0

Chuyên đề 1 – Mệnh đề Tập Hợp Toán lớp 10 Có Lời Giải chi tiết

48 2 0
  • Chuyên đề 1 – Mệnh đề Tập Hợp Toán lớp 10 Có Lời Giải chi tiết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:39

TuhocOnline edu vn TuhocOnline.edu.vn � BÀI 01 MỆNH ĐỀ I – MỆNH ĐỀ Mỗi mệnh đề phải sai Mỗi mệnh đề vừa đúng, vừa sai II – PHỦ ĐỊNH CỦA MỘT MỆNH ĐỀ Kí hiệu mệnh phủ định mệnh đề ta có sai sai III – MỆNH ĐỀ KÉO THEO Mệnh đề “ Nếu ” gọi mệnh đề kéo theo, kí hiệu Mệnh đề cịn phát biểu “ kéo theo ” “ Từ suy ” Mệnh đề sai sai Như vậy, ta xét tính sai mệnh đề Khi đó, đúng, sai sai Các định lí, tốn học mệnh đề thường có dạng Khi ta nói giả thiết, kết luận định lí, điều kiện đủ để có điều kiện cần để có IV – MỆNH ĐỀ ĐẢO – HAI MỆNH ĐỀ TƯƠNG ĐƯƠNG Mệnh đề gọi mệnh đề đảo mệnh đề Mệnh đề đảo mệnh đề không thiết Nếu hai mệnh đề ta nói hai mệnh đề tương đương Khi ta có kí hiệu đọc tương đương điều kiện cần đủ để có V – KÍ HIỆU VÀ Ví dụ: Câu “Bình phương số thực lớn 0” mệnh đề Có thể viết mệnh đề sau hay Kí hiệu đọc “với mọi“ Ví dụ: Câu “Có số nguyên nhỏ 0“ mệnh đề Có thể viết mệnh đề sau Kí hiệu đọc “có một“ (tồn một) hay “có một“ (tồn một) CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Vấn đề NHẬN BIẾT MỆNH ĐỀ Câu Trong câu sau, câu mệnh đề? A Buồn ngủ quá! TuhocOnline.edu.vn B Hình thoi có hai đường chéo vng góc với C số phương D Băng Cốc thủ đô Mianma Câu Trong câu sau, có câu khơng phải mệnh đề? a) Huế thành phố Việt Nam b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế c) Hãy trả lời câu hỏi này! d) e) f) Bạn có rỗi tối không? g) A B C D Câu Trong câu sau, có câu mệnh đề? a) Hãy nhanh lên! b) Hà Nội thủ đô Việt Nam c) d) Năm năm nhuận A B C D Câu Trong câu sau, có câu mệnh đề? a) Cố lên, đói rồi! b) Số 15 số nguyên tố c) Tổng góc tam giác d) số nguyên dương A B C D Câu Trong câu sau, câu mệnh đề? A Đi ngủ đi! B Trung Quốc nước đông dân giới C Bạn học trường nào? D Không làm việc riêng học Vấn đề XÉT TÍNH ĐÚNG SAI CỦA MỆNH ĐỀ Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề đúng? A Tổng hai số tự nhiên số chẵn hai số số chẵn B Tích hai số tự nhiên số chẵn hai số số chẵn C Tổng hai số tự nhiên số lẻ hai số số lẻ D Tích hai số tự nhiên số lẻ hai số số lẻ Câu Trong câu sau, câu mệnh đề đúng? A Nếu B Nếu chia hết cho chia hết cho C Nếu em chăm em thành cơng D Nếu tam giác có góc tam giác Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề sai? TuhocOnline.edu.vn A B C D Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề sai? A Hai tam giác chúng đồng dạng có góc B Một tứ giác hình chữ nhật chúng có góc vng C Một tam giác vng có góc tổng hai góc cịn lại D Một tam giác chúng có hai đường trung tuyến có góc Câu 10 Trong mệnh đề sau, mệnh đề