0

PHIẾU ÔN TẬP Môn Toán Lớp 1 NGHỈ DỊCH COVID

11 11 0
  • PHIẾU ÔN TẬP Môn Toán Lớp 1 NGHỈ DỊCH COVID

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:06

TuhocOnline edu vn PHIẾU ÔN TẬP NGHỈ DỊCH COVID Chuyên đề 1 SO SÁNH Bài 1 Viết dấu , = vào chỗ chấm 1 2 3 1 3 4 3 3 5 2 5 2 5 4 2 3 1 5 2 5 4 1 4 4 4 3 5 5 2 3 3 5 1 4 3 1 Bài 2 Viết dấu , = vào chỗ chấm 3 2 5 6 2 0 7 4 0 1 8 5 8 8 8 7 7 9 0 2 9 9 6 8 6 5 2 6 9 5 9 8 9 9 7 7 7 10 10 8 10 6 Bài 3 Điền số thích hợp vào chỗ chấm 3 < < 5 6 < < 8 6 > > 4 10 > > 8 8 > > 6 5 < < 7 4 < < 6 1 < < 3 3 > > 1 0 < < 2 9 > > 7 8 < < 10 6 > > 4 2 < < 4 5 > > 3 Bài 4 * Số ? 7 < > 8 1 > 4 < 6 > 8 < 7 > 9[.] TuhocOnline.edu.vn PHIẾU ÔN TẬP NGHỈ DỊCH COVID Chuyên đề 1: SO SÁNH Bài 1: Viết dấu , = vào chỗ chấm … … … … 5… … … … 4 … … 3 Bài Viết dấu , = vào chỗ chấm 8 7 9 6 9 9 7 10 10 10 Bài Điền số thích hợp vào chỗ chấm 3 < < < < > > Bài * Số ? < < 8>…>6 17 24 51 < … < 10 5>…>3 < > > < > < > > > = < < TuhocOnline.edu.vn < < > Bài 5: Viết dấu , = vào chỗ chấm 10 ….12 13 … 16 13 … 16 … 12 15 15 … 19 … 13 15 12 … … 11 14 14 14 … 13 15 … 12 18 11 11 Bài Điền số thích hợp vào chỗ chấm 13 < … < 15 20 > … > 18 14 < < 16 10 < < 12 16 > > 14 16 < < 18 18 > … > 16 11 < … … > 17 12 < … < 14 16 > … > 14 15 < … < 17 13 > … > 11 18 < … < 15 15 > … > 13 Bài : > < = 16 18 19 18 14 17 20 .10 16 15 20 15 13 15 10 15 .18 14 13 11 14 10 15 13 14 12 12 12 10 .12 18 12 11 .10 Bài * Số ? 17 < > 18 11 > 14 < > 18 < 17 > 19 > 15 > 18 = < 13 < 18 Bài < , > , = ? + 4 + 1 + TuhocOnline.edu.vn + + + + + + + + Bài 10 > , =, < ? 10 - + + - + - 10 + + + + 10 - 10 – Bài 11 > , < , = ? 2+8 8-5 10 10 - 7+1 5+4 9-2 4+5 8+1 Bài 12 Điền dấu >, < , = thích hợp vào trống 12 + 4+3 10 + 0 + 10 15 + 15 - 9-5 12 8- 8- 13 + 6-4 TuhocOnline.edu.vn Chuyên đề : Viết dãy số, Sắp xếp số : Bài Số ? 10 12 20 18 19 12 Bài Viết số: , , , , , - Theo thứ tự từ bé đến lớn : - Theo thứ tự từ lớn đến bé : Bài Xếp số sau : 1, 5, 9, 6, 3, - Theo thứ tự từ bé đến lớn : ……………… - Theo thứ tự từ lớn đến bé : ……………… Bài Viết số: 16, 18, 13, 11, 10, 15 - Theo thứ tự từ bé đến lớn: - Theo thứ tự từ lớn đến bé: Bài Viết số 13, 7, 11, 10, 18, - Theo thứ tự từ bé đến lớn: - Theo thứ tự từ lớn đến bé: Bài Viết số: 12, 19, 11, 17, 10, 14 - Theo thứ tự từ bé đến lớn: - Theo thứ tự từ lớn đến bé: TuhocOnline.edu.vn Bài Viết số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thứ tự: Từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………… Từ lớn đến bé: …………………………………………………… Chuyên đề : Tìm số lớn , bé Bài a Khoanh tròn vào số lớn : 10 ; b Khoanh tròn vào số bé : 13 ; ; 12 ; 14 ; 19 ; ; 15 16 ; 20 Bài a Khoanh tròn vào số lớn : 15 ; 20 ; 11 ; b Khoanh tròn vào số bé : 10 c Khoanh tròn vào số lớn : d Khoanh tròn vào số bé : 13 Chuyên đề : ; 16 19 ; ; ; ; 18 ; 14 ; 14 19 19 ; ; 10 ; ; ; 12 12 16 ; 20 TuhocOnline.edu.vn Chuyên đề : Các phép tính Bài Tính + - + - + Bài Tính + + - + + 10 Bài Tính + + + - 10 + 5 Bài Tính - = + = + + = + = - = + + = + = + = + + = TuhocOnline.edu.vn Bài Tính: + - = - + = - + = + - = - + = + - = + - = + - = - + = - + = - + = + + = + + = + - = - + = + - = 10 - + = 10 - + = - = + - = .+ - = + - = + - = - + = + Bài Số? Bài Số? + = - = - = + = + = + = Bài 8: Số? 18 = + 19 = 17 + 17 = 14 + 15 = + 13 19 = + 15 = 11 + Bài Điền số ? = 17 + 18 = 13 + 19 = + 10 = + TuhocOnline.edu.vn 10 - = + = + Bài 10 Đặt tính tính 9-6 10 + 8-5 6+4 10 - 5+5 5+4 10 - 7+3 9-3 Bài 11 Đặt tính tính 17 + 10 + 18 + 16 + 12 + 12 + 14 + 13 + 13 + Bài 12 Viết số từ 10 đến 20 vào tia số 16 + 10 Bài 13: viết số Số 15 gồm … chục … đơn vị Số gồm chục đơn vị Số 12 gồm … chục … đơn vị Số gồm chục đơn vị Số 14 gồm … chục … đơn vị Số gồm chục đơn vị Số 11 gồm … chục … đơn vị Số gồm chục đơn vị TuhocOnline.edu.vn Số gồm chục đơn vị Số 18 gồm … chục … đơn vị Số gồm chục đơn vị Số 20 gồm .chục .đơn vị Số 19 gồm .chục .đơn vị Số 13 gồm chục .đơn vị Số 16 gồm chục đơn vị Số gồm chục đơn vị Số gồm chục đơn vị Số gồm chục đơn vị Bài 14: đọc số Đọc số Viết số 11 : .mười mộtd Mười bảy 12 : Mười hai 13 : Mười chín 14 : Mười lăm 15 : Mười ba 16 : Mười bốn 17 : Mười sáu 18 : Mười tám 19 : Mười TuhocOnline.edu.vn Chuyên đề : Giai tốn có lời văn Bài Viết phép tính thích hợp Có : Mua thêm : Có tất : ? Bài Viết phép tính thích hợp a) Có thêm : 12 kẹo : kẹo Có tất : kẹo? b) Có Bán : lợn : lợn Còn lại : lợn? Bài Viết phép tính thích hợp Có Cho : cam : cam Tất có : cam ? Bài : Bóng xanh: 10 quả…………… bóng đỏ: quả…………… Tất cả: ……quả…………… Bài Giải tốn theo tóm tắt sau: Có Đã ăn : 10 kẹo : kẹo Còn lại : kẹo ? TuhocOnline.edu.vn Tóm tắt Có: 15 hoa Trồng thêm: Có tất cả: ……cây hoa Bài : Có: 10 kẹo Rơi : kẹo Còn lại … kẹo ? Bài Thùng thứ nhất: 20 gói bánh Thùng thứ hai: 10 gói bánh Cả hai thúng có tất … gói bánh? Bài Nam có: 50 viên bi Cho bạn: 20 viên bi Nam lại …… viên bi? ... < 18 18 > … > 16 11 < … … > 17 12 < … < 14 16 > … > 14 15 < … < 17 13 > … > 11 18 < … < 15 15 > … > 13 Bài : > < = 16 18 19 18 14 17 20 .10 16 15 20 15 13 15 10 15 .18 14 13 11 ... chấm 10 … .12 13 … 16 13 … 16 … 12 15 15 … 19 … 13 15 12 … … 11 14 14 14 … 13 15 … 12 18 11 11 Bài Điền số thích hợp vào chỗ chấm 13 < … < 15 20 > … > 18 14 < < 16 10 < < 12 16 > > 14 16 ... .18 14 13 11 14 10 15 13 14 12 12 12 10 .12 18 12 11 .10 Bài * Số ? 17 < > 18 11 > 14 < > 18 < 17 > 19 > 15 > 18 = < 13 < 18 Bài < , > , = ? + 4 + 1 + TuhocOnline.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU ÔN TẬP Môn Toán Lớp 1 NGHỈ DỊCH COVID,