0

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

97 7 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 15:51

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ðẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LƯU ðỨC CƯỜNG ðÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VỚI BIẾN ðỔI KHÍ HẬU CỦA THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành: Mơi trường phát triển bền vững (Chương trình ñào tạo thí ñiểm) LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGHIÊM THỊ PHƯƠNG TUYẾN HÀ NỘI - 2016 i LỜI CẢM ƠN ðể hồn thành chương trình cao học luận văn tốt nghiệp này, trước hết, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến thầy, giáo Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường, người giảng dạy cho tơi kiến thức khoa học môi trường ngành khoa học khác Những kiến thức tạo tiền đề giúp tơi q trình học tập, nghiên cứu cơng tác sau ðể hồn thành khóa luận tơi xin cảm ơn giúp ñỡ cán Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai, UBND thành phố Lào Cai, UBND xã Cam ðường phòng, ban Sở, ngành tỉnh Lào Cai ñã tạo ñiều kiện cung cấp số liệu giúp ñỡ tơi q trình tìm hiểu thực tế, nghiên cứu địa phương Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Nghiêm Thị Phương Tuyến, cán Trung tâm Nghiên cứu Tài ngun Mơi trường tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt q trình làm khóa luận Cuối xin chân thành cảm ơn giúp ñỡ, ñộng viên tạo ñiều kiện gia đình, bạn bè để tơi hồn thành khóa luận Hà Nội, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lưu ðức Cường ii LỜI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn ñã ñược cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn ñược rõ nguồn gốc./ Hà Nội, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lưu ðức Cường iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i LỜI CAM ðOAN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT vi DANH MỤC HÌNH VẼ .vii DANH MỤC BẢNG BIỂU…………………… ………………………….vii MỞ ðẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số khái niệm 1.2 Tổng quan nghiên cứu TDBTT khả chống chịu giới Việt Nam 1.2.1 Các nghiên cên Thế giới 1.2.2 Nghiên cứu Việt Nam CHƯƠNG ðỊA ðIỂM, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN 10 VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 2.1 ðịa ñiểm nghiên cứu .10 2.1.1.Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 10 2.1.2 Xã Cam ðường - Thành phố Lào Cai 15 2.2 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu .17 2.3 Phương pháp nghiên cứu 25 2.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 25 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .26 2.4 Phạm vi thời gian nghiên cứu ñề tài 28 CHƯƠNG 29 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Biểu BðKH 29 3.1.1 Nhiệt ñộ .29 iv 3.1.2 Lượng mưa 32 3.1.3 Hiện tượng thời tiết cực ñoan .34 3.2 Tình trạng DTBTT với BðKH xã Cam ðường 38 3.2.1 Thiệt hại lũ quét gây 38 3.2.2 Thiệt hại lốc xốy, mưa đá gây 45 3.2.3 ðánh giá nhanh ngành DBTT với BðKH Cam