0

KIẾN THỨC ôn tập HOÁ học lớp 9

6 2 0
  • KIẾN THỨC ôn tập HOÁ học lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 13:27

KIẾN THỨC ÔN TẬP HOÁ HỌC LỚP 9 1 Học bảng hoá trị của kim loại, phi kim và nhóm nguyên tử 2 m=n M V=n 22,4 Thể tích của chất khí (V) Số mol chất (n) Khối lượng chất (m) Khkho n=mM n=V22,4 n=AN A=n N Công thức tính dAB và dAKK Công thức tính C% và CM dAB = MA MB => MA = dAB MB C% = 100% => mct = DAKK = MA 29 => MA = dAKK 29 CM = 3 Các bước giải bài toán tính theo phương trình hoá học gồm 4 bước B1 Chuyển đổi đại lượng (m, V) của đề bài cho ra số mol (n) B2 Lập PTHH B3 Đưa vào số mol. KIẾN THỨC ƠN TẬP HỐ HỌC LỚP Học bảng hố trị kim loại, phi kim nhóm nguyên tử m=n.M V=n.22,4 Khkho (m) Thể tích chất khí Số mol chất Khối lượng chất (n) n=m/M n=V/22,4 A=n.N (V) n=A/N Cơng thức tính dA/B dA/KK Cơng thức tính C% CM dA/B = MA / MB => MA = dA/B MB DA/KK = MA / 29 => MA = dA/KK 29 C% = 100% => mct = CM = Các bước giải tốn tính theo phương trình hố học : gồm bước B1 : Chuyển đổi đại lượng (m, V) đề cho số mol (n) B2 : Lập PTHH B3 : Đưa vào số mol cho để tìm số mol đề yêu cầu (theo PTHH) B4 : Tính khối lượng (hoặc thể tích) theo u cầu đề Tính chất hố học 4.1 Tính chất hố học oxi  Tác dụng với phi kim a Tác dụng với lưu huỳnh PTHH : S (r) + O2 (h) SO2 (k) to b Tác dụng với phot to PTHH : 4P (r) + 5O2 (k) Tác dụng với kim loại o PTHH : 3Fe (r) + 2O2 (k) t  Tác dụng với hợp chất PTHH : CH4 (k) + 2CO2 (k) 4.2 Tính chất hố học hidro  Tác dụng với oxi PTHH : 2H2 (k) + O2 (k) to  Tác dụng với đồng oxit 2P2O5 (r)  Fe3O4 (r) CO2 (k) + 2H2O (h) 2H2O (l) Page of PTHH : H2 (k) + CuO (r) 4.3 Tính chất hoá học nước  Tác dụng với kim loại PTHH : 2H2O + 2Na  Tác dụng với oxi bazơ PTHH : H2O + CaO  Tác dụng với oxi axit PTHH : P2O5 + 3H2O SO3 + H2O H2O (h) + Cu (r) NaOH + H2 Ca(OH)2 3H3PO4 H2SO4 Một số loại phản ứng hoá học 5.1 Phản ứng hoá hợp Là phản ứng hoá học có chất (sản phẩm) tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu VD : 4P + 5O2 to 3Fe + 2O2 to  NaOH + HCl 2P2O5 Fe3O4 NaCl + HCl ( khơng phải phản ứng hố hợp có tới chất tạo thành) 5.2 Phản ứng phân huỷ Là phản ứng hố học chất sinh hai hay nhiều chất sản phẩm (chất mới) VD : 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 o t 2KClO3 2KCl + 3O2 to CaCO3 CaO + CO2 to khử 5.3 Phản ứng oxi hoá Là phản ứng hoá học xảy đồng thời oxi hố khử VD : CuO + H2 Cu + H2O 5.4 Phản ứng Là phản ứng hoá học đơn chất hợp chất nguyên tử đơn chất thay nguyên tử nguyên tố hợp chất VD : Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 Ứng dụng điều chế 6.1 Khí oxi  Trong phịng thí nghiệm khí oxi điều chế cách đun nóng hợp chất giàu oxi  dễ bị phân huỷ nhiệt độ cao KMnO4 KClO3 PTHH : 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 to 2KClO3 2KCl + 3O2 o Oxi cần thiết chot hô hấp người động vật Oxi cần thiết cho đốt nhiên liệu 6.2 Khí H2  Người ta cho dung dịch axit clohidric (HCl) axit sunfuaric (H2SO4) loãng tác dụng với  kẽm (Zn), nhôm (Al), sắt (Fe) PTHH : Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 Thu khí H2 vào ống nghiệm cách đẩy nước đẩy khơng khí Trong công nghiệp : Điện phân nước PTHH : 2H2O 2H2 + O2 Điên phân Page of Đi từ khí thiên nhiên PTHH : CH4 + 2H2O to, xúc tác CO2 + 4H2 Oxit Oxit hợp chất hai nguyên tố có nguyên tố oxi VD : CO2 , SO2 , Fe2O3 , CaO Phân loại : loại  Oxit axit : thường oxit phi kim tương ứng với axit VD : CO2 tương ứng với axit cacbonic H2CO3 P2O5 tương ứng với axit photphotic H3PO4  Oxit bazơ : thường oxit kim loại tương ứng với bazơ VD : Na2O tương ứng với bazơ NaOH CaO tương ứng với bazơ Ca(OH)2  Cách gọi tên Tổng quát : Tên nguyên tố + Oxit VD : Na2O (Natri oxit) CaO (Canxi oxit)  Nếu kim loại có nhiều hố trị tên oxit bazơ gọi sau : Tên kim loại (kèm theo hoá trị) + Oxit VD : FeO (Sắt (II) oxit) Fe2O3 (Sắt (III) oxit)  Nếu phi kim có nhiều hố trị tên oxit axit gọi sau : Tên phi kim + (Tiếp đầu ngữ) (Tiền tố) Oxit Mono (Tiếp đầu ngữ) Đi (Tiền tố) Tri Tetra Penta VD : CO (Cacbon monooxit cacbonoxit) CO2 (Cacbon đioxit – khí cacbonic) SO2 (Lưu huỳnh đioxit – khí sunfurơ) SO3 (Lưu huỳnh trioxit) Axit Page of Axit hợp chất mà phân tử gồm hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc axit Các nguyên tử hidro thay nguyên tử kim loại  Công thức : Axit = hay nhiều nguyên tử H + Gốc axit Phân loại : dựa vào thành phần axit chia thành loại  Axit oxi VD : HCl , H2S , HBr , HI …  Axit có oxit VD : HNO3 , H2CO3 , H2SO4 , H3PO4 …  Tên gọi  Axit khơng có oxi Tên axit = Axit + Tên phi kim + Hidric VD : HCl (Axit clohidric) H2S (Axit sunfua hidric) HBr (Axit bromhidric)  Axit có oxi Tên axit = Axit + Tên phi kim + ic VD : H2CO3 (Axit cacbonic) H3PO4 (Axit photphoric) H2SO4 (Axit sunfuric) Bazơ Bazơ hợp chất mà phân tử gồm nguyên tử kim loại liên kết với hay nhiều nhóm hidroxit (-OH)  Cơng thức : Cơng thức hố học bazơ : M(OH)n Trong n hoá trị kim loại M  Tên gọi : Tên bazơ = Tên kim loại (kèm theo hoá trị kim loại có nhiều hố trị) + Hidroxit VD : NaOH (Natri hidroxit) Page of Mg(OH)2 (Magic hidroxit) Fe(OH)3 (Sắt (III) hidroxit) Phân loại : dựa vào tính tan nước bazơ chia thành loại   Bazơ tan : KOH , NaOH , Ca(OH)2 , Ba(OH)2 Bazơ không tan : Mg(OH)2 , Al(OH)3 , Fe(OH)2 , Cu(OH)2 10 Muối Muối hợp chất mà phân tử gồm hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với hay nhiều gốc axit  Công thức : CTHH axit H3PO4 H2SO4 H2CO3 Muối = Kim loại + Gốc axit - H2PO4 (Đihidrophotphat) - HSO4 (Hidrosunfat) - HCO3 Gốc axit hoá trị gốc = HPO4 (Hidrophotphat) = SO4 (Sunfat) = CO3 (Hidrocacbonat) (Cacbonat)  PO4 (Photphat)  Tên gọi : Tên muối = Tên kim loại (kèm theo hố trị kim loại có nhiều hoá trị) + Tên gốc axit VD : NaCl (Natri Clorua), Fe(NO3)3 (Sắt (III) Nitrat) Phân loại : Theo thành phần muối chia loại  Muối trung hồ : muối mà gốc axit khơng có nguyên tử hidro thay nguyên tử kim loại VD : Na2SO4 , Na2CO3 , CaCO3 …  Muối axit : muối mà gốc axit nguyên tử hidro H chưa thay nguyên tử kim loại Hoá trị gốc axit số nguyên tử hidro thay nguyên tử kim loại VD : NaHSO4 , NaHCO3 , Ca(HCO3)2 … 11 - Cách nhận biết O2 , H2 , CO2 , dung dịch axit, bazơ Đưa que đóm cịn tàn vào O2 => que đóm bùng cháy với lửa mãnh liệt Đưa que đóm cháy vào khí H2 => que đóm cháy với lửa màu xanh nhạt Đưa que đóm cháy vào khí CO2 => que đóm khơng cháy Cho giấy quỳ tím vào dung dịch axit => giấy quỳ tím hố đỏ Page of - Cho giấy quỳ tím vào dung dịch bazơ => giấy quỳ tím hố xanh Page of ... H2O H2O (h) + Cu (r) NaOH + H2 Ca(OH)2 3H3PO4 H2SO4 Một số loại phản ứng hoá học 5.1 Phản ứng hoá hợp Là phản ứng hoá học có chất (sản phẩm) tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu VD : 4P +... với hay nhiều nhóm hidroxit (-OH)  Cơng thức : Cơng thức hố học bazơ : M(OH)n Trong n hoá trị kim loại M  Tên gọi : Tên bazơ = Tên kim loại (kèm theo hoá trị kim loại có nhiều hố trị) + Hidroxit... hố học chất sinh hai hay nhiều chất sản phẩm (chất mới) VD : 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 o t 2KClO3 2KCl + 3O2 to CaCO3 CaO + CO2 to khử 5.3 Phản ứng oxi hố Là phản ứng hố học xảy đồng thời oxi hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: KIẾN THỨC ôn tập HOÁ học lớp 9,