0

VẤN ĐỀ VỀ CÂU TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI

19 11 0
  • VẤN ĐỀ VỀ CÂU TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 18:11

Khái quát về câu Các thành phần câu+ thành phần nồng cốt+ thành phần phụ phân loại câu+ Theo muc dich su dung+ Theo cau tao ngu pháp+ phân loại câu theo mục đích sữ dụng+ phân loại câu theo cấu tạo ngữ pháp TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC – MẦM NON BÀI TẬP LỚN Học phần: PR4149-FR09 TIẾNG VIỆT TÊN ĐỀ TÀI: VẤN ĐỀ VỀ CÂU TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI CHỮ KÝ SINH VIÊN: HUỲNH ĐÔNG ĐÔNG MSSV: LỚP: GVHD: TS GVC TRẦN HOÀNG ANH ĐỒNG THÁP, THÁNG 12 NĂM 2021 MỤC LỤC Nội dung Mở đầu Nội dung Nội dung 1.1 Khái quát câu: 1.1.1 Câu phát ngôn: 1.1.2 Khái niệm câu: 1.2 Đặc điểm câu: Nội dung 2.1 Các thành phần câu: 2.1.1 Thành phần nòng cốt: a Chủ ngữ b Vị ngữ 2.1.2.Thành phần phụ: a Trạng ngữ b Đề ngữ c Liên ngữ d Tình thái ngữ e Giải thích ngữ 2.2 Phân loại câu 2.2.1 Phân loại câu theo mục đích sử dụng a Câu trần thuật b Câu nghi vấn c Câu cảm thán d Câu cầu khiến 2.2.2 Phân loại câu theo cấu tạo ngữ pháp a Câu đơn b Câu ghép Nội dung Kết luận Tài liệu tham khảo Trang 3 3 3 4 4 5 7 9 10 11 11 11 11 13 14 17 18 PHẦN MỞ ĐẦU “Tiếng mẹ gọi hồng khói sẫm Cánh đồng xa cị trắng rủ Có nghé lưng bùn ướt đẫm Nghe xạc xào gió thổi cau tre.” Lưu Quang Vũ Chính đời sống sinh hoạt, lao động người Việt hình thành ni dưỡng nên tiếng nói dân tộc Tiếng Việt cất lên từ hồng hơn, cánh đồng xa, dịng sơng trắng, hàng cau tre,nó ngân lên từ lấm láp, nhọc nhằn lam lũ đời sống lao động , từ tâm tình ngào,sâu lắng người Việt Tiếng Việt đâu đơn thứ ngôn ngữ, thứ tiếng ơng cha ta đổ biết xương máu để giữ gìn Chính lẽ mà mơn Tiếng Việt đời nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức khoa học, hiểu biết, cách nhìn khái qt, tồn diện tiếng Việt nói chung Một nội dung trọng tâm tơi cảm thấy thú vị chủ đề: Vấn đề câu tiếng Việt đại, tập lớn tơi xin phép trình xoay quanh vấn đề với nội dung sau:  Nội dung 1: Khái quát câu tiếng Việt: Tơi trình bày đặc điểm, khái quát câu  Nội dung 2: Các thành phần câu phân loại câu: Tơi trình bày thành phần câu phân loại câu  Nội dung 3: Bài tập thực hành Thông qua nội dung ta nhìn nhận rõ mặt cấu trúc, mặt sử dụng mặt nghĩa gắn với ngữ cảnh định câu Trong trình thực làm tập lớn thời gian lực có hạn chắn gặp phải nhiều thiếu sót Mong q thầy thơng cảm bỏ qua cho em Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô! PHẦN NỘI DUNG Nội dung 1: Khái quát câu tiếng Việt: 1.1 Khái quát câu: 1.1.1 Câu phát ngôn: - Sự phân biệt câu phát ngôn phân biệt đơn vị thuộc cấp độ xuất phát từ phương diện nghiên cứu khác nhau: cụ thể câu đơn vị ngơn ngữ, cịn phát ngơn đơn vị lời nói + Ở phương diện cấu tạo ngữ pháp, câu đơn vị ngôn ngữ tạo nên đơn vị nhỏ (từ ngữ cố định, cụm từ tự do) theo quy tắc ngữ pháp định + Ở phương diện sữ dụng, câu gắn với tình cụ thể, nhằm tình cụ thể, nhằm mục đích giao tiếp cụ thể, biểu ý