ðường .46 3.2.4 Năng lực người dân tổ chức Cam ðường 48 3.3 Xây dựng khả chống chịu Cam ðường TP Lào Cai 53 3.3.1 Tăng cường khả chống chịu cho hệ thống sở hạ tầng .54 3.3.2 Tăng cường khả chống chịu cho người dân, tổ chức 55 3.3.3 Tăng cường thể chế .58 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 62 Kết luận 62 Khuyến nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT BðKH: Biến đổi khí hậu DBTT: Dễ bị tổn thương TDBTT: Tính dễ bị tổn thương TDBTT: Tình trạng dễ bị tổn thương CVCA ðánh giá tính dễ bị tổn thương với BðKH KHHð: Kế hoạch hành động PCLB: Phịng chống lụt bão TKCN: Tìm kiếm cứu nạn TNMT: Tài nguyên môi trường IPCC: Ủy ban Liên phủ biến đổi khí hậu WMO: Tổ chức Khí tượng Thế giới UNISDR: Chiến lược Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai KT-XH-MT: Kinh tế - xã hội - môi trường KCN, CCN: Khu công nghiệp, cụm cơng nghiệp TP: Thành phố vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 Bản đồ vị trí Thành phố Lào Cai xã Cam ðường 10 Hình 2.2 Cơ cấu phát triển kinh tế năm 2005(trái) năm 2010 (phải) 12 Hình 2.3 Biểu ñồ dân tộc thành phố Lào Cai năm 2014 13 Hình 2.4 Bản đồ quy hoạch xã Cam ðường 15 Hình 2.5 Khung khả chống chịu với BðKH thị 20 Hình 2.6 Một số phương pháp sử dụng đánh giá TDBTT 28 Hình 3.1 Xu hướng nhiệt độ trung bình TP Lào Caigiai đoạn 1994-2013 29 Hình 3.2 Xu hướng nhiệt độ tối cao TP.Lào Cai giai đoạn 1994 – 2013 30 Hình 3.3 Xu hướng nhiệt ñộ tối thấp TP Lào Cai giai đoạn 1994 – 2013 31 Hình 3.4 Tổng lượng mưa năm TP Lào Cai giai ñoạn 1994 – 2013 32 Hình 3.5 Tổng lượng mưa mùa mưa TP Lào Cai giai ñoạn 1994 – 2013 33 Hình 3.6 Tổng lượng mưa mùa khơ TP.Lào Cai giai đoạn 1994 – 2013 34 Hình 3.7 Những lớp bùn đất để lại từ trận lũ quét tháng 9/2012 38 Hình 3.8: Khu vực DBTT thơn Xn Cánh – Cam ðường 39 Hình 3.9: Một đồn suối Ngịi ðường bị sạt lở hư hỏng kè 40 Hình 3.10: Một số cầu/tràn có tính DBTT cao 40 Hình 3.11: Bệnh viên y học cổ truyền bị ngập sâu bùn 41 Hình 3.12 Lũ làm sập cầu qua thôn vạch 6/2014 43 Hình 3.13 Một hộ gia đình sau lũ quét tháng 5/2011 43 3.14 Dịch bệnh hoa cúc thường phát sinh sau trận bão, lũ Dịch bệnh hoa cúc thường phát sinh sau trận bão, lũ 49 Hình 3.15 Sơ ñồ hoạt ñộng phòng chống lụt bảo tỉnh 60 vii DANH MỤC BẲNG BIỂU Bảng 3.1 Các tượng thời tiết cực ñoan xã Cam ðường, TP Lào Cai 34 Bảng 3.2 Các trận lũ quét ñã xảy ñịa bàn tỉnh Lào Cai từ 1969- 2010 36 Bảng 3.3 Sơ lược thiệt hại trận lũ quét gây Cam ðường 44 Bảng 3.4: Tình trạng dễ bị tổn thương xã Cam ðường 46 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp mức ñộ DBTT ngành ñối với BðKH 48 viii MỞ ðẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam năm quốc gia chịu tác động lớn biến đổi khí hậu (BðKH) BðKH đã, làm thay đổi tồn diện hệ sinh thái tự nhiên, ñời sống kinh tế - xã hội q trình phát triển đất nước, làm gia tăng loại hình thiên tai làm cho loại hình thiên tai trở nên nguy hiểm Phần lớn thiên tai liên quan ñến ñiều kiện thời tiết khắc nghiệt Tần số cường ñộ thiên tai phụ thuộc