có mệnh đề đảo đúng? A Nếu số nguyên có chữ số tận số nguyên chia hết cho B Nếu tứ giác có hai đường chéo cắt trung điểm đường tứ giác hình bình hành C Nếu tứ giác hình chữ nhật tứ giác có hai đường chéo D Nếu tứ giác hình thoi tứ giác có hai đường chéo vng góc với Câu 11 Trong mệnh đề sau, mệnh đề có mệnh đề đảo đúng? A Nếu số ngun có tổng chữ số số tự nhiên chia hết cho B Nếu C Nếu thì D Nếu Câu 12 Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề sai? A tam giác Tam giác cân B tam giác Tam giác cân có góc C tam giác tam giác có ba cạnh D tam giác Tam giác có hai góc Vấn đề PHỦ ĐỊNH CỦA MỘT MỆNH ĐỀ Câu 13 Mệnh đề sau phủ định mệnh đề “Mọi động vật di chuyển”? A Mọi động vật không di chuyển B Mọi động vật đứng n C Có động vật khơng di chuyển D Có động vật di chuyển Câu 14 Phủ định mệnh đề “Có số vơ tỷ số thập phân vơ hạn tuần hồn” mệnh đề sau đây? A Mọi số vô tỷ số thập phân vơ hạn tuần hồn B Có số vô tỷ số thập phân vô hạn khơng tuần hồn C Mọi số vơ tỷ số thập phân vơ hạn khơng tuần hồn D Mọi số vô tỷ số thập phân tuần hoàn Câu 15 Lập mệnh đề phủ định mệnh đề: “ Số chia hết cho 3” A Số chia hết cho B Số không chia hết cho TuhocOnline.edu.vn C Số không chia hết cho D Số không chia hết cho chia hết cho Câu 16 Viết mệnh đề phủ định biết bơi” mệnh đề : “Tất học sinh khối A : “Tất học sinh khối trường em biết bơi” B : “Tất học sinh khối trường em có bạn khơng biết bơi” C : “Trong học sinh khối trường em có bạn biết bơi” D : “Tất học sinh khối trường em bơi” Vấn đề KÍ HIỆU Câu 17 Kí hiệu tập hợp cầu thủ VÀ đội tuyển bóng rổ, biến “ cao ” Mệnh đề khẳng định rằng: A Mọi cầu thủ đội tuyển bóng rổ cao B Trong số cầu thủ đội tuyển bóng rổ có số cầu thủ cao C Bất cao cầu thủ đội tuyển bóng rổ D Có số người cao cầu thủ đội tuyển bóng rổ Câu 18 Mệnh đề khẳng định rằng: A Bình phương số thực B Có số thực mà bình phương C Chỉ có số thực mà bình phương D Nếu số thực Câu 19 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A Khơng có số chẵn số nguyên tố B C chia hết cho D Phương trình có nghiệm hữu tỷ Câu 20 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề sai? A B chia hết cho C Tồn số nguyên tố chia hết cho D chia hết cho Câu 21 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề sai? A B C D Câu 22 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A Với số thực , trường em mệnh đề chứa TuhocOnline.edu.vn B Với số thực , C Với số thực , D Với số thực , Câu 23 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A C Câu 24 Cho B D số thực, mệnh đề sau đúng? A B C D Câu 25 Mệnh đề sau đúng? A bội số B C số nguyên tố D Câu 26 Mệnh đề A B Phủ định mệnh đề là: C D Câu 27 Mệnh đề phủ định mệnh đề A Tồn cho B Tồn cho C Tồn cho D Tồn cho với