Tài liệu Luận văn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú. docx

81 327 0
Tài liệu Luận văn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú. docx

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

z BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………………  Luận văn Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú Khóa luận tốt nghiệp LỜI NĨI ĐẦU Mỗi doanh nghiệp mắt xích quan trọng kinh tế quốc dân, phát triển doanh nghiệp góp phần đảm bảo cho kinh tế phồn thịnh, thịnh vượng Nền kinh tế thị trường nước ta năm qua đạt bước tiến vững mạnh doanh nghiệp ngày thích ứng với quy luật kinh tế thị trường, làm ăn mang lại lợi nhuận cao Có kết nhờ nỗ lực khơng ngừng doanh nghiệp tất khâu từ khâu sản xuất, lưu thông, phân phối tiêu thụ Trong khơng thể khơng kể đến cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Nó góp phần phản ánh cung cấp xác kịp thời thông tin cho cấp lãnh đạo doanh nghiệp để có đưa định, sách biện pháp phù hợp để tổ chức hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu cao DNTN kinh doanh chế biến nơng sản Tân Phú khơng nằm ngồi quy luật Ngồi ra, với phát triển đất nước đổi sâu sắc chế quản lý kinh tế tài chính, hệ thống kế toán doanh nghiệp bước phát triển để phù hợp với chế quản lý, tiến trình cải cách kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế Vì vây, doanh nghiệp muốn phát triển tốt cần có hệ thống kế tốn hồn chỉnh phù hợp với quy mô hoạt động doanh nghiệp Nhận thức vấn đề trên, thời gian thực tập DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú em tìm hiểu chọn đề tài “ Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh” công ty cho khố luận Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung khoá luận gồm chương: Chƣơng I: Những lý luận chung tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp Chƣơng II: Thực trạng tổ chức công tác hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú Chƣơng III: Một số ý kiến nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú Trong trình thực tập, em hướng dẫn, giúp đỡ thầy cô môn kế tốn, chú, anh chị phịng kế tốn đặc biệt hướng dẫn tận tình giáo Th.S Ngô Thị Thanh Huyền.Tuy nhiên, vốn kiến thức hạn chế với thời gian thực tế chưa nhiều nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy giáo để củng cố kiến thức thân khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày20 tháng 06 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thị Nga Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Để quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng có nhiều cơng cụ khác nhau, kế tốn cơng cụ hữu hiệu Tổ chức cơng tác kế tốn khoa học hợp lý sở cung cấp thông tin quan trọng cho việc đạo, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu Để cơng cụ kế tốn phát huy hết vai trị mình, địi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng cải tiến hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Chính tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp việc làm cần thiết, giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình quản lý chi phí, thực kế tốn thu, lợi nhuận có biện pháp tăng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Những vấn đề doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp 1.1.1.1.Khái niệm ý nghĩa doanh thu  Khái niệm: - Doanh thu : tổng lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu kỳ hạch toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu - Doanh thu : xác định giá trị khoản thu sau trừ khoản giảm trừ doanh thu  Ý nghĩa: Doanh thu có ý nghĩa lớn toàn hoạt động doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp - Doanh thu nguồn tài quan trọng đảm bảo trang trải khoản chi phí hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp tái tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng - Doanh thu nguồn để doanh nghiệp thực nghĩa vụ với nhà nước nộp khoản thuế theo quy định, nguồn tham gia góp vốn cổ phần, tham gia liên doanh, liên kết với đơn vị khác - Doanh thu đòn bẩy kinh tế giúp cho người lao động nhiệt