0

Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng của đảng ta ở việt nam hiện nay

12 3 0
  • Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng của đảng ta ở việt nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 21:27

Mục lục Danh mục từ viết tắt 2 Phần mở đầu 3 1 Lý do chọn đề tài 3 2 Tổng quan đề tài (Tình hình nghiên cứu đề tài) 3 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 4 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 5 Phương pháp nghiên cứu của đề tài 4 6 Đóng góp của đề tài 4 7 Kết cấu bài tiểu luận 4 Phần nội dung 5 Chương 1 Lý luận về hình thái kinh tế xã hội 5 1 1 Phạm trù hình thái kinh tế xã hội 5 1 2 Sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên 6 1 3 Giá trị khoa học của lý l. Mục lục Danh mục từ viết tắt CNXH: chủ nghĩa xã hội XHCN: xã hội chủ nghĩa Phần mở đầu 1.Lý chọn đề tài Kế thừa tư tưởng C Mác Ph Ăng-ghen, V.I Lê-nin tiếp tục bảo vệ, vận dụng sáng tạo học thuyết Mác nói chung lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng thời đại đế quốc chủ nghĩa có cơng phát triển lý luận bậc tiền bối lên tầm cao Các Mác, Ph Ăng-ghen có đóng góp lớn việc cung cấp luận thuyết phục để biến chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành chủ nghĩa xã hội khoa học Với chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, C Mác Ph Ăng-ghen cung cấp cho giai cấp công nhân “vũ khí” lý luận, rõ vị vai trò họ phát triển lịch sử Trong tồn lý luận mình, đặc biệt “Tư bản”, ơng phân tích, chứng minh rõ rằng, hình thái kinh tế - xã hội tư chủ nghĩa trụ vững trước mâu thuẫn cố hữu, nội tại, gắn liền với theo quy luật khách quan, tất yếu bị thay hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Trong lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học, ông đường dẫn dắt giai cấp công nhân đấu tranh giải phóng khỏi nơ dịch bóc lột tư chủ nghĩa tiến tới xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Chính vậy, mà sau này, khơng phải ngẫu nhiên, V.I Lê-nin đặc biệt nhấn mạnh rằng: Điều quan trọng học thuyết Mác việc làm sáng tỏ vai trị lịch sử tồn giới giai cấp vô sản với tư cách người xây dựng, kiến tạo xã hội Vì vậy, để nghiên cứu lý luận vận dụng Việt Nam, em chọn đề tài “Lý luận học thuyết hình thái kinh tế- xã hội vận dụng Đảng ta công xây dựng đất nước Việt Nam nay” làm đề tài nghiên cứu Tổng quan đề tài (Tình hình nghiên cứu đề tài) Như biết: hình thái kinh tế- xã hội có tác động biện chứng với cách khách quan Và vận dụng cách triệt để vào kinh tế nước ta, vận dụng Đảng quan trọng Vì đề tài hay cấp thiết Đã có nhiều báo, trang thơng tin nói tới vấn đề này, khơng nước mà nước khác giới Bài tiểu luận chúng em chủ yếu nghiên cứu số vấn đề chủ nghĩa Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Nghiên cứu cách hệ thống hình thái kinh tế- xã hội Đánh giá tình hình đất nước để vận dụng Để đạt mục đích nghiên cứu trên, tiểu luận có nhiệm vụ: Phân tích hình thái kinh tế- xã hội Đánh giá tình hình Việt Nam vận dụng quy luật Đảng vào tình hình kinh tế đổi đất nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu Vấn đề hình thái kinh tế- xã hội vấn đề rộng Trong phạm vi tiểu luận, thân nghiên cứu số nột dung chủ yếu nội dung hình thái kinh tế - xã hội, bên cạnh tìm hiểu vận dụng Đảng phát triển kinh tế nước nhà Phương pháp nghiên cứu đề tài Những nguyên lý chủ nghĩa Mac-Lenin, Chính sách Nhà nước, Đảng Cộng Sản Việt Nam sở phương pháp luận định hướng nghiên cứu Ngoài phương pháp luận, tiểu luận sử dụng phương pháp cụ thể, trọng phương pháp lịch sử kết hợp với logic, so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kế, khảo sát tổng kết thực tiễn, Đóng góp đề tài Góp phần làm hiểu sâu rõ lý luận hình thái- xã hội vận dụng Việt Nam Tạo nhìn tổng quan quy luật Bên cạnh giúp chúng em hiểu rõ việc vận dụng chúng kinh tế để kinh tế Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết thúc danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận chia thành nội dung Chương Lý luận chung hình thái kinh tế- xã hội Chương Phần nội dung Chương Lý luận chung hình thái kinh tế- xã hội 1.1 Lý luận hình thái kinh tế - xã hội Xã hội không kết hợp cách ngẫu nhiên yếu tố với theo ý