0

Tiểu luận “vận dụng phương pháp luận của học thuyết giá trị thặng dư trong quá trình điều chỉnh các quan hệ lợi ích kinh tế ở việt nam, hướng đến “xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”

15 12 1
  • Tiểu luận “vận dụng phương pháp luận của học thuyết giá trị thặng dư trong quá trình điều chỉnh các quan hệ lợi ích kinh tế ở việt nam, hướng đến “xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 21:33

Mục lục Phần mở đầu 2 1 Sự cần thiết của đề tài 2 2 Đối tượng nghiên cứu 2 3 Phạm vi nghiên cứu 2 4 Phương pháp nghiên cứu 2 5 Gioi thiệu của đề tài 3 Phần nội dung 4 Chương 1 Khái quát lý luận về học thuyết giá trị thặng dư 4 1 1 Bản chất, nguồn gốc giá trị thặng dư (GTTD) 4 1 2 Hai phương pháp nâng cao tỷ suất giá trị thặng dư 6 1 2 1 Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối 6 1 2 2 Phương pháp bóc lột giá trị thặng dư tương đối 7 1 3 Quy luật giá trị thặng dư 8 Chương 2 Quan hệ lợi ích. Mục lục Phần mở đầu Sự cần thiết đề tài Học thuyết giá trị thặng dư C.Mác đời sở nghiên cứu phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Học thuyết vạch trần thực chất bóc lột tư chủ nghĩa cội nguồn đối lập kinh tế giai cấp vô sản giai cấp tư sản Ngày nay, từ quan điểm đổi chủ nghĩa xã hội, học thuyết có ý nghĩa quan trọng nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việc vận dụng học thuyết giá trị thặng dư nghiên cứu để đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn Việt Nam Học thuyết giá trị thặng dư Karl Heinrich Marx (Marx) đời sở nghiên cứu phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Học thuyết vạch trần thực chất bóc lột tư chủ nghĩa cội nguồn đối lập kinh tế giai cấp vô sản giai cấp tư sản, vũ trang cho giai cấp vô sản lý luận cách mạng sắc bén đấu tranh chống chủ nghĩa tư Song, ý nghĩa thực tiễn học thuyết giá trị thặng dư khơng dừng Ngày nay, từ quan điểm đổi chủ nghĩa xã hội, học thuyết cịn có ý nghĩa quan trọng nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việc vận dụng học thuyết giá trị thặng dư yêu cầu quan trọng cần thiết, có nhiều nội dung cần nghiên cứu, vận dụng để đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn Việt Nam Những tư tưởng, giá trị học thuyết giá trị thặng dư, chúng em chọn đề tài “Vận dụng phương pháp luận học thuyết giá trị thặng dư trình điều chỉnh quan hệ lợi ích kinh tế Việt Nam, hướng đến “xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”” làm đề tài tiểu luận Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu cách hệ thống vấn đề học thuyết giá trị thặng dư đánh giá quan hệ lợi ích kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hướng đến “xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” Phạm vi nghiên cứu Vấn đề phương pháp luận học thuyết giá trị thặng dư vấn đề quan trọng phạm vi nghiên cứu rộng Trong phạm vi tiểu luận, chúng em nghiên cứu số nội dung nguồn gốc, chất giá trị thặng dưu quan hệ lợi ích kinh tế Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Khi nghiên cứu đề tài em lấy học thuyết Mác - Lênin vấn đề học thuyết giá trị thặng dư làm tảng kim nam cho vấn đề cần nghiên cứu Dựa phương pháp nghiên cứu chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử nhắm tạo điều kiện cho người đọc có nhận thức đắn tồn trình phát triển học thuyết