0

Giải chi tiết đề thi thử lần 3 môn vật lí chuyên KHTN hà nội 2017 thầy tăng hải tuân

12 2 0
  • Giải chi tiết đề thi thử lần 3 môn vật lí   chuyên KHTN hà nội   2017   thầy tăng hải tuân

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 21:16

Trang 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN Năm học 2016 2017 ĐỀ THI THỬ BÀI THI KHTN LẦN 3 MÔN VẬT LÍ Thời gian 50 phút Câu 1 Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì phát biểu nào sau đây là đúng? A Tần số giảm, bước sóng tăng B Tần số không đổi, bước sóng ngắn C Tần số không đổi, bước sóng tăng D Tần số tăng, bước sóng giảm Câu 2 Cho hai lò xo giống nhau có cùng độ cứng k, lò xo thứ nhất treo vật 1 m 400 g dao động với chu kì T1, lò xo thứ hai treo vật m2 dao động với chu kì T2 Tr. TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN Năm học: 2016 - 2017 ĐỀ THI THỬ BÀI THI KHTN LẦN MƠN: VẬT LÍ Thời gian: 50 phút Câu 1: Khi chùm sáng đơn sắc truyền từ khơng khí vào thủy tinh phát biểu sau đúng? A Tần số giảm, bước sóng tăng B Tần số khơng đổi, bước sóng ngắn C Tần số khơng đổi, bước sóng tăng D Tần số tăng, bước sóng giảm Câu 2: Cho hai lị xo giống có độ cứng k, lò xo thứ treo vật m1  400 g dao động với chu kì T1, lị xo thứ hai treo vật m2 dao động với chu kì T2 Trong khoảng thời gian lắc thứ thực dao động, lắc thứ hai thực 10 dao động Khối lượng m2 A 800 g B 100 g C 50 g D 200 g 131 Câu 3: Chất Iot phóng xạ 53 I dùng y tế có chu kì bán rã ngày đêm Nếu nhận 100 g chất sau tuần lễ cịn bao nhiêu? A 0,87 g B 0,78 g C 7,8 g D 8,7 g Câu 4: Trong chân không, xạ đơn sắc vàng có bước sóng 0,5 μm Năng lượng photon ứng với xạ A 2,48 eV B 4,22 eV C 0,21 eV D 0,42 eV Câu 5: Đặt điện áp u  U cos  2ft  V (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện có điện dung C, với cơng suất cực đại 2L  R 2C Khi f  fC UCmax mạch điện tiêu thụ cơng suất Khi f  2f C hệ số công suất mạch 2 1 A B C D 13 13 Câu 6: Suất điện động cảm ứng xuất khung dây dẫn phẳng dẹt kín hình trịn với   phương trình e  E0 cos  t   V Biết tốc độ quay khung dây 50 vịng/s Góc hợp 6  vecto cảm ứng từ B vecto pháp tuyến mặt phẳng khung dây thời điểm t  s 50 bao nhiêu? A 300 B 1800 C 1200 D 900 Câu 7: Trong thí nghiệm Yang giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách từ đến mặt phẳng hai khe m, khoảng cách hai khe sáng mm Hai khe chiếu ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm) Tại điểm quan sát cách vân trắng mm người ta khoét lỗ tròn nhỏ để tách tia sáng cho vào máy quang phổ Trên buồng ảnh máy quang phổ người ta quan sát thấy A dải màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím B vạch sáng C dải màu biến đổi từ đỏ đến lục Trang D vạch sáng Câu 8: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i  5cos 100t  A chạy qua điện trở 10 Ω Công suất tỏa nhiệt biến trở A 160 W B 125 W C 500 W D 250 W Câu 9: Một nguồn điểm S khơng khí O phát sóng âm với cơng suất khơng đổi đẳng hướng Bỏ qua hấp thụ âm môi trường Hai điểm A B nằm hai phương truyền sóng từ O vng góc với Biết mức cường độ âm A 30 dB Đặt thêm 63 nguồn âm giống S O cho máy thu di chuyển đường thẳng qua A B Mức cường độ âm lớn mà máy thu thu 50 dB Mức cường độ âm B có nguồn âm có giá trị A 25,5 dB B 17,5 dB C 15,5 dB D 27,5 dB Câu 10: Một mạch dao động điện từ tự gồm cuộn cảm có độ tự cảm L  20 μH tụ điện có điện dung C  30 pF Tần số dao động mạch A 40,8 MHz B 40,8 MHz C 40,8 MHz D 40,8 MHz Câu 11: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A sóng điện từ sóng dọc B sóng điện từ truyền chất lỏng C sóng điện từ truyền chân khơng D sóng điện từ, dao động điện dao động từ điểm pha với Câu 12: Hạt nhân bền vững có B lượng liên kết lớn A số nucleon nhỏ C số nucleon lớn D lượng liên kết riêng lớn Câu 13: Trong phản ứng hạt nhân thu lượng, tổng khối lượng hạt nhân tham gia phản ứng A giảm B tăng D tăng hay giảm tùy thuộc vào phản ứng C bảo toàn Câu 14: Sóng ngang A sóng