0

Hiểu biết về tổ chức hành nghề TVPL và thực trạng

12 3 0
  • Hiểu biết về tổ chức hành nghề TVPL và thực trạng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 13:45

MỤC LỤC MỞ BÀI 2 NỘI DUNG 2 I CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 3 1 Tổ chức hành nghề luật sư 3 1 1 Chủ thể thành lập và hình thức tổ chức hành nghề luật sư 3 1 2 Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư 4 1 3 Đặc thù của tổ chức hành nghề luật sư 5 1 4 Phạm vi hoạt động 6 1 5 Đối tượng khách hàng và kinh phí hoạt động 6 2 Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 6 2 1 Hình thức hoạt động của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 7 2 2 Phạm vi hoạt động 7 2 3 Đối tượng khách hàng 8 2 4 Kinh phí. MỤC LỤC MỞ BÀI……………………………………… ………………………………2 12 MỞ ĐẦU Xã hội ngày phát triển, phát sinh thêm nhiều mối quan hệ công dân với công dân, công dân với quan, tổ chức quan, tổ chức với Những mối quan hệ nhiều phát sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến quyền lợi bên Điều dẫn đến nhu cầu thiết yếu sử dụng dịch vụ pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức có liên quan Hoạt động tư vấn pháp luật tổ chức hành nghề tư vấn pháp luật thực Các tổ chức có đặc thù riêng dù mang chất tư vấn pháp luật Việc tìm hiểu rõ tổ chức hành nghề tư vấn pháp luật cần thiết, đặc biệt sinh viên học ngành luật Chính vậy, em xin chọn đề tài số 1: “Hãy trình bày hiểu biết tổ chức hành nghề tư vấn pháp luật nêu thực trạng hoạt động tổ chức này” NỘI DUNG Hoạt động tư vấn pháp luật thực theo ba mơ hình sau đây: Thứ nhất, tư vấn pháp luật luật sư theo quy định Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012; Thứ hai, tư vấn pháp luật tổ chức thực trợ giúp pháp lý theo quy định Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; Thứ ba, tư vấn pháp luật tổ chức đoàn thể xã hội thực điều chỉnh Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 Chính phủ tư vấn pháp luật Hoạt động tư vấn pháp luật mang tính chất xã hội, khơng nhằm mục đích thu lợi nhuận, khác với hoạt động tư vấn pháp luật luật sư (có tính chất hoạt động nghề nghiệp độc lập, có thu phí dịch vụ) hoạt động trợ giúp pháp lý Nhà nước (giúp đỡ pháp lý miễn phí, chi phí liên quan nhà nước chi trả) Để thực hoạt động tư vấn pháp luật cho thành viên tổ chức đối tượng khác theo luật định, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật trì hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải tài chính1 Vũ Minh Hồng - Tư vấn pháp luật khiếu nại, tố cáo – Sổ tay nghiệp vụ tư vấn pháp luật, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội, 2004, tr 206 I CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT Tổ chức hành nghề luật sư Luật sư người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định Luật Luật sư, thực dịch vụ pháp lý theo yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức Nguyên tắc hành nghề luật sư: - Tuân thủ Hiến pháp pháp luật - Tuân theo quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư - Độc lập, trung thực, tôn trọng thật khách quan - Sử dụng biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp khách hàng - Chịu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động nghề nghiệp luật sư 1.1 Chủ thể thành lập hình thức tổ chức hành nghề luật sư Theo Điều 32 Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012 tổ chức hành nghề luật sư bao gồm: Văn phòng luật sư cơng ty luật a Văn phịng luật sư Văn phòng luật sư luật sư thành lập tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân Luật sư thành lập văn phòng luật sư trưởng văn phòng phải chịu trách nhiệm tồn tài sản nghĩa vụ văn phòng Trưởng văn phòng người đại diện theo pháp luật văn phòng Văn phòng luật sư có dấu, tài khoản theo quy định pháp luật2 Việc xác định tư cách pháp nhân tổ chức hành nghề luật sư văn phòng luật sư chưa thống Cụ thể: Theo quy định Điều 74 BLDS 2015, tổ chức công nhân pháp nhân thỏa mãn dấu hiệu: thành lập hợp pháp, có tổ chức cấu chặt chẽ: có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác tự chịu trách nhiệm tài sản đó: pháp nhân nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Bên cạnh đó, theo quy định khoản Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014: “Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm bẳng tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp Như vậy, tài sản chủ doanh nghiệp không tách bạch với khối tài sản Điều 33 Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012 doanh nghiệp, trách nhiệm chủ doanh nghiệp khơng giới hạn Từ suy doanh nghiệp tư nhân khơng có tư cách pháp nhân3 b Công ty luật Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thành viên công ty luật phải luật sư Cơng ty luật hợp danh hai luật sư thành lập, khơng có thành viên góp vốn Cơng ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên công ty luật trách nhiệm hữu hạn thành viên Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hai luật sư thành lập Công ty luật trách nhiệm hữu hạn thành viên luật sư thành lập làm chủ sở hữu Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thoả thuận cử thành viên làm Giám đốc công ty Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn thành viên Giám đốc công ty 1.2 Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư a Về mặt người Điều kiện tiên thành lập tham gia thành lập tổ chức hành nghề Luật sư luật ứ phải trang bị hai năm hành nghề liên tục Trong hai năm này, họ làm việc thoe hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho quan, tổ chức the quy định Luật Luật sư Những quan, tổ chức là: văn phịng luật sư, cơng ty luật, Tịa Án, Viện kiểm sát nhân dân,… Có nhiều ý kiến cho quy định năm chưa hợp lý quy định nyaf cần thiết đối tượng bắt buộc phải qua khóa đào tạo luật sư phải trải qua thời gian tập hành nghề luật sư, nhiên, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Giảng viên chuyên ngành luật… có nhiều năm cồn tác, có kiến thức, kinh nghiệm lâu năm pháp luật quy định khác cứng nhắc4 b Về mặt tổ chức Ths.LS Lê Văn Sua (2017), Pháp luật luật sư, tổ chức hành nghề luật sư kiến nghị hoàn thiện http://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2172 ngày 12/09/2017 Cần sửa đổi điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư, http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghip-vu/cansua-doi-dieu-kienthanh-lap-to-chuc-hanh-nghe-luat-su-136268.html ngày 31/01/2016 Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc Trụ sở làm việc quy định phần hồ sơ đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư Có thể thấy điều kiện bắt buộc để thành lập doanh nghiệp Về nguyên tắc, luật sư thành lập tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư Trong trường hợp luật sư Đoàn luật sư khác tham gia thành lập cơng ty luật lựa chọn thành lập đăng ký hoạt động địa phương có Đồn luật sư mà luật sư thành viên5 Ví dụ: Luật sư A thuộc Đoàn luật sư tỉnh X hợp tác với luật sư B thuộc Đoàn luật sư tỉnh Y thành lập cơng ty luật TNHH Vậy họ chọn thành lập đăng ký hoạt động tỉnh X Y Quy định hạn chế việc thành lập ạt vào chỗ, gây dồn ép cơng việc dẫn tới khơng có hiệu Mặt khác cịn tránh xung đột lợi ích chồng chéo công việc 1.3 Đặc thù tổ chức hành nghề luật sư Thứ nhất, tổ chức hành nghề luật sư mang tính chất mục đích lợi nhuận có thu phí Thứ hai, luật sư với tư cách người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể pháp lý nên luật sư có nhiệm vụ bảo đảm công bằng, khách quan pháp luật Thứ ba, nguyên tắc hành nghề luật sư phải độc lập, liêm chính, nhân đạo dũng cảm Nghề luật sư khơng có tính khách quan cao, khơng chịu chi phối quyền lực Vì vậy, nghề luật sư trọng đến vai trod cá nhân, uy tín nghề nghiệp luật sư Thứ tư, luật sư nghề tư do, luật sư độc lập hành động, tự chịu trách nhiệm việc hành nghề theo quy định pháp luật Hành nghề luật sư khơng địi hỏi mặt chun mơn, tn thủ pháp luật mà cịn phải chịu điều chỉnh khắt khe quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp Thứ năm, tổ chức hành nghề luật sư không nằm máy nhà nước, hoạt