0

Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty TNHH kiểu việt

104 6 0
  • Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty TNHH kiểu việt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN TRẦN HỒNG ANH PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂU VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Bình Định – Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN TRẦN HỒNG ANH PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂU VIỆT Ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 8340101 Người hướng dẫn: TS PHAN THỊ QUỐC HƯƠNG LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết khoa học trình bày luận văn thành nghiên cứu thân suốt thời gian thực đề tài dẫn người hướng dẫn chưa xuất công bố tác giả khác Các kết đạt xác trung thực Tác giả luận văn Trần Hoàng Anh MỤC LỤC Nội dung Trang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu có liên quan Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.2 Đối tượng nghiên cứu 4.3 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp 1.1.1 Phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp 1.1.2 Nguyên tắc phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò phân tích hiệu hoạt động 1.1.4 Phương pháp sử dụng phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp 10 1.1.5 Nguồn thông tin sử dụng phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp 11 1.1.5.1 Nguồn thông tin bên doanh nghiệp 11 1.1.5.2 Nguồn thơng tin bên ngồi doanh nghiệp 12 1.2 Nội dung phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp 13 1.2.1 Phân tích hiệu hoạt động thơng qua tiêu tài 13 1.2.1.1 Phân tích nhóm tiêu phản ánh hiệu hoạt động chung doanh nghiệp 14 1.2.1.2 Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 23 1.2.1.3 Phân tích hiệu hoạt động tài 23 1.2.1.4 Phân tích hiệu hoạt động khác 24 1.2.2 Phân tích hiệu hoạt động thơng qua tiêu phi tài 25 1.2.2.1 Mức đóng góp vào ngân sách nhà nước (NSNN) 26 1.2.2.2 Số lao động có việc làm thường xuyên 26 1.2.2.3 Thu nhập bình quân lao động 26 1.2.2.4 Tình hình trích nộp BHXH 26 1.2.2.5 Mức độ đảm bảo an toàn lao động 27 1.3 Tóm tắt chương 27 Chương 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂU VIỆT 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Kiểu Việt 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 28 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty 30 2.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức Công ty 31 2.1.4 Khái quát kết kinh doanh Công ty 33 2.1.4.1 Biến động tài sản nguồn vốn Công ty 33 2.1.4.2 Kết kinh doanh Công ty 38 2.2 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Kiểu Việt 41 2.2.1 Phân tích hiệu hoạt động thơng qua tiêu tài 41 2.2.1.1 Phân tích nhóm tiêu phản ánh hiệu hoạt động chung doanh nghiệp 41 2.2.1.2 Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 56 2.2.1.3 Phân tích hiệu hoạt động tài 64 2.2.1.4 Phân tích hiệu hoạt động khác 67 2.2.2 Phân tích hiệu hoạt động thơng qua tiêu phi tài 69 2.2.2.1 Mức đóng góp vào ngân sách nhà nước (NSNN) 69 2.2.2.2 Số lao động có việc làm thường xuyên 72 2.2.2.3 Thu nhập bình quân lao động 73 2.2.2.4 Tình hình trích nộp BHXH 74 2.2.2.5 Mức độ đảm bảo an toàn lao động 75 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động Công ty TNHH Kiểu Việt 76 2.3.1 Những thành tựu đạt 76 2.3.2 Một số hạn chế nguyên nhân 77 2.4 Tóm tắt chương 78 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂU VIỆT 3.1 Định hướng chiến lược phát triển Công ty 81 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH Kiểu Việt thời gian tới 82 3.3 Tóm tắt chương 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 DANH MỤC BẢNG BIỂU Tiêu đề Trang Bảng 2.1 Tóm tắt bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 35 Bảng 