giá trị thặng dư vận dụng vào Việt Nam, … từ có tư đắn, logic trình lập luận giải vấn đề Phương pháp nghiên cứu tiểu luận phương pháp lịch sử, phương pháp tổng hợp, logic điều tra xã hội nghiên so sánh, phương pháp diễn dịch, phương pháp quy nạp Gioi thiệu đề tài Bài tiểu luận phần mở đầu, kết thúc danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận chia thành nội dung chi tiết sau: Chương Khái quát lý luận học thuyết giá trị thặng dư Chương Quan hệ lợi ích kinh tế nề kinh tế thị trường định hướng XHCN Chương Một số khuyến nghị để điều hòa quan hệ lợi ích kinh tế sở phương pháp luận học thuyết giá trị thặng dư Phần nội dung Chương Khái quát lý luận học thuyết giá trị thặng dư 1.1 Bản chất, nguồn gốc giá trị thặng dư (GTTD) Nguồn gốc giá trị thặng dư: Để tiến hành sản xuất, nhà tư phải mua sức lao động tư liệu sản xuất Vì tư liệu sản xuất sức lao động nhà tư mua, nên trình sản xuất, người cơng nhân làm việc kiểm sốt nhà tư sản phẩm làm thuộc sở hữu nhà tư Sản xuất tư chủ nghĩa trình tạo giá trị tăng thêm cho nhà tư suất lao động đạt tới trình độ định – cẩn phần ngày lao động người công nhân làm thuê tạo tra giá trị giá trị sức lao động Bằng lao động cụ thể mình, cơng nhân sử dụng tư liệu sản xt chuyển giá trị chúng vào sản phẩm; lao động trừu tượng, công nhân tạo giá trị lớn giá trị sức lao động, phần lớn gọi giá trị thặng dư Giá trị hàng hóa (W) sản xuất gồm hai phần: giá trị tư liệu sản xuất hao phí lao động cụ thể bảo tồn chuyển vào sản phẩm (giá trị cũ, ký hiệu c) giá trị (v+m) lao động trìu tượng công nhân tạo (lớn giá trị hàng hóa sức lao động) Phần giá trị lao động sống tạo thêm ngồi giá trị hàng hóa sức lao động, nhà tư thu lấy mà không trả cho người lao động, gọi giá trị thặng dư (m) Như vậy, lao động sống nguồn gốc tạo giá trị thặng dư Bản chất giá trị thặng dư: Mục đích sản xuất tư chủ nghĩa giá trị sử dụng mà giá trị, giá trị đơn mà giá trị thặng dư để sản xuất giá trị thặng dư Nhà tư muốn sản xuất giá trị sử dụng có giá trị trao đổi nghĩa hàng hoá Hơn nữa, nhà tư muốn sản xuất hàng hoá có giá trị lớn tổng giá trị tư liệu sản xuất giá trị sức lao động mà tư bỏ để mua, nghĩa muốn sản xuất giá trị thặng dư Vậy trình sản xuất tư chủ nghĩa thống trình sả xuất giá trị sử dụng trình sản xuất giá trị thặng dư C Mac viết: “với tư cách thống hai trình lao động trình tạo giá trị trình sản xuất q trình sản xuất hàng hố; với tư cách thống trình lao động trình làm tăng giá trị trình sản xuất trình sản xuất tư chủ nghĩa, hình thái tư chủ nghĩa sản xuất hàng hố” Q trình lao động với tư cách trình tư tiêu dùng sức lao động có hai đặc trưng: người cơng nhân lao động kiểm soát nhà tư giống yếu tố khác sản xuất nhà tư sử dụng cho hiệu Sản phẩm làm thuộc sở hữu nhà tư bản, người công nhân C.Mac lấy ví dụ việc sản xuất nước Anh làm đối tượng nghiên cứu trình sản xuất giá trị thặng dư Để nghiên cứu, Mác sử dụng phương pháp giả định khoa học thông qua giải chặt chẽ tiến hành nghiên cứu: không xét đến ngoại thương, giá thống với giá trị, toàn giá trị tư liệu sản đem tiêu dùng chuyển hết lần giá trị sản phẩm nghiên cứu kinh tế sản xuất giản đơn Từ giả định mà C.Mác đưa loạt giả thiết nghiên cứu: Nhà tư dự kiến kéo 10 kg sợi;giá kg đôla; hao mịn thiết bị máy móc để kéo kg thành kg sợi đôla; tiền