nghĩa cụ thể Câu cụ thể gọi phát ngơn-phát ngơn câu hoạt động giao tiếp * Ví dụ: Tổ hợp Hơm bà ăn cơm chưa? câu xét bình diện cấu tạo ngữ pháp, phân tích thành phận chủ ngữ, vị ngữ, chưa gắn với mục đích hồn cảnh giao tiếp cụ thể Trong hoàn cảnh sử dụng cụ thể, câu thực hóa thành câu phát ngơn gắn với mục đích giao tiếp cụ thể: hỏi, lời thăm hỏi, bày tỏ quan tâm, 1.1.2 Khái niệm câu: - Câu tập hợp từ ngữ kết hợp với theo quy tắc định, diễn đạt ý tương đối trọn vẹn, dùng để thực mục đích nói đơn vị thơng báo nhỏ + Ví dụ:  Thứ năm tơi gia đình xem kịch 1.2 Đặc điểm câu: - Câu sản phẩm hoạt động giao tiếp ngôn ngữ, loại đơn vị khơng có sẵn ngơn ngữ kết hợp tự đơn vị có sẵn (từ, cụm từ cố định) đơn vị khơng có sẵn (các kiểu cụm từ tự do) + Về ngữ pháp: Câu lõi phát ngôn đơn vị nhỏ cấu tạo nên văn 4 + Về nội dung: Câu có chức thơng báo, truyền đạt tư tưởng, thể ý tương đối trọn vẹn biểu thị thái độ, tình cảm người nói, người viết + Về hình thức: Mỗi câu có cấu trúc ngữ pháp định:  Khi nói: có ngữ điệu cách kết thúc riêng phù hợp loại  Khi viết: Chữ đầu câu viết hoa, kết thúc dấu câu Nội dung 2: Các thành phần câu phân loại câu: 2.1 Các thành phần câu: 2.1.1 Thành phần nòng cốt: a Chủ ngữ: - Chủ ngữ phận thứ câu, nêu người hay vật làm chủ việc - Phần lớn danh từ đại từ giữ chức vị chủ ngữ câu, loại từ khác, đặc biệt tính từ động từ (gọi chung thuật từ) có làm chủ ngữ Trong trường hợp này, tính từ động từ hiểu danh từ - Chủ ngữ dùng trả lời câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì? Việc gì? Sự vật gì?, v.v - Một câu có nhiều chủ ngữ → Chủ ngữ hai thành phần nịng cốt câu, nêu lên đối tượng thơng báo - Trong câu kể cụ thể:  Trong câu kể Ai làm gì? : Chủ ngữ người, vật( vật, cối chúng thường nhân hóa) đồng thời có hoạt động nói đến vị ngữ  VD: Thầy giáo lên lớp học → câu “Thầy giáo” chủ ngữ  Trong câu kể Ai nào? : Chủ ngữ vật có đặc điểm, tính chất trạng thái nói đến vị ngữ  VD: Hai mai nở rộ sắc màu vàng → câu “Hoa mai” chủ ngữ  Trong câu kể Ai gì? : Chủ ngữ vật giới thiệu nhận định vị ngữ  VD: Bác Hồ vị cha già kính yêu dân tộc Việt Nam → câu “Bác Hồ” chủ ngữ b Vị ngữ: - Vị ngữ phận câu để nêu rõ hoạt động, đặc điểm, chất,trạng thái,…của người,sự vật nhắc đến câu, thường đứng sau chủ ngữ, nêu lên đặc trưng chủ thể nói chủ ngữ - Tương tự chủ ngữ, vị ngữ từ, cụm từ có cụm chủ vị - Một câu có nhiều vị ngữ → Vị ngữ hai thành phần nòng cốt câu, nêu lên hành động, trạng thái, tính chất, quan hệ đối tượng nói chủ ngữ - Trong câu kể cụ thể:  Trong câu kể Ai làm gì? : Vị ngữ nêu lên hoạt động người, vật( vật, cối chúng thường nhân hóa)  Thầy giáo lên lớp học → câu “ lên lớp học” vị ngữ  Trong câu kể Ai nào? : Vị ngữ nêu lên đặc điểm, tính chất trạng thái vật  VD: Hai mai nở rộ sắc màu vàng → câu “nở rộ sắc màu vàng” vị ngữ  Trong câu kể Ai gì? : Vị ngữ thường giới thiệu nhận định vật, đặc biệt thường nối với chủ ngữ từ  VD: Bác Hồ vị cha già kính yêu dân tộc Việt Nam → câu “vị cha già kính yêu dân tộc Việt Nam” vị ngữ 2.1.2 Thành phần phụ: a Trạng ngữ: - Khái niệm trạng ngữ: Là thành phần phụ câu dùng để nêu lên hồn cảnh, khơng gian, thời gian, phương tiện cách thức,…diễn việc nói đến câu - Vị trí hình thức: Trạng ngữ đứng đầu câu đứng cuối câu Trong câu thường ngăn cách với thành phần dấu phẩy - Dấu hiệu nhận biết: thường xuất câu nào?, Ở đâu?, Tại sao?,… - Phân loại trạng ngữ: Trạng ngữ chia thành loại bản:  Trạng ngữ thời gian:  Trạng ngữ thời gian nêu thời điểm thời đoạn diễn biến việc nêu câu  VD: Hơm nay, tơi có bữa tiệc sinh nhật 6  Trạng ngữ nguyên nhân:  Trạng ngữ nguyên nhân diễn vệc câu Trạng ngữ nguyên nhân có quan hệ với từ đứng trước Đó quan hệ từ: vì, do,  VD: Vì gió to, chim gặp khó khăn bay  Trạng ngữ không gian:  Trạng ngữ không gian nêu địa điểm, nơi chốn, phạm vi không gian diễn việc nêu câu  VD: Trong chùa, tiểu ngồi vui chơi  Trạng ngữ mục đích:  Trạng ngữ mục đích việc nêu câu Trạng ngữ mục đích có quan hệ từ đứng trước Các quan hệ từ mở đầu trạng ngữ mục đích: để ,vì ( vói ý nghĩa mục đích)  VD: Để kịp hạn nộp tập, sinh viên phải làm việc tộc độ  Trạng ngữ điều kiện/ giả thiết:  Trạng ngữ điều kiện giả thiết biểu thị điều kiện giả thiết để việc câu trở thành thực Trạng ngữ điều kiện giả thiết có quan hệ từ đứng trước Các quan hệ từ mở đầu trạng ngữ điều kiện giả thiết : nếu, hễ,  VD: Hễ có bão, lũ người dân lại bị ảnh hưởng kinh tế  Trạng ngữ nhượng bộ, tương phản:  Trạng ngữ phương tiện cách thức trạng ngữ nêu phương tiện cách thức việc nêu câu Trạng ngữ phương tiện , cách thức dùng quan hệ từ không dùng quan hệ từ đứng trước Các quan hệ từ thường sử dụng: bằng, với, dưới, qua  VD: Bằng vẻ đẹp ơn hịa dễ dãi, Nghị Quế nhìn vào mặt chị Dậu  Trạng ngữ phương diện:  Trạng ngữ phạm vi phương diện loại trạng ngữ phạm vi phương diện hay đối tượng có quan hệ với việc nêu câu Trạng ngữ phạm vi, phương diện có quan hệ với từ đứng trước Các quan hệ từ thường sử dụng: về, đối với, với  VD: Đối với học sinh, giáo dục đạo đức trí tuệ điều cần thiết  Trạng ngữ tính huống:  Trạng ngữ tình trạng ngữ nêu tình việc nói đến câu Trạng ngữ tình biểu diễn bằng: vị từ tổ hợp quan hệ từ + danh từ cụm danh từ  VD: Giữa sống chết, người lính khơng có ngồi tình u thương đùm bọc người xung quanh b Đề ngữ: - Khái niệm đề ngữ: Là thành phần phụ câu, thường đứng trước nòng cốt câu để nêu lên việc, vật, tình trạng với mục đích nhấn mạnh chủ đề Là thành phần cấu trúc câu thuộc yếu tố phụ có ý nghĩa tác dụng góp khởi ý nêu vụ việc khởi nguồn cho câu, văn câu kể đến - Vị trí hình thức: Đề ngữ thường tách khỏi nồng cốt câu dấu phẩy trợ từ - Dấu hiệu nhận biết: Thường kết hợp với quan hệ từ như: ,đối, với, và,… - Các đạng đề ngữ thường gặp:  Đề ngữ khơng có mối tương quan nghĩa, biểu với thành phần khác câu:  VD: Giàu anh chê trụy lạc, nghèo anh chê ích kỷ nhỏ nhen nơ lệ  Đề ngữ có mối tương quan nghĩa biểu với thành phần khác câu :  VD: Hai nội dung, phần lí thuyết, phần tập c Liên ngữ:  Khái niệm liên ngữ: - Là thành phần