muốn chủ quan người, mà hệ thống yếu tố thống với nhau, tác động qua lại lẫn không ngừng tác động với tự nhiên, làm biến đổi tự nhiên Trên sở phân tích mặt đời sống xã hội mối quan hệ lẫn chúng Các-Mác đến khái quát xã hội phạm trù hình thái kinh tế- xã hội coi phát triển hình thái kinh tế xã hội trình lịch sử tự nhiên Trong hệ thống quan hệ xã hội phức tạp C.Mác vạch quan hệ sản xuất quan hệ xã hội, sở quan hệ xã hội khác, quy định tính độc đáo riêng xã hội lịch sử 1.2 Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử - tự nhiên Các mặt cấu thành hình thái kinh tế - xã hội không ngừng tác động qua lại lẫn nhau, làm cho hình thái kinh tế - xã hội khơng ngừng vận động phát triển Theo Mác, xã hội vận động phát triển theo quy luật khách quan theo ý muốn chủ quan người Theo Lênin, vận động xã hội trình lịch sử - tự nhiên chịu chi phối quy luật không phụ thuộc vào ý chí, ý thức ý định người mà trái lại, định ý chí, ý thức ý định người Sự vận động phát triển hình thái kinh tế - xã hội vừa bị chi phối quy luật chung, phổ biến, vừa bị chi phối quy luật đặc thù Quy luật phổ biến vận động, phát triển hình thái kinh tế - xã hội quy luật chi phối vận động, phát triển hình thái kinh tế - xã hội Đó quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, quy luật sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng quy luật phổ biến khác Bên cạnh quy luật phổ biến, hình thái kinh tế - xã hội cịn bị chi phối quy luật đặc thù, quy luật riêng có hình thái kinh tế - xã hội Các hình thái kinh tế - xã hội vận động, phát triển từ thấp đến cao, từ hình thái kinh tế - xã hội lên hình thái kinh tế - xã hội khác cao Quá trình diễn cách khách quan khơng phải theo ý muốn chủ quan Việc nắm vững quy luật vận động, phát triển phổ biến xã hội cần thiết chưa đủ Vì hình thái kinh tế - xã hội lại có quy luật đặc thù chi phối nên đòi hỏi phải làm sáng tỏ quy luật lịch sử riêng biệt chi phối phát sinh, tồn tại, phát triển diệt vong thể xã hội định thay thể xã hội chế xã hội khác cao Sự tác động quy luật khách quan làm cho hình thái kinh tế - xã hội phát triển thay từ thấp lên cao - đường phát triển chung nhân loại 1.3 Giá trị khoa học lý luận hình thái kinh tế - xã hội Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội đem lại cho khoa học xã hội phương pháp thực khoa học Học thuyết sản xuất vật chất sở đời sống xã hội, phương thức sản xuất định mặt đời sống xã hội Cho nên không xuất phát từ ý thức tư tưởng, từ ý chí người cầm quyền để giải thích tượng đời sống xã hội Học thuyết xã họi kết hợp cách ngẫu nhiên, máy móc cá nhân, mà thể sống sinh động, mặt thống chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, quan hệ sản xuất quan hệ bản, định quan hệ xã hội khác, tiêu chuẩn khách quan để phân biệt chế độ xã hội Học thuyết phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử - tự nhiên, tức diễn theo quy luật khách quan theo ý muốn chủ quan Cho nên muốn nhận thức đời sống xã hội phải sâu nghiên cứu quy luật vận động phát triển đời sống xã hội Hiện loài người có bước phát triển to lớn mặt Tuy nhiên học thuyết cịn ngun giá trị, phương pháp thực khoa học để nhận thức cách đắn đời sống xã hội Chương Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta 2.1 Việc lựa chọn đường tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Sau xây dựng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, C.Mác vận dụng học thuyết vào phân tích xã hội tư bản, vạch quy luật vận động, phát triển xã hội đến dự báo đời hình thái kinh tế - xã hội cao hơn, hình thái cộng sản chủ nghĩa, mà giai đoạn đầu chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội hình thành phát triển từ sau Cách mạng tháng Mười Nga Khi đó, chủ nghĩa xã hội xây dựng theo mơ hình kế hoạch hóa tập trung Mơ hình phát huy vai trị tích cực giai đoạn lịch sử định, đến cuối năm 80 kỷ XX rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, dẫn đến chủ nghĩa xã hội thực Liên Xơ Đơng Âu sụp đổ Từ đó, có quan điểm khẳng định chủ nghĩa tư vĩnh viễn phủ nhận chủ nghĩa xã hội Thực ra, khủng hoảng bác bỏ chủ nghĩa xã hội theo mơ hình kế hoạch hóa tập trung, khơng phải bác bỏ chủ nghĩa xã hội với tính cách xã hội cao chủ nghĩa