có phần tử mơi trường dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng B sóng có phần tử mơi trường dao động theo phương song song với phương truyền sóng C sóng có phần tử mơi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng D sóng có phần tử môi trường dao động theo phương với phương truyền sóng Câu 15: Tia hồng ngoại tử ngoại A có tác dụng nhiệt giống B gây tượng quang điện chất C gây số phản ứng hóa học D bị nước thủy tinh hấp thụ mạnh Câu 16: Chiếu hai xạ điện từ có bước sóng λ1   21 vào kim loại tỉ số động ban đầu cực đại quang electron khỏi kim loại Gọi λ0 giới hạn quang điện kim loại Tỉ số bước sóng λ0 với λ1 15 16 15 A B C D 16 Trang Câu 17: Nếu người ta đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u1  U cos  t  V vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện điện trở mắc nối tiếp công suất tiêu thụ mạch P  P1 hệ số công suất 0,5 Nếu người ta đặt điện áp xoay chiều khác có biểu thức u  U cos 3t V vào hai đầu đoạn mạch cơng suất tiêu thụ mạch P  P2   Hệ thức liên hệ P1 P2 A P1  P2 B P1  3P2 C P1  3P2 D 3P1  P2 Câu 18: Một sóng lan truyền môi trường đồng chất, đẳng hướng với tần số 20 Hz Tốc độ truyền sóng mơi trường 25 cm/s Bươc sóng A 0,8 cm B 5,0 m C 1,25 cm D 5,0 cm Câu 19: Cho hai mạch dao động LC có tần số Điện tích cực đại tụ thứ tụ thứ hai Q1 Q2 thõa mãn Q1  Q2  8.106 C Tại thời điểm mạch thứ có điện tích cường độ dịng điện q1 i1 mạch thứ hai có điện tích cường độ dòng điện q2 i2 thõa mãn q1i  q 2i1  6.109 Giá trị nhỏ tần số góc hai mạch gần với giá trị sau đây? A 370 rad/s B 385 rad/s C 340 rad/s D 360 rad/s Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở nối tiếp với cuộn cảm Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 120 V Hệ số công suất đoạn mạch A 0,60 B 1,33 C 0,75 D 0,80 4 10 Câu 21: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có L  H , C  F R  60 Ω Đặt vào hai đầu  4 đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có biểu thức u  120cos 100 t  V Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A A B 2A C D A A Câu 22: Công thức tính chu kì dao động điều hịa lắc lò xo k m k m A T  2 B T  2 C T  D T  m k 2 m 2 k Câu 23: Dùng hạt proton có động 5,45 MeV bắn vào hạt nhân Be đứng yên Phản ứng tạo hạt nhân X hạt α Hạt α bay theo phương vng góc với phương tới proton có động MeV Khi tính động hạt, lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử số khối chúng Năng lượng tỏa phản ứng B 3,125 MeV C 1,145 MeV D 2,215 MeV A 4,225 MeV Câu 24: Hai chất điểm M N có khối lượng, dao động điều hịa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục Ox Vị trí cân M N nằm đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc với Ox Biên độ M cm, N cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn M N theo phương Ox 10 cm Mốc vị trí cân Ở thời điểm mà M có động ba lần tỉ số động M N Trang 27 B C D 16 16  Câu 25: Hạt nhân 234 phóng xa beta trừ tạo thành hạt nhân X Hạt nhân X tiếp tục phóng xạ  91 Pa anpha α tạo thành B 230 C 234 D 23090Th A 234 92 U 88 Ra 90 U Câu 26: Một sợi dây có chiều dài m với hai đầu cố định, dao động với tần số 50 Hz Biết vận tốc truyền sóng dây m/s Tính số nút số bụng sóng dây A 15 bụng, 16 nút B 10 bụng, 11 nút C 20 bụng, 21 nút D bụng, nút Câu 27: Tia X A mang điện tích âm nên bị lệch điện trường B có bươc sóng lớn tia tử ngoại C chất với sóng âm D có tần số lớn tần số tia hồng ngoại Câu 28: Trên sợi dây có ba điểm M, N P Khi sóng chưa lan truyền N trung điểm đoạn MP Khi sóng truyền từ M đến P với biên độ khơng đổi vào thời điểm t1 M P hai điểm gần mà phần tử có li độ tương ứng – mm mm Vào thời điểm gần t  t1  0,75 s li độ phần tử M P 2,5 mm Tốc độ dao động phần tử N vào thời điểm t1 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 4,1 cm/s B 1,4 cm/s C 2,8 cm/s D cm/s Câu 29: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A dao động tắt dần có động giảm dần cịn biến thiên điều hòa B