0

GA PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN

11 12 0
  • GA PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 16:31

Slide 1 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 Cho đường tròn (C ) x2+y2 2x+4y 20=0 Xác định tâm và bán kính của (C ) Câu 2 Cho đường tròn (C ) có tâm I và bán kính R Đường thẳng Δ là tiếp tuyến của (C ) khi nào? Trả lời (C ) có tâm I(1; 2), bán kính R=5 Trả lời Đường thẳng Δ là tiếp tuyến của (C ) khi và chỉ khi d(I;Δ)=R I R Δ Tiết 36 ĐƯỜNG TRÒN 3 Phương trình tiếp tuyến của đường tròn 3 Phương trình tiếp tuyến của đường tròn Bài toán 1 Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C ) (x 2)2+(y+3)2=1, biết tiếp. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu2:1:Cho Chođường đườngtròn tròn(C (C) )có : xtâm +y2I-2x+4y-20=0 Câu bán kính R Xác định báncủa kính(Ccủa (C nào? ) Đường thẳng Δ làtâm tiếp tuyến ) Trả lời lời :: Đường (C ) có thẳng tâm I(1;-2), bántuyến kínhcủa R=5(C ) Trả Δ tiếp d(I;Δ)=R I R Δ Tiết 36: ĐƯỜNG TRÒN h P h n ì r t ơn g ế y u t ti ế p đ a n củ n ị r t ờng 3.Phương trình tiếp tuyến đường trịn Bài tốn 1: Viết phương trình tiếp tuyến đường trịn (C ): (x-2)2+(y+3)2=1, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng Δ : 3x-y+2=0 Giải Đường trịn (C ) có tâm I(2;-3) bán kính R=1 Đường thẳng Δ’ song song với Δ có phương trình dạng: 3x-y+c =0 (c ≠2) Đường thẳng Δ’ tiếp tuyến (C ) 3.2 − ( −3 ) + c d( I; Δ’)=R ⇔ =1 10  c = 10 − ⇔ + c = 10 ⇔   c = − 10 − Vậy có tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu toán : 3x − y + 10 − = x − y − 10 − = 3.Phương trình tiếp tuyến đường trịn Bài tốn 2: Viết phương trình tiếp tuyến đường tròn (C ) : (x -2)2+ ( y +1)2 = 16 Biết tiếp tuyến qua điểm M(-1;3) Giải Đường trịn (C ) có tâm kínhviết R=4 ĐốiI(2;-1) với dạng tốn r bán phương tuyến n( a tiếp ,b ) làm Đường thẳng Δ qua M(-1;3), nhậntrình vtpt đường trịn ta thường có phương trình: dụng kiện: phương trình đường thẳng a ( x + 1) + b( y −Viết 3)sử = 0( a +điều b2 ≠ 0) “đường r thẳng tiếp xúc với đường n( a ,b ) qua M(-1;3) và nhận Đường thẳng Δ tiếp tuyếntròn (C ) khi khoảng làmcách a = từ tâm đường vtpt? d ( I , ∆ ) = R ⇔tròn  đến đường thẳng a + 24b =  bán kính đường Nếu a = 0, ta chọn b = tiếp tuyến tròn ” Δ1: y - = Nếu 7a +24b = , ta chọn a = 24, b = -7 tiếp tuyến Δ2: 24x -7y + 45 = 3.Phương trình tiếp tuyến đường trịn Bài tốn 3:Cho đường trịn (C ): x2+y2 -2x+4y- 20=0 điểm M(4;2) a) Chứng tỏ điểm M nằm đường trịn cho b) Viết phương trình tiếp tuyến điểm M Giải a) Thay tọa độ điểm M vào vế trái phương trình đường tròn ta được: 42+32-2.4+4.2-20=0 Điểm M thuộc Vậy M nằm đường trịn đường trịn nào? 3.Phương trình tiếp tuyến đường trịn Bài tốn 3:Cho đương trịn (C ): x2+y2 -2x+4y- 20=0 điểm M(4;2) a) Chứng tỏ điểm M nằm đường tròn cho b) Viết phương trình tiếp tuyến điểm M y Δ Giải M b)(C ) có tâm I(1;-2), bán kính R=5 uuu r Tiếp trịn M Tìm tuyến mối liên hệđường IM O làvà đường thẳng qua Δ M, nhận uu u rđườngthẳng -2 IM ( 3; ) làm vtpt có phương I trình: 3(x-4)+4(y-2)=0 ⇔ 3x+4y-20=0 Vậy phương trình tiếp tuyến đường trịn điểm M là: 3x+4y-20=0 x Cho đường tròn (C ) tâm I(a;b), bán kính R, điểm M(x thuộc Kết luận : Cho đường tròn (C ) tâm I(a;b), o;yo) bán kínhtrịn.Viết R điểm M(xo;ytrình đường phương tiếpđường trịn o) thuộc tuyến đường trịn(Ctại) điểm Khi đó, tiếp tuyến M M? có phương trình: (xo-a)(x-xo)+(yo-b)(y-yo)=0 3.Phương trình tiếp tuyến đường trịn Bài tốn 4: Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ tiếp xúc với đường tròn (C ): x2+y2-3x+y=0 Hướng dẫn: Dễ thấy: O( 0;0 )∈ (C ) Nên đường thẳng cần tìm tiếp tuyến đường trịn điểm O(0;0) nằm đường trịn Phương trình đường thẳng cần tìm là: 3x - y=0 Câu hỏi củng cố : Câu1 Câu3 Câu2 Cho đường ) cókhơng tâm I(a;b) bán Đường tròn tròn x2+y2(C -4x-2y+1=0 -6x=0 tiếp tiếpxúcvới xúc kính R.thẳng Khẳng định sau hay sai? Vì đường với đường thẳng nào trong các đường đường thẳng sao? đây? thẳng đây? (C ) nhận thẳng sau làm a) a)Trục tung tung đường c)c)y+3=0 4x+2y-1=0 Trục tiếp b) x-6=0 b)tuyến: Trục hoành 2x+y-4=0 d)d)y-2=0 x =a+R; x =a-R; y =b-R; y =b+R ... R điểm M(xo;ytrình đường phương tiếp? ?ường trịn o) thuộc tuyến đường trịn(Ctại) điểm Khi đó, tiếp tuyến M M? có phương trình: (xo-a)(x-xo)+(yo-b)(y-yo)=0 3 .Phương trình tiếp tuyến đường trịn Bài... có tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu toán : 3x − y + 10 − = x − y − 10 − = 3 .Phương trình tiếp tuyến đường trịn Bài tốn 2: Viết phương trình tiếp tuyến đường tròn (C ) : (x -2)2+ ( y +1)2 = 16 Biết tiếp. .. R=5(C ) Trả Δ tiếp d(I;Δ)=R I R Δ Tiết 36: ĐƯỜNG TRÒN h P h n ì r t ơn g ế y u t ti ế p đ a n củ n ị r t ờng 3 .Phương trình tiếp tuyến đường trịn Bài tốn 1: Viết phương trình tiếp tuyến đường trịn
- Xem thêm -

Xem thêm: GA PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN,

Từ khóa liên quan