tình làm việc đơn vị sản xuất nâng cao lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm 1.1.1.2.Các loại doanh thu - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: số tiền thu thu từ hoạt động bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ở doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế GTGT, doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giá trị toán số hàng bán dịch vụ thực bao gồm thuế GTGT - Doanh thu tiêu thụ nội nộ: số tiền thu bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội doanh nghiệp Doanh thu tiêu thụ nội lợi ích kinh tế thu từ việc bán sản phẩm, hàng hoá cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội đơn vị trực thuộc, hạch toán trực thuộc công ty, tổng công ty tính theo giá nội - Doanh thu tài chính: tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu kỳ hạch tốn phát sinh có liên quan tới hoạt động tài Doanh thu hoạt động tài chủ yếu bao gồm lãi vay, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia, thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán doanh thu hoạt động tài khác - Thu nhập khác: khoản thu mà doanh nghiệp khơng dự tính trước có dự tính đến có khả thực hiện, khoản không mang tính chất thường xuyên như: doanh thu lý, nhượng bán TS cố định, giá trị vật tư, tài sản thừa sản xuất, khoản nợ không đòi, nợ Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp khó địi xố sổ đòi được, tiền phạt vi phạm hợp đồng, thu chuyển quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1.3.Điều kiện ghi nhận doanh thu thời điểm ghi nhận doanh thu a) Điều kiện ghi nhận doanh thu  Ghi nhận doanh thu bán hàng: - Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất điều kiện sau: + Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua + Doanh nghiệp khơng cịn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa + Doanh thu xác định tương đối chắn + Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng + Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng - Trường hợp doanh nghiệp chịu phần lớn rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa giao dịch khơng coi hoạt động bán hàng doanh thu không ghi nhận như: + Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm để đảm bảo cho TS hoạt động bình thường, mà việc không nằm điều khoản bảo hành thông thường + Việc tốn tiền bán hàng cịn chưa chắn phụ thuộc vào người mua + Hàng hóa giao chờ lắp đặt việc lắp đặt phần quan trọng hợp đồng mà doanh nghiệp chưa hồn thành + Khi người mua có quyền hủy bỏ việc mua hàng lý nêu hợp đồng mua bán doanh nghiệp chưa chắn khả hàng bán có bị trả lại hay khơng  Ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ: Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp - Cung cấp dịch vụ: nghĩa thực công việc thỏa thuận hợp đồng - Doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận kết giao dịch cung cấp dịch vụ xác định cách đáng tin cậy - Kết giao dịch cung cấp dịch vụ xác định thỏa mãn tất điều kiện sau: + Doanh thu xác định tương đối chắn + Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ + Xác định phần công việc hoàn thành vào ngày lập B01 + Xác định chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí để hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ  Ghi nhận doanh thu từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia: - Tiền lãi: số tiền thu phát sinh từ việc cho người khác sử dụng tiền khoản tương đương tiền như: lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu… - Tiền quyền: số tiền thu phát sinh từ việc cho người khác sử dụng Tài sản như: sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu thương mại… - Cổ tức lợi nhuận chia: số tiền lợi nhuận chia từ việc nắm giữ cổ phiếu góp vốn - Doanh thu từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia ghi nhận thỏa mãn đồng thời điều kiện sau: + Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch + Doanh thu xác định tương đối chắn - Doanh thu từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia ghi nhận sở: + Tiền lãi ghi nhận sở thời gian lãi suất thực tế kỳ + Tiền quyền ghi nhận sở dồn tích phù hợp với hợp đồng + Cổ tức lợi nhuận chia ghi nhận cổ đông quyền nhận cổ tức (hoặc bên tham gia góp vốn quyền nhận lợi nhuận ) Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp b) Thời điểm ghi nhận doanh thu Khi hàng hóa xác định tiêu thụ, thời điểm quy định sau: - Đối với phương thức bán buôn qua kho, bán bn vận chuyển theo hình thức giao hàng trực tiếp thời điểm tiêu thụ bên mua ký nhận đủ hàng, bên mua toán tiền hàng nhận nợ - Với phương thức bán bn qua kho, bán bn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng thời điểm xác nhận tiêu thụ bên bán chuyển hàng đến địa điểm bên mua, bên bán thu tiền hàng nhận nợ - Với phương thức bán hàng đại lý, ký gửi, thời điểm xác nhận tiêu thụ người đại lý ký gửi toán tiền hàng chấp nhận tốn họ thơng báo hàng bán 1.1.1.4.Các yếu tố làm giảm doanh thu doanh nghiệp Trong điều kiện kinh doanh nay, để đẩy mạnh việc bán hàng, thu hồi nhanh chóng tiền hàng doanh nghiệp cần phải có chế độ khuyến khích khách hàng, khách hàng mua với khối lượng lớn hưởng doanh thu chiết khấu, hàng phẩm chất khách hàng khơng chấp nhận toán yêu cầu doanh nghiệp giảm giá Tổng số doanh thu bán hàng sau trừ khoản giảm trừ doanh thu gọi doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm:  Chiết khấu thƣơng mại: Chiết khấu thương mại: khoản tiền mà doanh nghiệp giảm trừ toán cho người mua hàng viêc người mua hàng mua hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế cam kết mua, bán hàng  Giảm giá hàng bán: Giảm giá hàng bán : số tiền giảm trừ cho khách hàng người bán chấp nhận giá thỏa thuận lý hàng bán phẩm chất hay không quy cách theo quy định hợp đồng kinh tế Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp  Hàng bán bị trả lại Hàng bán bị trả lại : số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm cam kết, hàng bị mất, phẩm chất, không chủng loại, quy cách Hàng bán bị trả lại phải có văn đề nghị người mua ghi rõ lý trả lại hàng, số lượng hàng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hố đơn (nếu trả lại tồn bộ) hoá đơn (nếu trả lại phần hàng) Và đính kèm theo chứng từ nhập lại kho doanh nghiệp số hàng nói  Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế TTĐB đánh vào doanh thu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhập mặt hàng, dịch vụ mà Nhà nước không khuyến khích sản xuất hạn chế tiêu thụ bia, rượu, thuốc lá, ô tô…  Thuế xuất Thuế xuất đánh vào tất mặt hàng, dịch vụ trao đổi với nước ngoài, xuất khỏi biên giới Việt Nam Doanh nghiệp trực tiếp xuất ủy thác xuất phải nộp thuế  Thuế GTGT phải nộp theo phƣơng pháp trực tiếp Thuế GTGT doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thuế tính giá trị tăng thêm hàng hoá, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất đến tiêu dùng Thuế GTGT doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp tương ứng với số doanh thu xác định kỳ DT bán hàng DT = bán hàng CK Giảm DTHB - thương - bị trả mại lại - giá hàng bán Thuế - TTĐB, thuế XK Thuế - phải nộp, GTGT trực tiếp 1.1.1.5.Các phƣơng thức bán hàng  Phƣơng thức bán hàng trực tiếp Là phương thức giao hàng trực tiếp cho khách hàng kho, quầy, hay phân xưởng sản xuất doanh nghiệp Sản phẩm bàn giao cho khách hàng coi tiêu thụ người mua toán chấp nhận toán Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K Khóa luận tốt nghiệp  Phuơng thức chuyển hàng Theo phương thức này, bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi hợp đồng, số hàng chuyển thuộc quyền sở hữu bên bán Chỉ người mua chấp nhận tốn phần hay tồn số hàng chuyển giao, lượng hàng người mua chấp nhận coi tiêu thụ bên bán quyền sở hữu  Phƣơng thức giao hàng cho đại lý Là phương thức doanh nghiệp giao hàng cho đại lý ký gửi để đại lý trực tiếp bán hàng Bên nhận đại lý trực tiếp bán, toán tiền hàng hưởng hoa hồng chênh lệch giá Số hàng chuyển giao cho đại lý ký gửi thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Khi đại lý ký gửi toán tiền hàng chấp nhận toán gửi thông báo số hàng bán số hàng coi tiêu thụ  Phƣơng thức bán