0

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THẤM CHỨA DẦU KHÍ TRẦM TÍCH ĐIỆN TRỞ THẤP LÔ 16-1 BỂ CỬU LONG tt

28 0 0
  • ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THẤM CHỨA DẦU KHÍ TRẦM TÍCH ĐIỆN TRỞ THẤP LÔ 16-1 BỂ CỬU LONG tt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 11:13

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:  Nghiên cứu tầng chứa điện trở suất thấp mỏ TGT thuộc lô 16-1 bể Cửu Long mà luận án đã đề cập hệ thống các phương pháp đánh giá độ bão hòa nước dựa trên tài liệu địa vật lý giếng khoan và mẫu lõi cho tầng chứa dầu khí điện trở suất thấp và có sự kiểm chứng bởi kết quả đo dòng và kết quả khai thác thực tế.  Đưa ra các nguyên nhân gây ra điện trở suất thấp: điều kiện kỹ thuật giếng khoan, điều kiện địa chất tại khu vực nghiên cứu. Trong đó nguyên nhân chính gây ra điện trở suất thấp là sét phân tán, vỉa mỏng và chiều sâu đới ngấm lớn.  Xây dựng được phương pháp luận nghiên cứu tham số độ bão hòa nước và độ thấm tuyệt đối của vỉa chứa dầu khí trầm tích điện trở suất thấp phục vụ cho công tác đánh giá trữ lượng dầu khí tại chỗ và công tác lựa chọn các khoảng mở vỉa thích hợp trong giai đoạn khai thác.  Xây dựng được hệ phương pháp nghiên cứu đặc tính thấm chứa chứa trầm tích chứa dầu khí điện trở suất thấp, đặc biệt độ bão hòa nước, chiều cao cột dầu và độ thấm tuyệt đối có thể áp dụng cho các đối tượng trầm tích điện trở suất thấp tương tự.  Xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ giữa độ rỗng và độ thấm tuyệt đối theo tướng đá và đây là tiền đề để xây dựng mô hình thủy động phục vụ công tác dự báo sản lượng và quản lý mỏ. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT BÙI HỮU PHƯỚC ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THẤM CHỨA DẦU KHÍ TRẦM TÍCH ĐIỆN TRỞ THẤP LƠ 16-1 BỂ CỬU LONG Ngành: Kỹ thuật địa chất Mã số: 9520501 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT HÀ NỘI- 2021 Cơng trình hồn thành tại: Bộ mơn Địa chất Dầu khí Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ- Địa chất Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS Lê Hải An PGS-TS Hoàng Văn Quý Phản biện 1: TS Phạm Văn Tuấn Trường Đại học Mỏ - Địa chất Phản biện 2: PGS-TS Hoàng Văn Long Viện dầu khí Việt Nam Phản biện 3: TS Đặng Ngọc Q Tổng cơng ty thăm dị khai thác dầu khí Việt Nam Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường họp Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào hồi … … ngày … tháng … năm … Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Quốc Gia, Hà Nội - Thư viện Trường Đại học Mỏ - Địa chất MỞ ĐẦU Hiện nay, dầu khí khai thác chủ yếu từ khối đá móng Granitoid hang hốc nứt nẻ trước Kainozoi từ trầm tích Mioxen Oligocen đối tượng khai thác lớn thứ hai Mặc dù đối tượng khai thác dầu khí chính, vỉa chứa Mioxen thuộc hệ tầng Bạch Hổ Oligocen có đặc tính thấm tốt bể Cửu Long Nhưng khó khăn lớn nhà địa chất, địa vật lý vỉa chứa dầu có điện trở suất thấp chiếm tỷ trọng lớn số mỏ Tê Giác Trắng, Hải Sư Trắng, Rồng… Điều gây khó khăn việc nhận định, đánh giá vỉa chứa phục vụ cho công tác phát triển quản lý mỏ Lơ 16-1 có phát dầu khí mỏ Tê Giác Trắng vào năm 2002 dòng dầu khai thác vào năm 2010 Hiện mỏ Tê Giác Trắng thuộc lô 16-1 khai thác với lưu lượng khoảng 20 nghìn thùng ngày đêm, có thời gian sản lượng đỉnh lên đến 55.000 thùng/ngày đêm từ hai đối tượng Oligocen (C, D) hệ tầng Trà Tân Mioxen hệ tầng Bạch Hổ Từ kết đạt trình khai thác nghiên cứu mở tiền đề mới, làm thay đổi quan niệm phương pháp luận để đánh giá tiềm dầu khí cho tầng chứa dầu điện trở suất thấp Các trầm tích thuộc hệ tầng Trà Tân Bạch Hổ chủ yếu lắng đọng môi trường trầm tích lục địa đầm hồ sơng ngịi sang lục địa biển nơng Chính phức tạp tướng trầm tích, phân bố phức tạp thành phần khoáng vật sét, khoáng vật dẫn điện, phân lớp mỏng, xen kẹp…đã gây điện trở suất vỉa chứa dầu thấp dẫn đến khó khăn việc xác định độ bão hịa dầu- khí tham số chiều dày hiệu dụng vỉa chứa dầu khí thuộc Mioxen dưới, Oligocen (C) Với phương pháp đánh giá tham số độ bão hịa dầu khí vỉa truyền thống cịn số hạn chế như: khơng loại trừ ảnh hưởng điện trở suất thấp vỉa chứa, ảnh hưởng khoáng vật dẫn điện không đồng dọc theo thân giếng khoan, sét phân tán đá chứa…Chính tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Đánh giá tiềm thấm chứa dầu khí trầm tích điện trở thấp lơ 16-1 bể Cửu Long” Kết nghiên cứu tiền đề cho cơng tác đánh giá trữ lượng dầu khí chỗ, hoạch định mở vỉa khai thác giai đoạn phát triển quản lý mỏ Tổng quan tình hình nghiên cứu trước vấn đề đề tài nghiên cứu đặt so với nghiên cứu trước Tổng quan tình hình nghiên cứu đá chứa điện trở suất thấp 1.1 Tình hình nước Nghiên cứu lát cắt điện trở thấp Ths Nguyễn Phương Thủy số báo PGS-TS Lê Hải An, PGS-TS Nguyễn Văn Phơn, TS Cù Minh Hoàng, TS Lê Trung Tâm viện dầu khí VPI Nhìn chung nghiên cứu nguyên nhân gây trầm tích điện trở suất thấp cách khắp phục để đánh giá tham số vỉa chứa Các nghiên cứu để đánh giá độ bão hòa nước vỉa chứa chủ yếu dựa đường cong điện trở đường cong siêu âm (Vp/Vs, DTC) Các nghiên cứu nhà thầu hoạt động thăm dò khai thác bể Cửu Long như: VietsovPetro, Petronas, Cuu Long JOC,… tiến hành cịn khó khăn cho việc áp dụng khu vực khác điều kiện địa chất khác nhau, mơi trường trầm tích khác nhau, ảnh hưởng thành phần khoáng vật sét, thành phần đá chứa không giống nhau…Bên cạnh đó, nghiên cứu riêng lẻ chưa có nghiên cứu tổng thể để tìm giải pháp tối ưu để đánh giá trầm tích điện trở thấp đới chứa dầu Do trầm tích chứa dầu điện trở suất thấp khu vực bể Cửu Long thách thức lớn cho nhà địa chất, địa vật lý đặc biệt lô 16-1 -khu vực mà nghiên cứu sinh nghiên cứu 1.2 Tình hình nghiên cứu nước ngồi Cơng ty dịch vụ dầu khí Schlumberger khu vực Đơng Nam Châu Á nghiên cứu phương pháp phát dầu trầm tích điện trở suất thấp, Pierre Berger et al nhóm tác giả tổng quan lại nguyên nhân gây điện trở suất thấp do: chất lưu có điện trở suất thấp, độ bão hòa nước dư lớn, xây dựng mối quan hệ điện trở suất với độ bão hòa nước dựa mẫu lõi Các nghiên cứu cơng bố tạp chí dầu khí uy tín SPE, Onepetro chủ yếu tập trung vào nghiên cứu thành phần thạch học đá chứa, thành phần sét, phân bố sét đá chứa, khoáng vật dẫn điện tồn đá chứa dầu, vỉa chứa phân lớp mỏng, đá chứa có lỗ rỗng micro Ứng dụng phương pháp đo cộng hưởng từ hạt nhân, đo điện trở suất với độ phân giải cao đo điện trở suất khoan áp dụng để nâng cao mức độ xác đánh giá tham số bão hịa dầu vỉa chứa Các phương pháp tính tốn truyền thống sử dụng mơ hình (Archie, Simandoux, Indonesian, Dual Water, Waxman-Smits…) để tính tốn tham số độ bão hịa nước cho vỉa chứa dầu -khí nhiên khơng loại trừ ảnh hưởng điện trở suất vỉa chứa Các nghiên cứu nguyên nhân ảnh hưởng tới điện trở suất vỉa chứa dầu như: khoáng vật dẫn điện, kiểu loại sét, phân bố sét, nồng độ khống hóa nước vỉa… Mặc dù nguyên nhân xem xét trình minh giải tài liệu ĐVLGK, nhiên độ xác số liệu tham số vỉa tính tốn: độ rỗng, độ bão hòa nước, độ thấm…chưa phản ánh thực trạng thực tế khai thác mỏ Việc xây dựng hệ phương pháp để tính tốn tham số độ bão hịa vỉa chứa dầu-khí phục vụ cho cơng tác tính tốn trữ lượng mơ hình hóa mỏ cần thiết cấp bách Như nghiên cứu liệt kê nguyên nhân gây điện trở suất thấp đá chứa dầu khí nhiên tính tốn độ bão hịa nước chưa kiểm chứng kết đo độ bão hòa nước mẫu lõi kết đo dòng thực tế Nghiên cứu sinh theo hướng: Nghiên cứu nguyên nhân gây trầm tích chứa dầu có điện trở suất thấp từ tìm giải pháp để xác độ bão hịa nước độ thấm tuyệt đối đối tượng nghiên cứu Kết độ bão hịa nước, độ thấm tính tốn cho vỉa chứa dầu khí có kiểm chứng kết đo dòng thực tế khoảng mở vỉa Mục đích nghiên cứu luận án Nghiên cứu chất gây điện trở suất thấp vỉa chứa dầu khí đánh giá xác tham số vỉa chứa chúng như: độ rỗng hiệu dụng, đặc biệt độ bão hòa nước, chiều cao cột dầu độ thấm sở cho việc đánh giá trữ lượng dầu khí chỗ phục vụ cơng tác hoạch định phát triển mỏ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phần trầm tích Mioxen hệ tầng Bạch Hổ (tập BI.1) trầm tích Oligoxen (C) hệ tầng Trà Tân Khu vực lô 16-1 bể Cửu Long, thềm lục địa khơi Việt Nam Phạm vi nghiên cứu bao gồm nghiên cứu địa chất mỏ, nghiên cứu môi trường thành tạo, nghiên cứu địa vật lý giếng khoan, nghiên cứu tham số thạch học đá chứa nghiên cứu áp suất vỉa ban đầu Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tập trung làm sáng tỏ số vấn đề đây: - Phân tích yếu tố nguyên nhân dẫn đến điện trở suất thấp đới chứa dầu - Xác định hệ phương pháp tính tốn độ bão hịa nước cho vỉa chứa dầu khí có điện trở suất thấp trầm tích Mioxen Oligocen (Tập C) khu vực lô 16-1 bể Cửu Long - Xác định đặc trưng thấm chứa đá chứa dầu khí điện trở suất thấp đánh giá tiềm thấm chứa chúng thuộc lô 16-1 bể Cửu Long Phương pháp nghiên cứu Luận án tiến hành chủ yếu dựa tài liệu địa chất- địa vật lý giếng khoan, kết hợp với phân tích thạch học mẫu lõi số liệu đo dòng thực tế: số liệu thử vỉa, khai thác kết đo mặt cắt dịng.… giếng khoan thuộc lơ 16-1 bể Cửu Long có cơng ty điều hành chung Hoàng Long Hoàn Vũ mà nghiên cứu sinh trực tiếp làm việc nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu sử dụng luận án phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với phương pháp nghiên cứu thực tiễn bao gồm: - Tổng hợp số liệu ĐVLGK, số liệu phân tích mẫu lõi mẫu chất lưu - Phân tích nguyên nhân gây điện trở suất thấp đối tượng nghiên cứu - Phân tích đánh giá tham số vỉa chứa: độ bão hòa nước, chiều cao cột dầu, độ thấm - Phân tích mối quan hệ rỗng thấm mẫu lõi dựa sở trầm tích tướng đá Ý nghĩa khoa học thực tiễn Ý nghĩa khoa học: Đưa nguyên nhân gây tượng trầm tích chứa dầu điện trở suất thấp đưa mơ hình đá chứa đối tượng nghiên cứu thuộc lô 16-1 Xây dựng hệ phương pháp nghiên cứu cho vỉa chứa dầu trầm tích điện trở suất thấp để tính tốn tham số thấm chứa chúng áp dụng cho bể Cửu Long Ý nghĩa thực tiễn: Đưa phương pháp nhận biết vỉa chứa dầu có điện trở suất thấp để tránh bỏ sót tạo sở phân nhóm đồng danh đối tượng chứa dầu khí khu vực nghiên cứu Đây tiền đề cho việc lựa chọn khoảng mở vỉa kích thích vỉa nhằm mục đích nâng cao hệ số thu hồi dầu giai đoạn khai thác Lựa chọn khoảng mở vỉa tốt nhất, lựa chọn khoảng mở vỉa khai thác nhau, dự báo hàm lượng nước mở vỉa lưu lượng khai Cung cấp kết tính tốn độ bão hòa, độ thấm, chiều cao cột dầu - số liệu đầu vào cho việc tính tốn trữ lượng địa chất (trữ lượng dầu chỗ) dự báo kết mở vỉa cho giếng khoan khai thác mỏ TGT, lô 16-1, bể Cửu Long Cung cấp kết tính tốn độ bão hịa nước, độ thấm - sở để xây dựng mơ hình thủy động lực phục vụ xây dựng sơ đồ khai thác mỏ TGT, lô 16-1, bể Cửu Long Những luận điểm bảo vệ - Luận điểm 1: Nguyên nhân gây trầm tích chứa dầu khí điện trở suất thấp khu vực nghiên cứu là: đới ngấm sâu dung dịch khoan sét phân tán - Luận điểm 2: Tương quan rỗng thấm có mối quan hệ chặt chẽ với tướng đá trầm tích chứa dầu điện trở suất thấp: độ thấm tuyệt đối sử dụng để đánh giá độ bão hòa nước (Sw) dựa phân loại đá chứa thành loại theo dải độ thấm tuyệt đối sau xác định độ bão hịa nước (Sw) theo chiều cao cột dầu (h) hàm J-function - Luận điểm 3: Tiềm thấm chứa trầm tích chứa dầu điện trở suất thấp khu vực nghiên cứu phản ánh qua tham số thấm chứa (K, Sw, h), biến đổi theo quy luật: tiềm thấm chứa khu vực phía Bắc mỏ tốt có xu giảm dần xuống khu vực phía Nam Những điểm luận án - Lần nghiên cứu tầng chứa điện trở suất thấp mỏ TGT thuộc lô 16-1 bể Cửu Long Luận án đề cập hệ thống phương pháp đánh giá độ bão hòa nước dựa tài