thuê sức lao động ngày đôla; giá trị lao động công nhân đôla cần người công nhân kéo kg bơng thành kg sợi Từ ta có bảng sau: Tư ứng trước Giá trị sản phẩm Gía trị 10kg bơng 10 đơla Lao động cụ thể công nhân bảo tồn chuyển giá trị 10 kg vào 10 kg sợi 10 đơla Hao mịn máy móc đơla Khấu hao tài sản cố định đôla Tiền thuê sức lao động ngày đôla Giá trị lao động người công nhân tạo đơla Tổng chi phí sản xuất 16 đơla Tổng doanh thu 20 đôla Nhà tư đối chiếu doanh thu sau bán hàng (20 đôla) với tổng chi phí tư ứng trước q trình sản xuất (16 đôla) nhà tư nhận thấy tiền ứng tăng lên đôla, đôla gọi giá trị thặng dư Từ nghiên cứu trên, rút số nhận xét sau: Một là, nghiên cứu trình sản xuất giá trị thặng dư nhận thấy mâu thuẫn công thức chung tư giải Việc chuyển hoá tiền thành tư diễn lĩnh vực lưu thông đồng thời không diễn lĩnh vực Chỉ có lưu thơng nhà tư mua thứ hàng hoá đặc biệt, hàng hố sức lao động Sau nhàtư sử dụng hàng hố sản xuất, tức ngồi lĩnh vực lưu thơng để sản xuất giá trị thặng dư cho nhà tư Do tiền nhà tư biến thành tư Hai là, phân tích giá trị sản phẩm sản xuất (10 kg sợi), thấy có hai phần: Giá trị tư liệu sản xuất nhờ lao động cụ thể người công nhân mà bảo tồn di chuyển vào giá trị sản phẩm (sợi) gọi giá trị cũ Giá trị lao động trìu tượng người cơng nhân tạo q trình lao động gọi giá trị mới, phần giá trị lớn giá trị sức lao động, giá trị sức lao động cộng thêm giá trị thặng dư Ba là, ngày lao động người cơng nhân xí nghiệp tư chia thành hai phần: Một phần gọi thời gian lao động cần thiết: thời gian người công nhân tạo lượng giá trị ngang với giá trị sức lao động hay mức tiền công mà nhà tư giả cho (4 đơla) Phần thời gian lại thời gian lao động thặng dư: thời gian lao động thặng dư người công nhân tạo lượng giá trị lớn giá trị sức lao động hay tiền lương nhà tư trả cho mình, giá trị thặng dư (4 đơla) phận thuộc nhà tư (nhà tư chiếm đoạt) 1.2 Hai phương pháp nâng cao tỷ suất giá trị thặng dư Mục đích nhà tư sản xuất giá trị thặng dư tối đa, mà nhà tư dùng nhiều phương pháp để tăng khối lượng giá trị thặng dư Những phương pháp để đạt mục đích tạo giá trị thặng dư tuyệt đối tạo giá trị thặng dư tương đối 1.2.1 Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Trong giai đoạn phát triển sản xuất tư chủ nghĩa, kỹ thuật thấp phương pháp chủ yếu mà nhà tư thường dùng để tăng giá trị thặng dư kéo dài ngày lao động công nhân, điều kiện thời gian lao động tất yếu không thay đổi Giả sử thời gian lao động thơi gian lao động cần thiết thời gian lao động thặng dư trình độ bóc lột nhà tư 100% Giá trị ngày lao động kéo dài thêm thời gian lao động cần thiết khơng đổi thời gian lao động thặng dư tăng lên cách tuyệt đối, giá trị thặng dư tăng lên, trình độ bóc lột tăng lên đạt 200%(m’=200%) Các nhà tư tìm cách để kéo dài ngày lao động phương pháp bóc lột đem lại hiệu cao cho nhà tư Nhưng chủ nghĩa tư sức lao động công nhân hàng hố, tồn thể sống người mà người cơng nhân cần có thời gian 10 để ăn ngủ nghỉ ngơi giải trí để phục hồi sức khoẻ nhằm tái sản xuất sức lao động Mặt khác, sức lao động thứ hàng hoá đặc biệt ngồi yếu tố vật chất người cơng nhân địi hỏi phải có thời gian cho nhu cầu sinh hoạt tinh thần, vật chất, tôn giáo Như vậy, mặt kinh tế, ngày lao động phải dài hạn thời gian lao động tất