vào thời tiết khí hậu mùa Ở khu vực miền núi phía Bắc, biến đổi khí hậu ñược thể qua tượng nhiệt ñộ tăng tượng thời tiết cực ñoan thay ñổi cực nhiệt ñộ, nắng nóng, rét ñậm kéo dài, mưa ẩm có tần suất có cường độ thay ñổi không theo quy luật tập trung trận mưa có cường độ lớn khơng mưa kéo dài Mưa lớn tập trung dẫn ñến lũ lụt, lũ ống/lũ quét [Bộ Tài nguyên Môi trường, 2008]; [ðề án Chính phủ, 2013] Hiện tượng sạt lở đất thường có ngun nhân sâu xa từ tính chất thiếu ổn định cấu trúc ñịa chất, nhiên, mưa lớn tập trung giọt nước cuối làm tràn ly thúc đẩy q trình diễn nhanh ðiều ñã ñược chứng minh qua kiện sạt lở ñất xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai tháng năm 2004 hay xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tháng 10 năm 2010 Cực nhiệt ñộ thay ñổi mà biểu cụ thể ñợt rét ñậm/rét hại kéo dài liên tiếp xảy năm 2008 2010 thực ñã trở thành thảm họa thiên tai với hàng vạn trâu bò bị chết, hàng ngàn héc-ta lúa hoa màu bị trắng Thành phố Lào Cai nằm đầu nguồn sơng Hồng sơng Nậm Thi bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, điều kiện địa hình phân cấp mạnh, hệ thống sơng suối dày đặc, khu vực thị nằm gọn thung lũng lịng chảo, xung quanh bao bọc đồi núi nên dễ bị tổn thương (DBTT) trước tác ñộng BðKH ðặc biệt thời gian vừa qua, mà nhiệt ñộ khu vực có xu hướng tăng nhanh, tượng khí hậu cực đoan có xu hướng xảy nhiều mạnh hơn, ñặc biệt tai biến thiên nhiên lũ quét, lũ ống, sạt lở ñất ảnh hưởng ñến ñời sống, sản xuất người dân, gây nhiều sức ép phát triển kinh tế, xã hội địa phương Bên cạnh đó, q trình đầu tư xây dựng sở hạ tầng, thay ñổi tập quán canh tác nông nghiệp, khai thác tài nguyên mức, cháy rừng… góp phần làm trầm trọng vấn đề BðKH Trong bối cảnh BðKH, nghiên cứu BðKH ñã thực rộng rãi ðã có nhiều nghiên cứu tác động BðKH tính DBTT cộng đồng dân cư ven biển, thị vùng đồng Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu ñánh giá TDBTT với BðKH thị miền núi ðây coi khoảng trống nghiên cứu Việt Nam Theo Quyết ñịnh số 2623/Qð-TTg ngày 31/12/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ðề án Phát triển thị Việt Nam ứng phó với BðKH giai đoạn 2013-2020, thị cần xây dựng KHHð ứng phó với BðKH ðể xây dựng KHHð, thị phải tiến hành đánh giá TDBTT Do đó, nghiên cứu TDBTT tác động BðKH thị miền núi yêu cầu cấp thiết Hiểu biết TDBTT sở ñề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả chống chịu cho thị miền núi giảm thiểu tác ñộng tiêu cực BðKH Xuất phát từ yêu cầu thực tế ñịa phương, lựa chọn thực ñề tài “ðánh giá tính dễ bị tổn thương đề xuất giải pháp nâng cao khả chống chịu với BðKH thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu ñề tài nhằm đánh giá tính DBTT với BðKH thành phố Lào Cai ñề xuất số giải pháp tăng cường khả chống chịu cho thành phố ðối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tìm hiểu tính DBTT thành phố Lào Cai dựa vào trường hợp cụ thể xã Cam ðường Trong tập trung tìm hiểu biểu tác động biến đổi khí hậu tới hệ thống hạ tầng, người thể chế ñang