book: 21-40 Chapter (cont.) Read the text book: 40-47 Chapter 3: Montion in two dimensions Read the text book: 111-135 Solve problems of chapters 3, Prepare the solution Chapter 4: The laws of motion Chapter 5: Work&Energy of the system Read the text book: 140-201 Chapter 5: (Cont.) Chapter 6: Linear Momentum and Motion of System Read the text book: 247-279 Solve problems of chapters 4&5 Prepare the solution Syllabus – Đề cương Học phần • Lesson plan (4hours/week) Week Lesson Preparation of student Chapter 6: (Cont.) Chapter 7: Rotation of rigid object about a fiexd axis Angular momentum Read the text book 293352 Mid-term Test Prepare Ch 2-5 Chapter 7: (cont.) Read the text book: 568Chapter 8: Tempurature and the first law of Thermodynamics 625 10 Solve problems of chapters 6&7 Prepare problems 11 Reporting Projects Presenting 12 Chapter (Cont.) Chapter 9: The kinetic theory of gases Chapter 10: The 2law of Thermod Read the text book: 626688 13 Solve problems of chapters 8-10 Prepare Problems Syllabus – Đề cương Học phần Assessment Assessment Types A1 Learning activities A2 Midterm Exam A3 Final Exam Assessment Components A1.1 Attendance/Discuss: ~5% A1.2 Homework report: ~15% A1.3 Project: ~ 10% A2.1 Written Test (có thể thi chung) Percentages 0.3 =30% 0.2 =20% A3.1 Written Test 0.5 = 50% (thi chung, đề chung, chầm chung, rọc phách)  Luôn sẵn sàng hổ trợ kiến thức, kĩ NHƯNG: Vui lịng: KHƠNG XIN, KHƠNG NHỜ điểm 10 A1 Learning activities; 40+=10 điểm Trình bày báo cáo nhóm tối đa: 12+ Nộp tập tất chương trước GK tối đa : 6+ Nộp tập tất chương trước CK tối đa : 6+ Trình bày bt bảng theo phân cơng tối đa : 4+ Nộp tập phân công tối đa : 2+ lần kiểm tra 15’ cuối chương cuối chương 7: 2x3đ= tối đa 6+ Phát biểu/thảo luận tiết lí thuyết/bài tập: (1-2)+/lần Điểm danh cách gọi tên nộp tập nhỏ theo yc GV: Vắng buổi: trừ 4- * Các mục có tham gia tích lũy đủ 40+= 10 điểm cột điểm BT (0.3) - PART 2: THERMODINAMICS 15 8.6 The First Law of Thermodynamics •The first law of thermodynamics is a special case of the law of conservation of energy that describes processes in which only the internal energy changes and the only energy transfers are by heat and work •ΔEint =Q+W • •ΔEint >0,0,0,0,0,0,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng vật lý 1 ,