yếu, vượt qua giới hạn thể chất tinh thần người lao động Vì thời gian lao động dài, mà dẫn đến phong trào giai cấp vơ sản đấu tranh địi giai cấp tư sản phải rút ngắn thời gian lao động ngày Chính mà giai cấp tư sản phải chuyển sang phương pháp bóc lột tinh vi hơn, phương pháp bóc lột giá trị thặng dư tương đối 1.2.2 Phương pháp bóc lột giá trị thặng dư tương đối Bóc lột giá trị thặng dư tương đối tiến hành cách rút ngắn thời gian lao động cần thiết để sở kéo dài tương ứng thời gian lao động thặng dư, điều kiện độ dài ngày lao động không đổi Giả sử ngày lao động giờ, thời gian lao động tất yếu thời gian lao động thặng dư, trình độ bóc lột 100% Giả thiết cơng nhân cần lao động tạo giá trị giá trị sức lao động Do mà tỷ lệ phân chia ngày lao động thành thời gian lao động cần thiết thời gian lao động giá trị thặng dư trường hợp khơng thay đổi Khi thời gian lao động cần thiết giờ, thời gian lao động thặng dư giờ, trình độ bóc lột nhà tư lúc 300%(m’=300%) Như để giảm thời gian lao động cần thiết để từ gia tăng tương ứng phần thời gian lao động thặng dư nhà tư cần tìm biện pháp để tăng suất lao động nghành sản xuất tư liệu sinh hoạt Đồng thời nâng cao suất lao động xã hội 11 nghành, lĩnh vực sản xuất vật phẩm tiêu dùng để nuôi sống người công nhân Nếu giai đoạn đầu chủ nghĩa tư bản, sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối chiếm ưu thế, đến giai đoạn sau mà kỹ thuật phát triển, sản xuất giá trị thặng dư tương đối chiếm ưu Hai phương pháp nhà tư sư dụng kết hợp với để nâng cao trình độ bóc lột cơng nhân làm th giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư 1.3 Quy luật giá trị thặng dư Quy luật giá trị thặng dư quy luật kinh tế chủ nghĩa tư quy định chất sản xuất tư chủ nghĩa, chi phối mặt đời sống kinh tế xã hội tư Khơng có sản xuất giá trị thặng dư khơng có chủ nghĩa tư Theo C Mác, chế tạo giá trị thặng dư, quy luật tuyệt đối phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Ở đâu có sản xuất giá trị thặng dư có chủ nghĩa tư bản, ngược lại, đâu có chủ nghĩa tư có sản xuất giá trị thặng dư Chính vậy, Lênin gọi quy luật giá trị thặng dư quy luật kinh tế tuyệt đối chủ nghĩa tư Nội dung quy luật: Nội dung quy luật sản xuất nhiều ngày nhiều giá trị thặng dư cách tăng cường bóc lột công nhân làm thuê Sản xuất nhiều ngày nhiều giá trị thặng dư mục đích, động lực thường xuyên sản xuất tư chủ nghĩa, nhân tố đảm bảo tồn tại, thúc đẩy vận động, phát triển chủ nghĩa tư Đồng thời làm cho mâu thuẫn chủ nghĩa tư ngày sâu sắc, đưa đến thay tất yếu chủ nghĩa tư xã hội cao Quy luật giá trị thặng dư nguồn gốc mâu thuẫn xã hội tư bản: mâu thuẫn tư lao động, mâu thuẫn giai cấp tư sản giai cấp công nhân Quy luật giá trị thặng dư đứng đằng sau cạnh tranh tư chủ nghĩa Với mục đích thu ngày nhiều giá trị thặng dư, nhà tư cạnh tranh với nhau, tiêu diệt lẫn để có qui mô giá trị thặng dư lớn hơn, tỉ suất giá trị thặng dư cao Để sản xuất ngày nhiều giá trị thặng dư, nhà tư sức áp dụng tiến khoa học kĩ thuật, cải tiến sản xuất Từ thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày cao, mâu thuẫn tính chất xã hội sản xuất với hình thức chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa ngày gay gắt Tất yếu tố đưa xã hội tư đến chỡ phủ định Chương Quan hệ lợi ích kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN 2.1 Lợi ích kinh tế Khái niệm: Để tồn tại, phát triển, người cần thỏa mãn nhu cầu vật chất nhu cầu tinh thần Lợi ích thu người thỏa mãn nhu cầu Lợi ích lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần Lợi ích thỏa mãn nhu cầu người mà thỏa mãn nhu cầu phải nhận thức đặt mối quan hệ xã hội ứng với trình độ phát triển định sản xuất xã hội Trong mỡi điều kiện lịch sử, tùy bối cảnh mà vai trò định hoạt động người lợi ích vật chất hay lợi ích tinh thần Nhưng xuyên suốt trình tồn người đời sống xã hội lợi ích vật chất đóng vai trị định thúc đẩy hoạt động mỗi nhân, tổ chức xã hội Lợi ích kinh tế lợi ích vật chất, lợi ích thu thực hoạt động kinh tế người Vai trò lợi ích kinh tế: Lợi ích kinh tế vấn đề sống sản xuất đời sống Chính lợi ích kinh tế gắn bó người với cộng đồng tạo kích thích, thơi thúc, khát vọng say mê hoạt động sản xuất - kinh doanh cho người lao động Lợi ích kinh tế nhận thức thực hiên động lực kinh tế thúc đẩy người hành động Do đó, lợi ích kinh tế thể động lực tiến xã hội nói chung, phát triển sản xuất - kinh doanh nói riêng Ph.Ăngghen cho rằng,lợi ích kinh tế động lay chuyển quần chúng đông đảo Và chúng biến thành kích thích hoạt động người: "thì chúng lấy động đời sống nhân dân" Lợi ích kinh tế cịn có vai trị quan trọng việc củng cố,duy trì mối quan hệ kinh tế chủ thể sản xuất - kinh doanh Một người (chủ thể) tham gia vào hoạt động kinh tế nhằm đạt tới lợi ích kinh tế tương xứng với kết sản xuất kinh doanh đảm bảo nâng cao tính ổn định phát triển chủ thể lợi ích Ngược lại, khơng mang lại lợi ích lợi ích khơng đầy đủ làm cho mối quan hệ (quan hệ chủ thể)xuống cấp Nếu tình trang kéo dài sớm muộn dẫn đến tiêu cực hoạt động sản xuất - kinh doanh Lợi ích kinh tế thiết thân cá nhân người lao động động lực trực tiếp hoạt động người nói riêng xã hội nói chung Trong giai đoạn lịch sử đất nước, lợi ích kinh tế, lợi ích trứơc mắt cá nhân cấp bách nhất, thế, đóng vai trị quan trọng việc thúc đẩy chủ thể hoạt động qua gây nên vận động, phát triển xã hội Vì vào thời điểm lịch sử nay, phải chủ trương tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích cá nhân, gia đình nhóm xã hội thực lợi ích đắn, phản ánh đòi hỏi khách quan thực tiễn sống Thực ra, thông qua chủ trương ấy, nhằm vào mục đích lớn lao - đưa xã hội khỏi khủng hoảng bước phát triển đời sống kinh tế xã hội đất nước 2.2 Các kiểu quan hệ lợi ích kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN Xét theo cấp độ, có quan hệ lợi ích cá nhân - lợi ích nhóm - lợi ích xã hội Về nguyên tắc: Lợi ích xã hội tất lợi ích phản ánh quan hệ nhu cầu xã hội dùng để thỏa mãn nhu cầu chung toàn xã hội (một số) đối tượng (vật chất, tinh thần), định bảo đảm cho tồn phát triển xã hội giai đoạn lịch sử, thể quan hệ lâu dài xã hội Lợi ích xã hội khơng phải lợi ích nhóm người, giai tầng, mà lợi ích dân tộc, lợi ích chung cá nhân cấu thành dân tộc, dân tộc không mâu thuẫn với lợi ích chung nhân loại tiến Lợi ích cá nhân phản ánh quan hệ nhu cầu cá nhân chủ thể xã hội khác dùng để thỏa mãn nhu cầu riêng tư cụ thể cá nhân đó, bảo đảm cho tồn phát triển cá nhân Bao gồm: lợi ích vật chất, lợi ích kinh tế, lợi ích tinh thần, lợi ích trị, … Đó lợi ích cụ thể phản ánh, nhu cầu, bảo đảm tồn phát triển mỗi cá