ñược thực xã Cam ðường Trong thời gian qua, diễn biến thời tiết ñịa bàn có nhiều biến động theo hướng khắc nghiệt hơn, tình hình thiên tai, bão lũ, hạn hán theo hướng ngày mạnh Thêm vào đó, hoạt động người trình sản xuất, khai thác quặng ngun nhân gây nên tình trạng dễ bị tổn thương khu vực Nhóm 2: Dễ bị tổn thương - ðịa điểm thảo luận nhóm: Nhà văn hóa thơn Thơn Dạ – Xã Cam ðường – TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai - Thành phần: Người dân Thơn Dạ (12 hộ đại diện, bao gồm hộ trưởng thôn) - Thông tin chung nhóm người vấn: nữ; độ tuổi từ 30 - 84 tuổi; - ðiều kiện địa hình, kinh tế, xã hội khu vực: Tổng số 76 hộ, 286 nhân khẩu; hộ nghèo 8/76 hộ 10,5%; dân tộc tày, kinh, nùng, dáy, sa phó; 100% có điện; 10/76 hộ có nước máy (13,2%) - Tính dễ bị tổn thương: Người dân sản xuất sinh sống ven suối Ngịi ðường, diện tích bị ảnh hưởng chủ yếu ñất sản xuất 4,8ha lúa; 0,8ha thủy sản; hộ sống ven suối nằm vùng có nguy lũ ống, lũ quét, ngập lụt cao (đã di chuyển 02 hộ) cịn 04 hộ chưa di chuyển chưa bố trí quỹ đất - Sinh kế: Trước nơng; năm gần hết ñất sản xuất phải ñi làm thuê (hầu nhà có), hộ mở mang sản xuất dịch vụ (máy xát, bán hàng nhỏ) - Tổng hợp thông tin thiên tai, BðKH TT Các loại thiên tai Tác động Ngun nhân Biện pháp phịng chống TT, GNTð/Tồn tại, hạn chế Giải pháp; Kiến nghị, ñề nghị Lũ quét, lũ ống, - Sạt lở ñất gây bồi lấp - Do thiên nhiên: ðiều kiện thời Hàng năm ñều xây dựng kế - ðánh giá tác mưa kéo dài (xảy ruộng vườn, hoa màu; tiết 5-10 năm trở lại khắc hoạch phịng chống lụt bão ñộng việc với tần suất - Bồi lắng dòng chảy nghiệt hơn, mưa lớn hơn, kéo dài xã triển khai đến thơn; xây ngầm ngày lớn vào kênh, mương, suối; vỡ Từ năm 1975 trở trước nơi nguy hiểm có cảnh bảo; ñưa Xem xét bố trí thời ñiểm tháng 7- ñê 8) có mưa to, ngập, khơng phương án phịng chống đối xây dựng cầu - Nước lớn quét qua xảy nghiêm trọng với người dân lại qua suối (1956 lũ lụt mưa nhanh, vỡ ao tràn tồn (thơn ốc đảo) - ðập đầu mối làng Dạ xây từ thơn Dạ nối lớn kéo dài; 1971 ao nuôi cá,mất - Do người: năm 1970; sạt lở ñất, tắc trắng thu hoạch nghẽn dòng chảy, - Bệnh dịch kè bảo vệ với khu cơng + TRước ven suối xây năm 2002, Hệ thống mương trường 52 (khi to, ñã chặt phá nước tưới tiêu tốt, cịn mưa lũ khó lấp ñất 01 hộ gia - ðối tượng bị tác hết, tăng khả bị lũ quét 200m kè chưa hồn thiện khăn việc đình, người trơi động, dễ bị tổn thương + Do người dân thiếu ñất sản - ðược tập huấn nơng lại suối không chết; nhất: Sinh kế xuất, lấn chiếm bên bờ suối nghiệp, hỗ trợ giống lúa, dây - Hồn thiện việc 1993 lũ ống khơng hộ có ao, ruộng nằm canh tác nơng nghiệp, khoai lang (1-2 lần); hỗ trợ gạo, xây kè suối (khối tác động nhiều; ven suối Ngịi ðường; mưa lớn, nước tràn sang hai bên bồi thường thiệt hại hoa màu lượng 1996 sạt lở ñất hoạt ñộng ñi lại bờ hỗ trợ tiền mặt - Tạo công ăn tái ñịnh cư; 5/2011 mưa lũ nguy (lịng suối bị bồi lấp 0,5 – 1,0m (200.000,đ/hộ) so với trước đây) - Các biện pháp ứng phó nhà (bà Nhì) chì Lũ tiểu mãn tháng – + Do