Câu 28 Mệnh đề phủ định mệnh đề số nguyên tố là: A hợp số B C hợp số D Câu 29 Phủ định mệnh đề A C Câu 30 Cho mệnh đề A C là: hợp số số thực là: B D B D Mệnh đề phủ định mệnh đề LỜI GIẢI CHI TIẾT là: TuhocOnline.edu.vn Vấn đề NHẬN BIẾT MỆNH ĐỀ Câu Trong câu sau, câu mệnh đề? A Buồn ngủ quá! B Hình thoi có hai đường chéo vng góc với C số phương D Băng Cốc thủ Mianma Lời giải Câu cảm thán mệnh đề Chọn A Câu Trong câu sau, có câu khơng phải mệnh đề? a) Huế thành phố Việt Nam b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế c) Hãy trả lời câu hỏi này! d) e) f) Bạn có rỗi tối không? g) A B C D Lời giải Các câu c), f) mệnh đề khơng phải câu khẳng định Chọn B Câu Trong câu sau, có câu mệnh đề? a) Hãy nhanh lên! b) Hà Nội thủ đô Việt Nam c) d) Năm năm nhuận A B C D Lời giải Câu a) câu cảm thán mệnh đề Chọn B Câu Trong câu sau, có câu mệnh đề? a) Cố lên, đói rồi! b) Số 15 số nguyên tố c) Tổng góc tam giác d) số nguyên dương A B C D Lời giải Câu a) không mệnh đề Chọn A Câu Trong câu sau, câu mệnh đề? A Đi ngủ đi! B Trung Quốc nước đông dân giới C Bạn học trường nào? D Không làm việc riêng học Lời giải Chọn B Vấn đề XÉT TÍNH ĐÚNG SAI CỦA MỆNH ĐỀ TuhocOnline.edu.vn Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề đúng? A Tổng hai số tự nhiên số chẵn hai số số chẵn B Tích hai số tự nhiên số chẵn hai số số chẵn C Tổng hai số tự nhiên số lẻ hai số số lẻ D Tích hai số tự nhiên số lẻ hai số số lẻ Lời giải Chọn D A mệnh đề sai: Ví dụ: số chẵn số lẻ B mệnh đề sai: Ví dụ: số chẵn số lẻ C mệnh đề sai: Ví dụ: số chẵn số lẻ Câu Trong câu sau, câu mệnh đề đúng? A Nếu B Nếu chia hết cho chia hết cho C Nếu em chăm em thành cơng D Nếu tam giác có góc tam giác Lời giải Mệnh đề A mệnh đề sai Mệnh đề B mệnh đề Vì Chọn B Câu C chưa mệnh đề chưa khẳng định tính đúng, sai Mệnh đề D mệnh đề sai chưa đủ điều kiện để khẳng định tam giác Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề sai? A B C D Lời giải Xét đáp án A Ta có: Suy A sai Chọn A Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề sai? A Hai tam giác chúng đồng dạng có góc B Một tứ giác hình chữ nhật chúng có góc vuông C Một tam giác vuông có góc tổng hai góc cịn lại D Một tam giác chúng có hai đường trung tuyến có góc Lời giải Đáp án A sai hai tam giác đồng dạng góc tương ứng Hai tam giác đồng dạng chúng có cặp cạnh tương ứng Chọn A Câu 10 Trong mệnh đề sau, mệnh đề có mệnh đề đảo đúng? A Nếu số nguyên có chữ số tận số ngun chia hết cho B Nếu tứ giác có hai đường chéo cắt trung điểm đường tứ giác hình bình hành C Nếu tứ giác hình chữ nhật tứ giác có hai đường chéo D Nếu tứ giác hình thoi tứ giác có hai đường chéo vng góc với Lời giải Xét mệnh đề đảo đáp án A: “Nếu số ngun chia hết cho số ngun có chữ số tận ” Mệnh đề sai số nguyên có chữ số tận TuhocOnline.edu.vn Xét mệnh đề đảo đáp án B: “Nếu tứ giác hình bình hành tứ giác đường chéo cắt trung điểm đường” Mệnh đề Chọn B Câu 11 Trong mệnh đề sau, mệnh đề có mệnh đề đảo đúng? A Nếu số nguyên có tổng chữ số số tự nhiên chia hết cho B Nếu C Nếu có hai thì D Nếu Lời giải Xét mệnh đề đảo đáp án A: “Nếu số tự nhiên chia hết cho số ngun có tổng chữ số ” Mệnh đề sai tổng chữ số phải chia hết cho chia hết cho Xét mệnh đề đảo đáp án B: “Nếu ” sai Xét mệnh đề đảo đáp án C: “Nếu ” sai với Chọn D Câu 12 Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề sai? A tam giác Tam giác cân B tam giác Tam giác cân có góc C tam giác tam giác có ba cạnh D tam giác Tam giác có hai góc Lời giải Chọn A Mệnh đề kéo théo tam giác Tam giác cân mệnh đề đúng, mệnh đề đảo Tam giác cân tam giác mệnh đề sai Do đó, mệnh đề tam giác Tam giác cân mệnh đề tương đương Vấn đề PHỦ ĐỊNH CỦA MỘT MỆNH ĐỀ Câu 13 Mệnh đề sau phủ định mệnh đề “Mọi động vật di chuyển”? A Mọi động vật không di chuyển B Mọi động vật đứng n C Có động vật khơng di chuyển D Có động vật di chuyển Lời giải Phủ định mệnh đề mệnh đề Do đó, phủ định mệnh đề “Mọi động vật di chuyển” mệnh đề “Có động vật không di chuyển” Chọn C Câu 14 Phủ định mệnh đề “Có số vơ tỷ số thập phân vơ hạn tuần hồn” mệnh đề sau đây? A Mọi số vô tỷ số thập phân vơ hạn tuần hồn B Có số vơ tỷ số thập phân vơ hạn khơng tuần hồn C Mọi số vô tỷ số thập phân vô hạn không tuần hồn D Mọi số vơ tỷ số thập phân tuần hoàn TuhocOnline.edu.vn Lời giải Phủ định mệnh đề mệnh đề Do đó, phủ định mệnh đề “Có số vơ tỷ số thập phân vơ hạn tuần hồn” mệnh đề “Mọi số vô tỷ số thập phân vơ hạn khơng tuần hồn” Chọn C Câu 15 Lập mệnh đề phủ định mệnh đề: “ Số chia hết cho 3” A Số chia hết cho B Số không chia hết cho C Số không chia hết cho D Số không chia hết cho chia hết cho Lời giải Phủ định mệnh đề “ Số chia hết cho 3” mệnh đề: “Số không chia hết cho 3” Chọn C Câu 16 Viết mệnh đề phủ định biết bơi” mệnh đề : “Tất học sinh khối A : “Tất học sinh khối trường em biết bơi” B : “Tất học sinh khối trường em có bạn khơng biết bơi” C : “Trong học sinh khối trường em có bạn biết bơi” D : “Tất học sinh khối Lời giải Chọn D trường em bơi” Vấn đề KÍ HIỆU Câu 17 Kí hiệu trường em tập hợp cầu thủ VÀ đội tuyển bóng rổ, mệnh đề chứa biến “ cao ” Mệnh đề khẳng định rằng: A Mọi cầu thủ đội tuyển bóng rổ cao B Trong số cầu thủ đội tuyển bóng rổ có số cầu thủ cao C Bất cao cầu thủ đội tuyển bóng rổ D Có số người cao cầu thủ đội tuyển bóng rổ Lời giải Mệnh đề “ , cao ” khẳng định: “Mọi cầu thủ đội tuyển bóng rổ cao ” Chọn A Câu 18 Mệnh đề khẳng định rằng: A Bình phương số thực B Có số thực mà bình phương C Chỉ có số thực mà bình phương D Nếu số thực Lời giải Chọn B Câu 19 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A Không có số chẵn số nguyên tố B C D Phương trình chia hết cho có nghiệm hữu tỷ TuhocOnline.edu.vn Lời giải Chọn C Với Câu 20 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề sai? A B chia hết cho C Tồn số nguyên tố chia hết cho D Lời giải Chọn D Với , ta có: chia hết cho • Khi khơng chia hết cho • Khi khơng chia hết cho • Khi khơng chia hết cho • Khi khơng chia hết cho không chia hết cho Câu 21 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề sai? A B C D Lời giải Với Chọn C Câu 22 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A Với số thực , B Với số thực , C Với số thực , D Với số thực , Lời giải Chọn A B sai C sai D sai Câu 23 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A B C Lời giải Với Câu 24 Cho D Chọn A số thực, mệnh đề sau đúng? A C Lời giải Đáp án A B D Chọn A TuhocOnline.edu.vn • Đáp án B Ta có • Đáp án C Ta có • Đáp án D Ta có Chọn C Câu 16 Cho Khẳng định sau sai? A B C Lời giải Xét đáp án: D • Đáp án A Ta có • Đáp án B Ta có • Đáp án C Ta có • Đáp án D Ta có Chọn D Câu 17 Mệnh đề sau sai? A B C D Lời giải Chọn C Ta có Câu 18 Cho tập Phần bù A tập tập sau? B C D Lời giải Ta có Chọn D Câu 19 Cho Tìm A B C D Lời giải Ta có Chọn A Câu 20 Cho tập hợp A Lời giải Ta có: B C Tập D Chọn C là: TuhocOnline.edu.vn Câu 21 Cho hai tập hợp A B Lời giải Điều kiện: Để C Tìm D Câu 22 Cho số thực A B (do , C Chọn C , tức Chọn D Câu 24 Cho hai tập hợp A B Lời giải Điều kiện: Để Đối chiếu điều kiện, ta C , tức Chọn C Câu 25 Cho tập hợp B , C Tìm để D Tìm D để Tìm C Lời giải Ta có D Chọn B � BÀI 05 SỐ GẦN ĐÚNG – SAI SỐ I – SỐ GẦN ĐÚNG để D Câu 23 Cho hai tập hợp A B Lời giải Điều kiện: Để Đối chiếu điều kiện, ta Suy Tìm giao khác rỗng ) A Chọn C hai tập hợp Lời giải Để hai tập hợp để để TuhocOnline.edu.vn Ví dụ Khi tính diện tích hình trịn bán kính theo cơng thức Nam lấy giá trị gần kết Minh lấy giá trị gần kết Vì số thập phân vơ hạn khơng tuần hồn, nên ta viết gần kết phép tính số thập phân hữu hạn II – QUY TRÒN SỐ GẦN ĐÚNG Ơn tập quy tắc làm trịn số Trong sách giáo khoa Toán tập ta biết quy tắc làm trịn đến hàng (gọi hàng quy tròn) sau Nếu chữ số sau hàng quy trịn nhỏ ta thay chữ số bên phải chữ số Nếu chữ số sau hàng quy tròn lớn ta làm trên, cộng thêm đơn vị vào chữ số hàng quy tròn Chẳng hạn Số quy trịn đến hàng nghìn là Số quy tròn đến hàng trăm là Cách viết số quy tròn số gần vào độ xác cho trước Ví dụ Cho số gần có độ xác Hãy viết số quy trịn số Giải Vì độ xác đến hàng trăm làm trịn Vậy số quy trịn Ví dụ Hãy viết số quy tròn số gần nên ta quy trịn đến hàng nghìn theo quy tắc biết Giải Vì độ xác đến hàng phần nghìn (độ xác hàng trăm theo quy tắc làm tròn Vậy số quy tròn ) nên ta quy tròn số đến CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Cho số gần với độ xác Hãy viết số quy tròn số A B C D Câu Cho giá trị gần với độ xác Hãy viết số quy trịn số A B C D Câu Sử dụng máy tính bỏ túi, viết giá trị gần xác đến hàng phần nghìn A 1,7320 B 1,732 C 1,733 D 1,731 TuhocOnline.edu.vn Câu Sử dụng máy tính bỏ túi, viết giá trị gần xác đến hàng phần nghìn A 9,873 B 9,870 C 9,872 D 9,871 Câu Hãy viết số quy tròn số gần biết A 17700 B 17800 C 17500 D 17600 Câu Hãy viết số quy tròn số gần biết A 15,3 B 15,31 C 15,32 D 15,4 Câu Đo độ cao Hãy viết số quy tròn số gần 347,13 A 345.B 347.C 348.D 346 Câu Cho tam giác có độ dài ba cạnh: Tính chu vi tam giác cho A B C D Câu Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng chiều dài Tính chu vi miếng đất cho A B C D Câu 10 Một ruộng hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng Tính diện tích ruộng cho A B C D CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Cho số gần với độ xác Hãy viết số quy tròn số A B C D Lời giải Độ xác (hàng trăm), nên ta làm trịn số đến hàng nghìn, kết Chọn B Câu Cho giá trị gần với độ xác Hãy viết số quy tròn số A B C D Lời giải Độ xác làm trịn số xác đến hàng (9 chữ số thập phân), kết Chọn A Câu Sử dụng máy tính bỏ túi, viết giá trị gần xác đến hàng phần nghìn A 1,7320 B 1,732 C 1,733 D 1,731 TuhocOnline.edu.vn Lời giải làm tròn đến hàng phần nghìn ta kết quả: Chọn B Câu Sử dụng máy tính bỏ túi, viết giá trị gần xác đến hàng phần nghìn A 9,873 B 9,870 C 9,872 D 9,871 Lời giải làm trịn đến hàng phần nghìn ta kết quả: Chọn B Câu Hãy viết số quy tròn số gần biết A 17700 B 17800 C 17500 D 17600 Lời giải (hàng chục) làm tròn số đến hàng trăm, kết là: Chọn A Câu Hãy viết số quy tròn số gần biết A 15,3 B 15,31 C 15,32 D 15,4 Lời giải làm tròn số xác đến hàng (hàng phần trăm), kết là: Chọn C Câu Đo độ cao Hãy viết số quy tròn số gần 347,13 A 345.B 347.C 348.D 346 Lời giải làm tròn số đến hàng (hàng đơn vị), kết Chọn B Câu Cho tam giác có độ dài ba cạnh: Tính chu vi tam giác cho A B C D Lời giải Chu vi tam giác Chọn C Câu Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng Tính chu vi miếng đất cho A B C D chiều dài Lời giải Chu vi miếng đất Chọn B Câu 10 Một ruộng hình chữ nhật có chiều dài Tính diện tích ruộng cho A B C D Lời giải Diện tích ruộng Chọn D chiều rộng TuhocOnline.edu.vn ĐỀ ÔN TẬP SỐ (Chương I TẬP HỢP – MỆNH ĐỀ) I Phần trắc nghiệm Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề ? A Nếu a b a b B Nếu a chia hết cho a chia hết cho C Nếu em chăm em thành cơng D Nếu tam giác có góc 60 tam giác 2 Câu Trong câu sau, có câu mệnh đề : a) Huế thành phố Việt Nam b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế c) Hãy trả lời câu hỏi ! d) + 19 = 24 e) + 81 = 25 f) Bạn có rỗi tối khơng ? g) x + = 11 A.1 B C.3 D.4 Câu Câu câu sau mệnh đề? A B C D Câu Cách phát biểu sau dùng để phát biểu mệnh đề: A Nếu A B B A kéo theo B C A điều kiện đủ để có B D A điều kiện cần để có B Câu X = A X = B X = C X = D X = Câu Hãy liệt kê phần tử tập hợp X = A X = Câu Cho A.4 B B X = C X = D X = Tập A có tập có phần tử? C.7 D Câu Cách viết sau đúng: A B Câu Cho A Câu 10 Cho hai tập hợp A C D ; Tập sau tập B C B {1;3;6;9} ? D .Tập hợp A\ B tập sau đây? C {6;9} D ∅ Câu 11 Cho A = {0; 1; 2; 3; 4}, B = {2; 3; 4; 5; 6} Tập hợp (A \ B) ∪ (B \ A) TuhocOnline.edu.vn A {0; 1; 5; 6} B {1; 2} C {2; 3; 4} D {5; 6} Câu 12 Cho A=(–∞;–2]; B=[3;+∞) C=(0;4) Khi tập (A B) C là: A [3;4] B (–∞;–2] (3;+∞) C [3;4) D (–∞;–2) [3;+∞) Câu 13 Cho A Khi B C Câu 14 Cho tập hợp A HD: , là: D Tìm m để tập A B C B khoảng D * * * * Câu 15 Cho tập hợp A , B Tìm m để tập A C B tập rỗng D HD: * * * * Câu 16 Cho A ; B Tìm m để C D Cách 1: Vậy: Cách 2: Câu 17 Mỗi học sinh lớp 10A biết chơi đá cầu cầu lơng, biết có 25 em biết chơi đá cầu , 30 em biết chơi cầu lông , 15 em biết chơi hai Hỏi lớp 10A có học 1 sinh? TuhocOnline.edu.vn A.10 B.40 C.15 D.45 Lời giải: Câu 18 Trong Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, trường kết số thí sinh đạt danh hiệu xuất sắc sau: Về mơn Tốn: 45 thí sinh; Về mơn Vật lý: 36 thí sinh; Về mơn Văn: 43 thí sinh; Về mơn Tốn mơn Vật lý: 72 thí sinh; Về mơn Tốn mơn Văn: 74 thí sinh; Về mơn Vật lý mơn Văn: 65 thí sinh; Về mơn: thí sinh Vậy có học sinh nhận danh hiệu xuất sắc về: Hai môn? A B 18 C.22 D Lời giải: +) +) Số học sinh nhận danh hiệu xuất sắc về: Hai mơn Câu 19 Một hình chữ nhật có diện tích S = 180,57 cm là: A.5 B C.3 D Câu 20 Cách viết chuẩn số A B +) Vì 0,06 cm Số chữ số S 2 là: C D nên chữ số hàng phần trăm +) Cách viết chuẩn là: Chú ý: - Nếu số gần số thập phân khơng ngun dạng chuẩn dạng mà chữ số chữ số chắC - Nếu số gần số ngun dạng chuẩn hàng thấp có chữ số chắC Câu 21 Cách viết chuẩn số A B , A số nguyên, là: C D TuhocOnline.edu.vn +) Vì nên chữ số hàng triệu +) Cách viết chuẩn là: Câu 22 Ký hiệu khoa học số – 0,000567 là: A – 567 10 B – 56,7 10 10 HD: –6 C – 5,67 10 –5 –4 D – 0, 567 –3 Chú ý: Mọi số thập phân khác viết dạng (Quy ước ) dạng gọi kí hiệu khoa học số Câu 23 Ký hiệu khoa học số A là: B C Câu 24 Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được: trị gần xác đến hàng phần trăm là: A 2,80B 2,81C 2,82D 2,83 Câu 25 Số có chữ số A B C D HD: +) Vì +) Số quy tròn là: nên hàng quy tròn hàng chục ngàn Câu 26 Tìm số quy trịn A B C D HD: +) Vì nên hàng quy trịn hàng phần trăm +) Số quy tròn