0

(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

136 2 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 09:29

(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ./ BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN QUỐC DIỄN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK – NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ./ BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN QUỐC DIỄN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 8340403 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI ĐỨC VƯỢNG ĐẮK LẮK – NĂM 2021 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt Cụm từ đầy đủ CBCC : Cán bộ, công chức CC TĐKT ĐTBD : Công chức làm công tác thi đua, khen thưởng : Đào tạo, bồi dưỡng QLNN : Quản lý nhà nước TĐKT : Thi đua, khen thưởng UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Số lượng CC TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk Trình độ CC TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk Độ tuổi CC TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số lượng CC TĐKT tham gia chương trình ĐTBD giai đoạn 2015 - 2020 CC TĐKT tỉnh Đắk Lắk tham gia BD nghiệp vụ TĐKT giai đoạn 2015 - 2020 Kết khảo sát đánh giá chất lượng chương trình ĐTBD CC TĐKT tỉnh Đắk Lắk Kết khảo sát đánh giá chất lượng giảng viên giảng dạy lớp ĐTBD CC TĐKT tỉnh Đắk Lắk Kết khảo sát đánh giá chất lượng CC TĐKT tỉnh Đắk Lắk tham gia khóa ĐTBD Kết khảo sát đánh giá chất lượng sở vật chất phục vụ khóa ĐTBD mà CC TĐKT tỉnh Đắk Lắk tham gia Kết khảo sát chất lượng quy trình ĐTBD CC TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk Kết khảo sát, đánh giá thực trạng hành lang pháp lý quan quản lý, sử dụng CC tạo điều kiện cho ĐTBD MỤC LỤC Mở đầu 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .4 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài .9 Kết cấu nội dung đề tài nghiên cứu 11 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TĐKT 12 1.1 Một số khái niệm 12 1.2 Tổ chức máy đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng địa phương 15 1.3 Những vấn đề chung ĐTBD CC TĐKT .19 Tiểu kết chương .35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐTBD CC TĐKT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 36 2.1 Tổng quan CC TĐKT phong trào thi đua, khen thưởng tỉnh Đắk Lắk 36 2.2 Thực trạng hoạt động ĐTBD CC TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk 47 2.3 Đánh giá hoạt động ĐTBD CC TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk 60 Tiểu kết chương .72 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 71 3.1 Định hướng đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác TĐKT 71 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng ĐTBD CC TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk 76 Tiểu kết chương .104 KẾT LUẬN 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu Công tác cán khâu then chốt công tác xây dựng Đảng hệ thống trị Đầu tư xây dựng đội ngũ cán đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững ĐTBD biện pháp hữu hiệu góp phần trang bị thêm kiến thức, kỹ cần thiết cho đội ngũ CBCC q trình thực thi cơng vụ bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến đổi ĐTBD biện pháp quan trọng sử dụng nhằm xây dựng, phát triển nguồn nhân lực thuộc khu vực công Ở nước ta, ĐTBD nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Đảng, Nhà nước đề cao Đề tài tập trung vào chủ đề ĐTBD CC làm công tác TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk lý sau: Thứ nhất, xuất phát từ vai trị quan trọng cơng tác TĐKT đội ngũ CC làm công tác TĐKT Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua quốc, góp phần khuyến khích, động viên tồn quân, toàn dân phát huy sức mạnh nội lực, sức chiến đấu, đánh bại kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập tự cho Tổ quốc Trong giai đoạn xây dựng đất nước, TĐKT thúc đẩy