hàng trả chậm, trả góp Bán hàng trả chậm, trả góp phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần Người mua toán lần đầu thời điểm mua hàng, số tiền lại người mua chấp nhận trả dần kỳ phải chịu tỷ lệ lãi suất định.Thông thường số tiền trả kỳ nhau, gồm phần doanh thu gốc phần lãi trả chậm Về thực chất, người bán quyền sở hữu người mua toán hết tiền hàng Tuy nhiên, mặt hạch toán, giao hàng cho khách khách hàng chấp nhận toán, hàng hoá bán coi tiêu thụ  Phƣơng thức bán đổi hàng Theo phương thức bán đổi hàng, doanh nghiệp đem sản phẩm, hàng hoá để đổi lấy sản phẩm, hàng hố khách hàng Khi doanh nghiệp xuất hàng ghi nhận doanh thu bán hàng thuế GTGT đầu ra, Khi DN nhận hàng khách hàng, kế toán phải hạch toán nhập kho thuế GTGT đầu vào Giá trao đổi giá bán sản phẩm, hàng hố thị trường DT sản phẩm đem trao đổi = Số lượng sản phẩm đem trao đổi Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K x Giá bán sản phẩm thị trường thời điểm trao đổi Khóa luận tốt nghiệp DNTN KINH DOANH CHẾ BIẾN NS TÂN PHÚ Cổ Dũng-Kim Thành-Hải Dương SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản: 911– Xác định kết kinh doanh Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Diễn giải Ngày tháng Tài khoản đối ứng Số phát sinh Có - Số dƣ đầu kỳ Nợ - Số phát sinh 12/2009 K/c doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 511 -> 911 511 4.999.100.271 K/c doanh thu tài 515 -> 911 515 124.205 31/12 PKT28 31/12 PKT28 31/12 PKT29 31/12 K/c giá vốn hàng bán 632 -> 911 632 3.952.083.242 31/12 PKT29 31/12 K/c chi phí tài 635 -> 911 635 10.070.000 31/12 PKT29 31/12 K/c chi phí quản lý kinh doanh 642 -> 911 642 159.192.357 31/12 PKT30 31/12 K/c chi phí thuế TNDN 821 -> 911 821 219.469.719 31/12 PKT 31 31/12 K/c lợi nhụân sau thuế 911 -> 421 421 658.409.158 31/12 31/12 Cộng phát sinh T12 4.999.224.476 4.999.224.476 Số dƣ cuối tháng - - Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, đóng dấu, họ tên) Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Khắc Dương (Nguồn phòng kế tốn) Biểu 2.18 Trích sổ TK 911 tháng12/2009 Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 66 Khóa luận tốt nghiệp DNTN KINH DOANH CHẾ BIẾN NS TÂN PHÚ Cổ Dũng-Kim Thành-Hải Dương SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản: 821-Chi phí thuế TNDN Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Diễn giải Ngày tháng Tài khoản đối ứng Số phát sinh Có - Số dƣ đầu kỳ Nợ - Số phát sinh 12/2009 31/12 PKT30 31/12 Thuế TNDN phải nộp 3334 31/12 PKT30 31/12 K/c chi phí thuế TNDN 219.469.719 911 219.469.719 Cộng phát sinh 219.469.719 219.469.719 Số dƣ cuối tháng - - Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, đóng dấu, họ tên) Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Khắc Dương (Nguồn phịng kế tốn) Biểu 2.19 Trích sổ TK 821 tháng12/2009 Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 67 Khóa luận tốt nghiệp DNTN KINH DOANH CHẾ BIẾN NS TÂN PHÚ Cổ Dũng-Kim Thành-Hải Dương SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tên tài khoản: 421-Lợi nhuận chƣa phân phối Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Diễn giải Ngày tháng Tài khoản đối ứng Số dƣ đầu năm Số phát sinh Nợ Có 120.000.000 Số phát sinh 12/2009 31/12 PKT31 31/12 K/c lợi nhuận sau thuế 911 658.409.158 Cộng phát sinh12 658.409.158 Số dƣ cuối tháng 56.487.838 711.828.493 Phát sinh luỹ kế: 888.316.331 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, đóng dấu, họ tên) Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Khắc Dương (Nguồn phòng kế tốn) Biểu 2.20 Trích sổ TK 421 tháng12/2009 Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 68 Khóa luận tốt nghiệp Mẫu số B02-DN DNTN KINH DOANH CHẾ BIẾN NS TÂN PHÚ (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Cổ Dũng- Kim Thành- Hải Dương ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009 Đơn vị tính: Đồng VN MÃ THUYẾT SỐ MINH 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 IV.08 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 02 3.Doanh thu bán hàng cung cấp 10 20.922.561.466 11 19.421.286.137 20 1.501.275.329 6.Doanh thu hoạt động tài 21 589.393 7.Chi phí tài 22 80.170.000 Trong đó: chi phí lãi vay 23 10.000.000 8.Chi phí quản lý kinh doanh 24 1.223.239.392 30 198.455.330 CHỈ TIÊU NĂM NAY NĂM TRƯỚC 20.922.561.466 diạch vụ ( 10 = 01- 02 4.Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) 9.Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh ( 30 = 20+21-22-24) 10.Chi phí khác 31 11.Thu nhập khác 32 12.Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40 13.Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 (50 = 30+40) 14.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp IV.09 198.455.330 51 60 15.lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51) 49.613.833 148.841.497 Lập ngày 20 tháng 01 năm 2010 Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Khắc Dương Biểu2.21: Báo cáo kết kinh doanh năm 2009 Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 69 Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN KINH DOANH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TÂN PHÚ 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh DNTN kinh doanh chế biến nơng sản Tân Phú 3.1.1.Tình hình tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp Hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nội dung quan trọng công tác kế tốn DNTN kinh doanh chế biến nơng sản Tân Phú Bởi lẽ, liên quan đến việc xác định kết khoản thu nhập thực tế vào phần phải nộp cho NSNN Đồng thời phản ánh vận động tài sản, nguồn vốn doanh nghiệp Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh bên cạnh việc cung cấp thông tin cho quan chức quan thuế, ngân hàng…cung cấp đầy đủ thông tin cho ban lãnh đạo doanh nghiệp, giúp ban giám đốc doanh nghiệp có định hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh chiến lược nắm bắt thị trường kịp thời, đắn hiệu Về hình thức kế tốn mà cơng ty áp dụng hệ thống sổ kế tốn theo hình thức “sổ nhật ký chung” Đây hình thức sổ áp dụng phổ biến Hình thức sổ kế tốn có nhiều ưu điểm phù hợp với điều kiện kế toán chung công ty, hạn chế số lượng sổ sách công kềnh, giảm bớt khối lượng ghi chép, dễ hiểu, dễ làm, phù hợp với trình độ kế tốn cơng ty Doanh nghiệp áp dụng kế tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hoàn toàn phù hợp với đặc điểm kinh doanh quy mơ doanh nghiệp Mặt khác, kế tốn hàng tồn kho theo phương pháp theo dõi thường xuyên, liên tục tình hình nhập xuất giúp cho việc quản lý dễ dàng hơn, xác có kế hoạch cung cấp hàng hoá hợp lý, đảm bảo cho q trình kinh doanh khơng bị gián đoạn, đồng thời khơng bị ứ đọng hàng hố kho Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 70 Khóa luận tốt nghiệp Về mơ hình kế tốn: cơng ty áp dụng mơ hình kế tốn tập chung Mọi chứng từ, sổ sách tập chung phịng kế tốn chịu hướng dấn kiểm tra trực tiếp từ kế toán trưởng Mơ hình đảm bảo giám sát kiểm tra kế toán trưởng lãnh đạo kịp thời ban giám đốc Nhìn chung, số liệu luân chuyển qua chứng từ, sổ sách cách xác, rõ ràng trình tự Giữa phịng ban, phận có kết hợp chặt chẽ việc hồn chỉnh chứng từ, nhờ tạo điều kiện cho công tác theo dõi phận có liên quan thuận lợi Bộ máy quản lý cơng ty tổ chức theo mơ hình trực tuyến - chức Cơ cấu đảm bảo cho việc xử lý nhanh, linh hoạt có hiệu vấn đề quản lý phát sinh trình điều hành 3.1.2 Những ƣu điểm hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh DNTN kinh doanh chế biến nơng sản Tân Phú 3.1.2.1 Ƣu điểm: Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phần hành có ý nghĩa quan trọng Vì vậy, tổ chức hợp lý cơng tác kế tốn có ý nghĩa to lớn Qua q trình tìm hiểu phần hành kế tốn DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú em nhận thấy có ưu điểm sau: - Về chứng từ luân chuyển chứng từ: Hệ thống chứng từ xây dựng phù hợp theo mẫu biểu quy định, tổ chức luân chuyển chứng từ hợp lý tạo điều kiện cho việc kê khai thuế, nộp thuế thuận lợi Các chứng từ :Phiếu thu, phiếu chi… có chữ ký duyệt giám đốc Sau trình luân chuyển, chứng từ bảo quản phịng kế tốn theo chế độ hành - Về sổ sách: Hiện công ty áp dụng