nhân thể qua quyền người như: quyền sống, quyền tự do, an toàn, lao động, học tập, chăm sóc, quyền kinh tế, trị, … Lợi ích kinh tế cá nhân ngày biểu phong phú, đa dạng, nhiều dạng như: nguồn thu nhập (tiền công, tiền lương, lợi tức, cổ phiếu, thu thập từ lao động, nguồn thu nhập khác), việc làm, tài sản gắn với cá nhân (đất đai, nhà ở, sở hữu trí tuệ, tài sản khác, …) Xét theo phạm vi, có quan hệ lợi ích doanh nghiệp với người lao động, quan hệ lợi ích doanh nghiệp với doanh nghiệp quan hệ lợi ích người lao động với Về nguyên tắc: Quan hệ lợi ích người lao động sử dụng lao động Người lao động người có đủ thể lực trí lực để lao động, tức có khả lao động Khi họ bán sức lao động nhận tiền lương (hay tiền công) chịu quản ý, điều hành người sử dụng lao động Người sử dụng lao động chủ doanh nghiệp, quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có th mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động Là người trả tiền mua hàng hóa sức lao độg nên người sử dụng lao động có quyền tổ chức, quản lý trình làm việc người lao động Lợi ích kinh tế người sử dụng lao động có quyền thể tập trung lợi nhuận mà họ thu q trình kinh doanh Lợi ích kinh tế người lao động thể tập trung tiền lương mà họ nhận từ việc bán sức lao động cho người sử dụng lao động Lợi ích kinh tế người lao động thể người sử dụng lao động có quan hệ chặt chẽ; thống nhất, mà cịn có mâu thuẫn với 2.3 Phương thức điều tiết quan hệ lợi ích kinh tế Trong sản xuất hàng hóa sản xuất xã hội lồi nhười có nhiều động lực khác nhau, chẳng hạn động lực kinh tế yếu tố định, thúc đẩy người chủ thể kinh tế lợi ích kinh tế mà quan tâm đến sản xuất kinh doanh Lợi ích kinh tế cịn có vai trị quan trọng việc củng cố trì mối quan hệ kinh tế chủ thể sản xuất kinh doanh để thu nhiều lợi ích 10 Dùng cách thức từ cạnh tranh đến thỏa hiệp thống hay áp đặt để thu nhiều lợi ích Chương 3: Một số khuyến nghị để điều hòa quan hệ lợi ích kinh tế sở phương pháp luận học thuyết GTTD 3.1 Mục tiêu Từ thúc bách sống, từ nghiên cứu kinh nghiệm nước trình đổi sang kinh tế nghiên cứu kế thừa tư tưởng nhà kinh điển xã hội tương lai, Việt Nam đổi sáng tạo thừa nhận chế kinh tế nhiều thành phần; chấp nhận chế thị trường khẳng định khơng đối lập với chủ nghĩa xã hội, thực phát triển kinh tế thị trường 11 Có thể nói lựa chọn khách quan, sáng tạo, độc lập phù hợp với xu hướng chung kinh tế giới Quá trình đổi nhận thức diễn bước kiểm nghiệm thực tiễn phát triển kinh tế tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn kinh tế nhà nước Cùng với trình, bước đổi hợp lí đó, độc lập, sáng tạo, có sở khoa học xác định mơ hình kinh tế mới- mơ hình kinh tế Việt Nam kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật kinh tế thị trường dựa sở dẫn dắt, chi phối nguyên tắc chất XHCN, thể ba mặt sở hữu, quản lí phân phối Nói cách khác, vận dụng phương pháp luận học thuyết GTTD để điều hòa quan hệ lợi ích kinh tế quản lí Nhà nước nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh 3.2 Một số khuyến nghị Đối với Nhà nước: Nhà nước đóng vai trị định hướng, xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo mơi trường cạnh tranh minh bạch, bình đẳng Vai trò kinh tế Nhà nước hướng tới mục tiêu chung, làm cho dân giàu, nước mạnh, tăng cường ổn định cơng xã hội “Dân