dao động tắt dần giảm dần theo thời gian C dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian D lực ma sát lớn dao động tắt dần nhanh Câu 30: Nguồn sáng đơn sắc có cơng suất 1,5 W, phát xạ có bước sóng   546 nm Số hạt photon mà nguồn sáng phát phút gần với giá trị sau đây? A 2, 6.1026 hạt B 8,9.1025 hạt C 8,9.1026 hạt D 1,8.1026 hạt Câu 31: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hịa phương, tần số vng pha Tại thời điểm đó, li độ thành phần x1  cm x  4 cm li độ dao động tổng hợp vật A cm B 1 cm C cm D 7 cm Câu 32: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng khơng giải thích A Ngun tắc hoạt động pin quang điện B Hiện tượng quang – phát quang C Hiện tượng giao thoa ánh sáng D Hiện tượng quang điện ngồi Câu 33: Trong thí nghiệm Yang giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a  mm, khoảng cách từ hai khe đến D  2,5 m Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Vùng phủ quang phổ bậc quang phổ bậc có bề rộng A 0,76 mm B 1,14 mm C 1,52 mm D 1,9 mm Câu 34: Một lắc đơn dao động điều hịa với biên độ góc  Lấy mốc vị trí cân Khi lắc vị trí động li độ góc A Trang 0    B  C  D  2 Câu 35: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB nối tiếp gồm: AM chứa biến trở R, đoạn MN chứa r, đoạn NP chứa cuộn cảm thuần, đoạn PB chứa tụ điện có điện dung biến thiên Ban đầu thay đổi tụ điện cho UAP không phụ thuộc vào biến trở R Giữ nguyên giá trị điện dung thay đổi biến trở Khi uAP lệch pha cực đại so với uAB UPB  U1 Khi  UAN U NP  cực đại A  UAM  U2 Biết U1     U Độ lệch pha cực đại uAP uAB gần với giá trị sau đây? 3 5 4 6 B C D A 7 7 Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện tức thời mạch  A trễ pha so với điện áp hai đầu mạch  B sớm pha so với điện áp hai đầu mạch C pha so với điện áp hai đầu mạch D ngược pha so với điện áp hai đầu mạch Câu 37: Trong sơ đồ khối máy phát vơ tuyến đơn giản khơng có phận sau đây? A mạch tách sóng B mạch phát sóng điện từ cao tần D mạch biến điệu C mạch khuếch đại Câu 38: Trong nguyên tử Hidro, tổng bình phương bán kính quỹ đạo thứ n bình phương bán kính quỹ đạo thứ  n   bình phương bán kính quỹ đạo thứ  n  8 Biết bán kính Bo r0  5,3.1011 m Coi chuyển động electron quanh hạt nhân chuyển động tròn Lực tương tác electron hạt nhân electron chuyển động quỹ đạo dừng thứ n gần với giá trị sau đây? A 1,6.1010 N B 1, 2.1010 N C 1,6.1011 N D 1, 2.1011 N Câu 39: Hai điểm sáng M N dao động điều hòa biên độ trục Ox, thời điểm ban đầu hai chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương Chu kì dao động M gấp lần chu kì dao động N Khi hai chất điểm ngang lần thứ M 10 cm Quãng đường N khoảng thời gian A 25 cm B 50 cm C 40 cm D 30 cm Câu 40: Trong thí nghiệm Yang giao thoa ánh sáng, hai khe S1 S2 chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng   0,5 μm phát từ khe sáng S song song cách hai khe S1, S2 Khoảng cách hai khe a  0,6 mm Khoảng cách mặt phẳng chứa hai khe S1 S2 tới ảnh D  1, m Khoảng vân giao thoa A 0,6 mm B 1,2 mm C mm D 2,4 mm Trang Change the way you think Thầy Tăng Hải Tuân  Facebook : https://www.facebook.com/tanghaituan.vlpt  Học trực tuyến : zix.vn  Tài liệu : zixdoc.com ... động ba lần tỉ số động M N Trang 27 B C D 16 16  Câu 25: Hạt nhân 234 phóng xa beta trừ tạo thành hạt nhân X Hạt nhân X tiếp tục phóng xạ  91 Pa anpha α tạo thành B 230 C 234 D 230 90Th A 234 92... Giá trị nhỏ tần số góc hai mạch gần với giá trị sau đây? A 37 0 rad/s B 38 5 rad/s C 34 0 rad/s D 36 0 rad/s Câu 20: Đặt điện áp xoay chi? ??u có giá trị hiệu dụng 150 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện... Câu 31 : Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số vng pha Tại thời điểm đó, li độ thành phần x1  cm x  4 cm li độ dao động tổng hợp vật A cm B 1 cm C cm D 7 cm Câu 32 :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải chi tiết đề thi thử lần 3 môn vật lí chuyên KHTN hà nội 2017 thầy tăng hải tuân,