biệt lập, thường đứng trước nồng cốt câu , dùng để liên kết ý câu chứa với ý phần văn có liên quan , đứng trước sau  Đặc điểm liên ngữ: - Thường có chức tường minh hoá, cụ thể hoá mối quan hệ đơn vị mà kết nối Chẳng hạn :     Nêu ý nghĩa giải thích : nghĩa là, nói cách khác, tức là, Nêu ý nghĩa tổng kết, khái quát: tóm lại, kết cục, Nêu quan hệ đồng nhất, đối lập, tương phản: đồng thời, ngược lại, Nếu ý nghĩa tương đồng: ngồi ra, bên canh đó, vả lại, nữa,  VD: Bình em Bảo Bảo acủa Nam học giỏi Tóm lại, Nam học sinh tồn diện d Tình thái ngữ:  Khái niệm tình thái ngữ: - Là biểu thức tình thái chuyên biệt, dùng để biểu thị số ý nghĩa tình thái câu phát ngơn ý kiến, đánh giá, thái độ  Đặc điểm tình thái ngữ: - Tình thái ngữ khơng biểu thị ý nghĩa miêu tả câu mà ý nghĩa tình thái Ý nghĩa tình thái thường gặp trường hợp sau:  Tình thái ý kiến  Tình thái quan hệ thái độ - tình cảm  Tình thái hộ đáp  Một số loại tình thái ngữ: - Một số tình thái ý kiến:  Tình thái khẳng định: thường biểu thị bằng: định, chắn, là, ,  Chắc chắn hơm có mưa  Tình thái phủ định: thường biểu thị bằng: làm có, đâu có, đời nào, đâu phải  Đời tơi lại nói  Tình thái biểu thị đánh giá:  Đánh giá lượng: chí ít, cùng, mấy,  Mua máy chục triệu  Đánh giá tính có lí, vơ lí: lại, lẽ ra, đáng lẽ,  Ai lại ăn mặc  Đánh giá điều kiện mai mắn chẳng mai mắn: may, may sao, họa may,  Cũng may người đến kịp  Đánh giá nguyên nhân: chẳng qua là, âu là,  Âu số - Tình thái quan hệ, thái độ, tình cảm:  Chỉ thái độ hồi nghi: ngộ nhỡ, hình như, chẳng lẽ, chưa biết chừng, khơng khóe,  Ngộ nhỡ khơng phải sao?  Chỉ thái độ chấp nhận miễn cưỡng: thơi vậy, đành  Bạn nói đành  Chỉ cách xử xự lịch sự: cảm phiền, làm ơn, xin lỗi,  Cảm phiền cho tơi qua  Chỉ thái độ, tình cảm vui buồn bất ngờ: ối, a, trời, lạy trời,  Lạy trời thằng bé khơng sao! - Tình thái hô đáp: Thường biểu thị bằng: thưa, bẩm, vâng, dạ, “ danh từ chung+ơi”  Bầm ơi, có rét khơng Bầm? e Giải thích ngữ:  Khái niệm giải thích ngữ: - Là phận chêm xen để thích khía cạnh liên quan đến tình câu giúp cho người đọc, người nghe hiểu rõ nội dung vấn đề  Đặc điểm giải thích ngữ: - Thường đứng sau từ ngữ giải thích  Được tách biệt với từ ngữ giải thích chỗ ngắt (khi nói)  Được tách biệt với từ ngữ giải thích dấu gạch ngang dấu phẩy, dấu ngoặc đơn (khi viết)  Một số loại giải thích ngữ thường gặp: - Giải thích ngữ có chức chứng minh:  Lão làm đấy! Thật lão tâm ngẩm thế, phết chả vừa đâu: Lão vừa xin bã chó - Giải thích ngữ có chức bình luận:  Cơ bé nhà bên ( có ngờ ) vào du kích - Giải thích ngữ có chức giải thích:  Ơng Sáu (trong truyện Chiếc lược ngà) người cha yêu thương gái 2.2 Phân loại câu: 2.2.1 Phân loại câu theo mục đích sử dụng a Câu trần thuật:  Khái niệm câu trần thuật: - Câu câu trần thuật kiểu câu có chức dùng để kể, miêu tả, nhận định kiện, tượng  Đặc điểm câu trần thuật: - Khi nói: Có ngữ điệu kể, cuối câu hạ giọng - Khi viết: Kết thúc câu dấu chấm (.) ba chấm ( )  Phân loại câu trần thuật: 10 - Đối chiếu nội dung câu với thực khách quan kể, với cách nhìn nhận, đánh giá người nói, chia câu kể thành loại:  Câu trần thuật khẳng định: câu xác nhận có mặt vật, tượng hay kiện, xác nhận có mặt đặt trưng đối tượng thực tưởng tượng  Câu trần thuật phủ định: câu xác nhận vắng mặt vật, tượng hay kiện tưởng tượng phương tiện hình thức xác định như: không, chưa, chẳng b Câu nghi vấn:  Khái niệm câu nghi vấn: - Câu nghi vấn kiểu câu có chức biểu thị hoài nghi hay thắc mắc, cần giải đáp nội dung câu trả lời  Đặc điểm câu nghi vấn: - Khi nói: Lên giọng cuối câu hay nhấn mạnh từ dùng để hỏi - Khi viết: Cuối câu thường có dấu chấm hỏi (?)  Phân loại câu nghi vấn: - Câu nghi vấn tổng quát ( CNVTQ):  CNVTQ dùng người nói biết có việc xảy ra, chưa biết chi tiết việc đó, muốn biết thơng tin tồn việc Trong có có chứa từ: gì, gì, rồi, chưa, có khơng,  VD: Anh ăn cơm chưa? - Câu nghi vấn chuyên biệt ( CNVCB):  CNVCB câu nêu điều hoài nghi, thắc mắc vật, việc nịng cốt câu Điều hồi nghi biểu đại từ nghi vấn: ai, gì, nào, sao, bao nhiêu,  VD: Anh tìm ai? - Câu nghi vấn lựa chọn ( CNVLC):  CNVLC câu đưa khả giải đáp xác định điều hoài nghi, để người trả lời chọn hai khả làm câu trả lời Trong câu loại thường có từ nghi vấn là: hay đặt vế lựa chọn  VD: Bạn thích tiền hay vàng?  Lưu ý câu nghi vấn: 11 Trong thực tế có câu nghi vấn khơng dùng để hỏi VD: Ai yêu nhi đồng Bác Hồ Chí Minh ? câu để khẳng định c Câu cảm thán:  Khái niệm câu cảm thán: - Câu cảm thán câu có chức bộc lộ cảm xúc, tình cảm Câu cảm thán khơng địi hỏi phải có phần miêu tả, không bắt buộc phải gắn với việc hay tượng biểu tong cấu trúc câu - Trong câu cảm thán thường có từ: ôi, ối, ủa, chà, chao ôi, biết bao, biết mấy,  VD: Đẹp đẹp!  Đặc điểm câu cảm thán: - Khi nói: Có ngữ điệu thể cảm xúc - Khi viết: Cuối câu thường có chấm cảm ( !) d Câu cầu khiến:  Khái niệm câu cầu khiến: - Câu cầu khiến câu có chức nhằm địi hỏi người đối thoại ( hay địi hỏi thân người nói giả định giao tiếp thứ 2) thực hành động hay chuyển biến Nội dung hành động, chuyển biến biểu nòng cốt câu - Trong câu thường xuất từ cảm thán: đừng chớ, thôi, nào,  VD: Chúng ta nào!  Đặc điểm câu cầu khiến: - Khi nói: Ngữ điệu cầu khiến, nhấn mạnh vào từ mệnh lệnh, nguyện vọng - Khi viết: Nếu cần, thêm dấu chấm cảm ( !) cuối câu 2.2.2 Phân loại câu theo cấu tạo ngữ pháp: a Câu đơn:  Câu đơn bình thường ( CĐBT ): - CĐBT (còn gọi câu đơn thành phần câu hai trung tâm cú pháp) cấu tạo kết cấ chủ vị nồng cốt 12 - Trong CĐBT, chủ ngữ vị ngữ có mối quan hệ qua lại với nhau:  Chủ ngữ biểu thị thông báo, vật, việc nói đến điểm xuất pháp thông báo vị ngữ  Vị ngữ biểu thị thông báo, hành động, trạng thái, tính chất, đặc điểm, quan hệ, vật, việc biểu thị chủ ngữ - Phân loại CĐBT:  Nếu có thành phần nồng cốt câu xem câu đơn tối thiểu  VD: Hoa nở  Nếu có thành phần phụ câu xem câu đơn mở rộng thành phần  VD: Mùa xuân, hoa đào đua khoe sắc  Nếu vào mối quan hệ chủ ngữ vị ngữ, vào nội dung biểu đạt câu, chia câu đơn thành loại:     Câu Câu Câu Câu  Câu hành động: VD: Đàn cá heo / lại kéo đến trạng thái: VD: Sương / tan dần tính chất: VD: Trời / lạnh quan hệ: VD: Em / mùa xuân mẹ đơn đặc biệt ( CĐĐB ): - CĐĐB ( gọi câu đơn thành phần câu trung tâm cú pháp) có nồng cốt từ, cụm từ phụ hay cụm từ đẳng lập - Dựa vào nội dung biểu đạt mục đích sử dụng câu, phân CĐĐB thành kiểu chính:  Câu gọi đáp: Kiểu câu dùng làm lời gọi hay lời đáp, tạo thành tình thái từ gọiđáp, danh từ, danh từ + tình thái từ gọi đáp  VD: Cha ơi!  Câu cảm thán: Kiểu câu dùng để biểu thị hay bộc lộ cảm xúc, tạo thành tình thái từ ( thường thán từ), từ ngữ có nội dung biểu thị cảm xúc hay kết hợp từ ngữ + tình thái từ biểu thị cảm xúc  VD: Thôi chết!  Câu tồn tại: Căn vào đặc điểm từ loại từ ngữ làm nồng cốt câu ta phân thành loại:  CĐĐB danh từ: CĐĐB danh từ có trung tâm cú pháp danh từ, cụm danh từ ( đẳng lập phụ ) Chúng mang ý nghĩa tồn hiển nhiên vật, nêu lên vật, tượng bày trước mắt hay xuất thời điểm  VD: Chân đèo Mã Phục 13  CĐĐB vị từ: CĐĐB vị từ có trung tâm cú pháp động từ, tính từ, cụm động từ, cụm tính từ Chúng mang ý nghĩa nêu tồn hành động trạng thái, tính chất, hay biểu thị cảm xúc, mệnh lệnh  VD: Xung phong! b Câu ghép: - Câu ghép câu có từ hai kết cấu chủ vị nồng cốt trở lên, kết cấu vế câu, nêu lên hay việc câu ghép có quan hệ nghĩa với nhau, quan hệ nghĩa thể quan hệ ngữ pháp - Căn vào có mặt hay vắng mặt từ ngữ làm phương tiện liên kết vế câu, ta chia câu ghép thành loại sau: Câu ghép không dùng từ ngữ liên kết vế câu câu ghép dùng từ ngữ liên kết vế câu  Câu ghép không dùng từ ngữ liên kết vế câu: - Kiểu câu ghép này, quan hệ vế câu không đánh dấu từ ngữ liên kết mà thể qua trật tự vế câu - Hai vế câu thường ngăn cách dấu phẩy (,) , dấu chấm phẩy (;) hay dấu hai chấm (:) - Căn vào mối quan hệ ý nghĩa vế câu, phân biệt số kiểu câu ghép không dùng từ ngữ liên kết vế câu sau:  Câu ghép quan hệ đối xứng: Kiểu câu thường có vế, vế có đối ứng với số lượng âm tiết, nghĩa từ loại từ vị trí  VD: Trống đánh xi, kèn thổi ngược  Câu ghép quan hệ liệt kê: Kiểu câu có số vế câu lớn hai, vế câu liệt kê chuỗi kiện, việc  VD: Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị  Câu ghép quan hệ thuyết minh, giải thích: Kiểu câu có vế câu thuyết minh giải thích cho vế cịn lại phương diện đó, nguyên nhân, cách thức  VD: Cảnh vật xung quanh tơi có thay đổi lớn: hôm học  Câu ghép dùng từ ngữ liên kết vế câu: - Các câu ghép loại này, vế câu nối với quan hệ từ, cặp quan hệ từ, cặp phụ từ cặp đại từ xưng hô - Phân loại câu ghép dùng từ ngữ liên kết vế câu: 14  Câu ghép dùng quan hệ từ làm phương tiện liên kết vế câu: Căn vào quan hệ ý nghĩa vế câu, chia câu ghép dùng quan hệ từ làm phương tiện liên kết vế câu thành kiểu sau:  Câu ghép Nguyên nhân, kết quả: Kiểu câu ghép dùng phương tiện liên kết vế câu quan hệ từ: vì, do, vì, vì, cho nên, cặp quan hệ từ: nên , nên ,tại nên  VD: Vì tên Dậu thân nhân hắn, nên chúng bắt phải nộp thay  Câu ghép Điều kiện, giả thiết – hệ quả: Kiểu câu ghép dùng phương tiện liên kết vế câu quan hệ từ: mà, giá mà, mà cặp quan hệ từ: , ,hễ mà  VD: Lão đẹp trai lắm, lão có mỏ vừa phải  Câu ghép Nhượng bộ, tương phản tăng tiến: Kiểu câu ghép dùng phương tiện liên kết vế câu quan hệ từ: tuy, mặc dầu, dẫu, cặp quan hệ từ: mà ,  VD: Tuy miệng nói vậy, lịng lão nghĩ khác  Câu ghép Mục đích, kiện: Kiểu câu dùng phương tiện liên kết vế câu quan hệ từ  VD: Để thi đạt điểm cao bạn phải học hành cách khoa học  Câu ghép quan hệ đồng thời hay liệt kê: Kiểu câu quan hệ từ đặt vế câu từ  VD: Cô giảng chi tiết bọn trẻ nắn nót viết  Câu ghép quan hệ nối tiếp: Kiểu câu quan hệ từ đặt vế câu từ  VD: Mây tan dần, mưa bắt đầu ngớt  Câu ghép quan hệ đối chiếu: Kiểu câu quan hệ từ đặt vế câu từ còn, mà,  VD: Đã lâu tơi khơng thăm cậu mà không đến nhà cậu  Câu ghép quan hệ lựa chọn: Kiểu câu quan hệ từ đặt vế câu là: hay là,  VD: Bạn đọc hay đọc ?  Câu ghép dùng cặp phụ từ hô ứng làm phương tiện liên kết câu: Kiểu câu ghép dùng cặp từ hô ứng: mà ,chưa ,càng ,vừa làm phương tiện diễn đạt quan hệ vế câu  VD: Nó nói tơi khơng muốn nghe  Câu ghép dùng cặp đại từ hô ứng làm phương tiện liên kết câu: Kiểu câu ghép dùng cặp từ hô ứng: người , ,bao giờ ,nào làm phương tiện liên kết vế câu  VD: Bao về,bấy anh hiểu việc Nội dung 3: Bài tập thực hành: 15 Bài tập bắt buộc: Cho văn sau: Cây gạo Hãy phân tích cấu tạo ngữ pháp câu có văn sau Mùa xuân, gạo gọi đến chim Từ xa nhìn lại, gạo sừng sững tháp đèn khổng lồ Hàng ngàn hoa hàng ngàn lửa hồng tươi Hàng ngàn búp nõn hàng ngàn ánh nến xanh Tất lóng lanh, lung linh nắng Chào mào, sáo sậu, sáo đen…đàn đàn lũ lũ bay bay về, lượn lên lượn xuống Chúng gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo tranh cãi nhau, ồn mà vui tưởng tượng Ngày hội mùa xuân đấy! Hết mùa hoa, chim chóc vãn Cây gạo chấm dứt chuỗi ngày tưng bừng ồn ã, lại trở với dáng vẻ xanh mát, trầm tư Cây đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho đò cập bến cho đứa thăm quê mẹ Theo Vũ Tú Nam (SGK TV3, Tập 2, trang 142) Bài làm - Mùa xuân , / gạo / Trạng ngữ thời gian - Từ xa nhìn lại, gọi đến chim Chủ ngữ Vị ngữ / gạo / sừng sững tháp đèn khổng lồ Trạng ngữ không gian Chủ ngữ Vị ngữ - Hàng ngàn hoa / hàng ngàn lửa hồng tươi Chủ ngữ Vị ngữ - Hàng ngàn búp nõn / hàng ngàn ánh nến xanh Chủ ngữ Vị ngữ - Tất / lóng lanh, lung linh nắng Chủ ngữ Vị ngữ - Chào mào, sáo sậu, sáo đen… / đàn đàn lũ lũ bay bay về, lượn lên lượn xuống Chủ ngữ Vị ngữ - Chúng / gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo tranh cãi nhau, ồn mà vui tưởng tượng Chủ ngữ Vị ngữ - Ngày hội mùa xuân đấy! ( câu thiếu vị cụm chủ-vị ) Trạng ngữ thời gian - Hết mùa hoa, Trạng ngữ thời gian / chim chóc / vãn Chủ ngữ Vị ngữ - Cây gạo / chấm dứt chuỗi ngày tưng bừng ồn ã, lại trở với dáng vẻ xanh mát, trầm tư Chủ ngữ - Cây Chủ ngữ Vị ngữ / đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho đò cập bến cho đứa thăm quê mẹ Vị ngữ 16 Bài tập tự chọn : Cho văn sau:Hồ Ba Bể Hãy phân loại câu theo cấu tạo ngữ pháp câu có văn sau Hồ Ba Bể nằm bốn bề vách đá, độ cao 1200 mét so với mực nước biển Chiều dài hồ buổi chèo thuyền độc mộc Hai bên hồ núi cao chia hồ thành ba phần liền nhau: Bể Lầm, Bể Lèng, Bể Lù Mỗi đá, gốc cây, loài thú, loài chim, loài thủy tộc nơi gắn với tích li kì, sắc nước, hương trời mang màu sắc huyền thoại Các cô gái ngồi bên khung cửi dệt thổ cẩm soi bóng xuống hồ Người Việt Bắc nói rằng: "Ai chưa biết hát đến Ba Bể biết hát Ai chưa biết làm thơ đến Ba Bể làm thơ." Ai chưa tin điều xin đến Ba Bể lần Theo DƯƠNG THUẤN (SGK TV4, Tập 1, trang 11) BÀI LÀM - Hồ Ba Bể nằm bốn bề vách đá, độ cao 1200 mét so với mực nước biển.→ Câu đơn - Chiều dài hồ buổi chèo thuyền độc mộc → Câu đơn - Hai bên hồ núi cao chia hồ thành ba phần liền nhau: Bể Lầm, Bể Lèng, Bể Lù → Câu ghép - Mỗi hịn đá, gốc cây, lồi thú, lồi chim, loài thủy tộc nơi gắn với tích li kì, sắc nước, hương trời mang màu sắc huyền thoại → Câu ghép - Các cô gái ngồi bên khung cửi dệt thổ cẩm soi bóng xuống hồ → Câu đơn - Người Việt Bắc nói rằng: "Ai chưa biết hát đến Ba Bể biết hát Ai chưa biết làm thơ đến Ba Bể làm thơ." → Câu ghép - Ai chưa tin điều xin đến Ba Bể lần → Câu đơn 17 PHẦN KẾT LUẬN Thông qua nội dung kiến thức góp phần to lớn q trình hình thành mảng kiến thức cácvấn đề câu tiếng Việt đại Chẳng hạn giúp ta hiểu rõ cách phân loại câu phân tích thành phần cấu tạo câu để sau nói viết dẽ dàng truyền đạt cách dễ hiểu đến cho người nghe đọc Nhờ có mơn Tiếng Việt khiến cho hiểu rõ kẽ ngơn ngữ bình dị đời sống ngày cách khoa học, xác Thơng qua nó, người đọc học vô thú vị, yêu yêu thứ tiếng nói, ngơn ngữ mang hồn dân tộc này: Tiếng tha thiết, nói thường nghe hát Kể điều ríu rít âm Như gió nước khơng thể nắm bắt Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy Một tiếng vườn rợp bóng cành vươn Nghe mát lịm đầu môi tiếng suối Tiếng heo may gợi nhớ đường Lưu Quang Vũ Bài tập lớn đến xin hết, lần cảm ơn thầy cô đọc qua ạ! 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê A (Chủ biên), Tiếng Việt (Tập 1, 2, 3), NXB Giáo Dục Lê A (Chủ biên), Tiếng Việt (tài liệu đào tạo GV tiểu học theo dự án phát triển GV tiểu học Bộ GD-ĐT), NXB Giáo Dục Bộ GD&ĐT, SGK hành Tiếng Việt 3,4,5, NXB Giáo Dục ... diện tiếng Việt nói chung Một nội dung trọng tâm cảm thấy thú vị chủ đề: Vấn đề câu tiếng Việt đại, tập lớn tơi xin phép trình xoay quanh vấn đề với nội dung sau:  Nội dung 1: Khái quát câu tiếng. .. b Câu nghi vấn:  Khái niệm câu nghi vấn: - Câu nghi vấn kiểu câu có chức biểu thị hồi nghi hay thắc mắc, cần giải đáp nội dung câu trả lời  Đặc điểm câu nghi vấn: - Khi nói: Lên giọng cuối câu. .. 2.2 Phân loại câu 2.2.1 Phân loại câu theo mục đích sử dụng a Câu trần thuật b Câu nghi vấn c Câu cảm thán d Câu cầu khiến 2.2.2 Phân loại câu theo cấu tạo ngữ pháp a Câu đơn b Câu ghép Nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: VẤN ĐỀ VỀ CÂU TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI,

Từ khóa liên quan