0

Phúc trình thí nghiệm quá trình thiết bị bài cột CHÊM

36 9 0
  • Phúc trình thí nghiệm quá trình  thiết bị bài cột CHÊM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:42

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách Khoa Khoa Kỹ thuật Hố học BỘ MƠN Q TRÌNH & THIẾT BỊ Phúc trình thí nghiệm Q trình & Thiết bị Bài: CỘT CHÊM CBHD: Cơ Nguyễn Thị Như Ngọc Sinh viên: Phạm Ngọc Thảo MSSV: 1915197 Nhóm: Lớp: L04 Ngày TN: 01/03/2022 Năm học 2021 – 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM MỤC LỤC TRÍCH YẾU 1.1 Mục đích thí nghiệm .1 1.2 Kết thí nghiệm .1 LÝ THUYẾT THÍ NGHIỆM 2.1 Độ giảm áp dịng khí 2.2 Điểm lụt cột chêm DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 Thiết bị thí nghiệm .5 3.2 Phương pháp thí nghiệm .8 KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM BÀN LUẬN 27 PHỤ LỤC 29 6.1 Thí nghiệm cột khơ .29 6.2 Thí nghiệm cột ướt .31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM TRÍCH YẾU 1.1 Mục đích thí nghiệm Khảo sát đặc tính động lực học lưu chất khả hoạt động cột chêm cách xác định: 1) Ảnh hưởng vận tốc dịng khí lỏng lên tổn thất áp suất (độ giảm áp) qua cột 2) Sự biến đổi hệ số ma sát cột khơ fck theo chuẩn số Reynolds (Re) dịng khí suy hệ thức thực nghiệm 3) Sự biến đổi thừa số  liên hệ độ giảm áp dịng khí qua cột khơ qua cột ướt theo vận tốc dòng lỏng 4) Giản đồ giới hạn khả hoạt động cột (giản đồ ngập lụt gia trọng) 1.2 Kết thí nghiệm Bảng Số liệu thô G (%) L=0 L=0.2 L=0.4 L=0.6 L=0.8 L=1 L=1.2 L=1.4 L=1.6 L=1.8 L=2.0 ∆ Pck ∆ Pư ∆ Pư ∆ Pư ∆ Pư ∆ Pư ∆ Pư ∆ Pư ∆ Pư ∆ Pư ∆ Pư 10 20 30 11 15 17 10 20 10 24 12 32 18 45 13 60 30 75 33 100 40 50 60 70 80 90 100 17 26 36 44 64 77 93 21 33 46 62 83 100 136 27 49 70 100 130 188 246 30 50 77 130 196 255 35 62 110 200 48 95 170 62 100 148 90 115 105 146 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM LÝ THUYẾT THÍ NGHIỆM 2.1 Độ giảm áp dịng khí Độ giảm áp Pck dịng khí qua cột phụ thuộc vào vận tốc khối lượng G dịng khí qua cột khơ (khơng có dịng chảy ngược chiều) Khi dịng khí chuyển động khoảng trống vật chêm tăng dần vận tốc độ giảm áp tăng theo Sự gia tăng theo lũy thừa từ 1,8 đến 2,0 vận tốc dòng khí Pck   Gn Với n = 1,8 – 2,0 Khi có dịng lỏng chảy ngược chiều, khoảng trống vật chêm bị thu hẹp lại Dòng khí di chuyển khó khăn phần thể tích tự vật chêm bị lượng chất lỏng chiếm Khi tăng vận tốc dịng khí lên, ảnh hưởng cản trở dịng lỏng tăng đặn trị số tới hạn vận tốc khí, lúc độ giảm áp dịng khí tăng vọt lên Điểm ứng với trị số tới hạn vận tốc khí gọi điểm gia trọng Nếu tiếp tục tăng vận tốc khí trị số tới hạn này, ảnh hưởng cản trở hỗ tương dịng lỏng dịng khí lớn, Pc tăng mau chóng khơng theo phương trình (1) Dịng lỏng lúc chảy xuống khó khăn, cột điểm lụt Đường biểu diễn log(Pc/Z) (độ giảm áp suất dịng khí qua dơn vị chiều cao phần chêm cột) dự kiến trình bày hình TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM Hình 1: Ảnh hưởng G L độ giảm áp cột Pc TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM 2.2 Điểm lụt cột chêm Khi cột chêm bị ngập lụt, chất lỏng chiếm toàn khoảng trống phần chêm, dòng chảy bị xáo trộn mãnh liệt, tượng bất lợi cho hoạt động cột chêm L Gọi giá trị GL tương ứng với trạng thái gọi GL* Hình 2: Giản đồ lụt cột chêm TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 Thiết bị thí nghiệm Thiết bị thí nghiệm gồm có: 1) Cột thủy tinh, bên vịng sứ Raschig xếp chêm ngẫu nhiên 2) Hệ thống cấp khí gồm: Quạt thổi khí BK Ống dẫn khí Áp kế sai biệt chữ U Lưu lượng kế khí F có độ chia từ đến 100% 3) Hệ thống cấp nước gồm: Thùng chứa nước thép không rỉ N Bơm chất lỏng BL Lưu lượng kế lỏng Fl có độ chia từ đến 2,0 Cột thủy tinh: Đường kính d = 0,09 m Chiều cao H = 0,805 m Vật chêm xếp ngẫu nhiên, vòng Raschig đường kính 12,7 mm, bề mặt riêng a = 370 - 380 m2 /m3 , độ xốp  = 0,586 Đường kính ống thép đáy cột D = 0,09 m TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm trình thiết bị CỘT CHÊM Hình 3: Sơ đồ hệ thống thí nghiệm cột chêm TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM Các chi tiết sơ đồ thí nghiệm: C: Cột chêm FK: Lưu lượng kế khí, V = 0,286 m3/phút g: Ống định mức chất lỏng đáy cột FL: Lưu lượng kế lỏng, GL = 5,805 lít/phút BK: Quạt có cơng suất 1,0 Hp BL: Bơm có cơng suất 0,5 Hp N: Thùng chứa chất lỏng L: Công tắc bơm K: Công tắc quạt AK: Áp kế TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị 3.2 CỘT CHÊM Phương pháp thí nghiệm 1) Khóa lại tất van lỏng (từ đến 4) 2) Mở van khóa van 3) Bật công tắc quạt cho quạt chạy phút để thổi hết ẩm cột Tắt quạt, nghỉ 5-10 phút 4) Mở van Sau bật cơng tắc bơm cho bơm chạy 5) Chỉnh mức lỏng đáy cột ngang với ống định mức g Tắt bơm khóa van 6) Đo độ giảm áp cột khơ: a Khóa tất van lỏng lại Mở van cịn đóng Cho quạt chạy từ từ mở van để chỉnh lưu lượng khí vào cột b Ứng với giá trị lưu lượng khí chọn ta đọc Pck áp kế U theo mmH2O Đo xong tắt quạt, nghỉ 5-10 phút 7) Đo độ giảm áp cột ướt: a Mở quạt điều chỉnh lưu lượng khí qua cột b Mở van cho bơm chạy Dùng van VL lưu lượng kế để chỉnh lưu lượng lỏng (lưu lượng kế lỏng có vạch chia 0,1; 0,2; ; 1,6) Nếu V L mở tối đa mà phao khơng lên dùng van để tăng lượng lỏng c Ứng với lưu lượng lỏng chọn (ví dụ: 0,1; 0,2; ) cố định, ta chỉnh lưu lượng khí đọc độ giảm áp Pck giống Pck trước Chú ý tăng lượng khí đến điểm lụt thơi Chú ý: 1) Trong q trình đo độ giảm áp cột ướt, sinh viên cần canh giữ mức lỏng đáy cột ổn định ¾ chiều cao đáy cách chỉnh van Nếu cần, tăng cường van để nước cột thoát bình chứa (van dùng để xả nhanh giảm lưu lượng khí) 2) Khi tắt máy phải