tư Chính khủng hoảng giúp cho nhận thức rõ chủ nghĩa xã hội đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Nếu cách mạng công nghiệp kỷ XVIII - XIX định thắng lợi chủ nghĩa tư phong kiến, cách mạng khoa học cơng nghệ đại tạo tiền đề vật chất để thay chủ nghĩa tư chủ nghĩa xã hội Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, Đảng ta khẳng định: độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội khơng tách rời Đó quy luật phát triển cách mạng Việt Nam, sợi đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng Đảng Việc Đảng ta luôn kiên định đường tiến lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với xu hướng thời đại điều kiện cụ thể nước ta Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng xã hội: nhân dân lao động làm chủ; có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu; có văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; người giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất cơng, làm theo lực, hưởng theo lao động, có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển tồn diện cá nhân; dân tộc nước bình đẳng, đồn kết, giúp đỡ lẫn tiến bộ; có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân tất nước giới Mục tiêu là: "Xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" "Con đường lên nước ta phát triển độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tức bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng tư chủ nghĩa, tiếp thu, kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt chế độ tư chủ nghĩa, đặc biệt khoa học công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế đại Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tạo biến đổi chất xã hội tất lĩnh vực nghiệp khó khăn, phức tạp, nên phải trải qua thời kỳ độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất q độ Trong lĩnh vực đời sống xã hội diễn đan xen đấu tranh cũ" 2.2 Xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trong trình xây dựng xã hội nước ta, "Đảng Nhà nước ta chủ trương thực quán lâu dài sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" Ngày nay, tất nước phải xây dựng phát triển kinh tế thị trường Tuy nhiên, chế độ xã hội khác nhau, kinh tế thị trường sử dụng với mục đích khác Trong nước tư bản, kinh tế thị trường tư chủ nghĩa Ở nước ta, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường thành tựu chung văn minh nhân loại Nó kết phát triển lực lượng sản xuất đến trình độ định, kết q trình phân cơng lao động xã hội, đa dạng hóa hình thức sở hữu, đồng thời động lực mạnh mẽ thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Theo quan điểm Đảng ta, "kinh tế thị trường định hướng xã hội ch ủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững chắc" Xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa phù hợp với xu hướng phát triển chung nhân loại, vừa phù hợp với yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất nước ta; với yêu cầu trình xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Đảng ta khẳng định: "Mục đích kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển lực lượng sản xuất, phát tri ển kinh tế để xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, nâng cao đ ời sống nhân dân Phát triển lực lượng sản xuất đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp ba mặt sở hữu, quản lý phân phối" Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tách rời vai trò quản lý Nhà nước xã hội chủ nghĩa "Nhà nước ta Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý kinh tế pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách, sử dụng chế thị trường, áp dụng hình thức kinh tế phương pháp quản lý kinh tế thị trường để kích thích sản xuất, giải phóng sức sản xuất, phát huy mặt tích cực, hạn chế khắc phục mặt tiêu cực chế thị trường, bảo vệ lợi ích nhân dân lao động tồn thể nhân dân" 2.3 Cơng nghiệp hóa, đại hóa với nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ kinh tế phổ biến sản xuất nhỏ, lao động thủ công phổ biến Cái thiếu thống đại công nghiệp Chính vậy, phải tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa Trong thời đại ngày nay, cơng nghiệp hóa phải gắn liền với đại hóa Cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta nhằm xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội Đó nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ độ tiến lên chủ nghĩa xã hội nước ta Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng ta ra: "Con đường cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta cần rút ngắn thời gian, vừa có bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt Phát huy lợi đất nước, tận dụng khả để đạt trình độ cơng nghệ tiên tiến, đặc biệt công nghệ thông tin công nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày nhiều hơn, mức cao phổ biến thành tựu khoa học công nghệ, bước phát triển kinh tế tri thức Phát huy nguồn lực trí tuệ sức mạnh tinh thần người Việt Nam; coi phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ tảng động lực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Từ năm 1996, đất nước ta chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, phấn đấu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp Đây yếu tố có ý nghĩa định chống lại "nguy tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước khu vực giới" Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta thực thành công chừng thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 2.4 Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với trị mặt khác đời sống xã hội Gắn liền với phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phải khơng ngừng đổi hệ thống trị, nâng cao vai trị lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao vai trò tổ chức quần chúng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đồng thời với phát triển kinh tế, phải phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc nhằm không ngừng nâng cao đời sống tinh thần nhân dân; phát triển giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài; giải tốt vấn đề xã hội, thực công xã hội nhằm thực mục tiêu: "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" Phần kết luận Nhìn chung học thuyết hình thái kinh tế - xã hội học thuyết khoa học Trong điều kiện nay, học thuyết giữ nguyên giá trị Nó đưa lại phương pháp thực khoa học để phân tích tượng đời sống xã hội để từ vạch phương hướng giải pháp đắn cho hoạt động thực tiễn 10 Học thuyết Đảng ta vận dụng cách sáng tạo điều kiện cụ thể nước ta, vạch đường lối đắn cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Nghị Đại hội IX ra: "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 nhằm: đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần nhân dân, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Nguồn lực người, lực khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành bản; vị th ế nước ta trường quốc tế nâng cao Danh mục tài liệu tham khảo Giao trình Triết học Mác – Lê-nin: vấn đề lý luận bản, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2014 Giáo trình cao cấp lý luận trị, mơn Triết học mác Lê-nin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012 Đảng cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987 11 C.Mác Ăng ghen tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994 Hệ tư tưởng Đức (tr 34 – 40) C.Mác Ăng ghen toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993 (tr 449 - 469) C.Mác Ăng ghen toàn tập, tập 20, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994 (tr 448 - 476) Hồ Chí Minh, tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1980 (tr 67 78) Đảng cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 31 – 31; 70, 187 12 ... dựng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, C.Mác vận dụng học thuyết vào phân tích xã hội tư bản, vạch quy luật vận động, phát triển xã hội đến dự báo đời hình thái kinh tế - xã hội cao hơn, hình. .. biến, hình thái kinh tế - xã hội bị chi phối quy luật đặc thù, quy luật riêng có hình thái kinh tế - xã hội Các hình thái kinh tế - xã hội vận động, phát triển từ thấp đến cao, từ hình thái kinh tế. .. học thuyết hình thái kinh tế- xã hội vận dụng Đảng ta công xây dựng đất nước Việt Nam nay? ?? làm đề tài nghiên cứu Tổng quan đề tài (Tình hình nghiên cứu đề tài) Như biết: hình thái kinh tế- xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng của đảng ta ở việt nam hiện nay,