động luật sư không liên quan đến quyền lợi ích cơng dân mà cịn liên quan đến hoạt động quan nhà nước Khoản Điều 32 Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012 1.4 Phạm vi hoạt động - Tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người bảo vệ quyền lợi người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án hình - Tham gia tố tụng với tư cách người đại diện người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc yêu cầu dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động vụ, việc khác theo quy định pháp luật - Thực tư vấn pháp luật - Đại diện tố tụng cho khách hàng để thực công việc có liên quan đến pháp luật - Thực dịch vụ pháp lý khác theo quy định pháp luật6 1.5 Đối tượng khách hàng kinh phí hoạt động Khách hàng luật sư: từ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến quan nhà nước luật sư cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật Điểm khác biệt khách hàng luật sư với đối tượng tư vấn khác thơng thường khách hàng phải trả phí dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tư vấn miễn phí Vì vậy, kinh phí hoạt động tổ chức hành nghề luật sư chủ yếu từ nguồn vốn thu từ khách hàng Tổ chức thực trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người trợ giúp pháp lý vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định Luật này, góp phần bảo đảm quyền người, quyền công dân tiếp cận cơng lý bình đẳng trước pháp luật Ngun tắc hoạt động trợ giúp pháp lý: - Tuân thủ pháp luật quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý - Kịp thời, độc lập, trung thực, tôn trọng thật khách quan - Bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp người trợ giúp pháp lý - Khơng thu tiền, lợi ích vật chất lợi ích khác từ người trợ giúp pháp lý7 Điều 22 Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012 Điều Luật Trợ giúp pháp lý 2017 2.1 Hình thức hoạt động tổ chức thực trợ giúp pháp lý Tổ chức thực trợ giúp pháp lý bao gồm Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có dấu, trụ sở tài khoản riêng Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có Chi nhánh Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bao gồm tổ chức ký hợp đồng thực trợ giúp pháp lý tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Tổ chức ký hợp đồng thực trợ giúp pháp lý bao gồm tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký kết hợp đồng thực trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý bao gồm tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Để tổ chức hoạt động cần có tham gia người thực trợ giúp pháp lý, bao gồm: Trợ giúp viên pháp lý; Luật sư thực trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; luật sư thực trợ giúp pháp lý theo phân công tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý; Tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý; Cộng tác viên trợ giúp pháp lý8 2.2 Phạm vi hoạt động Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực trợ giúp pháp lý thuộc trường hợp: Người trợ giúp pháp lý cư trú địa phương; Vụ việc trợ giúp pháp lý xảy địa phương; Vụ việc trợ giúp pháp lý quan có thẩm quyền trợ giúp pháp lý Trung ương yêu cầu Tổ chức ký hợp đồng thực trợ giúp pháp lý thực trợ giúp pháp lý phạm vi hợp đồng Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý thực trợ giúp pháp lý phạm vi đăng ký Trợ giúp pháp lý thực lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại Điều 17 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 2.3 Đối tượng khách hàng Các đối tượng trợ giúp pháp lý đối tượng đặc biệt xã hội, điều thể quan tâm nhà nước đến người dân cách sâu sắc: - Người có công với cách mạng; Người thuộc hộ nghèo; Trẻ em; Người dân tộc thiểu số cư trú vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi; Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo - Người thuộc trường hợp sau có khó khăn tài chính: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, liệt sĩ người có cơng ni dưỡng liệt sĩ cịn nhỏ; Người nhiễm chất độc da cam; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi bị hại vụ án hình sự; Nạn nhân vụ việc bạo lực gia đình; Nạn nhân hành vi mua bán người theo quy định Luật Phòng, chống mua bán người; Người nhiễm HIV9 2.4 Kinh phí hoạt động Nguồn tài cho cơng tác trợ giúp pháp lý bao gồm nguồn ngân sách nhà nước; đóng góp, tài trợ tổ chức, cá nhân nước, ngồi nước nguồn hợp pháp khác Kinh phí ngân sách nhà nước bố trí dự tốn ngân sách nhà nước năm quan thực quản lý nhà nước trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật ngân sách nhà nước Đối với địa phương chưa tự cân đối ngân sách ưu tiên bố trí ngân sách từ số bổ sung cân đối ngân sách năm để hỗ trợ cho việc thực vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình Kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý tổ chức tự nguyện thực tổ chức tự bảo đảm Trung tâm tư vấn pháp luật 3.1 Hình thức hoạt động điều kiện thành lập Tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, sở đào tạo, sở nghiên cứu chuyên ngành luật có đủ điều kiện theo quy định Điều Nghị định 77/2008/ NĐ-CP thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật để thực tư vấn pháp luật cho thành viên, hội viên, đoàn viên tổ chức cá nhân, tổ chức khác: “Điều Điều kiện thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật Điều Luật Trợ giúp pháp lý 2017 Có hai tư vấn viên pháp luật tư vấn viên pháp luật luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động hai luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động Có trụ sở làm việc Trung tâm.” Trung tâm tư vấn pháp luật có tư cách pháp nhân, có tài khoản dấu riêng Tính chất hoạt động có thu phí, miễn phí đối tượng cụ thể theo quy định pháp luật Cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật tổ chức chủ quản (tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, sở đào tạo, sở nghiên cứu chuyên ngành luật) định Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật phải tư vấn viên pháp luật luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động Người thực tư vấn pháp luật bao gồm: Tư vấn viên pháp luật; Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động cho Trung tâm tư vấn pháp luật; Cộng tác viên tư vấn pháp luật Những người phải có đầy đủ điều kiện theo quy định Nghị định 77/2008/NĐ-CP tham gia tư vấn 3.2 Phạm vi hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật Trung tâm tư vấn pháp luật thực tư vấn pháp luật; cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật vụ việc mà Trung tâm thực tư vấn pháp luật; thực trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý Trung tâm tư vấn pháp luật nhận thực vụ việc tất lĩnh vực pháp luật, không giới hạn địa bàn, không tham gia tranh tụng 3.3 Kinh phí hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật Trung tâm tư vấn pháp luật hoạt động theo chế tự trang trải tài Nguồn kinh phí hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật gồm: Kinh phí để thực hoạt động tư vấn pháp luật bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên tổ chức trị - xã hội Trung tâm tư vấn pháp luật tổ chức trị - xã hội thành lập; Kinh phí cấp từ việc thực trợ giúp pháp lý Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý; Thù lao thu từ hoạt động tư vấn pháp luật cho cá nhân, tổ chức; Các khoản hỗ trợ tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, sở đào tạo, sở nghiên cứu chuyên ngành luật trích từ nguồn thu hoạt động nghiệp; khoản tài trợ cá nhân, tổ chức nước nước hỗ trợ cho hoạt động tư vấn pháp luật theo quy định pháp luật II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT Trước nhu cầu hội nhập, hoạt động kinh tế ngày mở rộng, tầm nhìn người vươn xa Vì vậy, việc áp dụng pháp luật điều khơng thể thiếu Do đó, có nhiều cá nhân, tổ chức tìm đến tổ chức hành nghề tư vấn pháp luật để hướng đến lợi ích tốt cho thân Qua khảo sát thực tế cho thấy, có nhu cầu giải đáp pháp luật, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, người dân tin cậy thường xuyên tìm đến tổ chức giúp đỡ pháp lý sau đây: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Trung tâm tư vấn pháp luật, Văn phòng luật sư Các tổ chức ngày mở rộng với số lượng lớn Theo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2017, nước có tổng số 12.581 luật sư cấp thẻ hành nghề (tăng 1.054 so với năm 2016) Ngoài ra, Bộ cấp gia hạn giấy phép hành nghề Việt Nam cho 57 trường hợp luật sư nước Các luật sư tham gia 82.688 việc, nộp thuế 138,3 tỷ đồng10, góp phần khơng nhỏ cho ngân sách nhà nước Tuy nhiên, số lượng luật sư phân bổ không mà tập chung đông Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Theo phạm vi lĩnh vực hoạt động, người dân thường tìm đến trung tâm tư vấn pháp luật để giải đáp thắc mắc pháp lý văn phịng luật, cơng ty luật Bên cạnh Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước với đối tượng phục vụ hẹp, người dân thường yên tâm tìm đến Trung tâm tư vấn pháp luật tổ chức trị-xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp Bởi lẽ, sở tư vấn pháp luật trực thuộc tổ chức đồn thể họ, nơi họ trình bày tường tận hồn cảnh, tâm tư, nguyện vọng mình, tin tưởng vào 10 https://plo.vn/thoi-su/1054-luat-su-duoc-cap-the-hanh-nghe-trong-nam-2017-748240.html ngày 31/12/2017 10 sách tổ chức mong đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho họ dù thành viên thành viên tổ chức Dù phái đáp ứng đủ điều kiện tham gia tư vấn pháp luật, khơng phải có đủ khả năng, đủ đạo đức để tư vấn cách tốt cho người dân Thực tế có nhiều luật sư cố tình sai phạm để hám lợi, gây ảnh hưởng kể kinh tế lẫn nhân thân khách hàng Chính vậy, nhà nước cần thắt chặt quy định tổ chức hành nghề tư vấn pháp luật nên đưa điều lệ để đảm bảo cho hoạt động tư vấn pháp luật thực hiệu KẾT LUẬN Là người trực tiếp đưa lời khuyên, phương pháp cho khách hàng vụ việc pháp lý, cá nhân, tổ chức hành nghề tư vấn pháp luật phải thật cẩn trọng để hướng tới lợi ích tốt cho tất bên Mặt khác, tư vấn pháp luật hình thức tun truyền, phổ biến pháp luật vào đời sống, giúp cho sống ổn định trật tự Chính vậy, cần phải tn thủ quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề luật trách vi phạm pháp luật để sống thêm tốt đẹp 11 Danh mục tài liệu tham khảo: Giáo trình Kỹ Tư vấn pháp luật Học viện Tư pháp (Chủ biên là: TS Phan Chí Hiếu Ths Nguyễn Thị Hằng Nga) Luật Luật sư 2006; Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Luật sư ϖ Luật Trợ giúp pháp lý 2017 Nghị định hướng dẫn; ϖ Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 Chính phủ tư vấn pháp luật Thơng tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 Chính phủ tư vấn pháp luật; Cần sửa đổi điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư, http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghip-vu/can-sua-doi-dieu-kienthanh-lap-tochuc-hanh-nghe-luat-su136268.htmlngày31/01/2016 Ths.LS Lê Văn Sua (2017), Pháp luật luật sư, tổ chức hành nghề luật sư kiến nghị hoàn thiện http://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghiencuu-trao-doi.aspx?ItemID=2172 ngày 12/09/2017 Vũ Minh Hồng - Tư vấn pháp luật khiếu nại, tố cáo – Sổ tay nghiệp vụ tư vấn pháp luật, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội, 2004, tr 206 https://plo.vn/thoi-su/1054-luat-su-duoc-cap-the-hanh-nghe-trong-nam-2017748240.html ngày 31/12/2017 12 ... cá nhân, tổ chức có liên quan Hoạt động tư vấn pháp luật tổ chức hành nghề tư vấn pháp luật thực Các tổ chức có đặc thù riêng dù mang chất tư vấn pháp luật Việc tìm hiểu rõ tổ chức hành nghề tư... TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT Tổ chức hành nghề luật sư Luật sư người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định Luật Luật sư, thực dịch vụ pháp lý theo yêu cầu cá nhân, quan, tổ. .. sơ đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư Có thể thấy điều kiện bắt buộc để thành lập doanh nghiệp Về nguyên tắc, luật sư thành lập tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư Trong trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiểu biết về tổ chức hành nghề TVPL và thực trạng,

Từ khóa liên quan