xây ngầm tràn, nước không hộ gia đình chưa triển khai cịn xe máy xà ảnh hưởng tới vụ tiêu (mức độ tác động khả tài chưa đảm nhà mắc Chiêm Xuân; Lũ lớn lớn từ xây dựng ngầm lại Nhà nước, NM tuyển Cam 200m) mưa, lún sạt khu người dân, học sinh + Dịng chảy bị bồi lấp đất đá ðường lũ ống, lũ qt trơi hiểm cịn bảo, biện pháp thông cây; 9/2012 ngập > tháng 7,8,9 ảnh hưởng + Một số hộ dân chưa di thường thực tế khơng khả thi 9.000m2 ruộng, vỡ tới vụ mùa chuyển ñược khỏi vùng bị ảnh lưu lượng nước vào mùa mưa ao (1 hộ) hưởng nên mức thiệt hại gia tăng bão lớn, ña phần người dân theo giải pháp sống chung với lũ việc làm cho dân Rét đậm rét hại Năm 2008, rau ngơ - Do thiên nhiên : ðiều kiện thời Chưa có giải pháp thích ứng khơng thu hoạch tiết có nhiều thay đổi: Mùa đơng được, nhiều trâu bị ngắn Nhiệt độ mùa đơng có chết rét (6 con) nhiều thời điểm xuống thấp; trước vào mùa đơng thường xuất sương muối từ tháng 10 (âm), nhiên số năm trở lại ñây tượng khơng cịn phổ biến Hạn hán tác động thôn thuộc khu vực thượng lưu, nằm ven suối Ngịi ðường - ðánh giá sơ bộ: ðịa hình khu vực tương ñối cao so với khu chức khác, dễ tiêu thoát nước khu vực tập trung ñông dân cư, mức ñộ tác ñộng chủ yếu tập trung ven suối Ngòi ðường ngập lụt, lũ quét, sạt lở ñê ñiều ảnh hưởng ñến ñi lại sinh kế hoa màu, thủy sản người dân, tác động đến người, nhà Nhóm 3: Nhóm người nghèo - ðịa điểm thảo luận nhóm: Nhà văn hóa Thơn Thác – Xã Cam ðường – TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai - Thành phần: Người dân Thơn Thác (09 hộ đại diện, bao gồm hộ trưởng thơn) - Thơng tin chung nhóm người ñược vấn: - Một số lưu ý ñiều kiện địa hình, kinh tế, xã hội khu vực: dân tộc tày, dáy, kinh Tổng số 71 hộ, hộ nghèo 8/71 hộ 11,3% Nguồn nước sử dụng nước giếng có dấu hiệu nhiễm mùi tanh, màu vàng (3 hộ ñã trang bị máy lọc nước RO); 6,2 diện tích lúa vụ, làm vụ, trồng màu vụ - Sinh kế: 50% có ruộng canh tác, số cịn lại khơng có việc làm - Tổng hợp thông tin thiên tai, BðKH TT Các loại thiên Tác ñộng tai Nguyên nhân Biện pháp phòng chống TT, Giải pháp; GNTð/Tồn tại, hạn chế Kiến nghị Mưa lớn, Lũ - Lũ thường xuyên hơn, - Lũ ñến ñập tràn bị ngăn lại, - ðến mùa mưa bão lại ñưa ñồ ñạc lên Xây dựng trạm ño ña phần nước ñục ñêm (lũ tháng Trước ñây lũ tập trung vào - Mỏ khai thác ảnh hưởng tới chuẩn bị 7/1996; lũ tháng mùa mưa (tháng chất lượng nguồn nước, bồi Khi mưa lớn cử người túc trực, nguy không dây tháng 5/2011 6-8), lớn nhất) Cao thường nhiều, tháng 4,5, bồi lên khoảng 60cm điểm lũ ,9,10 có lũ) lũ tràn sang bên vùng ñập gác, nhiều lần lũ đêm khơng kịp lưu lượng nước bất lắng dịng chảy từ năm 2004 lũ báo ñến hộ dân ñể tránh lũ ñặt nhà trưởng - Mỗi hộ nghèo ñược vay tối đa 30 triệu thơn để tiện thơng - Trước ñây suối Ngòi ñường Hiện tất hộ ñều ñược vay làm báo cho toàn chảy thành dịng, từ năm nhà tái định cư thời gian trước Hệ thống loa phát người dân tháng 6-8; - Lũ 5/2011 ñến bất ngờ 1975 xây ñập tràn làng - Dân góp tiền, xúc đất đá kè ñầu Kè lại bờ ñê ñầu lũ ñến không kịp