sáng kiến sức sáng tạo người, mở rộng tư duy, nâng cao nhận thức, tạo động lực cho đất nước TĐKT động lực khơi dậy, phát huy tối đa sức sáng tạo, tinh thần xung phong, ý chí tâm xả thân nước, tạo hoạt động tự giác, biến điều tưởng chừng làm trở thành thực Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn làm cho công tác tiến lên nữa, cần đẩy mạnh phong trào TĐ yêu nước phải cho phong trào TĐ lúc sôi liên tục, thành hoạt động tự giác người” [4] Ở địa phương, TĐKT góp phần giúp cấp ủy Đảng, quyền, đồn thể, ngành, cấp rèn luyện lực lãnh đạo, tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu hoạt động hệ thống trị Các phong trào TĐ yêu nước khơi dậy ý thức tự giác, tích cực người, động lực góp phần thực nhiệm vụ trị quan, địa phương, đơn vị KT lĩnh vực quan trọng trình thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ trị địa phương, quan, tổ chức đơn vị; biện pháp để đánh giá kết công việc, đánh giá cố gắng, thành tích, q trình hoạt động đóng góp tập thể cá nhân xây dựng bảo vệ tổ quốc TĐKT có vai trị khích lệ, động viên kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, phát huy vai trò nêu gương tốt cho tổ chức, cá nhân khác phấn đấu, đồng thời thúc đẩy cá nhân, tổ chức khắc phục khuyết điểm, yếu kém, cố gắng vươn lên Trong giai đoạn đất nước hội nhập, công tác TĐKT thực trở thành động lực thúc đẩy người, thành phần xã hội TĐ lao động sản xuất, nghiên cứu, học tập, sáng tạo; góp phần quan trọng xây dựng sống mới, xây dựng văn hóa mới, người ngày phát triển hoàn thiện Để thực có hiệu cơng tác TĐKT cần nhiều yếu tố, đội ngũ CC TĐKT có vai trị định Muốn thực tốt cơng tác TĐKT phải có đội ngũ CC phụ trách hoạt động TĐKT có phẩm chất lực Đội ngũ CC TĐKT người tổ chức thực quy định pháp luật TĐKT; tham mưu để thực tốt công tác TĐKT; tham mưu đề xuất xây dựng, ban hành điều chỉnh quy định pháp luật TĐKT cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn Do đó, hiệu cơng tác TĐKT phụ thuộc lớn vào chất lượng đội ngũ Thứ hai, xuất phát từ vai trò quan trọng hoạt động ĐTBD CC TĐKT Để xây dựng đội ngũ CC TĐKT có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị, có lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân, bên cạnh việc thực tốt khâu công tác cán tuyển dụng, sử dụng, đánh giá thực tốt công tác ĐTBD giải pháp cần thiết Nhận thức rõ vai trị cơng tác ĐTBD cán nên từ ngày đầu nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Cán gốc cơng việc Vì vậy, huấn luyện cán công việc gốc Đảng” Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tiếp tục khẳng định cần thiết tầm quan trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC, viên chức: “Đổi phương thức nội dung chương trình ĐTBD CBCCVC sát với thực tế, hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ q trình thực thi cơng vụ, nâng cao kỹ hành chính” [2] Gần nhất, Nhà nước đặt yêu cầu: “Nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu hoạt động ĐTBD CBCC đáp ứng yêu cầu thời kỳ Bảo đảm nâng cao lực, kỹ thực thi công vụ giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn ĐTBD với nhu cầu quy hoạch sử dụng lâu dài” [28] Như vậy, ĐTBD nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt Đảng, Nhà nước quan tâm nhằm nâng cao phẩm chất, lực thực thi công vụ đội ngũ CBCC Muốn thực tốt công tác TĐKT phải có đội ngũ CC phụ trách hoạt động TĐKT có phẩm chất lực Bằng nhiều cách khác để xây dựng đội ngũ CC TĐKT đạt tiêu chuẩn, song ĐTBD giải pháp quan trọng Thơng qua ĐTBD góp phần trang bị thêm cho CC TĐKT kiến thức, kỹ năng, phẩm chất liên quan đến công tác TĐKT Thông qua ĐTBD để tiêu chuẩn hóa đội ngũ CC TĐKT giải pháp mà Nhà nước triển khai thực Thứ ba, xuất phát từ thực trạng ĐTBD CC TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhiều năm qua Trong nhiều năm, nhờ nỗ lực tạo điều kiện để CC TĐKT tham gia khóa ĐTBD nên góp phần nâng cao lực thực thi công vụ đội ngũ CC địa bàn tỉnh Tuy nhiên, hoạt động ĐTBD CC TĐKT tỉnh Đắk Lắk bộc lộ mặt hạn chế Kinh nghiệm đội ngũ CC TĐKT hạn chế, thiếu tính thực tiễn, cịn nặng lý thuyết, rập khn, máy móc Các cấp, ngành chưa trọng công tác ĐTBD để nâng cao lực cán làm công tác TĐKT Chất lượng ĐTBD CC TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa đáp ứng u cầu tình hình Do đó, cần tích cực nghiên cứu, tìm ngun nhân mặt hạn chế này, sở đề xuất giải pháp khắc phục nâng cao hiệu hoạt động ĐTBD CC TĐKT địa bàn tỉnh thời gian tới Xuất phát từ lý tác giả lựa chọn đề tài: “Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài nghiên cứu Kết nghiên cứu đề tài góp phần hệ thống luận khoa học thực tiễn ĐTBD CC TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk, sở đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng ĐTBD CC TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trên thực tế có số cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài góp phần làm rõ sở lý luận, thực tiễn ĐTBD CBCCVC Trong đó, kể đến cơng trình khoa học sau: Sách chuyên khảo “Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực khu vực công” tác giả Ngô Thành Can, Nxb Lao động, năm 2014 Với chương bố cục hợp lý, bao gồm: Chương 1: Học tập phát triển lực, chương 2: Đào tạo, bồi dưỡng khu vực công; chương 3: Xác định nhu cầu đào tạo, chương 4: Xây dựng kế hoạch đào tạo, chương 5: Thực kế hoạch đào tạo, chương 6: Đánh giá đào tạo, chương 7: Phương pháp đào tạo, chương 8: Trang thiết bị đào tạo Tác giả làm rõ vấn đề liên quan đến ĐT nguồn nhân lực khu vực công, đặc biệt việc xác định nhu cầu ĐT, đánh giá ĐT, phương pháp ĐT trình bày rõ, tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà hoạch định sách ĐTBD CBCC, viên chức [8] Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ” năm 2013 tác giả Vũ Thanh Xuân làm chủ nhiệm Về mặt lý luận, kết nghiên cứu đề tài hệ thống hóa khái niệm liên quan; phân tích vai trị, mục tiêu, u cầu việc nâng cao chất lượng ĐTBD CC, viên chức ngành Nội vụ; xác định tiêu chí đánh giá yếu tố tác động đến chất lượng ĐTBD CC, viên chức ngành Nội vụ Ngồi nhóm nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm số nước giới nâng cao chất lượng ĐTBD CC, viên chức Về mặt thực tiễn, báo cáo kết nghiên cứu dẫn số liệu giảng viên, CC, viên chức ngành Nội vụ theo lĩnh vực tổ chức nhà nước, văn thư lưu trữ, tơn giáo, TĐKT; phân tích thực trạng chất lượng ĐTBD CC, viên chức ngành Nội vụ theo tiêu chí chương trình, tài liệu; đội ngũ giảng viên; công tác đánh giá; sở vật chất; quy trình tổ chức hoạt động ĐTBD Trên sở khái quát vấn đề lý luận phân tích thực trạng chất lượng ĐTBD CC, viên chức ngành Nội vụ, nhóm nghiên cứu đề xuất phương hướng nhóm giải pháp nâng cao chất lượng ĐTBD CC, viên chức ngành Nội vụ Cơng trình nghiên cứu tài liệu tham khảo hữu ích cho hoạt động nâng cao chất lượng ĐTBD CC TĐKT [41] Đề tài khoa học cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC hành nhà nước đáp ứng yêu cầu quản lý công hội nhập kinh tế quốc tế” năm 2008 tác giả Lại Đức Vượng Theo tác giả, nội dung công tác ĐTBD CC hành phải nhìn nhận yếu tố quan trọng quản lý nguồn nhân lực hành nhà nước, phát triển lực tổ chức, cá nhân, đóng góp đáng kể cho hiệu quản lý hành Chất lượng ĐTBD CBCC hành liên quan đến nhiều yếu tố, chúng tác động tương trợ lẫn như: khuôn khổ quản lý nội dung đào tạo, tư cách giảng viên; môi trường học tập; hành vi giảng viên, cán quản lý ĐTBD; tiêu chí đánh giá Chất lượng ĐTBD CBCC hành xác định đánh giá kết công tác quản lý công tác tổ chức ĐTBD [39] Đề tài khoa học cấp Bộ“Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng ĐTBD CC” năm 2011 tác giả Nguyễn Ngọc Vân Đề tài rõ yếu tố định ảnh hưởng đến chất lượng ĐTBD CC; làm rõ vấn đề lý luận liên quan đến chất lượng ĐTBD, đánh giá thực tiễn kết nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng ĐTBD, đưa hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng ĐTBD [36] - Bài báo khoa học“Nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC nhà nước” tác giả Nguyễn Trọng Điều đăng Tạp chí Cộng sản số 16 (8-2001) Bài viết PHỤ LỤC Kết khảo sát chất lượng quy trình ĐTBD CC TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk Mức độ đánh giá Kém Trung bình Khá Tốt Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số phiếu phiếu phiếu phiếu Xác định nhu cầu, mục tiêu ĐTBD Tiêu chí Tỷ lệ 1.1 Nhu cầu ĐTBD xác 110 định xác 1.2 Mục tiêu, nội dung ĐTBD 94 xác định rõ ràng Lập kế hoạch ĐTBD 24,4 168 37,3 112 24,9 60 13,3 20,9 149 33,1 128 28,4 79 17,6 2.1 Kế hoạch tổ chức ĐTBD 69 xây dựng rõ ràng 2.2 Thông tin khóa ĐTBD 35 cung cấp đầy đủ, kịp thời Thực kế hoạch ĐTBD 15,3 165 36,7 158 35,1 58 12,9 7,8 88 19,6 249 55,3 78 17,3 3.1 Công tác tổ chức, phối hợp 74 thực kế hoạch ĐTBD hiệu 3.2 Chi phí tổ chức phù hợp 89 16,4 217 48,2 120 26,7 41 9,1 19,8 238 52,9 84 18,7 39 8,7 21,8 182 40,4 100 22,2 70 15,6 28,2 164 36,4 85 18,9 74 16,4 Đánh giá hoạt động ĐTBD 4.1 Cơng tác đánh giá 98 q trình ĐTBD thực nghiêm túc 4.2 Công tác đánh giá sau 127 ĐTBD thực khách quan, quy định Nguồn: Kết điều tra xã hội học PHỤ LỤC Kết khảo sát, đánh giá thực trạng hành lang pháp lý quan quản lý, sử dụng CC tạo điều kiện cho CC tham gia ĐTBD Tiêu chí Kém Trung bình Tốt Khá Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % 46 10,2 203 45,1 124 27,6 77 17,1 57 12,7 206 45,8 112 24,9 75 16,7 43 9,6 152 33,8 211 46,9 44 9,8 Hệ thống văn pháp luật ĐTBD rõ ràng, khoa học, tạo điều kiện cho CC TĐKT Các quy định pháp luật hỗ trợ kinh phí cho CC TĐKT rõ ràng, hợp lý Các quan quản lý, sử dụng CC tạo điều kiện thời gian chi phí cho CC tham gia ĐTBD Nguồn: Kết điều tra xã hội học PHỤ LỤC Kết khảo sát mong muốn tham gia chương trình ĐTBD CC TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian tới TT Chương trình ĐTBD Khơng muốn tham gia Số phiếu Tỷ % Muốn tham gia lệ Số phiếu Đã tham gia ĐTBD Tỷ lệ ĐT tiến sĩ 300 100 0,0 0,0 ĐT thạc sĩ 244 81,3 32 10,7 24 8,0 ĐT đại học 0,0 35 11,7 265 88,3 Cao cấp lý luận trị 276 92,0 06 2,0 18 6,0 Trung cấp lý luận trị 106 35,3 101 33,7 93 31,0 Chuyên viên cao cấp 298 99,3 02 0,7 0,0 Chuyên viên 200 66,8 68 22,6 32 10,6 Chuyên viên 0,0 94 31,3 206 68,7 BD chức danh lãnh đạo, quản lý 34 11,3 245 81,7 21 7,0 10 BD nghiệp theo vị trí việc làm 37 12,3 263 87,7 11 BD tin học 85 28,3 215 71,7 12 BD ngoại ngữ 276 92,0 24 8,0 Nguồn: Kết điều tra xã hội học PHỤ LỤC 10 Kết khảo sát mong muốn tham gia số chương trình BD kiến thức, kỹ CC TĐKT địa bàn tỉnh Đắk Lắk TT Nội dung đánh giá Không cần thiết Số Tỷ phiếu lệ % 201 67,0 Cần thiết Rất cần thiết Số phiếu 67 Tỷ lệ % 22,3 Số phiếu 32 Tỷ lệ % 10,7 Kiến thức chung pháp luật, sách Nhà nước Kiến thức công tác TĐKT 76 25,3 155 51,7 69 23,0 Cập nhật sách, pháp luật Nhà nước 83 27,7 139 46,3 78 26,0 Kỹ tổ chức phong trào TĐKT 22 7,3 114 38,0 164 54,7 Kỹ tham mưu cho lãnh đạo công tác TĐKT 48 16,0 125 41,7 127 42,3 Kỹ giao tiếp công vụ 40 13,3 105 35,0 155 51,7 Kỹ quản lý thời gian 72 24,0 98 32,7 130 43,3 Kỹ soạn thảo văn 115 38,3 77 25,7 108 36,0 Kỹ làm việc nhóm 106 35,3 95 31,7 99 33,0 10 Kỹ thuyết trình 39 13,0 157 52,3 104 34,7 Nguồn: Kết điều tra xã hội học ... THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 2.1 Tổng quan công chức làm công tác thi đua khen thưởng phong trào thi đua, khen thưởng tỉnh Đắk Lắk 2.1.1 Tổ chức máy làm công tác thi đua khen thưởng. .. động ĐTBD CC TĐKT địa bàn tỉnh thời gian tới Xuất phát từ lý tác giả lựa chọn đề tài: ? ?Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng địa bàn tỉnh Đắk Lắk? ?? làm đề tài nghiên cứu... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ./ BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN QUỐC DIỄN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk,