0

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế tại thị xã an nhơn, tỉnh bình định

90 1 0
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế tại thị xã an nhơn, tỉnh bình định

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:04

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN VÕ VĂN THÀNH ĐÔ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẢN LÝ KINH TẾ TẠI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Bình Định – Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN VÕ VĂN THÀNH ĐÔ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẢN LÝ KINH TẾ TẠI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8310110 Người hướng dẫn: PGS.TS Ngô Quang Minh i LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng cá nhân Các số liệu sử dụng luận văn trung thực có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn chưa tun bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Quy Nhơn, ngày 18 tháng năm 2022 Tác giả luận văn Võ Văn Thành Đô ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ khoa đào tạo Sau đại học - Đại học Quy Nhơn, tận tình giảng dạy thầy suốt khóa học giúp đỡ bạn bè lớp Tơi xin chân thành cảm ơn bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Ngô Quang Minh trực tiếp, tận tình hướng dẫn, bảo suốt thời gian thực luận văn cung cấp nhiều thơng tin khoa học có giá trị để luận văn hồn thành Tơi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã An Nhơn tạo điều kiện tốt để học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn giúp đỡ cán Thị ủy, UBND thị xã An Nhơn tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thu thập tài liệu phục vụ luận văn Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thân, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ thời gian qua Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Võ Văn Thành Đô iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1.Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi nghiên cứu: 5 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận nghiên cứu 5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẢN LÝ KINH TẾ CẤP HUYỆN 1.1 Cơ sở lí luận đội ngũ cán bộ, cơng chức quản lý kinh tế cấp huyện 1.1.1 Khái niệm đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế cấp huyện 1.1.2 Vai trò đặc điểm đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế cấp huyện, 1.1.3 Phân loại đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế cấp huyện 11 iv 1.2 Cơ sở lí luận chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế cấp huyện 13 1.2.1 Khái niệm cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế cấp huyện 13 1.2.2 Tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế cấp huyện.14 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế 15 1.2.4 Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế 19 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế 21 1.3 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế địa phương khác học kinh nghiệm cho Thị xã An Nhơn 25 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức quản lý kinh tế số địa phương 25 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho thị xã An Nhơn việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế 27 CHƯƠNG 29 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC QUẢN LÝ KINH TẾ TẠI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 29 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã An Nhơn ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định…29 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên thị xã An Nhơn 29 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội thị xã An Nhơn 30 2.