2.2 Báo cáo kết kinh doanh Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 40 Bảng 2.3 Nhóm tiêu lợi nhuận Công ty TNHH Kiểu Việt ngành xây dựng giai đoạn 2016-2021 43 Bảng 2.4 Bảng phản ánh nhóm tiêu đánh giá hiệu hoạt động tài sản Công ty TNHH Kiểu Việt ngành xây dựng giai đoạn 2016-2021 45 Bảng 2.5 Bảng phản ánh nhóm tỷ số phản ánh khả tốn Cơng ty TNHH Kiểu Việt ngành xây dựng giai đoạn 2016-2021 51 Bảng 2.6 Nhóm tỷ số phản ánh khả sinh lời Công ty TNHH Kiểu Việt ngành xây dựng giai đoạn 2016-2021 51 Bảng 2.7 Phân tích Dupont yếu tố ảnh hưởng ROA Cơng ty TNHH 53 Bảng 2.8 Phân tích Dupont yếu tố ảnh hưởng ROE Công ty TNHH Kiểu Việt 55 Bảng 2.9 Bảng báo cáo kết hoạt động SXKD Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 56 Bảng 2.10 Thống kê khoản mục chi phí hoạt động SXKD Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 61 Bảng 2.11 Bảng báo cáo kết hoạt động tài Cơng ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 64 Bảng 2.12 Bảng báo cáo kết hoạt động khác Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 67 Bảng 2.13 Thống kê khoản nộp NSNN Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 71 Bảng 2.14 Thống kê khoản trích nộp BHXH Cơng ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 75 Bảng 3.1 Thống kê tỷ trọng khoản mục chi phí kinh doanh so với doanh thu Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 84 Bảng 3.2 Bảng báo cáo kết kinh doanh Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 thực giải pháp kiểm soát chi phí 87 Bảng 3.3 So sánh kết kinh doanh Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 thực giải pháp kiểm soát chi phí 88 DANH MỤC HÌNH Tiêu đề Trang Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Kiểu Việt 31 Hình 2.2 Cơ cấu tài sản Cơng ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 36 Hình 2.3 Cơ cấu nguồn vốn Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 20162021 38 Hình 2.4 Thống kê hiệu suất sử sụng tài sản Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 48 Hình 2.5 Thống kê tốc độ tăng trưởng doanh thu, chi phí lợi nhuận từ hoạt động SXKD Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 63 Hình 2.6 Thống kê số lao động có việc làm thường xun Cơng ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 73 Hình 2.7 Thống kê thu nhập bình qn lao động Cơng ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 74 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế Việt Nam nay, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có vị trí, vai trị đặc biệt quan trọng Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn 30 năm đổi đất nước ta có phần đóng góp khơng nhỏ khu vực kinh tế tư nhân Tuy nhiên, đa số DNTN doanh nghiệp nhỏ, lực cạnh tranh DNTN hạn chế Sự phát triển kinh tế thị trường, trình hội nhập nay, có nhiều hội đồng thời có nhiều thách thức DNTN Để tồn mơi trường kinh doanh nay, DN phải tạo chỗ đứng thương trường, yếu tố để khẳng định vị hiệu hoạt động (HQHĐ) doanh nghiệp Việc đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp quan trọng nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị công tác quản lý, đưa định quản trị kịp thời, xác ngắn hạn dài hạn Thơng qua đó, phát huy mạnh doanh nghiệp xác định mặt hạn chế, yếu hoạt động kinh doanh, từ đó, tìm nguyên nhân đề xuất biện pháp cần thiết nhằm cải tiến, tạo tiền đề để tăng hiệu hoạt động cho doanh nghiệp Như vậy, phân tích hiệu hoạt động khơng giúp đánh giá lực vốn có doanh nghiệp, xem xét ưu, nhược điểm hoạt động, mà cịn thơng qua xác định tiềm phát triển doanh nghiệp tương lai Bình Định tỉnh nằm vùng duyên hải Nam Trung Bộ, cửa ngõ thông biển tỉnh Tây nguyên phía Nam Lào Ngồi ra, năm gần đây, Bình Định bắt đầu tập trung phát triển ngành công nghiệp du lịch, tạo điều kiện cho ngành