là: Câu 27 Số A HD: B C có chữ số D +) Vì nên hàng quy tròn hàng phần trăm +) Các chữ số 9,8,1,4 Câu 28 Số có chữ số A B C D D Giá TuhocOnline.edu.vn HD: +) Vì +) Các chữ số 9, 1, 5, II Phần tự luận nên hàng quy tròn hàng chục ngàn Câu Chứng minh : Nếu HD : Giả sử Câu Chứng minh phản chứng: Nếu nhốt 20 bồ câu vào chuồng có chuồng chứa nhiều hai HD : Giả sử tất chuồng chứa không chuồng chứa không 18 (Mâu thuẫn với giả thiết nhốt 20 bồ câu) đpcm Câu Cho b + d = 2aC Chứng minh phản chứng có hai phương trình sau có nghiệm: HD: Giả sử phương trình vơ nghiệm (vơ lí)=> đpcm Câu Cho không thuộc Chứng minh rằng: số a,b,c HD: Giả sử Vậy: Theo phương pháp phản chứng ta điều phải chứng minh ĐỀ ÔN TẬP SỐ (Chương I TẬP HỢP – MỆNH ĐỀ) I Phần trắc nghiệm Câu Phủ định mệnh đề A “∃x ∈ R, 5x – 3x ≠ 1” C Câu Cho mệnh đề P(x) = : B “∀x ∈ R, 5x – 3x = 1” D “∃x ∈ R, 5x – 3x ≥ 1” Mệnh đề phủ định mệnh đề P(x) : TuhocOnline.edu.vn A B C D Câu Số phần tử tập hợp A = A.1 B C.3 D Câu Cho tập X = Tập X có tập hợp con? A.3 B C.8 D Câu Tập X có tập hợp con, biết X có phần tử ? A.2 B C.6 D Câu Tập hợp A = {1,2,3,4,5,6 } có tập hợp gồm phần tử: A.30 B 15 C.10 D Câu Số tập phần tử M={1;2;3;4;5;6} là: A.15 B 16 C.18 D 22: Câu Trong tập hợp sau đây, tập hợp có tập hợp con: A B {1 } C D Câu Trong tập hợp sau đây, tập hợp có tập hợp con? A {x, y} B {x} C {∅ , x} D {∅ , x, y} Câu 10 Cho A={0;1;2;3;4}; B={2;3;4;5;6} Tập hợp A\B bằng: A {0}.B {0;1} C {1;2} D {1;5} Câu 11 Cho A={0;1;2;3;4}; B={2;3;4;5;6} Tập hợp B\A bằng: A {5 } B {0;1} C {2;3;4} D {5;6} Câu 12 Cho A= {1;5}; B= {1;3;5} Chọn kết kết sau A A∩B = {1} B A∩B = {1;3} C A∩B = {1;3;5} D A∩B = {1;3;5} Câu 13 Cho tập hợp C A = C B = R A B Câu 14 Cho tập hợp A B HD: Tập C (A R C R D , C Tìm m để tập D * * * * Câu 15 Cho tập hợp , Tìm m để tập B) là: TuhocOnline.edu.vn A B C D HD: * * * * Câu 16 Cho tổng A ; B Tìm C để Tính D HD: Câu 17 Một nhóm học sinh giỏi mơn : Anh , Tốn , Văn Có 18 em giỏi Văn , 10 em giỏi Anh , 12 em giỏi Toán , em giỏi Văn Toán , em giỏi Toán Anh , em giỏi Văn Anh , em giỏi ba mơn Hỏi nhóm có em ? A.20 B.25 C.30 D.15 Lời giải: Ký hiệu A tập hợp học sinh giỏi Anh, T tập hợp học sinh giỏi toán, V tập hợp học sinh giỏi Văn Theo giả thiết ta có: , , +) Vậy nhóm có 30 em Câu 18 Có 45 học sinh giỏi, em giỏi mơn Có 22 em giỏi Văn, 25 em giỏi Tốn, 20 em giỏi Anh Có em giỏi hai mơn Văn, Tốn; Có em giỏi hai mơn Tốn, Anh; TuhocOnline.edu.vn Có em giỏi hai mơn Anh, Văn Hỏi: Có em giỏi ba mơn Văn, Toán, Anh? A 19 B C.14 D.15 Lời giải: Theo giả thiết ta có: , Câu 19 Cho số gần a = 315496732 A.5 B C.3 D HD: 500
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 1 – Mệnh đề Tập Hợp Toán lớp 10 Có Lời Giải chi tiết,