liệu địa vật lý giếng khoan mẫu lõi cho tầng chứa dầu khí điện trở suất thấp có kiểm chứng kết đo dòng kết khai thác thực tế - Đưa nguyên nhân gây điện trở suất thấp: điều kiện kỹ thuật giếng khoan, điều kiện địa chất khu vực nghiên cứu Trong ngun nhân gây điện trở suất thấp sét phân tán chiều sâu đới ngấm lớn - Xây dựng phương pháp luận nghiên cứu tham số độ bão hòa nước độ thấm tuyệt đối vỉa chứa dầu khí trầm tích điện trở suất thấp phục vụ cho công tác đánh giá trữ lượng dầu khí chỗ cơng tác lựa chọn khoảng mở vỉa thích hợp giai đoạn khai thác - Xây dựng hệ phương pháp nghiên cứu đặc tính thấm chứa chứa trầm tích chứa dầu khí điện trở suất thấp, đặc biệt độ bão hòa nước, chiều cao cột dầu độ thấm tuyệt đối áp dụng cho đối tượng trầm tích điện trở suất thấp tương tự - Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ độ rỗng độ thấm tuyệt đối theo tướng đá tiền đề để xây dựng mơ hình thủy động phục vụ công tác dự báo sản lượng quản lý mỏ Cơ sơ sở tài liệu luận án Các nguồn tài liệu sử dụng luận án đối tượng nghiên cứu thuộc lô 16-1 bể Cửu Long có cơng ty điều hành chung Hồng Long Hoàn Vũ mà nghiên cứu sinh trực tiếp làm việc nghiên cứu bao gồm: Số liệu địa chấn bao gồm: đồ tầng phản xạ đối tượng nghiên cứu bao gồm: ILBH5.2U, ILBH5.1 Oligoxen C Số liệu ĐVLGK tám (8) giếng khoan thăm dò ba (3) giếng phát triển bao gồm tài liệu ghi số phương pháp ĐVLGK truyền thống, hình ảnh giếng khoan Số liệu đo áp suất thành hệ sáu (6) giếng khoan thăm dò giếng phát triển Số liệu phân tích mẫu lõi sáu (6) giếng khoan thăm dò bao gồm phân tích mơi trường, phân tích rỗng thấm phân tích đặc biệt Số liệu đo khảo sát mặt cắt dòng hai giếng khoan phát triển Số liệu phân tích mẫu chất lưu sáu (6) giếng khoan thăm dò Số liệu mẫu vụn: thành phần thạch học, thành phần khống vật sáu (6) giếng khoan thăm dị CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 1.1 Vị trí đối tượng nghiên cứu Khu vực nghiên cứu nằm trung tâm bể phần bể Cửu Long, khơi thềm lục địa đông nam Việt Nam cách Vũng Tàu 100 km Vị trí địa lý đối tượng nghiên cứu hình 1.1 Hình 1.1 Bản đồ vị trí địa lý đối tượng nghiên cứu Nguồn: Báo cáo kế hoạch phát triển Mỏ Tê Giác Trắng, 2010 1.2 Đặc điểm địa chất Nhìn chung, minh giải địa tầng mơi trường trầm tích cho khu mỏ TGT phù hợp với đặc điểm địa tầng chung bể Cửu Long cột địa tầng Đối tượng nghiên cứu luận án tập C BI.1 thuộc phụ hệ tầng Trà Tân phụ hệ tầng Bạch Hổ Oligocen - Phụ hệ tầng Trà Tân (tập C - E32 tt) Phụ hệ tầng Trà Tân - Oligocne nằm bất chỉnh hợp với hệ tầng Bạch Hổ nhận biết vỉa sét kết màu nâu, nâu đậm dày nằm Chiều dày phụ hệ tầng dao động khoảng 440-500m, vỉa sét kết phụ hệ tầng Trà Tân có hàm lượng vật chất hữu cao nguồn sinh dầu mỏ TGT Liên kết với tài liệu địa chấn phụ hệ tầng Trà Tân thuộc tập C Theo kết phân tích ĐVLGK phân tích địa hóa phụ hệ tầng Trà Tân có độ rỗng, độ thấm trung bình vừa tầng sinh tầng chứa Mioxen - Phụ hệ tầng Bạch Hổ (tập BI.1- N11bh) Phụ hệ tầng Bạch Hổ phân chia nhỏ thành ba tập nhỏ hơn: ILBH5.2, ILBH5.1 ULBH Mioxen - phần Bạch Hổ (ILBH5.2) Tập ILBH5.2 thành tạo vỉa cát kết bị xen kẹp vỉa bột kết sét có màu xám Tập ILBH5.2 lắng đọng mơi trường sơng ngịi, đầm hồ chuyển tiếp nước nước lợ Chiều dày tập ILBH5.2 dao động khoảng 370-490m Đây tập chứa dầu mỏ TGT khai thác tất khối mỏ TGT Theo kết phân tích ĐVLGK, phân tích mẫu lõi vỉa chứa thuộc tập ILBH 5.2 có độ rỗng độ thấm tốt phù hợp với biểu đồ động thái khai thác các giếng khai thác đối tượng Cột địa tầng tổng hợp bể Cửu Long (Hình 1.2) liên kết với tập địa chấn cột địa tầng đối tượng nghiên cứu thể hình Hình 1.2 Cột địa tầng tổng hợp bể Cửu Long Nguồn: Luận án TS Trần Như Huy, 2016 1.2.1 Địa tầng mỏ TGT Mỏ TGT bị chia cắt hệ thống đứt gãy thuận trượt ngang theo hướng Tây Bắc- Đơng Nam Mặt trượt đứt gãy có xu chung đổ hướng Nam sâu dần Các hoạt động kiến tạo đứt gãy phát triển mạnh thời kỳ Oligocen Mioxen sớm phân chia mỏ thành khối H1 đến H5 Mặt cắt địa chấn theo phương Bắc Nam minh họa hình 1.5 Bắc Nam Hình 1.5 Mặc cắt địa chấn theo phương Bắc - Nam qua cấu tạo TGT Nguồn: Báo cáo kế hoạch phát triển Mỏ Tê Giác Trắng, 2010 Theo phương từ Bắc xuống Nam, cấu trúc mỏ TGT có hình dạng bậc thang nơng dần phía Bắc sâu dần phía Nam Các đứt gãy kiến tạo có phương Đơng Bắc - Tây Nam chia mỏ thành nhiều khối riêng biệt Các tầng chứa dầu có xu sâu dần phía Nam mỏ, với xu tập cát mỏng dần phía Nam có độ thấm Đặc trưng vỉa chứa dầu khí mỏ TGT mỏng bị xen kẹp tập sét gây đá chứa mỏ TGT có nhiều ranh giới dầu nước nhiều hệ thống thủy lực 1.2.2 Liên kết phân chia vỉa chứa Liên kết phân chia vỉa chứa dựa hai phương pháp chủ đạo là: thời địa tầng thạch địa tầng có kết hợp với áp suất Các vỉa chứa nhỏ liên kết với dựa áp suất thành hệ Áp suất thành hệ địa tầng mỏ TGT có thay đổi đột ngột mặt áp suất phân chia thành hệ thống thủy lực khác Các vỉa chứa phần lớn không liên thông theo chiều thẳng đứng tập lớn Các vỉa chứa phân chia chi tiết số liệu áp suất, vỉa chứa khối có ranh giới dầu nước có liên thông mặt thủy lực theo chiều thẳng đứng Thông tin áp suất thành hệ cho thấy có liên thơng vỉa thơng qua hệ thống nước đáy (aquifer) hệ thống đường nước đáy gần trùng - theo chiều từ phía Bắc xuống đến phía Nam kiểm chứng thơng qua áp suất thành hệ số liệu khai thác thực tế CHƯƠNG 2: CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA ĐIỆN TRỞ SUẤT THẤP 12 Nước vỉa có khả dẫn điện làm giảm điện trở suất đá chứa Các vỉa chứa mỏ TGT thường có nồng độ khống khóa nước vỉa dao động khoảng 20 nghìn ppm tới 32 nghìn ppm tầng Mioxen 20-26 nghìn ppm tầng Oligocen điều hoàn toàn phù hợp với địa chất khu vực chung bể Cửu Long Tỷ lệ nước liên kết - nước màng Nước liên kết nước màng bao quanh hạt khoáng vật tạo đá cát khoáng vật tạo sét Sét Montmorilonit có diện tích bề mặt lớn, khả trao đổi Cation khoáng vật sét lớn dẫn đến điện trở suất thấp Đối tượng nghiên cứu hàm lượng sét Montmorilonit chiếm tỷ trọng tương đối lớn (hình 2.4) nguyên nhân gây điện trở suất thấp thành hệ đá chứa làm giảm tính chất rỗng thấm Hình 2.4 Tỷ phần khoáng vật sét đối tượng nghiên cứu Khoáng vật dẫn điện Các khoáng vật như: Pyrite, Glauconite, Hematite, Graphite, Smectite, Illite, Chlorite, Kaolinite… mảnh vụn dẫn điện có mặt đá chứa ảnh hưởng lên điện trở đo thiết bị Tại đối tượng nghiên cứu ngồi thành phần sét cịn có khống vật dẫn điện Pyrite có mặt phân bố không đồng dọc theo thân giếng khoan với hàm lượng thấp Như có mặt yếu tố nhân tố gây điện trở 13 suất thấp tầng chứa Mioxen đối tượng nghiên cứu là: đới ngấm sâu, vỉa chứa phân lớp mỏng có sét phân tán CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁ CHỨA DẦU ĐIỆN TRỞ SUẤT THẤP Trong luận án ba tham số vỉa chứa tập trung nghiên cứu là: Độ bão hòa nước hiệu dụng Sw, chiều cao cột dầu (h) độ thấm tuyệt đối (K) 3.1 Chiều cao cột dầu Chiều cao cột dầu định nghĩa chiều cao tuyệt đối tính từ ranh giới dầu nước đến vỉa chứa Chiều cao cột dầu xác định ba phương pháp phân đôi khoảng cách, phương pháp dầu xuống tới phương pháp minh giải áp suất điểm Well-A Well-B Giếng A Có thử vỉa Giếng B Khơng có thử vỉa Well-A Giếng A Giếng C Đỉnh Well-B Giếng B Đỉnh Crest Crest h P1 h Dầu xuống tới ODT P2 Fault Fault Đứt gãy Đứt gãy ODT P2 Dầu xuống tới Ranh giới phân đôi khoảng cách P3 P3 WUT orlên Spill Nước tới WUT or lên Spill Nước tới điểm tràn điểm tràn Hình 3.1 Chiều cao cột dầu với phân cấp trữ lượng Như hai phương pháp hình 3.1 có sai số lớn ranh giới dầu nước giả định dựa mức độ xác đồ cách lấy điểm tràn cấu tạo Trong luận án chiều cao cột dầu tham số tập trung nghiên cứu với phương pháp luận Xác định chiều cao cột dầu phương pháp minh giải áp suất dư (Excess Pressure), phương pháp xác định ranh giới dầu nước có độ xác cao ưu việt phù hợp cho đối tượng điện trở suất thấp, vỉa chứa cát sét xen kẹp có nhiều ranh giới dầu nước hình 3.2 T G T - Mioc ene 5.2L E xc es s res ure E x c es s PPres s ure s(ps ia), S wE (0-1) & S c aled G R 4062 4064 4066 4068 4070 4072 4074 4076 T G T - Mioc ene 5.2L E xc es s res ure E x c es s PPres s ure s(ps ia), S wE (0-1) & S c aled G R 4078 4062 2800 2800 2810 2810 2820 2820 2830 2830 2840 4064 4072 4074 4076 4078 Pump out at 2856 is 2860 2860 2870 2870 Có thử vỉa D S T #1 (2885-2963) Well-A Giếng A 5655 bopd & bwpd Well-B Giếng B Không có thử vỉa 2880 Đỉnh h 2920 2930 P1 2950 P2 P2 2969.5 Ranh giới phân đôi Ranh cách giới nước tự khoảng 2970 2980 2990 WUT or Spill P3 Giếng A Giếng B Đỉnh Crest 2910 h 2920 2930 Dầu xuống tới ODT 2940 2960 Well-B Well-A 2900 Depth (m tvds s ) 2910 D S T #1 (2885-2963) 5655 bopd & bwpd 2890 Crest 2900 Depth (m tvds s ) 4070 2850 Pump out at 2856 is 2890 4068 2840 2850 2880 4066 Fault Đứt gãy P2 2940 Fault ODT 2950 Đứt gãy 2960 2970 2969.5 Ranh giới nước tự 2980 P3 WUT or Spill 2990 3000 3000 3010 3010 3020 3020 Hình 3.2 Chiều cao cột dầu xác định áp suất dư phân cấp trữ lượng 3030 3030 14 Độ sâu tuyệt đối ((m) Độ sâu tuyệt đối ((m) 3.2 Phương pháp xác định chiều cao cột dầu Có nhiều phương Áp suất dư Áp suất thành hệ pháp để xác định chiều Áp suất cao cột dầu Tuy nhiên đo điểm luận án NCS đề cập đến phương pháp áp suất dư Các đồ Áp suất thị áp suất dư xây dư dựng giá trị mật độ xác định giá trị áp suất dư tương ứng điểm độ sâu Áp Đường nước suất dư vỉa nước tương ứng với độ sâu khác Hình 3.3 Chuyển đổi đồ thị áp suất thường Hình 3 sang áp suất dư Biểu đồ áp suất-độ sâu truyền thống khó để phân biệt mực nước tự Tuy nhiên, ranh giới nhận diện nhờ sử dụng biểu đồ áp suất dư Điểm giao đường biểu diễn nước dầu mực nước tự (FWL), độ sâu này, áp suất dầu nước CHƯƠNG 4: DỰ BÁO ĐỘ THẤM TUYỆT ĐỐI VÀ HÀM LƯỢNG NƯỚC CỦA CÁC VỈA CHỨA CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4.1 DỰ BÁO ĐỘ THẤM TUYỆT ĐỐI Mơ hình lắng đọng trầm tích Nhìn chung, địa tầng mơi trường trầm tích mỏ nằm phơng chung bể Cửu Long Dựa phân tích địa chất, địa vật lý phân tích mơ tả mẫu lõi đối tượng nghiên cứu tập BI.1 C thuộc địa tầng Mioxene Oligocen mỏ TGT lắng đọng mơi hai mơi trường đồng sơng ngịi (alluvial plain) mơi trường đầm hồ (lacustrine) Các tướng trầm tích phân tích dựa mẫu lõi sau sử dụng hình ảnh số liệu địa vật lý giếng khoan để phân tích tướng trầm tích dọc theo thân giếng khoan Các trầm tích mỏ TGT gán mã sau: Bảng 4.1 Gán tướng địa chất với mã Mơi trường trầm tích Đầm hồ Tên tướng Ký hiệu tướng Mã tướng Trọng lực- Gravity Flow GF Chảy chìm- Hyperpycnal HY Cát kết Biển tiến TR MB Cửa sông/ Sandflat SFT Cát ven hồ /Lake Shoreface LS 15 Mơi trường trầm tích Đồng sơng ngịi Tên tướng Bùn đầm hồ Bùn Vùng ngập nước Crevasse Splay (tràn bờ) Lịng sơng Cát bãi tràn/Sheet Flood Ký hiệu tướng Mã tướng LM SO OB CS CH 10 SF 11 Mỗi điểm mẫu lõi RCA gán loại tướng định dựa độ sâu lấy mẫu Chiều sâu mẫu lõi hiệu chỉnh với chiều sâu ĐVLGK để trùng khớp độ sâu Mối quan hệ độ rỗng độ thấm xây dựng dựa mẫu lõi sau tính tốn cho tồn dọc theo thân giếng khoan Mối quan hệ hiệu chỉnh với kết đo dòng thực tế thử vỉa kết mở vỉa khai thác 4.2 DỰ BÁO HÀM LƯỢNG NƯỚC KHI MỞ VỈA Để dự báo hàm lượng nước trước mở vỉa ngồi tham số độ bão hịa nước độ thấm tuyệt đối độ thấm tương đối yếu tố cần thiết sử dụng 4.2.1 Độ thấm tương đối Độ thấm tương đối sử dụng luận án thông số đầu vào quan trọng để dự báo hàm lượng nước vỉa trước mở vỉa Dự báo hàm lượng nước trước mở vỉa yếu tố quan trọng 4.2.2 Độ thấm tương đối mẫu lõi 1.0 1.0 RT5 0.8 K
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THẤM CHỨA DẦU KHÍ TRẦM TÍCH ĐIỆN TRỞ THẤP LÔ 16-1 BỂ CỬU LONG tt,