giàu”thì “ nước mạnh” Nhà nước cịn có sách khuyến khích người dân làm giàu hợp pháp Về nguyên tắc luật pháp cấm hoạt động tổn hại lợi ích quốc gia lợi ích hợp pháp khác Đồng thời, cần thực có hiệu sách xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện hội tiếp cận bình đẳng nguồn lực phát triển, hưởng thụ dịch vụ xã hội bản, khắc phục tư tưởng bao cấp, ỷ lại Chú trọng sách ưu đãi xã hội, vận động toàn dân tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa Mặt khác, nhà nước tạo mơi trường pháp lí thuận lợi hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với luật pháp thông lệ quốc tế, hệ thống văn hướng dẫn, sách kinh tế, … Đối với doanh nghiệp: Doanh nghiệp nên đầu tư them sở KHKT đại hơn, cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động, có chế độ bảo hiểm cho người lao động Bên cạnh đó, nên đổi quản trị, lượng hang hóa phân phối thu nhập người lao động theo hiệu làm việc Tuân thủ pháp luật, bảo đảm trách nhiệm xã hội, thực nghĩa vụ thuế đầy đủ Đối với người lao động: Nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động, đăc biệt người lao động khu công nghiệp, khu chế xuất Nâng cao trình độ nhận thức, chất lượng đào tạo nghề, phất triển đội ngũ công 12 nhân có trình độ cao, có kĩ lao động, tác phong công nghiệp tốt, ý thức kỉ luật cao Phần kết luận Trrong xã hội tư bản, mối quan hệ gữa tư lao động mối quan hệ bản, sâu sắc nhất, xuyên qua tất quan hệ xã hội GTTD có biểu cụ thể thơng qua hình thái lợi nhuận, lợi tức Trong kinh tế thị trường tư chủ nghĩa, lợi nhuận bình qn có vai trị điều tiết lợi nhuận Ngồi ra, cịn phần giá trị lao động công nhân làm thuê sáng tạo nguồn gốc làm giàu giai cấp tư bản, sản xuất GTTD sở tồn chủ nghĩa tư Bên cạnh đó, chủ thể kinh tế có quan hệ với nhau, gọi quan hệ lợi ích mang đến nhiều lợi ích kinh tế đôi với người lao động người sử dụng lao đông, quan hệ xã hội sản xuất Và vận dụng hết vai trò GTTD làm cho xã hội dân chủ, cơng bằng, văn minh 13 Danh mục tài liệu tham khảo Kinh tế Chính trị Mác-Leenin (in lần thứ có sửa chữa bổ sung) C.Mác Ph.Angghen, Tồn tập, tập 25, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, phần I, tập 47-83 C.Mác Ph.Angghen, Tồn tập, tập 23, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr 250-296 C.Mác: Tư bản, Nxb Sự thật, H.1987, st, tập Giáo trình Kinh tế trị Mác - Lênin, PGS TS Nguyễn Văn Hảo, Bộ Giáo dục đào tạo 14 15 ... để điều hịa quan hệ lợi ích kinh tế sở phương pháp luận học thuyết giá trị thặng dư Phần nội dung Chương Khái quát lý luận học thuyết giá trị thặng dư 1.1 Bản chất, nguồn gốc giá trị thặng dư. .. chất giá trị thặng dư: Mục ? ?ích sản xuất tư chủ nghĩa giá trị sử dụng mà giá trị, giá trị đơn mà giá trị thặng dư để sản xuất giá trị thặng dư Nhà tư muốn sản xuất giá trị sử dụng có giá trị trao... kinh tế xã hội đất nước 2.2 Các kiểu quan hệ lợi ích kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN Xét theo cấp độ, có quan hệ lợi ích cá nhân - lợi ích nhóm - lợi ích xã hội Về nguyên tắc: Lợi ích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận “vận dụng phương pháp luận của học thuyết giá trị thặng dư trong quá trình điều chỉnh các quan hệ lợi ích kinh tế ở việt nam, hướng đến “xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”,

Từ khóa liên quan