hình thức kế tốn “Nhật ký chung” phương pháp kê khai thường xuyên, chứng từ gốc, loại sổ sử dụng bảng phân bổ tuân thủ theo quy định chung thực đồng thống tồn cơng ty Việc xử lý thơng tin kế tốn phù hợp với trình độ lực điều kiện trang thiết bị tính toán yêu cầu quản lý doanh nghiệp Việc kiểm sốt thơng tin đảm bảo u cầu dễ tìm, dễ thấy Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 71 Khóa luận tốt nghiệp - Về hệ thống tài khoản: Hệ thống tài khoản áp dụng doanh nghiệp tài khoản sử dụng chi việc hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phù hợp với hệ thống tài khoản quy định hành - Về cơng tác kế tốn chi phí hoạt động: Chi phí vấn đề mà nhà quản lý phải quan tâm, cân nhắc ln ln muốn tìm cách để quản lý chặt chẽ chi phí nhằm tránh lãng phí, làm giảm lợi nhuận Bởi cơng tác hạch tốn chi phí cơng ty bước đầu đảm bảo tính xác, đầy đủ kịp thời phát sinh 3.1.2.2.Hạn chế: Bên cạnh ưu điểm Công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp số hạn chế sau: - Về máy kế toán: Hiện phịng kế tốn trang bị đầy đủ máy vi tính, kế tốn chưa áp dụng phần mềm kế toán để quản lý mà sử dụng thủ cơng Vì vậy, đơi lúc chưa xử lý nhanh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Để phát huy tác dụng máy vi tính việc quản lý kế toán giảm bớt khối lượng cơng việc kế tốn, cơng ty nên áp dụng kế toán máy phần mềm kế toán như: phần mềm kế toán Misa, phần mềm kế toán Fast, phần mềm kế toán Sasinnova - Về hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp: Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp chưa cơng ty hạch tốn khoản chi phí cơng nhân chế biến, cơng nhân bốc vác vào chi phí QLDN - Về hạch tốn chi phí tiền lương: Doanh nghiệp khơng có chế độ bảo hiểm cho người lao động Vì làm hạn chế khả làm việc gắn kết lâu dài người lao động với doanh nghiệp Do doanh nghiệp nên tiến hành trích BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ cho người lao động để họ tin tưởng hăng say làm việc - Về sánh ưu đãi cho khách hàng: Hiện doanh nghiệp chưa có sách ưu đãi kinh doanh, việc cho khách hàng hưởng khoản chiết khấu Thực tế cho thấy sách ưu đãi kinh doanh biện pháp nâng cao hiệu lực cạnh tranh doanh Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 72 Khóa luận tốt nghiệp nghiệp, đẩy nhanh doanh số tiêu thụ rút ngắn vòng quay vốn, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Điều kinh tế thị trường cần thiết cho tồn doanh nghiệp - Về sổ sách: Doanh nghiệp chưa mở đầy đủ loại sổ sách QĐ 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC Cụ thể, doanh nghiệp chưa mở sổ chi tiết bán hàng dẫn đến khó khăn cơng việc theo dõi, kiểm tra, đối chiếu cần thiết 3.2 Yêu cầu định hƣớng hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh DNTN kinh doanh chế biến nơng sản Tân Phú 3.2.1.Sự cần thiết phải hồn thiện DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú có đội ngũ kế tốn đồng trình độ, ln đồn kết, thống với để hồn thiện tốt nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ thơng tin cho phận quản lý, góp phần khơng nhỏ vào phát triển doanh nghiệp Tuy nhiên, tồn tất yếu phận kể máy kế toán Do u cầu hồn thiện ln đặt Bộ phận kế tốn phận quan trọng khơng thể thiếu doanh nghiệp Bộ phận có nhiệm vụ thu thập, tổng hợp, xử lý cung cấp thơng tin hữu ích cho tồn doanh nghiệp Do ngày phải hồn thiện để đáp ứng tốt với thay đổi doanh nghiệp, chế độ kế tốn, để cơng tác kế tốn ln người hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo công ty, cho quan quản lý nhà nước Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phần hành kế tốn quan trọng nhất, xác định tồn nỗ lực doanh nghiệp từ khâu mua vào đến khâu tiêu thụ Vì u cầu hạch tốn đúng, đầy đủ theo chế độ kế toán hành đặt cao so với phần hành khác phần hành nhỏ trình hạch toán lại ảnh hưởng đến kết chung tồn doanh nghiệp Hạch tốn phần hành khơng xác định kết doanh nghiệp đạt kỳ, mà cịn có tác dụng nâng cao hiệu lao động phận công ty thơng tin kế tốn thơng tin tổng hợp, tác động đến tất hoạt động doanh nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 73 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.2.Định hƣớng hồn thiện Với yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngày cao việc hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cần hoàn thiện phải đảm bảo nguyên tắc sau: Hoàn thiện phải tuân thủ hệ thống kế toán, chế độ kế toán nhà nước ban hành Kế tốn cơng cụ quản lý tài quan trọng nhà nước, tn thủ chế độ tạo điều kiện thuận lợi cho DN quan quản lý Do chế độ kế toán dừng lại kế toán tổng hợp nên việc vận dụng linh hoạt vào doanh nghiệp cần thiết phải khuôn khổ chế tài tơn trọng chế độ kế tốn Hồn thiện phải dựa sở phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mỗi cơng ty có đặc điểm khác tổ chức sản xuất kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, loại hình kinh doanh trình độ yêu cầu quản lý Do vậy, việc vận dụng hệ thống, chế độ, thể lệ tài kế tốn doanh nghiệp phải hợp lý, sáng tạo phù hợp với đặc điểm riêng doanh nghiệp Hoàn thiện phải dựa sở tiết kiệm chi phí Doanh nghiệp hoạt động với mục đích chủ yếu lợi nhuận, lợi nhuận cao chứng tỏ doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, hoạt động kinh tế phát triển, phải đảm bảo hiệu cơng tác nói chung Trong thời gian thực tập DNTN kinh doanh chế biến nơng sản Tân Phú, em tìm hiểu, nghiên cứu sâu thực trạng công tác tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Em nhận thấy doanh nghiệp thực tốt cơng tác kế tốn này, đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp tuân thủ pháp luật Tuy nhiên tồn số điểm hạn chế , chưa hợp lý, chưa thật tối ưu 3.2.3.Nội dung định hƣớng hồn thiện Trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú, em nhận thấy cơng tác kế tốn doanh nghiệp tn thủ theo chế độ nhà nước, tương đối phù hợp với điều kiện kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp số vấn đề Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 74 Khóa luận tốt nghiệp chưa hồn tồn hợp lý chưa thật tối ưu Với góc độ sinh viên thực tập, em xin mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm cải thiện công tác kế toán doanh nghiệp sau: Kiến nghị 1:Về máy kế toán: Doanh nghiệp nên ứng dụng phần mềm kế tốn để xử lý số liệu nhanh chóng, xác, thuận tiện Để đảm bảo cho trình cập nhật số liệu, cung cấp thông tin nhanh chóng, xác, thuận tiện giảm bớt phần việc kế toán Doanh nghiệp nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch tốn tồn doanh nghiệp + Việc áp dụng phần mềm kế toán hồn tồn thực doanh nghiệp việc áp dụng phần mềm kế toán nhằm giảm bớt nghiệp vụ trùng lặp, gây thời gian giảm bớt gánh nặng cho kế tốn viên, góp phần đại hố cơng tác quản lý nâng cao chất lượng cơng tác quản lý Tuy chi phí bỏ khơng phải với thời đại công nghệ thông tin nay, không lâu tất doanh nghiệp sử dụng hình thức mang lại hiệu trực tiếp cho doanh nghiệp + Trình tự kế tốn máy vi tính nghiệp vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh sau: - Việc tổ chức ghi chép hạch toán vào sổ kế tốn tài chính, kế tốn quản trị, máy tính nhận số liệu kế toán viên nhập chứng từ liên quan vào - Cuối kỳ bút toán kết chuyển nhập vào máy, máy tự xử lý hạch toán vào sổ kế toán Căn vào yêu cầu chủ doanh nghiệp, người sử dụng máy khai báo với yêu cầu cần thiết (sổ cái, báo cáo doanh thu, kết kinh doanh) máy tự xử lý đưa thông tin yêu cầu Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 75 Khóa luận tốt nghiệp Trình tự ghi sổ kế tốn thực máy vi tính CHỨNG TỪ KẾ TỐN PHẦN MỀM KẾ TOÁN BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI SỔ KẾ TOÁN - Sổ chi tiết - Sổ tổng hợp - Báo cáo tài - Báo cáo kế tốn quản trị Sơ đồ 3.1:Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra Kiến nghị 2: Về hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp Doanh nghiệp cần xác định lại khoản chi phí lương cơng nhân chế biến cơng nhân bốc vác.khoản chi phí Doanh nghiệp nên đưa vào trị giá vốn hàng bán Kiến nghị 3:Về hạch tốn chi phí tiền lương Để tạo gắn bó lâu dài doanh nghiệp với người lao động, doanh nghiệp nên áp dụng chế độ bảo hiểm phù hợp cho người lao