chuẩn bị trôi Thác cải tạo lại cịn dịng thơn, dự án làm ñường cao tốc ñã làng bất ngờ nhiều tài sản, trâu bị, gia chảy súc; đổ tường rào xây nắn suối ảnh hưởng ñến bờ kè ðắp bờ ñê giữ - Khu tái định cư chất lượng - Thơng tin liên lạc: Hệ thống phát cánh ñồng làng - ðối tượng dễ bị tổn cơng trình hạ tầng kém, đơn vị có bị hỏng lũ 2011 Chạc thương: Hiện thơn cung cấp điện, nước khơng - Khơng có hệ thống cảnh bão lũ, trạm đo Tạo cơng ăn việc cịn 23 hộ nằm vùng muốn cung cấp nhạy cảm cần phải di dời vực để người dân nhiều khơng cịn cổ thụ đơn vị thi cơng xây dựng; Tiêm phịng dịch định kỳ cho người dân chăn ni ổn định - Chăn ni dễ dịch bệnh Lốc xốy - Thể chế: Chưa có phối hợp đốn lũ từ mùi khơng khí, trí quy hoạch khu - Cây cối bị chết, trôi bên: đơn vị thu hồi đất; khơng thể dự đốn ñược trước lũ quét - Năm 1970,1980 người dân dự làm cho dân Bố đơn vị cung cấp ñiện nước sống Phụ lục 3b: TỔNG HỢP THÔNG TIN PHỎNG VẤN HỘ TT Họ tên Thơng tin Các loại thiên tai Ngun Tác động Nhân Khả thích ứng Giải pháp Thơn Thác Sầm Thị Loan - Nữ, 32 tuổi; - Tài chính: - ðã thực hiện: Xây nhà - DT: Tày; - Hạ tầng: lên khu tái ñịnh cư; - Số người: ; - Sinh kế: Nông nghiệp - Lũ năm có 3- Nhà thấp – trận lũ cao - Nhóm tái định cư Văn ðinh làng; + Có đường nước làm th; Nguyễn + Nước: bơm từ giếng - ðề xuất: Chia ñất làm nơng nghiệp cho gia đình để có sinh kế chưa có nước; - Ruộng bị bồi - Tài chính: Có đủ khả - ðã thực hiện: Làm nhà cát (cấy năng; kiên cố ñể chống lũ - Nam, 56 tuổi; cát); Gần ngập - Mưa lũ; - Hạ tầng: Nước giếng - ðề nghị: Làm ñê kè ñể - người (vc, ñến nhà; Chỉ - Gió lốc đục, rêu (khơng dùng chống lũ SX ñc vụ to; ñược) cháu 1t); - DT: Tày; - Sinh kế: Làm thuê - Lũ - Dịch bệnh - Vật nuôi - Hiểu biết BðKH: thường xuyên bị Qua cảm nhận thay (lái máy xúc) NN; bệnh; - Nắng ñổi thời tiết hàng năm Nhóm: Sinh kế - Thủy sản: ðã nóng (trước đay ăn rằm tháng năm khơng lũ to chục ni năm khơng nữa) - Nữ, 32tuổi; - Tài chính: đủ đáp ứng; - người (mẹ già, VC Sầm Thị loan - Hạ tầng: ðã đáp ứng (vì – 7,4 tuổi) - DT: Tày; Lũ lụt: - Sinh kế: Nơng sản; năm có – Nhà thấp, khu tái ñịnh cư); ñợt; lũ cao - BðKH: chưa hiểu; - Chính sách hỗ trợ: - Phụ: Làm thuê - Ngập bùn Thị Ngại - Sinh kế: Nơng sản; thích ứng; lợn, gà; hỏng dâu cháu; - Tài chính: Khơng đủ (30cm): chết - Nữ, 50 tuổi; con, - DT: Tày; Chưa có; - Nếu kéo dài: Di chuyển - ðề nghị: Cấp đất để sx nơng nghiệp; Chưa có - Nhóm: TðC Nguyễn - Gia đình quyền: thiết bị Ngập lụt: nhà (Thời gian); - Phụ: Chăn ni - Hạ tầng: Khơng đảm Do khai bảo; thác Apatit - BðKH: Chưa hiểu; - Công tác hỗ trợ: Có sau - Hàng năm - Nhóm: D tộc - Gia đình: Sơ tán đồ đạc, người; - Chính quyền: - Nếu kéo dài: Chuyến sang khu tái ñịnh cư dời làng sảy thiên tai ngập lần vào tuyên truyền ñạo tháng 5,6 Thôn Vạch - Nam, 43 tuổi; Hà Hồng Phú - DT: Tày; - Sinh kế: Làm thuê; Nhóm: Sinh kế - Năm 1986 sạt Sạt lở vào nhà; - Năm 1997: Có vết nứt - Làm đường cao tốc - Tài chính: Khơng đủ - ðã làm: Báo cáo khả di chuyển nhà; quyền; - Hạ tầng: Khơng có - ðề nghị: Hỗ trợ nước (do làm đương sách - Ảnh hưởng bị mất) đến đất SX -BðKH: có kinh nghiệm nơng nghiệp thơng qua quan sát hàng năm; - Chính sách: khơng có Hỗ trợ: Chưa nhận được; - Nam, 60 tuổi; Hoàng Văn Lẩn - DT: tày; - Sinh kế: Nông nghiệp (nông sản); - Lụt - Dịch bệnh - Ngập tràn ao ni cá; - Cá - Nhóm: nghèo - Nữ, 66 tuổi; Hoàng Thị Ngọt - DT: Tày; - Sinh kế: Nơng nghiệp - Nhóm: tái ñịnh cư - Lũ lụt Hoàng Ngọc San SP thủy sản, TT cao kiến thức; Hỗ trợ tài để lợp mái nhà úng; - Do ñập - Hạ tầng: có hịi cho làm đường co tốc; chắn nước; khó khăn (nước giếng có - ðề nghị: rét hại Cây trồng, vật nuôi chết rét tràn (mưa lũ phải nghỉ) - ðề nghị: Tập huấn, nâng - Kiến nghị ñền bù ñất thu - Tốc mái nhà - Sinh kế: Lương hưu, phụ thuộc vào thời tiết Báo cáo quyền; - Tài chính: Khơng có - Rét ñạm, - Lũ, nước nước - Hạ tầng: Con ñi học chuyển sang phía đối diện; - Gió lốc; - Gió lốc - DT: tày; - Nguồn cầu gia ñình; - ðã làm: Mưa to di - Nhà bị ngập - Nam, 70 tuổi; - Mưa to - Tài chính: đủ cho nhu Dất xói mịn vơi, trường học cách + Cấp đất đẻ canh tác; - Rét đậm, km, khơng dủ tiền trả tiền + Hỗ trợ tiền rét hại nước sạch) - Do làm - Tài chính: Có con, cháu - ðã lam: Báo cáo đường cao hỗ trợ (đủ nhu cầu); quyền; tốc + ngập - Hạ tầng: ðược tiếp cận - ðề nghị: Xây cầu tràn đầy đủ; - Nhóm: tái ñịnh cư + Hiểu biết: Qua cảm nhận thông tin từ TV + Kn thich ứng: Làm cơng trình Thủy lợi tránh lũ, lụt - Chính sách: Khơng có Thơn Dạ - Tài chính: Khơng đủ - Nam; 31 tuổi Hoàng Văn Khánh - DT: Tày; - Sinh kế: Chăn nuôi, trông trọt - Lũ lụt - Nhóm ven suối - Ni trơng - Lũ quét thủy san và ngập trồng trọt lụt.q (20m) 10 Lương Thị Bính cháu mồ côi; - DT: tày; - Sinh kế: nông sản; Sơn Cánh - Hạ tầng: Tiếp cận thuận lợi; - BðKH: Chưa ñược tập huấn - CQ: Tuyên truyền - Nước tràn vào - Nữ, 51tuổi; - người (mẹ già, VC, ñáp ứng; ao trắng - Lũ lụt: (năm 1996); - Rét ñậm, - Năm 2011, rét hại: 2012: Mất trắng vụ mùa cá (thủy sản) - Thời tiết biến đổi thất thường; - Tài chính: Trung bình (3); - Hạ tầng: Dưới TB (2); - Chưa ñược tập huấn BðKH; loa phát thanh; - Nếu kéo dài: Chuyển ñổi số màu cho phù hợp; - ðề nghị: Chính quyền Khẩn trương xây bờ kè nạo vét suối - Năm 1996: sạt - Nam, 32 tuổi; 11 Nguyễn Văn Thọ - Tày, - Sạt lở: - Sinh kế: buôn bán tự - Sụt bùn: giết mổ G/s; - Lốc xoáy - Nhóm ven suối lở Taluy làm chết 06 người; - Nền nhà bị bùn sụt vào; - Do Apatit - Tài chính: Khơng đủ - Gia đình: Chủ động khai thác; thích ứng; - Chính quyền: Cảnh báo Taluy cao, - Hạ tầng: ðảm bảo; lũ; ñất mượn; - Chưa ñược tập huấn - Nếu kéo dài: Di chuyển; - Nền nhà BðKH; - Nhu cầu: Hỗ trợ CSVC ñất mượn - ðịa phương: Cứu trợ (ñiện, nước) sâu 40m; có thiên tai; - Nam, 45tuổi; - người (VC con); 12 Trần Quốc Lưu - DT: Tày, - Sinh kế: Chăn ni, -Tài chính: ðảm bảo; - Sạt bãi thải - Mưa lũ trồng trọt, 30% DT - Do khai ñát ruộng, ñất thác Apatit sa lứng bồi đắp BðKH ao ni cá - Phụ: Làm thuê - Hạ tầng: ðược tiếp cận ñảm bảo; - BðKH: Biết thơng tin qua đài, báo - Nhóm: Sinh kế Sơn Lầu - Nam, 60tuổi; - người (1 cụ già 87t, 13 Vũ ðức vc con); Hiển - DT: Tày, - Sinh kế: Sản phẩm chăn nuôi, thủy sản - Mưa lũ: - Tràn, vỡ ao; - Do công - Mất hoa màu; trường - Rét ñậm, rét hại: khai thác - Chết gia súc mỏ Apatit; cá - BðKH; - Tài chính: ðảm bảo; - Gia đình: Kè bờ ao lên - Hạ tầng: ðảm bảo; cao; chuyển ñổi PT canh - BðKH: Nghe tài tác; xem TV; - Chính quyền: Diễn tập - ðịa phương: Có hỗ trợ PCLB; (cảnh báo, nhắc nhở ) - Nếu kéo dài: Mua sắm trồng trọt; máy móc hỗ trợ (máy - Phụ: Cơng nhân; bơm); - Nhóm: Sinh kế - ðề nghị: Có kế hoạch sản xuất khai thác Apatit bố trí khu tái định cư đảm bảo - Nam, 41 tuổi; - Tài chính; Người (2 vc va 18, 12t); 14 - Lũ, lụt - Hạ tầng: ðb; - ðất đá vùi chơn ruộng Do khai - Sinh kế: Chănn nuôi, không canh tác tác Apatit trơng trọt, trồng rừng Nguyễn - DT: Kinh; Văn Hiệp - -BðKH: có kinh nghiệm thơng qua quan sát hàng năm; - Gia đình: ðắp bờ ruộng - Nam, 52tuổi; - người (VC - Sạt bãi thải con); - DT: Tày, Văn Dung - Sinh kế: Chăn ni, trồng trọt,Làm th - Nhóm:Nghèo + Dễ tổn thương - CHính quyền: Chưa có Hỗ trợ: Chưa nhận được; tổn thương Lương đạo xã, - Chính sách: khơng - Nhóm:Nghèo + Dễ 15 - Gia đình: Báo vơi lãnh - Mưa lũ 30% DT - Do khai ñát ruộng, ñất thác Apatit sa lứng bồi ñắp BðKH ao ni cá -Tài chính: ðảm bảo; cao hơn, - Hạ tầng: ðược tiếp cận - Chính quyền: Hỗ trợ ñảm bảo; sảy theein tai; - BðKH: Biết thông tin - Nếu kéo dài: ðắp bờ cao qua ñài, báo Suối Ngàn - Gia ñinh: Kè ñá ven - Nữ, 60tuổi; người (2 cụ già, VC, con); 16 Nguyễn Thị Nấp - DT: Kinh; - Lũ: - Sinh kế: Lương hưu; - ðồ đạc trơi, - Tài chính: hư hỏng; - Hạ tầng: ðảm bảo; - Năm 2011: - Chưa ñược tập huấn Nước ñất Sửa chữa ñiện máy cho thuê bàn ghế; - Nhóm: Nghèo + Dễ - Ven sông BðKH; bùn ngập 60 - ðịa phương: Cứu trợ cm có thiên tai; suối, kê cao đồ đạc; - CQ: Giúp ñỡ sảy thiên tai; ðề nghị: tổn thương 17 Vũ Thị Hiên - Nữ, 60tuổi; - Năm 2011: - người (mẹ con); Ngập nhà - DT: Kinh; - Lũ: khoảng 50cm; - Sinh kế: Buôn bán - Nắng: - Năm 2012: nhỏ; - Rét: Ngập nhà - Nhóm: Dễ bị tổn khoảng 80 triệu thương tiền hàng; - Gia đình: Sơ tán cần; - Suối bồi; - Khai thác - Tài chính: mỏ; - Hạ tầng: ðảm bảo; - Làm BðKH: qua quan sát, đường cao theo dõi thời tiết khí hậu tốc - Chính quyền: Giúp sảy thiên tai - Nếu kéo dài: Nâng cao nhà - ðề nghị: Khơi thơng lịng suối, kè suối, ... xuất giải pháp nâng cao khả chống chịu với BðKH thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai? ?? Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá tính DBTT với BðKH thành phố Lào Cai ñề xuất số giải. .. THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT BðKH: Biến đổi khí hậu DBTT: Dễ bị tổn thương TDBTT: Tính dễ bị tổn thương TDBTT: Tình trạng dễ bị tổn thương CVCA ðánh giá tính dễ bị tổn. .. 2008] Tính dễ bị tổn thương: Khái niệm tính dễ bị tổn thương có nhiều thay đổi 20 năm qua ðã có nhiều hướng nghiên cứu khác nhằm phân loại thành phần, yếu tố để đánh giá tính dễ bị tổn thương
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai,