0

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT PHÁP KHÓA 2019 Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Mechanical Engineering)

3 7 0
  • KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT PHÁP KHÓA 2019 Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Mechanical Engineering)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 12:53

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT PHÁP KHÓA 2019 Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Mechanical Engineering) Ngày 24112021 Chuyên ngành Vật liệu và Năng lượng (Materials and Energy) Tổng số tín chỉ 163 0 STT MSMH Tên môn học Tín chỉ Tên môn học tiếng Anh Tín chỉ PBL Học kỳ 1 17 Các môn bắt buộc 1 CH1003 Hóa đại cương 3 General Chemistry 2 LA1011 Pháp văn 1 2 French 1 3 LA1003 Anh văn 1 2 English 1 4 MI1003 Giáo dục quốc phòng 0 Military Training 5 MT1011 Giải tích 1 4 Calculus 1 6 M. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT PHÁP KHÓA 2019 Ngành: Kỹ thuật Cơ khí (Mechanical Engineering) Chuyên ngành: Vật liệu Năng lượng (Materials and Energy) Tổng số tín chỉ: 163.0 STT MSMH Tên môn học Học kỳ Các môn bắt buộc CH1003 Hóa đại cương LA1011 Pháp văn LA1003 Anh văn MI1003 Giáo dục quốc phịng MT1011 Giải tích MT1015 Đại số tuyến tính PE1003 Giáo dục thể chất MA1001 Nhập môn kỹ thuật Học kỳ Các môn bắt buộc EN1003 Con người môi trường LA1013 Pháp văn PH1009 Vật lý LA1005 Anh văn MT1013 Giải tích SP1007 Pháp luật Việt Nam đại cương PE1005 Giáo dục thể chất Học kỳ Các môn bắt buộc PH2005 Vật lý 2 PH2007 Thí nghiệm vật lý MT2007 Giải tích LA1015 Pháp văn LA1007 Anh văn MT2009 Xác suất thống kê PE1007 Giáo dục thể chất Học kỳ Tín 17 2 3 4 2 Học kỳ Humans and the Environment French General Physics English Calculus Introduction to Vietnamese Law Physical Education General Physics Labs of General Physics Calculus French English Probability and Statistics Physical Education 16 Học kỳ (hè) Các môn bắt buộc CI1003 Vẽ kỹ thuật SP1033 Kinh tế trị Mác - Lênin LA3021 Pháp văn MA3111 Vật lý vật liệu MA3113 Hóa học vật liệu MA3125 Thực hành vật liệu Các mơn tự chọn nhóm A (chọn tín mơn học sau) MA3127 Vật liệu siêu dẫn MA3129 Khoa học ăn mòn MA3131 Vật liệu mô số 10 MA3137 Kỹ thuật xúc tác 11 MA3145 Các nguồn lượng bền vững 12 MA3147 Công nghệ vật liệu đại cương 13 MA3139 Vật liệu nano cacbon General Chemistry French English Military Training Calculus Linear Algebra Physical Education Introduction to Engineering 16 3 3 Học kỳ Tên môn học tiếng Anh 17 Các môn bắt buộc SP1031 Triết học Mác - Lênin LA1017 Pháp văn EE2031 Điện - giải tích mạch AS2049 Cơ học vật rắn & sóng MT2011 Phương pháp tính LA1009 Anh văn Các môn bắt buộc MA2109 Thực tập công nhân Ngày 24/11/2021 Marxist - Leninist Philosophy French Electrics - Circuit Analysis Solid Mechanics and Wave Numerical Analysis English Workshop Practice 18 2 3 3 3 3 12 Engineering Drawing Marxist - Leninist Political Economy French Materials Physics Materials Chemistry Materials Practice Elective Courses - Group A Superconducting Materials Corrosion Science Materials and Numerical Simulation Catalyst Engineering Sustainable Energies Fundamental of Materials Technologies Carbon Based Nanomaterials Tín PBL Các môn bắt buộc SP1035 Chủ nghĩa xã hội khoa học LA3023 Pháp văn MA3141 Kỹ thuật phân tích vật liệu MA3143 Thực hành phân tích vật liệu Các mơn tự chọn nhóm A (chọn tín mơn học sau) MA3137 Kỹ thuật xúc tác MA3145 Các nguồn lượng bền vững MA3147 Công nghệ vật liệu đại cương MA3139 Vật liệu nano cacbon MA3133 Kỹ thuật sản xuất bán dẫn 10 MA3135 Công nghệ sản xuất lắp đặt quang điện Học kỳ (hè) Các môn bắt buộc MA3385 Thực tập ngồi trường Học kỳ Các mơn bắt buộc SP1039 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam MA4173 Thiết kế quy trình sản xuất/nhà máy MA4139 Kỹ thuật phân tích hóa lý MA4141 Cơng nghệ điện hóa Các mơn tự chọn tự (chọn tín chỉ) Tự chọn tự Các môn tự chọn nhóm A (chọn tín mơn học sau) MA3127 Vật liệu siêu dẫn MA3129 Khoa học ăn mịn MA3131 Vật liệu mơ số MA3137 Kỹ thuật xúc tác 10 MA3145 Các nguồn lượng bền vững 11 MA3147 Công nghệ vật liệu đại cương 12 MA3139 Vật liệu nano cacbon Học kỳ Các môn bắt buộc SP1037 Tư tưởng Hồ Chí Minh MA4145 Thực hành điện hóa MA4175 Thực hành vật liệu Các môn tự chọn tự (chọn tín chỉ) Tự chọn tự Các mơn tự chọn nhóm A (chọn tín môn học sau) MA3137 Kỹ thuật xúc tác MA3145 Các nguồn lượng bền vững MA3147 Công nghệ vật liệu đại cương MA3139 Vật liệu nano cacbon MA3133 Kỹ thuật sản xuất bán dẫn 10 MA3135 Công nghệ sản xuất lắp đặt quang điện Học kỳ (hè) Các môn bắt buộc MA4385 Thực tập kỹ sư Học kỳ Các môn bắt buộc MA5021 Dự án lượng MA5003 Vật liệu nano hệ lượng MA5005 Đồ án chuyên ngành vật liệu lượng MA5023 Pin: từ cổ điển đến đại IM1021 Khởi nghiệp Các môn tự chọn tự (chọn tín chỉ) Tự chọn tự Học kỳ 10 Các môn bắt buộc MA5017 Luận văn tốt nghiệp Các mơn tự chọn nhóm A (chọn tín mơn học sau) MA3137 Kỹ thuật xúc tác MA3145 Các nguồn lượng bền vững MA3147 Công nghệ vật liệu đại cương MA3139 Vật liệu nano cacbon MA3133 Kỹ thuật sản xuất bán dẫn MA3135 Công nghệ sản xuất lắp đặt quang điện 2 3 3 3 Scientific Socialism French Materials Analysis Techniques Materials Analysis Practice Elective Courses - Group A Catalyst Engineering Sustainable Energies Fundamental of Materials Technologies Carbon Based Nanomaterials Semiconductor Production Engineering Technologies for Photovoltaic Cell Production and Installation 2 Internship 17 3 History of Vietnamese Communist Party Design of Manufacturing Process/Factory Physical-chemical Analysis Electrochemical Technologies Free Elective Elective Courses - Group A Superconducting Materials Corrosion Science Materials and Numerical Simulation Catalyst Engineering Sustainable Energies Fundamental of Materials Technologies Carbon Based Nanomaterials 3 3 3 3 12 2 Ho Chi Minh Ideology Practices of Electrochemistry Materials Practice Free Elective Elective Courses - Group A Catalyst Engineering Sustainable Energies Fundamental of Materials Technologies Carbon Based Nanomaterials Semiconductor Production Engineering Technologies for Photovoltaic Cell Production and Installation 3 3 3 2 Engineering Internship 17 3 3 Energy Project Nanomaterials in Energy Systems Project for Materials and Energy Major Baterries: From Classic to Modern Entrepreneurship Free Elective 15 3 3 3 Thesis Elective Courses - Group A Catalyst Engineering Sustainable Energies Fundamental of Materials Technologies Carbon Based Nanomaterials Semiconductor Production Engineering Technologies for Photovoltaic Cell Production and Installation 3 ... khoa học LA3023 Pháp văn MA3141 Kỹ thuật phân tích vật liệu MA3143 Thực hành phân tích vật liệu Các mơn tự chọn nhóm A (chọn tín mơn học sau) MA3137 Kỹ thuật xúc tác MA3145 Các nguồn lượng bền vững... (hè) Các môn bắt buộc MA4385 Thực tập kỹ sư Học kỳ Các môn bắt buộc MA5021 Dự án lượng MA5003 Vật liệu nano hệ lượng MA5005 Đồ án chuyên ngành vật liệu lượng MA5023 Pin: từ cổ điển đến đại IM1021... nhóm A (chọn tín môn học sau) MA3137 Kỹ thuật xúc tác MA3145 Các nguồn lượng bền vững MA3147 Công nghệ vật liệu đại cương MA3139 Vật liệu nano cacbon MA3133 Kỹ thuật sản xuất bán dẫn 10 MA3135 Công
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT PHÁP KHÓA 2019 Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Mechanical Engineering),

Từ khóa liên quan