xây dựng vật liệu xây dựng phát triển, từ thúc đẩy cho đời nhiều doanh nghiệp hoạt động 81 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂU VIỆT 3.1 Định hướng chiến lược phát triển Công ty Trên sở kết hoạt động đạt sau 13 năm hoạt động, Công ty TNHH Kiểu Việt xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 sau: Cần xây dựng Công ty ngày trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vị lĩnh vực tư vấn xây dựng, giữ vững thương hiệu công ty thị trường tỉnh, doanh nghiệp dẫn đầu đơn vị ngành nghề việc đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động với mức thu nhập ngày cao, chăm lo tốt đời sống tinh thần quyền lợi đáng khác người lao động, đảm bảo quyền lợi ngày cao cho cổ đông Các mục tiêu trọng yếu giai đoạn là: - Duy trì phát huy lợi vốn, thương hiệu Công ty; nâng cao lực quản lý, lực cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường - Đảm bảo mục tiêu chung Công ty hiệu quả, phát triển bền vững - Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động Cơng ty; - Bảo tồn phát triển vốn kinh doanh - Lĩnh vực Tư vấn: Phấn đấu tỷ lệ doanh thu cơng trình dân dụng Hạ tầng đạt 50/50 - Lĩnh vực Xây lắp: Tập trung vào cơng trình có giá trị lớn có quy mơ 10 tỷ đồng, tìm kiếm mở rộng đơn hàng cơng trình hạ tầng kỹ thuật - Lĩnh vực Vật liệu ngành xây dựng: Xây dựng phương án, kế hoạch dự kiến sản xuất kinh doanh số loại vật liệu ngành xây dựng - Các Sản phẩm, dịch vụ phải thoả mãn theo yêu cầu khách hàng phải đạt tiêu chuẩn chất lượng đề 82 Đất nước chuyển bước sang thời kỳ đổi đặt trước mắt Công ty nhiều hội vơ vàn thách thức, địi hỏi Cơng ty phải nhanh chóng thay đổi cơng tác quản lý, tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, động để thích nghi, tồn phát triển chế thị trường có cạnh tranh liệt; Thực chun mơn hóa cấu doanh nghiệp, đầu tư tập trung, có trọng điểm khả thi vốn, tiến hành phân kỳ đầu tư, đảm bảo dự án đầu tư hiệu quả, ổn định công ăn việc làm cho người lao động Dẫu biết rằng, đường trước mắt gặp nhiều khó khăn Lãnh đạo cán công nhân viên Công ty Kiểu Việt không ngừng vươn lên đỉnh cao nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước tâm thực thắng lợi mục tiêu đề “Duy trì mức tăng trưởng hàng năm định hướng đến năm 2025 trở thành tập đoàn vững mạnh kinh doanh đa dạng hóa ngành nghề” 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH Kiểu Việt thời gian tới Như trình bày phần đánh giá chung chương 2, hoạt động Công ty TNHH Kiểu Việt bên cạnh được số thành tựu tồn hạn chế lớn mà theo ý tác giả Lãnh đạo Công ty cần phải khắc phục thời gian tới Trong phần này, tác giả tập trung đề xuất giải pháp lớn nhằm khắc phục hạn chế lớn Việc giải pháp đề xuất dựa sở kết phân tích chun sâu, khơng phân tích hiệu hoạt động Cơng ty giai đoạn 2016-2021 mà cịn phân tích sở so sánh với thơng tin trung bình ngành, có đầu tư nghiên cứu tác giả nên hy vọng Lãnh đạo Công ty xem xét áp dụng thời gian tới nhằm nâng cao hiệu hoạt động Công ty 83 Giải pháp 1: thực kiểm sốt nhằm trì tỷ trọng chi phí so với doanh thu mức hợp lý trung bình ngành ổn định qua năm, từ đó, gia tăng lợi nhuận số phản ánh lợi nhuận Công ty - Căn đề xuất giải pháp: Dựa kết phân tích chương cho thấy giai đoạn 2016-2020 doanh thu Cơng ty có tốc độ gia tăng cao qua năm việc kiểm sốt chi phí khơng hiệu quả, chi phí có tốc độ tăng ln cao tốc độ tăng doanh thu, nên làm giảm tốc độ tăng lợi nhuận Từ đó, ảnh hưởng đến việc cải thiện nhóm tỷ số phản ảnh khả sinh lời Công ty qua năm - Nội dung thực giải pháp: Khi thực giải pháp cần có tập trung, trọng tâm trọng điểm, đem lại hiệu cao Thật vậy, hoạt động Cơng ty hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động chính, định đến hiệu hoạt động Công ty doanh thu, chi phí lợi nhuận từ hoạt động đóng góp đến gần 99% Do đó, tác giả cho Cơng ty cần trọng thực việc kiểm sốt chi phí hàng đầu hoạt động sản xuất kinh doanh Nhằm nắm rõ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2016-2021 cần xem xét thông tin cung cấp bảng 3.1 sau 84 Bảng 3.1 Thống kê tỷ trọng khoản mục chi phí kinh doanh so với doanh thu Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 ĐVT: Đồng STT Khoản mục 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Doanh thu 70.232.785.103 99.714.077.258 98.570.574.184 127.428.605.650 168.669.549.387 111.199.695.968 63.796.152.415 91.691.664.110 90.981.290.736 120.036.791.299 159.824.077.063 102.355.300.083 Giá vốn hàng bán Tỷ trọng 90,84% 91,95% 92,30% 94,20% 94,76% 92,05% - Chi phí nguyên liệu, vật liệu 36.159.551.477 55.032.347.609 56.342.953.078 82.571.373.024 24.728.422.370 1.019.011.925 Tỷ trọng 51,49% 55,19% 57,16% 64,80% 14,66% 0,92% - Chi phí nhân công 26.337.294.414 34.946.402.617 33.266.335.434 34.488.611.735 8.110.875.828 6.087.341.810 Tỷ trọng 37,50% 35,05% 33,75% 27,07% 4,81% 5,47% - Chi phí khấu hao tài sản cố 1.067.538.334 1.431.330.288 1.154.090.311 1.470.979.821 243.183.333 1.408.317.374 định Tỷ trọng 1,52% 1,44% 1,17% 1,15% 0,14% 1,27% - Chi phí dịch vụ mua ngồi 168.558.684 216.229.646 206.639.186 1.435.471.538 126.681.139.895 93.840.628.974 Tỷ trọng 0,24% 0,22% 0,21% 1,13% 75,11% 84,39% - Chi phí khác tiền 63.209.507 65.353.950 11.272.727 70.355.181 60.455.637 Tỷ trọng 0,09% 0,07% 0,01% 0,06% 0,04% 0,00% 371.012.578 229.109.673 572.762.255 587.389.316 326.555.918 Chi phí bán hàng 311.660.242 Tỷ trọng 0,53% 0,23% 0,58% 0,46% 0,19% 0,28% 4.624.128.796 6.891.107.778 6.710.517.981 6.433.777.602 8.275.085.161 Chi phí quản lý doanh 7.618.230.367 nghiệp Tỷ trọng 6,58% 6,91% 6,81% 5,05% 4,91% 6,85% (Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểu Việt) 85 Theo số liệu từ bảng 3.1 cho thấy, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh giá vốn hàng bán khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn so với tổng doanh thu, trung bình chiếm đến 92,68% Trong giai đoạn 2016-2020, Cơng ty ln có xu hướng phát sinh chi phí giá vốn hàng tăng qua năm với tốc độ tăng cao so với tốc độ tăng doanh thu Chính ngun nhân dẫn đến tốc độ tăng lợi nhuận nhóm tỷ số khả sinh lời Cơng ty có xu hướng sụt giảm Chỉ riêng năm 2021, bị ảnh hưởng nặng nề từ tác động dịch bệnh Covid 19 làm cho doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sụt giảm nghiêm trọng, giảm đến 34%, Cơng ty đưa giải pháp phù hợp tiết kiệm chi phí, làm cho chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sụt giảm nhiều so với doanh thu thuần, giảm đến 34,52%, từ gia tăng lợi nhuận sau thuế nhóm tỷ số khả sinh lời Công ty Thật vậy, xem xét số liệu thống kê từ năm 2016 đến năm 2021 thấy dường Công ty trọng việc gia tăng doanh thu mà khơng quan tâm đến việc kiểm sốt chi phí, vậy, lợi nhuận cơng ty có tăng lên ln có tốc độ tăng thấp nhiều so với doanh thu Hiệu hoạt động xác định dựa cân đối doanh thu chi phí Sự cải thiện hẵn hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021 minh chứng cần có cân đối doanh thu chi phí Theo đó, tác giả cho Cơng ty cần kiểm sốt chi phí tốt cách ln cố gắng trì tỷ trọng chi phí doanh thu mức phù hợp Theo số liệu thống kê bảng 3.1, tổng chi phí chiếm đến 99,28% doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty lợi nhuận cao Trong đó, giá vốn hàng bán chi phí chiếm tỷ trọng lớn (chiếm trung bình 92,68%), tiếp đến chi phí quản lý (chiếm trung bình 6,18%) cuối chi phí bán hàng (chiếm trung bình 0,38%) Với thơng tin việc kiểm sốt nhằm giảm chi phí phí giá vốn hàng bán đến chi phí quản 86 lý doanh nghiệp Theo thơng tin tính tốn từ mặt chung hầu hết doanh nghiệp ngành Xây dựng Công ty CP xây dựng 47, công