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định 34 v 2.2.1 Khái quát đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 34 2.2.2 Tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định giai đoạn 2018-2020 36 2.3 Đánh giá chung thực trạng chất lượng đội ngũ cán công chức quản lý kinh tế thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 46 2.3.1 Những mặt thành công 46 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế 48 Chương - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC QUẢN LÝ KINH TẾ TẠI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 56 3.1 Mục tiêu Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 56 3.1.1 Mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức quản lý kinh tế thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 56 3.1.2 Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 57 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 60 3.2.1 Phân loại, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế 60 3.2.2 Xác định cụ thể tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế 62 3.2.3 Đổi nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế 63 3.2.4 Đổi quy trình, chế độ tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế 66 3.2.5 Thực tốt công tác quản lý sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế 67 vi 3.2.6 Đổi nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý kinh tế 69 3.2.7 Thực tốt chế độ, sách đãi ngộ đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế 71 3.2.8 Nâng cao chất lượng cơng tác chăm sóc sức khỏe, xây dựng mơi trường làm việc văn hóa cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế 72 3.2.9 Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm cán bộ, công chức quản lý kinh tế 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 Kết luận 76 Kiến nghị 76 2.1 Đối với cấp Trung ương 76 2.2 Đối với Bộ Nội Vụ 77 2.3 Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CBCC Cán bộ, công chức CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân HĐBT Hội đồng trưởng THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TDTT Thể dục thể thao UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa 10 QLKT Quản lý kinh tế viii DANH MỤC HÌNH VẼ BẢNG BIỂU Hình Bản đồ Hành thị xã An Nhơn 29 Bảng Tổng hợp số lượng CBCC QLKT thị xã An Nhơn năm 2020 35 Bảng 2 Cơ cấu cơng chức, trình độ văn hóa, chun mơn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức QLKT thị xã năm 2020 36 Bảng Số liệu khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ CBCC quản lý kinh tế thị xã giai đoạn 2018 – 2020 37 Bảng Tỷ lệ nghỉ phép đội ngũ CBCC quản lý kinh tế thị xã An Nhơn giai đoạn 2018 – 2020 38 Bảng Trình độ văn hóa CBCC quản lý kinh tế thị xã An Nhơn giai đoạn 2018 - 2020 39 Bảng Trình độ lý luận trị CBCC quản lý kinh tế thị xã An Nhơn qua năm 2018 – 2020 41 Bảng Đào tạo quản lý Nhà nước CBCC QLKT thị xã An Nhơn qua năm 2018 – 2020 42 Bảng Trình độ ngoại ngữ, tin học CBCC quản lý kinh tế Thị xã An Nhơn qua năm 2018 – 2020 45 Bảng Tổng hợp đánh giá kết xếp loại CBCC QLKT thị xã 46 66 Năm là, thực quy trình điều chỉnh, luân chuyển CBCC QLKT theo kế hoạch Tạo lập môi trường, điều kiện để CBCC quy hoạch rèn luyện thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm qua vị trí cơng tác 3.2.4 Đổi quy trình, chế độ tuyển dụng đội ngũ CBCC quản lý kinh tế Tuyển dụng khâu định chất lượng CBCC Tuyển dụng cơng việc phát người có đủ đức, tài đáp ứng yêu cầu, chức trách công việc đặt Do để làm tốt công tác tuyển dụng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, pháp luật tuyển dụng, phải đảm bảo tính cạnh tranh để lựa chọn người đáp ứng u cầu, nhiệm vụ cơng vụ Chính sách thu hút nhân tài - cách thức tuyển dụng không qua thi tuyển mà chủ yếu vào: kết học tập, phấn đấu từ trường đại học sinh viên tốt nghiệp, cấp, thành tích, kết cơng tác CBCC để bố