0

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh minh quang trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

162 5 0
  • Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh minh quang trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:45

KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: Th.S TR N TH NH T ANH I H C HU TR NG I H C KINH T KHOA QU N TR KINH DOANH KHÓA LU N T T NGHI P PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU TH S N PH M T I CÔNG TY TNHH MINH QUANG TRểN A BÀN T NH QU NG NGÃI Sinh viên th c hi n: Gi ng viên h Hu nh Th Thùy Trâm ThS Tr n Th Nh t Anh L p: K52 Th ng d n: ng M i i n T Niên Khóa: 2018 - 2022 Hu , ngày 15 tháng 01 n m 2022 SVTH: HU NH TH THÙY TRÂM L P: K52TM T
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh minh quang trên địa bàn tỉnh quảng ngãi ,