tắt bơm lỏng BL trước, mở tối đa van sau tắt quạt BK 3) Nếu sơ suất để nước tràn vào ống dẫn khí mở van xả nước phía bảng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM L=1.2 G % G, kg/s.m2 10 20 30 40 50 60 0.087 0.175 0.262 0.349 0.437 0.524 DPcư, mmH2O 12 32 62 100 148 DPcư, N/m2 DPcư/Z, (N/m2)/m s Recư 39.070 117.211 312.564 65.117 195.352 520.940 1.333 49.702 2.000 99.404 3.556 149.107 605.592 1009.321 3.647 198.809 976.762 1445.60 1627.937 3.846 248.511 2409.346 4.111 298.213 fcư 10.67 8.006 9.488 10.34 10.67 10.97 logG log (DPcư/Z) logfcư -1.059 -0.758 -0.582 1.814 2.291 2.717 1.028 0.903 0.977 -0.457 3.004 1.015 -0.360 3.212 1.028 -0.281 3.382 1.040 20 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM Đồ thị logfcư theo Rec L=1.2 1.1 1.05 logfcư 0.95 0.9 0.85 0.8 0.0000 50.0000 100.0000 150.0000 200.0000 250.0000 300.0000 350.0000 Rec 21 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM L=1.4 G % G, kg/s.m2 10 20 30 40 50 0.087 0.175 0.262 0.349 0.437 DPcư, mmH2O 12 32 62 100 DPcư, N/m2 39.070 117.211 312.564 605.592 976.762 DPcư/Z, (N/m2)/m s Recư fcư 10.67 65.117 1.333 49.702 195.352 2.000 99.404 8.006 520.940 3.556 149.107 9.488 10.34 1009.321 3.647 198.809 10.67 1627.937 3.846 248.511 logG log (DPcư/Z) logfcư -1.059 -0.758 -0.582 1.814 2.291 2.717 1.028 0.903 0.977 -0.457 3.004 1.015 -0.360 3.212 1.028 Đồ thị 22 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM logfcư theo Rec L=1.4 1.2 1.18 1.16 logfcư 1.14 1.12 1.1 1.08 1.06 1.04 1.02 0.0000 50.0000 100.0000 150.0000 200.0000 250.0000 300.0000 Rec L=1.6 G % G, kg/s.m2 10 20 30 40 0.087 0.175 0.262 0.349 DPcư, mmH2O 13 60 105 DPcư, N/m2 DPcư/Z, (N/m2)/m 58.606 126.979 97.676 211.632 586.057 1025.60 s Recư fcư 16.01 8.673 17.79 976.762 6.667 149.107 17.51 1709.334 6.176 198.809 2.000 49.702 2.167 99.404 logG log (DPcư/Z) logfcư -1.059 -0.758 1.990 2.326 1.204 0.938 -0.582 2.990 1.250 -0.457 3.233 1.243 23 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM Đồ thị logfcư theo Rec L=1.6 1.4 1.2 logfcư 0.8 0.6 0.4 0.2 40.0000 60.0000 80.0000 100.0000 120.0000 140.0000 160.0000 180.0000 200.0000 220.0000 Rec 24 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM L=1.8 G % G, kg/s.m2 DPcư, mmH2O DPcư, N/m2 DPcư/Z, (N/m2)/m s 10 0.087 58.606 97.676 2.000 49.702 20 0.175 30 293.029 30 0.262 75 732.572 40 0.349 146 1426.07 Recư fcư 16.01 488.381 5.000 99.404 20.01 1220.953 8.333 149.107 22.23 2376.788 8.588 198.809 24.35 logG log (DPcư/Z) logfcư -1.059 1.990 1.204 -0.758 2.689 1.301 -0.582 3.087 1.347 -0.457 3.376 1.387 Đồ thị 25 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm trình thiết bị CỘT CHÊM logfcư theo Rec L=1.8 1.45 1.4 logfcư 1.35 1.3 1.25 1.2 1.15 1.1 40.0000 60.0000 80.0000 100.0000 120.0000 140.0000 160.0000 180.0000 200.0000 220.0000 Rec Bảng Kết L (ga/ph) G* (%) L (kg/s.m2) L/G* G* (kg/m.s2) v (m/s) P1 P2 logP1 logP2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 90 70 60 50 50 30 20 20 3.952 5.928 7.903 9.879 11.855 13.831 15.807 17.783 5.028 9.697 15.083 22.623 27.147 52.790 90.480 101.790 0.786 0.611 0.524 0.437 0.437 0.262 0.175 0.175 0.675 0.525 0.450 0.375 0.375 0.225 0.150 0.150 0.097 0.062 0.041 0.028 0.034 0.009 0.009 0.009 0.172 0.332 0.516 0.774 0.929 1.806 3.095 3.482 -1.014 -1.207 -1.387 -1.546 -1.475 -2.061 -2.061 -2.061 -0.765 -0.479 -0.287 -0.111 -0.032 0.257 0.491 0.542 26 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM Đồ thị Giản đồ lụt cột chêm -0.8000 -0.6000 -0.4000 -0.2000 0.0000 0.0000 -0.2000 0.2000 0.4000 0.6000 -0.4000 logП1 -0.6000 -0.8000 -1.0000 -1.2000 -1.4000 -1.6000 -1.8000 -2.0000 logП2 27 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM Bảng Kết hệ thức thực nghiệm Mối liên hệ ∆Pck/Z theo G, cột khô ΔP/Z theo G%, cột ướt L = 0,2 GPM ΔP/Z theo G%, cột ướt L = 0,4 GPM ΔP/Z theo G%, cột ướt L = 0,6 GPM ΔP/Z theo G%, cột ướt L = 0,8 GPM ΔP/Z theo G%, cột ướt L = 1,0 GPM ΔP/Z theo G%, cột ướt L = 1,2 GPM ΔP/Z theo G%, cột ướt L = 1,4 GPM ΔP/Z theo G%, cột ướt L = 1,6 GPM ΔP/Z theo G%, cột ướt L = 1,8 GPM logFcư theo Rec logFcư theo Recư L = 0,2 GPM logFcư theo Recư L = 0,4 GPM logFcư theo Recư L = 0,6 GPM logFcư theo Recư L = 0,8 GPM logFcư theo Recư L = 1,0 GPM logFcư theo Recư L = 1,2 GPM logFcư theo Recư L = 1,4 GPM logFcư theo Recư L = 1,6 GPM logFcư theo Recư L = 1,8 GPM σ theo L G10 σ theo L G20 σ theo L G30 σ theo L G40 σ theo L G50 σ theo L G60 σ theo L G70 σ theo L G80 σ theo L G90 Kết thực nghiệm y = 16.506x - 297.37 y = 0.2386x2 - 3.0548x + 64.846 y = 0.55x2 - 18.613x + 270.24 y = -1.2194x2 + 3.5791x + 1.5775 y = 0.8304x2 - 33.193x + 419.39 y = 1.3867x2 - 45.483x + 441.17 y = 0.7907x2 - 8.1861x + 58.604 y = 0.4884x2 + 18.233x - 195.35 y = 1.5465x2 - 21.326x + 122.1 y = 1.9128x2 - 19.942x + 109.89 y = -3E-08x3 + 3E-05x2 - 0.008x + 1.2092 y = -2E-08x3 + 2E-05x2 - 0.0065x + 1.1267 y = -2E-08x3 + 2E-05x2 - 0.0069x + 1.2869 y = -4E-08x3 + 4E-05x2 - 0.0107x + 1.52 y = 9E-06x2 - 0.0031x + 1.0385 y = -8E-08x3 + 6E-05x2 - 0.0106x + 1.4159 y = -7E-08x3 + 4E-05x2 - 0.0065x + 1.2503 y = -2E-07x3 + 7E-05x2 - 0.0084x + 1.3948 y = -1E-06x3 + 0.0005x2 - 0.0559x + 2.9461 y = 6E-08x3 - 3E-05x2 + 0.0051x + 1.0116 y = 0.1548x + 0.003 y = 0.3382x - 0.054 y = 0.5027x - 0.0235 y = 0.504x - 0.0333 y = 0.4805x + 0.0283 y = 0.6658x - 0.0226 y = 0.8199x - 0.0016 y = 0.9329x - 0.0709 y = 1.3706x - 0.1606 28 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm trình thiết bị CỘT CHÊM BÀN LUẬN 1) Nhận xét kết thí nghiệm thơ - Nhìn vào bảng số liệu, lưu lượng khí tăng độ giảm áp tăng tăng lưu lượng lỏng độ giảm áp tăng nhanh cách đáng kể - Tuy nhiên, lưu lượng lỏng ban đầu L=0; L=0.2; L=0.4, dù tăng lưu lượng khí lên tối đa chưa xảy tượng ngập lụt lượng lỏng cịn chiếm - Nhưng tăng lưu lượng lên L=0,6 bắt đầu dễ xảy tượng ngập lụt Điểm ngập lụt xảy mức lưu lượng lỏng L=0.6 lưu lượng khí G = 90% Các giá trị ∆P thu tăng lưu lượng lỏng ngày lượng lỏng đạt L=2,0 cịn thu giá trị ∆P Càng tăng lưu lượng lỏng lên tăng lưu lượng khí, điểm ngập lụt xảy nhanh so với lưu lượng khơng khí lưu lượng lỏng thấp 2) Ảnh hưởng G lên độ giảm áp cột khô cột ướt - Đối với cột khơ: G tăng độ giảm áp tăng theo (đường trung bình gần đường cong) Khi G cao độ giảm áp cao nhiều đường cong biểu diễn đồ thị dốc DP tỉ lệ thuận với G2 - Đối với cột ướt: G tăng độ giảm áp tăng theo tương tự cột khô Khi lưu lượng lỏng tăng cột dễ gần đến điểm lụt hơn, độ giảm áp tăng nhanh lưu lượng khí cịn nhỏ 3) Mục đích cách sử dụng giản đồ f theo Re Nhận xét đồ thị: - Giản đồ f theo Re giản đồ biểu diễn mối liên hệ hệ số ma sát với lưu lượng lỏng lưu chất - Khi lưu lượng lỏng tăng hệ số ma sát tăng Theo điều kiện khảo sát thí nghiệm cột khơ (L=0) hệ số ma sát nhỏ nhất, L=2,0 có hệ số ma sát cao - Từ đường cong mối quan hệ hệ số ma sát logf c chuẩn số Re, biết giá trị ta suy giá trị lại 29 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM Mục đích thí nghiệm: Từ cách sử dụng đồ thị trên, cho thấy mục đích việc xây dựng đồ thị f-Re giúp tính tốn, tối ưu hóa chế độ vận hành Tức tối ưu yếu tố tác động bản: lưu lượng lỏng, lưu lượng khí độ giảm áp 4) Sự liên hệ đối tượng khảo sát có theo dự đốn khơng? Nếu khơng giải thích lý - ∆Pcư/Z G gần chia thành hai vùng rõ rệt: vùng điểm gia trọng vùng điểm gia trọng Vùng điểm gia trọng DP tăng chậm đặn nên điểm thu gần nằm đường cong dốc Vùng điểm gia trọng DP tăng nhanh, đột ngột nên đường cong biểu diễn đồ thị dốc; tăng lưu lượng lỏng khí lên cao tiến đến điểm lụt cột - Kết thu tiến hành thí nghiệm số trường hợp không giống kết dự đốn sai số q trình thí nghiệm ngun nhân sau:  Lưu lượng dịng lỏng dịng khí khơng ổn định thiết bị bơm quạt  Sai số thao tác làm thí nghiệm đọc kết  Cột nước trì đáy cột khơng đảm bảo u cầu làm cho nước xâm nhập vào ống đo độ chênh áp làm ảnh hưởng đến kết  Ma sát dịng khí có tốc độ lớn với ống dẫn làm cho ống nóng lên làm tăng thể tích khí làm tăng áp suất ảnh hưởng đến độ chênh áp 30 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm trình thiết bị CỘT CHÊM PHỤ LỤC 6.1 Thí nghiệm cột khơ  Chuyển đổi áp suất : ΔPck (N/m2) = Δ Pck (mmH2O) 9,81  Tính chuyển đổi lượng: Lưu lượng khí: G(kg /s m2 )= G(%) ρK V 100.60 F Trong đó: V = 0,286 m3/phút d F=πr , với r = , d = 0.09 m k = 1,293 với: T: nhiệt độ khơng khí, chọn T=3030K p=760mmHg – áp suất khí E: áp suất nước khơng khí, mmHg, trị số 0,3783E tra bảng I.9, [2], trang 15 Hoặc co thể tra trực tiếp  k từ bảng tra online Tính fck cơng thức: f ck = ΔP ε ρ G D e G Z Trong đó: De = 4e/a : đường kính tương đương vật chêm, m : độ xốp vật chêm, = 0,586 a: diện tích bề mặt riêng vật chêm, a = 375 m2/m3 31 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm trình thiết bị CỘT CHÊM : khối lượng riêng pha khí, G G = K = 1,165 kg/m3 : vận tốc khối lượng dịng khí dựa đơn vị tiết diện cột, kg/s.m2 : Chiều cao phần chêm, Z = 0,6 m  Tính Reck cơng thức: Trong đó: De = : đường kính tương đương vật chêm, m μk : độ nhớt dòng khí nhiệt độ T, kg/ms, tính theo cơng thức: μk = ( ) μ0∗273+C T ∗ T +C 273 /2 Chọn T = 303K, tra bảng 5, trang 15, [3]: - : độ nhớt khơng khí 00C, 0 = 17,3.10-6 Pa.s = 124: số phương trình tính độ nhớt Hoặc sử dụng bảng tra online để xác định trực tiếp μk => μk = 1,87.10-5 Pa.s 32 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM 6.2 Thí nghiệm cột ướt  Chuyển đổi áp suất : ΔPcư (N/m2) = Δ Pcư (mmH2O) 9,81  Tính s cơng thức: σ=  ΔPcu ΔPck Tính fcư công thức: fcư = s.fck ( với lưu lượng khí G theo dự kiến) với: : hệ số phụ thuộc vào mức độ xối tưới dòng lỏng L, kg/m2s, theo Leva: = hay log = L ta chọn W = 0,084 GL = L ρL 1000 , kg/s L(l/s) = L (ga/phút).4,546/60 (Theo tiêu chuẩn Anh: 1ga = 4,546 lít) L (300C) = 995,68 kg/m3, tra bảng I.5, trang 12, [2] L (300C) = 800,07.10-6 Pa.s, tra bảng 6, trang 16, [3] Hoặc sử dụng bảng tra online 33 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tập thể CBGD mơn Máy – Thiết bị, Thí nghiệm Q trình – Thiết bị, Đại học Bách Khoa Tp HCM [2] Tập thể tác giả, “Sổ tay Quá trình Thiết bị Cơng nghệ hóa chất – Tập 1, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 1999, 626 trang [3] Các tác giả, “Bảng tra cứu Quá trình học Truyền nhiệt – Truyền khối”, NXB ĐHQG TP.HCM, 2015, 100 trang [4] Võ Văn Bang – Vũ Bá Minh, “Quá trình Thiết bị Cơng nghệ hóa học thực phẩm – Tập 3: Truyền khối”, NXB ĐHQG TP.HCM, 2004, 388 trang 34 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... lụt cột chêm TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 Thiết bị thí nghiệm Thiết bị thí nghiệm gồm có: 1) Cột. .. skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM Hình 1: Ảnh hưởng G L độ giảm áp cột Pc TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thí nghiệm q trình thiết bị CỘT CHÊM 2.2 Điểm lụt cột chêm Khi cột chêm. .. Thí nghiệm trình thiết bị CỘT CHÊM TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tập thể CBGD môn Máy – Thiết bị, Thí nghiệm Q trình – Thiết bị, Đại học Bách Khoa Tp HCM [2] Tập thể tác giả, “Sổ tay Q trình Thiết bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Phúc trình thí nghiệm quá trình thiết bị bài cột CHÊM ,