trí xếp cơng việc nhiều địa phương nước thực Bình Định ban hành sách khuyến khích tài năng, đào tạo thu hút CBCC có trình độ cao cơng tác quan hành nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị nghiệp kinh tế thuộc tỉnh công tác xã, phường Qua phân tích nội dung, tìm chất sách địa phương khác nước, thấy chế hỗ trợ An Nhơn chưa thật hấp dẫn, nội dung chế đề cập đến đối tượng thu hút người có học hàm, học vị, có cấp chuyên mơn từ tốt nghiệp đại học quy loại giỏi trở lên Vì vậy, với điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể địa phương gắn với nhu cầu nhân lực cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội, để thu hút người có trình độ chuyên môn cao, CBCC QLKT giỏi, An Nhơn cần phải đổi mới, hoàn thiện bổ sung sách thu hút nhân lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mình; góc độ đưa ý tưởng chế hỗ trợ thị xã: xem xét hỗ trợ số tiền 67 định, hỗ trợ mua đất theo giá sàn Nhà nước, hỗ trợ toàn chi phí đào tạo cao hơn… 3.2.5 Thực tốt công tác quản lý sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế - Đổi việc bố trí cán bộ, cơng chức Trước tiên phải vào Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, ngày 22/4/2013 Chính phủ "về vị trí việc làm cấu ngạch bậc cán bộ" để xác định thực hiện; phải xuất phát từ yêu cầu thực nhiệm vụ trị thị xã thực tế đội ngũ CBCC QLKT địa phương, đơn vị; bố trí người, việc, phù hợp lực sở trường, chuyên ngành đào tạo CBCC Thực nghiêm văn quy định cán lãnh đạo, quản lý không giữ chức vụ nhiệm kỳ liên tục Trung ương Hiện kế hoạch bố trí, sử dụng CBCC QLKT giống quy hoạch công chức lãnh đạo, quản lý áp dụng thời gian ngắn hạn Kế hoạch bao gồm kế hoạch cụ thể khác kế hoạch giải thủ tục, chế độ cho CBCC đến tuổi nghỉ hưu CBCC có vấn đề sức khỏe, không đảm đương công việc tại; Kế hoạch bố trí, phân cơng lại cơng tác cho số CBCC QLKT có cấp chun mơn trái với công việc đảm nhận mà hiệu công việc thấp, CBCC QLKT có lực hạn chế, sút tinh thần trách nhiệm công việc Hiện nay, địa bàn An Nhơn cần bố trí CBCC QLKT theo định hướng ưu tiên sau: + Tăng cường bố trí CBCC có lực, nghiệp vụ cho Phịng Tài – Kế hoạch, Phịng Tài ngun – Mơi trường, phịng Quản lý thị phịng Kinh tế thị xã, lĩnh vực yếu cần phải tăng cường Điều thực sở thu hút số CBCC có lực, trình độ cao theo hình thức “chiêu hiền, đãi sĩ” (xây dựng chế, sách ưu đãi người tài hỗ trợ ban đầu nhà ở, môi trường điều kiện làm việc tốt…) 68 + Việc bố trí phải đảm bảo theo nguyên tắc (bố trí người, việc, lực, thời gian, cấu, quy trình) khắc phục tình trạng bố trí tùy tiện theo cảm tính, dẫn đến trái ngành nghề CBCC khơng phát huy lực, sở trường họ + Q trình bố trí cơng việc phải có đánh giá lực trình độ cách cụ thể Năng lực trình độ khơng cấp mà lực thực tiễn, kĩ quản lý điều hành trình QLNN kinh tế + Q trình bố trí địi hỏi cán lãnh đạo phải theo dõi tình hình CBCC thực cơng việc bố trí để từ có bổ sung cho phù hợp Điều khắc phục tình trạng bố trí xong coi hồn thành nhiệm vụ mà khơng biết họ hồn thành hay không xúc người dân công tác - Sử dụng đội ngũ CBCC QLKT Bố trí cơng việc nhằm sử dụng CBCC QLKT có hiệu quả, việc sử dụng dựa vào việc bố trí, bố trí hiệu cao, bố trí khơng hiệu thấp Điều này, đòi hỏi Phòng Nội vụ thị xã An Nhơn cần phải xem xét q trình bố trí sử dụng hiệu phải kịp thời điều chỉnh theo hướng: thay đổi việc bố trí cho phù hợp; thay đổi việc sử dụng CBCC để bố trí lại cho phù hợp Hiện nay, việc sử dụng CBCC QLKT An Nhơn có hiệu chưa tiến hành đánh giá thường xun xác, thời gian đến cần phải quan tâm vấn đề nhiều Sử dụng CBCC QLKT phải tuân theo nguyên lý "dụng nhân dụng mộc", tức phải biết khai thác, sử dụng phát huy mặt mạnh, tích cực CBCC QLKT Nếu họ có trình độ cao sử dụng vào cơng tác QLKT mức độ phức tạp, khó khăn Nếu trình độ trung bình bố trí vào cơng việc phức tạp thuận lợi Có khai thác sử dụng cách có hiệu đội ngũ Phịng Nội vụ thị xã cần hoàn thiện quy chế sử 69 dụng đội ngũ CBCC QLKT để đội ngũ nắm nội dung cụ thể để tranh thủ thực tốt Điều có ý nghĩa quan trọng vừa sở để thực hiện, bố trí cho phù hợp, vừa tạo động lực để thúc đẩy họ làm việc tốt Phải thực tốt mối quan hệ bố trí sử dụng hai vấn đề có mối quan hệ mật thiết với Do phải bố trí để tạo điều kiện sử dụng có hiệu quả, sử dụng tốt làm sở bố trí lại phù hợp Do đó, địi hỏi lãnh đạo quan QLNN địa bàn thị xã phải quan tâm, không coi nhẹ mặt Hoàn thiện triển khai nghiêm túc quy trình, quy chế bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm sử dụng CBCC QLKT cấp thị xã Việc bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm sử dụng CBCC QLKT phải bảo đảm tiêu chuẩn, thời điểm, việc phù hợp với lực chuyên môn đào tạo; người đề cử bổ nhiệm phải có kịch đề án, chương trình cơng tác cam kết trách nhiệm Việc triển khai quy trình cần thực cách dân chủ để phát huy trí tuệ tập thể - Tạo mơi trường làm việc động, tích cực, thi đua sáng tạo Ở lĩnh vực vậy, trình độ chuyên mơn cơng chức đáp ứng đủ chuẩn để đề cao hiệu lao động người lao động nói chung, đơn vị sử dụng lao động phải tìm cách phát huy hết tiềm người lao động Để người lao động nâng cao hiệu suất mơi trường làm việc phải thoải mái, có tính cạnh trạnh, thi đua cao để kích phát hết tiềm tinh thần tích cực người lao động Để làm việc đó, thị xã An Nhơn phải tạo môi trường làm việc thoải mái, cạnh tranh công bằng, thi đua sáng tạo, đề bạt, bổ nhiệm người, việc để đội ngũ CBCC QLKT tích cực làm việc, khơng ngừng thi đua nâng cao hiệu quả, chất lượng cơng việc, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao 70 3.2.6 Đổi nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý kinh tế Trong thời gian đến, Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn xác định: Nâng cao hiệu lực, hiệu công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý địa bàn thị xã, tạo thuận lợi tối đa phục vụ nhân dân, tổ chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đô thị.[21] Để đạt mục tiêu trên, phải nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung đội ngũ CBCC QLKT nói riêng Do đó, phải xác định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu trước mắt nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên để nâng cao nâng cao kiến thức, lực quản lý hành nhà nước, kỹ nghiệp vụ chun mơn cho đội ngũ cán công chức viên chức quan, đơn vị, địa phương nhằm mục đích xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, vững vàng trị, có đủ lực thực thi công vụ, tận tụy phục vụ nhân dân, xây dựng hành phục vụ, chun nghiệp, đại, góp phần xây dựng hệ thống trị, phát triển kinh tế, xã hội thị xã Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác đào tạo CBCC QLKT thị xã thời gian đến, thị xã An Nhơn cần quan tâm thực tốt số giải pháp chủ yếu sau: - Đẩy mạnh thực công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC QLKT gắn với chức danh, với quy hoạch, gắn kết chặt chẽ đào tạo, quản lý sử dụng CBCC; đó, tập trung cử đào tạo ngành, lĩnh vực đòi hỏi trình độ chun mơn sâu mà thị xã cịn thiếu yếu phát triển cơng nghiệp, quản lý thị, quản lý văn hóa, xây dựng, mơi trường…; đổi mới, tổ chức thực tốt sách ưu đãi khuyến khích, đồng thời chăm lo, quan tâm tích cực đến đội ngũ CBCC QLKT làm việc 71 - Hàng năm, dành phần kinh phí cho đào tạo nghiệp vụ, lớp bồi dưỡng liên quan đến quản lý nhà nước kinh tế, có sách chế hỗ trợ cho CBCC QLKT tham gia học tập nâng cao trình độ chun mơn theo hướng tập trung đào tạo ngành, lĩnh vực yếu thiếu địa phương; gắn kết chặt chẽ đào tạo sử dụng theo tiêu chuẩn chức danh, chức vụ loại hình quan, đơn vị, địa phương; thực tốt chế độ, sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tạo điều kiện thời gian cho CBCC QLKT tham gia học tập đạt kết tốt - Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, khuyến khích CBCC QLKT trách nhiệm học tự học, tự đào tạo rèn luyện để không ngừng nâng cao kiến thức mặt, đáp ứng yêu cầu ngày tốt việc thực thi nhiệm vụ tình hình - Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý từ thị xã xuống sở để đào tạo, rèn luyện đội ngũ CBCC trẻ có chiều hướng phát triển tốt, tạo nguồn cán lãnh đạo, quản lý thị xã; thực luân chuyển CBCC QLKT từ thị xã xuống sở ngược lại, từ phòng, ban sang phòng ban khác, từ xã sang xã khác để đào tạo, rèn luyện thực tế 3.2.7 Thực tốt chế độ, sách đãi ngộ đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế Nhằm tạo động lực, khơi dậy trí tuệ, sáng tạo, thúc đẩy lượng, suất công việc, nâng cao hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế phải có sách, chế độ đãi ngộ CBCC QLKT tốt Tuy nhiên, cấp huyện khơng có thẩm quyền đề sách, nên thị xã An Nhơn nên tham khảo địa phương khác để xây dựng chế hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ CBCC nói chung, đội ngũ CBCC QLKT nói riêng như: hỗ trợ mua nhà, đất theo giá sàn nhà nước, tạo điều kiện thời gian, kinh phí để CBCC học tập nâng cao trình độ… 72 Bên cạnh đó, việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm CBCC công động lực quan trọng để CBCC QLKT nỗ lực phấn đấu, vậy, thời gian đến thị xã An Nhơn cần phải: - Thực nghiêm quy định, quy trình cơng tác cán bộ, đánh giá cán Thực chặt chẽ quy định, quy trình cơng tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thơi giữ chức vụ, đình chức vụ cán theo quy định cấp Thực có hiệu chế, sách để động viên, khuyến khích cán yên tâm phấn đấu cơng tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh Mỗi cán có trách nhiệm thực nghiêm quy định, quy chế, cam kết có trách nhiệm báo cáo, giải trình trung thực có yêu cầu - Từng bước cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm gắn với hiệu quả, chất lượng công việc Công khai lĩnh vực công tác, tiêu nhiệm vụ giao kết thực nhiệm vụ cán bộ, công chức để đảng viên nhân dân theo dõi, giám sát, góp ý kiến, thể tín nhiệm thơng qua để xem xét, đánh giá cán bộ, công chức 3.2.8 Nâng cao chất lượng cơng tác chăm sóc sức khỏe, xây dựng mơi trường làm việc văn hóa cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế Cùng với nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, việc nâng cao trạng thái sức khỏe cho người lao động tiền đề quan trọng, bước có tính đột phá cao cho vấn đề nâng cao chất lượng nguồn lao động, lẽ khơng có sức khỏe người không trở thành nguồn lực xã hội Mặt khác, bước vào thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, xây dựng văn minh công nghiệp, tác phong sản xuất công nghiệp vấn đề sức khỏe lại vơ quan trọng, khơng có ý nghĩa trước mắt mà cịn có ý nghĩa lâu dài 73 Trong năm qua với thành tựu đổi phát triển kinh tế, tạo tiền đề quan trọng cho nâng cao sức khỏe người lao động nói chung cán cơng chức nói riêng Vấn đề đặt hướng kết vào việc nâng cao sức khỏe Đối với An Nhơn cấp, ngành bước đầu quan tâm trọng tới việc bồi dưỡng, nâng cao sức khỏe người lao động thực tế tình trạng sức khỏe người lao động nói riêng sức khỏe cộng đồng nói chung chưa cải thiện cách đáng kể, phương pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán cơng chức nói chung đội ngũ CBCC QLKT nói riêng Để khắc phục tồn trên, thời gian tới thị xã An Nhơn cần tập trung vào số phương hướng chủ yếu sau: - Cần quy hoạch, xây dựng hệ thống sân bãi thể thao, đa dạng hóa loại hình thể dục thể thao, tạo điều kiện cho người lao động, cho cán quản lý nhà nước kinh tế tham gia hoạt động thể thao để nâng cao sức khỏe - Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ cho CBCC nói chung đội ngũ CBCC QLKT nói riêng; lập hồ sơ quản lý sức khỏe cán Xây đựng sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho số đối tượng thuộc diện Thường vụ Thị ủy quản lý 3.2.9 Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm CBCC quản lý kinh tế Công tác kiểm tra đánh giá đội ngũ CBCC quản lý kinh tế xác định công cụ quan trọng việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị đạo đức, lối sống CBCC, góp phần tích cực vào việc đánh giá sử dụng đội ngũ CBCC quản lý kinh tế nói riêng CBCC nói chung Để thực tốt vấn đề này, địi hỏi cần nhanh chóng xây dựng hồn thiện chế, sách kiểm tra, giám sát CBCC QLKT thực hóa thực tiễn 74 Về công tác đánh giá CBCC QLKT theo định kỳ hàng năm phải tuân theo quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy chế đánh giá CBCC quản lý kinh tế Việc đánh CBCC QLKT phải đảm bảo tính khách quan, trung thực tồn diện, lịch sử cụ thể, khơng hẹp hịi định kiến lý lịch gia đình thành phần xuất thân, phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương Phải lấy kết thực nhiệm vụ giao CBCC quản lý kinh tế làm nhận xét đánh giá lấy tiêu chuẩn CBCC làm chuẩn mực Phải làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu phẩm chất trị, lối sống, lực hiệu thực thi công vụ, chiều hướng phát triển CBCC quản lý kinh tế Để thực tốt vấn đề này, địi hỏi cần nhanh chóng xây dựng hồn thiện chế, sách kiểm tra, giám sát CBCC nói chung đội ngũ CBCC QLKT nói riêng thực hóa thực tiễn nhằm phát kịp thời xử lý CBCC QLKT có biểu vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu nhân dân … Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực giám sát việc thực thi quy định pháp luật, thực dân chủ địa phương Mở rộng thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình địa bàn, sở, kịp thời phát kiểm tra CBCC QLKT có dấu hiệu vi phạm Qua kiểm tra phải kết luận rõ đúng, sai, nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, hậu hành vi vi phạm, nguyên nhân khách quan, chủ quan, thái độ đối tượng bị kiểm tra Nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật phải xử lý kịp thời, nghiêm minh, đa số cán bộ, đảng viên nhân dân đồng tình, ủng hộ Phải giám sát, đôn đốc việc thực kết luận kiểm tra, việc khắc phục hậu Đồng thời, giúp cho cá nhân rút học thực tiễn để khắc phục, sửa chữa, có tác dụng giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn 75 Xử lý nghiêm khắc CBCC QLKT có biểu vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, CBCC QLKT không làm chức trách, nhiệm vụ, tham ô, nhũng nhiễu, gây khó dễ cho nhân dân dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp Tuyệt đối tránh nể, xử lý hời hợt trình tra, kiểm tra, giám sát, phát sai phạm Việc xử lý nghiêm CBCC QLKT vi phạm giúp CBCC QLKT có ý thức, trách nhiệm với cơng việc mình, tạo dựng lịng tin nhân dân, xây dựng nề nếp làm việc nghiêm túc, công khai, minh bạch địa phương Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC QLKT chất lượng hoạt động quan quản lý kinh tế Từ thực tiễn đội ngũ CBCC QLKT thị xã An Nhơn, luận văn bước đầu đề xuất số giải pháp nhằm đảm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC QLKT thị xã nhằm đáp ứng yêu cầu công việc công tác cán giai đoạn 76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Chất lượng đội ngũ CBCC nói chung đội ngũ CBCC quản lý kinh tế nói riêng góp phần định đến thành cơng chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước giai đoạn Những năm gần đây, đội ngũ CBCC nói chung CBCC quản lý kinh tế nói riêng rèn luyện, thử thách ln có lĩnh trị vững vàng, trung thành với nghiệp cách mạng CBCC quản lý kinh tế rèn luyện, thử thách trưởng thành qua công tác; số lượng, chất lượng, cấu có chuyển biến theo hướng tích cực; có lĩnh trị vững vàng, ln có ý thức rèn luyện, giữ vững phẩm chất trị, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; thường xuyên trau dồi, rèn luyện, gương mẫu mặt, nêu cao trách nhiệm, động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phân cơng Do đó, bên cạnh việc đổi công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CBCC quản lý kinh tế trình bày trên, cần phải kết hợp hài hòa nội dung khác công tác quản lý CBCC việc sử dụng, luân chuyển, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật CBCC QLKT; hướng tới xây dựng công vụ trách nhiệm, chuyên nghiệp Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC quản lý kinh tế vấn đề khó khăn, phức tạp, lâu dài phụ thuộc nhiều yếu tố như: chủ trương, đường lối Đảng sách pháp luật Nhà nước, trách nhiệm hệ thống trị từ trung ương tới địa phương đặc biệt đoàn kết, trí cao, chủ động, tích cực, nỗ lực tâm phấn đấu CBCC QLKT, quan hành nhà nước nước Kiến nghị 2.1 Đối với cấp Trung ương 77 Hiện nay, Trung ương có sách giải chế độ nghỉ hưu chờ, nghỉ hưu trước tuổi cho CBCC lãnh đạo, quản lý không đủ tuổi bổ nhiệm, tái cử Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc đồn thể Nhưng cơng chức khơng giữ chực vụ lãnh đạo, quản lý chưa có sách hỗ trợ để nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu chờ mà không phần trăm hưởng lương hưu Do đó, Trung ương cần nghiên cứu có sách hỗ trợ đối tượng để khuyến khích cơng chức lớn tuổi, khả làm việc không cao tự nguyện nghỉ hưu sớm Cải cách chế độ tiền lương cho hợp lý, tiền lương CBCC quản lý kinh tế nói riêng CBCC nói chung chưa đạt mức trung bình xã hội, chưa thực trở thành động lực làm việc cho họ Do khơng kích thích CBCC quản lý kinh tế làm việc có trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng để hồn thành tốt cơng việc, khơng kích thích CBCC quản lý kinh tế dành thời gian cho việc học tập nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ Hơn nữa, sách tiền lương CBCC quản lý kinh tế gây tượng chảy máu chất xám từ khu vực công khu vực sản xuất kinh doanh Bổ sung thực chế độ phụ cấp 30% cho cán chuyên trách quản lý kinh tế Chính vậy, thời gian tới, Đảng nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh lộ trình thực cải cách sách tiền lương khu vực cơng CBCC nói chung CBCC quản lý kinh tế nói riêng thực sống tiến đến sống thoải mái tiền lương Đồng thời, cải cách sách tiền lương khu vực cơng tới phải đặt chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước mà trước hết cải cách thể chế pháp luật, sửa đổi văn pháp luật có liên quan đến CBCC quản lý kinh tế 2.2 Đối với Bộ Nội Vụ Bộ Nội vụ cần quan tâm hoàn thiện hệ thống văn quy định hướng dẫn công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC quản lý kinh tế 78 Tăng cường lớp đào tạo liên kết thành phố địa phương, tạo điều kiện cho CBCC quản lý kinh tế tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng, quản lý cấp quyền cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC; làm tốt công tác xây dựng quy hoạch cán kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Thường xuyên quan tâm, giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực kế hoạch, tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng địa phương Có chế độ đãi ngộ tốt giảng viên, chuyên gia giỏi nhằm thu hút nguồn nhân lực tham gia vào khoá giảng dạy Thường xuyên mở khố đào tạo nước ngồi ngắn hạn, dài hạn năm; kết hợp với mở rộng đối tượng CBCC đào tạo CBCC trẻ, có cống hiến Tăng cường đầu tư phát huy tác dụng trang thiết bị, phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy, học tập quản lý 2.3 Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung sách khuyến khích người có lực vào làm việc hệ thống trị cấp huyện với chế độ đãi ngộ phù hợp, có yếu tố cạnh tranh Đối tượng cần thu hút sinh viên khá, giỏi tốt nghiệp đại học, trình độ sau đại học, có khả trở thành nguồn quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý Rất mong nhận ý kiến đóng góp Nhà Khoa học, Nhà Quản lý, quý Thầy, Cô giáo, đồng nghiệp bạn đọc để nội dung Luận văn hoàn thiện hơn./ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Thế Anh (2018), Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học kinh tế, Đại học Huế Đặng Văn Châu (2014), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức cấp xã địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại Học Huế Nguyễn Thị Hồng Dung (2015), Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội Đỗ Phương Đơng (2015), Chính sách trọng dụng đãi ngộ cơng chức tài năng, Tạp chí Xây dựng Đảng, (12), tr24-26 Chu Xuân Khánh (2010), Hoàn thiện việc xây dựng đội ngũ cơng chức hành nhà nước chuyên nghiệp Việt nam", Luận án tiến sỹ, Học viện Chính trị-Hành quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hịa (2019), Xây dựng đội ngũ cơng chức nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Luận án Tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Quốc hội (2008), Luật cán bộ, công chức, NXB Thống kê, Hà Nội Quốc hội (2019), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật cán bộ, công chức Luật viên chức, NXB Thống kê, Hà Nội Trần Minh (2016), Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thị xã Hà Nội, Luận văn thạc sỹ quản lý cơng, Học viện Hành Quốc gia 10 Lê Thị Tuyết Nhung (2017), Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế, Đại học kinh tế, Đại học Huế 80 11 Nguyễn Minh Phước (2017), Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế, Đại học kinh tế, Đại học Huế 12 Đào Xuân Sâm chủ nhiệm (1994), Xây dựng đội ngũ CB quản lý KT nước ta trình đổi chế quản lý kinh tế, Đề tài khoa học cấp bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 13 Lê Vĩnh Tân (2017), Giải pháp đồng tinh giản biên chế, Tạp chí Xây dựng Đảng (1+2), tr 18-19 14 Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2001), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Đỗ Hồng Toàn, Mai Văn Bưu (2008), Quản lý Nhà nước kinh tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 16 Trương Thị Văn (2014), Phẩm chất đạo đức cách mạng cán lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Xây dựng Đảng, (12), tr38 17 Phòng Nội vụ, Thành phố Quy Nhơn, Báo cáo hoạt động năm 2018, 2019, 2020 18 Phòng Nội vụ, Thị xã An Nhơn, Báo cáo Tổng kết năm 2016, 2017, 2018, 2019 2020 19 Thị ủy An Nhơn, Báo cáo Chính trị BCH Đảng thị xã khóa XXIII trình Đại hội đại biểu Đảng thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020–2025 20 Thị uỷ An Nhơn, Báo cáo công tác đạo năm 2016, 2017, 2018, 2019 2020 21 Thị ủy An Nhơn, Chương trình Hành động số 04-CTHĐ/TU ngày 10/9/2020 nâng cao lực tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán thị xã, xã, phường đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đô thị 22 UBND thị xã An Nhơn, Báo cáo tổng kết năm 2018, 2019 2020 23 UBND tỉnh Bình Định, Báo cáo tổng kết năm 2018, 2019 2020 ... trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định 34 v 2.2.1 Khái quát đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. .. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC QUẢN LÝ KINH TẾ TẠI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 56 3.1 Mục tiêu Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế Thị xã An Nhơn, tỉnh. .. BỘ, CÔNG CHỨC QUẢN LÝ KINH TẾ TẠI THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã An Nhơn ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế thị xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế tại thị xã an nhơn, tỉnh bình định ,