ty hoạt động địa bàn tỉnh Bình Định, tỷ trọng trung bình so với doanh thu chi phí giá vốn hàng bán chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 86% 4% Dựa vào thông tin này, theo tác giả, Cơng ty cố gắng kiểm sốt tỷ trọng chi phí giá vốn hàng bán chi phí quản lý doanh nghiệp mức trung bình ngành năm tới hứa hẹn đem lại hiệu hoạt động kinh doanh nói riêng hiệu hoạt động nói chung Cơng ty tăng lên nhiều - Kết dự kiến đạt thực giải pháp: Nhằm phản ánh kết dự kiến đạt thực giải pháp, tác giả giả định sử dụng thông tin doanh thu khoản mục khác mà Công ty đạt giai đoạn 2016-2021, sau điều chỉnh sử dụng tỷ trọng chi phí giá vốn hàng bán chi phí quản lý doanh nghiệp theo mức trung bình ngành, 86% 4% Trong trường hợp với giả định đưa mà Công ty đạt lợi nhuận sau thuế hệ thống số phản ánh lợi nhuận cải thiện chứng tỏ giải pháp nên thực thời gian tới 87 Bảng 3.2 Bảng báo cáo kết kinh doanh Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 thực giải pháp kiểm sốt chi phí ĐVT: Đồng Khoản mục 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Doanh thu BH&CCDV 70.232.785.103 99.714.077.258 98.570.574.184 127.428.605.650 168.669.549.387 111.350.152.332 Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 150.456.364 Doanh thu 70.232.785.103 99.714.077.258 98.570.574.184 127.428.605.650 168.669.549.387 111.199.695.968 BH&CCDV Giá vốn hàng bán 60.400.195.189 85.754.106.442 84.770.693.798 109.588.600.859 145.055.812.473 95.631.738.532 Lợi nhuận gộp BH&CCDV 9.832.589.914 13.959.970.816 13.799.880.386 17.840.004.791 23.613.736.914 15.567.957.436 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Thuế TNDN 16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 18.325.079 686.334.170 684.334.170 371.012.578 2.809.311.404 5.984.256.841 25.063.064 365.031.683 365.031.683 229.109.673 3.988.563.090 9.402.329.434 116.329.037 6.487.111 572.762.255 3.942.822.967 9.394.137.089 34.188.111 151.502.120 45.450.636 587.389.316 5.097.144.226 12.038.157.240 22.709.071 86.162.466 51.697.480 326.555.918 6.746.781.975 16.476.945.626 40.935.651 473.305.076 23.665.254 311.660.242 4.447.987.839 10.375.939.930 886.313.763 9.990.782 189.567.100 -9.990.782 696.746.663 5.974.266.059 10.099.076.097 0 9.394.137.089 228.773 8.945.628 -8.716.855 12.029.440.385 0 16.476.945.626 55.222.800 20.000.000 35.222.800 10.411.162.730 168.211.625 5.806.054.434 146.666.306 9.247.470.783 101.933.312 11.927.507.073 93.960.034 16.382.985.592 123.411.717 10.339.814.571 254.628.713 9.844.447.384 88 Dựa bảng báo cáo kết kinh doanh Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 thực giải pháp kiểm soát chi phí, ta lập bảng so sánh kết đạt thực tế thực giải pháp lợi nhuận sau thuế tiêu sinh lời Bảng 3.3 So sánh kết kinh doanh Công ty TNHH Kiểu Việt giai đoạn 2016-2021 thực giải pháp kiểm sốt chi phí ĐVT: Đồng Lợi nhuận sau thuế ROS ROA ROE Năm Thực tế Nếu thực Thực tế Nếu thực Thực tế Nếu thực Thực tế Nếu thực giải pháp giải pháp giải pháp giải pháp 595.279.816,00 5.806.054.434,30 0,85% 8,27% 1,17% 11,44% 6,18% 60,27% 2016 1,01% 9,87% 1,44% 14,13% 9,67% 94,83% 2017 1.004.345.028,00 9.844.447.383,80 269.178.832,00 9.247.470.783,40 0,27% 9,38% 0,33% 11,38% 1,54% 52,76% 2018 142.683.257,00 11.927.507.073,00 0,11% 9,36% 0,16% 13,22% 0,59% 49,31% 2019 86.417.816,00 16.382.985.591,70 0,05% 9,71% 0,09% 17,71% 0,36% 67,42% 2020 393.946.934,00 10.287.751.012,80 0,35% 9,25% 0,41% 10,80% 1,09% 28,59% 2021 (Nguồn: Tác giả tự tính tốn) 89 Trên sở kết tính tốn đạt thực giải pháp bảng 3.1 cho thấy lợi nhuận số phản ánh lợi nhuận Công ty giai đoạn 2016 - 2021 có cải thiện nhiều Cơng ty trọng việc kiểm sốt chi phí giá vốn hàng bán chi phí quản lý doanh nghiệp theo mức trung bình ngành Giải pháp 2: sử dụng địn bẩy tài thơng qua việc huy động nợ vay để làm gia tăng tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu - Căn đề xuất giải pháp: Dựa thông tin cấu nguồn vốn cho thấy Công ty chủ yếu khai thác nguồn vốn chủ sở hữu nguồn vốn chiếm dụng, Cơng ty hạn chế vay vốn Ngồi ra, thơng tin nhóm tỷ số khả tốn cho thấy Cơng ty ln trì khả đảm bảo toán, hệ số toán lãi vay Cơng ty ln gia tăng trì mức cao so với trung bình ngành xây dựng Việc trì sức mạnh nguồn vốn chủ sở hữu điều tốt khai thác nguồn vốn vay lợi ích từ địn bẩy tài dựa nợ vay khơng tạo gia tăng mức sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Do đó, theo tác giả, Cơng ty nên quan tâm đến khía cạnh cách sử dụng địn bẩy tài thơng qua việc huy động nợ vay để làm gia tăng tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu - Nội dung thực giải pháp: Việc sử dụng địn bẩy tài để khếch đại mức sinh lời vốn chủ sở hữu nên áp dụng Cơng ty có gia tăng lợi nhuận trước thuế lãi vay (EBIT) cao Trong trường hợp ngược lại, tác động đòn bẩy tài tạo sụt giảm mạnh mức sinh lời vốn chủ sở hữu Chính vậy, trước áp dụng giải pháp sử dụng đòn bẩy tài thơng qua việc huy động nợ vay để làm gia tăng tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Cơng ty cần thực tốt giải pháp Sau kiểm sốt tốt chi phí làm gia tăng lợi 90 nhuận trước thuế lãi vay (EBIT), đồng thời trì đảm bảo khả tốn bước Cơng ty nên thực giải pháp Ngồi ra, dựa vào thơng tin bảng báo cáo kết kinh doanh Công ty năm 2019, 2020 2021 (xem bảng 2.2) cho thấy chi phí tài Cơng ty ln cao doanh thu hoạt động tài Đặc biệt, năm 2021 chi phí tài phát sinh cao gấp 11,56 lần so với doanh thu hoạt động tài Tuy vậy, chi phí hoạt động tài Cơng ty phát sinh cao chi phí lãi vay Cơng ty lại thấp, chi phí lãi vay chi phí hợp lý hợp lệ trừ trước tính thuế thu nhập doanh nghiệp Chính điều nên thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty nộp trì mức cao, trung bình năm thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty chiếm đến 39,2% mức thuế suất hành 20% Theo tác giả, Cơng ty cần kiểm sốt chặt chi phí tài chính, hạn chế khoản chi phí tài khơng chấp nhận giảm thuế nên gia tăng chi phí lãi vay - Kết dự kiến đạt thực giải pháp: Để đánh giá hiệu giải pháp, tác giả sử dụng liệu tài Cơng ty năm 2021 với điều kiện Công ty sử dụng hiệu biện pháp kiểm sốt chi phí giá vốn hàng bán chi phí quản lý doanh nghiệp mức trung bình ngành Sau đó, Cơng ty thực tiếp bước tiếp sau với kết đạt dự kiến sau: + Công ty giảm khoản chi phí tài khơng cần thiết, gia tăng tỷ lệ lãi vay so với chi phí tài năm 2021 với năm 2020 Nếu thực điều Cơng ty gia tăng lãi vay năm 2021 lên 260.317.792 đồng + Từ mức lãi vay tăng lên 260.317.792 đồng, kết hợp với lãi suất vay dài hạn giả định 8%/năm Công ty gia tăng nợ vay dài hạn giảm tương ứng vốn chủ sở hữu xuống 3.253.972.398 đồng 91 + Việc gia tăng chi phí lãi vay giúp cho Cơng ty giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 52.063.558 đồng Theo đó, số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 từ 123.411.717 đồng giảm cịn 71.348.159 đồng + Vì thuế thu nhập giảm nên lợi nhuận sau thuế Công ty tăng lên từ 10.287.751.012,80 đồng thực giải pháp thành 10.339.814.571 đồng thực thêm giải pháp + Việc gia tăng lãi vay làm hệ số khả toán lãi vay Cơng ty giảm theo kết tính tốn hệ số lên đến 37,6, hệ số Công ty cao nhiều so với trung bình ngành xây dựng Sự đảm bảo khả toán lãi vay kết hợp với lợi nhuận sau thuế tăng vốn chủ sỡ hữu lại giảm làm cho ROE Công ty áp dụng thêm giải pháp tăng từ 28,59% lên 30,1% Rõ ràng với kỳ vọng Công ty áp dụng giải pháp đề xuất, ROE Công ty tăng 26 lần Trong trường hợp khơng đạt kỳ vọng ROE Cơng ty cải thiện nhiều 3.3 Tóm tắt chương Trong chương 3, tác giả trình bày định hướng chiến lược phát triển Công ty TNHH Kiểu Việt thời gian tới Dựa sở phân tích hiệu hoạt động Cơng ty, hạn chế cịn tồn nguyên nhân gây ra, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Công ty thời gian tới như: Giải pháp 1: thực kiểm sốt nhằm trì tỷ trọng chi phí so với doanh thu mức hợp lý trung bình ngành ổn định qua năm, từ đó, gia tăng lợi nhuận số phản ánh lợi nhuận Công ty; Giải pháp 2: sử dụng địn bẩy tài thơng qua việc huy động nợ vay để làm gia tăng tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Theo kỳ vọng tính tốn tác giả Cơng ty áp dụng giải pháp đề xuất, ROE Công ty tăng 26 lần Trong trường hợp không đạt kỳ vọng ROE Cơng ty cải thiện nhiều 92 KẾT LUẬN Cùng với xu hướng phát triển kinh tế, nhiều doanh nghiệp hình với hy vọng kinh doanh hiệu quả, từ gia tăng cải, làm giàu cho đất nước Nhằm mục đích trường tồn thị trường canh tranh khốc liệt doanh nghiệp nói chung Cơng ty TNHH Kiểu Việt phải thường xuyên thực việc đánh giá hiệu hoạt động Trong luận văn này, tác giả nghiên cứu sở lý luận phân tích hiệu hoạt động cơng ty TNHH Kiểu Việt, lần khẳng định vai trò quan trọng việc phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp đường tồn phát triển Qua đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động lực cạnh tranh Cơng ty, góp phần phát triển Cơng ty nói riêng doanh nghiệp xây dựng khác địa bàn tỉnh Bình Định nói chung thời gian tới 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài thường niên năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Công ty TNHH Kiểu Việt cung cấp Đỗ Huyền Trang (2013), Hồn thiện phân tích hiệu kinh doanh DN chế biến gỗ xuất Khu vực Nam Trung bộ, Luận án tiến sĩ kinh tế Hoàng Thị Ngà (2019), Hồn thiện phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp đóng tàu địa bàn thành phố Hải Phòng, Luận án tiến sĩ, Học viện Tài Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng năm 2020 Nguyễn Ngọc Tiến (2015), Nghiên cứu hệ thống tiêu phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn tỉnh Bình Định, Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Nguyễn Tấn Bình (tái lần thứ 9, 2010), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nhà xuất Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phương Anh (2021), Hiệu hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài Nguyễn Thị Mai Hương (2008), Phân tích hiệu kinh doanh DN khai thác khoáng sản Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Hà Nội Nguyễn Văn Cơng (2014), Phân tích kinh doanh, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Quang (2002), Hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích tài doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội 11 Nguyễn Thị Mỹ Linh (2020), Phân tích hiệu hoạt động kinh 94 doanh công ty TNHH Thương mại dịch vụ nhà hàng Như Ý, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Huế 12 Phan Thị Thanh Thúy (2021), Hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động cơng ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Quy Nhơn 13 Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành ngày 22/12/2014 ... nghiệp Chương 2: Phân tích hiệu hoạt động Công ty TNHH Kiểu Việt Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH Kiểu Việt 6 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH... 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂU VIỆT 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Kiểu Việt 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 28 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công. .. LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp 1.1.1 Phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp 1.1.2 Nguyên tắc phân tích hiệu hoạt động doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty TNHH kiểu việt ,

Từ khóa liên quan