động Hàng tháng tiến hành trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định ngày 01/01/2010: Người lao động Doanh nghiệp (Trừ vào lương) (Tính vào chi phí) 1.Quỹ BHXH 6% 16% 2.Quỹ BHYT 1.5% 3% 3.Quỹ BHTN 1% 1% 4.Quỹ KPCĐ 0% 2% Cộng 8.5% 22% Nội dung Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 76 Khóa luận tốt nghiệp Kiến nghị 4: Về việc áp dụng khoản chiết khấu: Để đẩy nhanh công tác tiêu thụ sản phẩm, thu hồi nợ nhanh chóng, doanh nghiệp cần có sánh khuyến khích khách hàng Doanh nghiệp nên áp dụng sách chiết khấu thương mại chiết khấu toán Chiết khấu toán việc cho khách hàng hưởng khoản tiền khách hàng toán nợ sớm quy định: Hiện tình hình tài doanh nghiệp cho thấy khoản nợ phải thu doanh nghiệp đến thời điểm ngày 31/12/2009 1.5 tỷ đồng, số lớn Điều làm ảnh hưởng lớn đến tình hình quay vịng vốn doanh nghiệp Để áp dụng sách chiết khấu tốn, cơng ty cần xây dựng sách chiết khấu phù hợp Có thể quy định mức chiết khấu sau: Nếu khách hàng toán tiền trước thời hạn 20 ngày hưởng 1% tính tổng số tiền toán Nếu khách hàng toán trước thời hạn 10 ngày hưởng 2% tính ttrên tổng số tiền toán Sau xây dựng mức chiết khấu hợp lý, doanh nghiệp cần thực việc ghi chép kế tốn thơng qua TK 635-Chi phí tài Kiến nghị 5: Doanh nghiệp nên mở sổ chi tiết đầy đủ Nhờ vậy, doanh nghiệp dễ dàng tiết kiệm thời gian, công sức cơng việc tra cứu tìm kiếm chứng từ cần thiết Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 77 Khóa luận tốt nghiệp Chứng từ gốc Sổ quỹ Sổ chi tiết Nhật ký chung Sổ tài khoản Bảng cân đối số phát sinh Bảng (sổ) tổng hợp chi tiết Báo cáo kế tốn Sơ đồ 3.2:Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 78 Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị: Địa chỉ: Ngày, tháng ghi sổ Mẫu số S17-DN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTB ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC Chứng từ Số Ngày, hiệu tháng SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm( hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư) Năm : Quyển số: Doanh thu TK Diễn Giải đối Số Đơn Thành tiền ứng lượng giá Các khoản giảm trừ Thuế Khác (521, 531) Cộng phát sinh -DDT -Giá vốn hàng bán - Lãi gộp Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 79 Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp chiếm vị trí quan trọng trình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hố doanh nghiệp Thơng qua hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh người quản lý doanh nghiệp, đối tượng muốn tìm hiểu doanh nghiệp biết doanh nghiệp hoạt động có hiệu hay khơng, từ có định mặt chiến lược doanh nghiệp, địng đầu tư nhà đầu tư Khố luận “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú” nêu vấn đề sau: Về lý luận: Khoá luận trình bày lý luận chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Về thực tiễn: Khoá luận phản ánh đầy đủ thực trạng tổ chức công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú Đồng thời sử sử dụng số liệu tháng 12 năm 2009 để chứng minh cho lập luận nêu Về kiến nghị: Khoá luận nêu lên số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Với thời gian thực tập khơng nhiều, kiến thức thân có hạn nên khố luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong bảo, đóng góp ý kiến thầy để khố luận em hoàn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Th.S Ngơ Thị Thanh Huyền, anh chị phịng kế tốn DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú giúp em hồn thành khố luận Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thị Nga Sinh viên: Nguyễn Thị Nga- Lớp QT1003K 80 ... kết kinh doanh DNTN kinh doanh chế biến nông sản Tân Phú Chƣơng III: Một số ý kiến nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh DNTN kinh doanh chế biến nông. .. cải tiến hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Chính tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp... Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung tổ chức kế toán doanh thu, chi

Ngày đăng: 21/02/2014, 07:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan