0

Xây dựng mô hình tích hợp cho việc lập kế hoạch chiến lược của các dự án phát triển đô thị ven biển hướng đến phát triển bền vững

213 0 0
  • Xây dựng mô hình tích hợp cho việc lập kế hoạch chiến lược của các dự án phát triển đô thị ven biển hướng đến phát triển bền vững

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 10:19

IăH CăQU CăGIAăTP H ăCHệăMINH TR NG I H C BÁCH KHOA HU NHăTH ăMINHăTRỎC XỂY D NG MỌ HỊNH TệCH H P CHO VI C L P K HO CH CHI N L C C A CÁC D ÁN PHÁT TRI N Ọ TH VEN BI N H NG N PHÁT TRI N B N V NG LU NăÁNăTI NăS TP.ăH ăCHệăMINH - N Mă2021 TR IăH CăQU CăGIAăTP HCM NG I H C BÁCH KHOA HU NHăTH ăMINHăTRỎC XỂY D NG MỌ HỊNH TệCH H P CHO VI C L P K HO CH CHI N L C C A CÁC D ÁN PHÁT TRI N Ọ TH VEN BI N H NG N PHÁT TRI N B N V NG Chuyên ngành: Qu nălỦăxơyăd ng Mưăs ăchuyênăngƠnh: 62580302 Ph năbi năđ căl p: Ph năbi năđ căl p:ă TS.ă inhăCôngăT nh TS.ăNguy năThanhăPhong Ph năbi n: Ph năbi n: Ph năbi n:ă PGS.ăTS.ăL ngă căLong PGS TS Hà Duy Khánh TS.ăNguy năHoƠiăNgh a NG I H NGăD N: TS Lê Hoài Long PGS.ăTS.ăPh măAnhă c L I CAM OAN Tácăgi ăxinăcamăđoanăđơyălƠăcơngătrìnhănghiênăc uăc aăb năthơnătácăgi ăCácăk tăqu ă nghiênăc uăvƠăcácăk tălu nătrongălu năánănƠyălƠătrungăth c,ăvƠăkhôngăsaoăchépăt ăb tăk ă m tăngu nănƠoăvƠăd có) đưăđ iăb tăk ăhìnhăth cănƠo Vi căthamăkh oăcácăngu nătƠiăli uă(n uă căth căhi nătríchăd năvƠăghiăngu nătƠiăli uăthamăkh oăđúngăquyăđ nh Tácăgi ălu năán Hu nhăTh ăMinhăTrúc i TịM T T LU N ÁN Cácăd ăánăphátătri năđôăth ă ăkhuăv căvenăbi năcóăth ăgiúpăk tăn iăthƠnhăph ăv iăkhuă v căvenăbi nănh măthuăhútăcácănhƠăđ uăt ăCácăd ăánăđôăth ăquyămôăl năđưănh ălƠănh ng ph ngăti năhi uăqu ăđ ăthúcăđ yăchuy năđ iăđôăth ăTuyănhiên,ăth cătr ngăm bi nădơngăđangăvƠăs ăcóătácăđ ngănghiêmătr ngăđ nămơiătr khuăđ nhăc ăc aăconăng ngăvenăbi n,ăh ăsinhătháiăvƠă i.ăDoăđó,ătrongăb iăc nhăbi năđ iăkhíăh uă nhăh đ năcácăquy tăđ nhăkinhădoanh,ăthìăl p k ăho ch chi năl că ngăm nhăm căth căs ăr tăquanătr ngăđ iă v iăkh ăn ngăthƠnhăcôngăc aăt ăch c.ăTrongăcácăcôngăc ăho ch đ nhăvƠăqu nătr ăchi nă l c,ăb năđ ăchi năl căc a ph ngăphápăắTh ăđi măcơnăb ngẰăđ căghiănh năr tăh uă ích trongăvi cănơngăcaoăhi uăsu t ho tăđ ngăc aăt ăch căb ngăcáchăgiúpănhơnăviênăhi uă rõăvƠăt ăđóătíchăc căthamăgiaăvƠoăvi căth căhi năm cătiêuăc aăt ăch c.ăMơ hìnhătíchăh pă đ căđ ăxu tătrong nghiênăc uănƠyăph i h păcácăph ngăphápăắTh ăđi măcơnăb ngẰă (BSC), ắQuyă trìnhă m ngă phơnă tíchẰă (ANP),ă lỦă thuy tă m ă (Fuzzy), vƠă ph ắPh ngă phápă ngăphápăraăquy tăđ nhăd aătrênăth cănghi măvƠăđánhăgiáẰ DEMATELăđ ăphơnă tíchăđ nhăl ngăm iăquanăh ănhơnăqu ătrongăb năđ ăchi năl bi n.ăTrongăđó,ăph maătr nă nhăh ngăphápăFuzzy-ANP Fuzzy ậ DEMATEL đ ngătr căti păc aăcácăth b năkhíaăc nhăchi năl căc aăcácăd ăánăđơăth ăvenă c đoăhi uăsu tăchi năl căắTh ăđi măcơnăb ngẰ.ăSauăđó,ăph ápă d ngă nh mă xây d ng maă tr nă t ng nhă h căs ăd ngăđ ăt oă căđ căc uătrúcăvƠo ngăphápăDEMATELăđ c ngă (tr că ti pă vƠă giánă ti p).ă NgoƠiă ra,ă ph ngăphápăDEMATELăcònăgiúpăxácăđ nhănh ngăm iăquanăh ănƠoăđ ăquanătr ngăđ ă đ căxemăxétătrongăb năđ ăquanăh ătácăđ ng,ălƠăd ăli uăh uăíchăđ ăhoƠnăthi năb năđ ă chi năl căđ căđ ăxu t.ă đ ăxu tămơăhìnhăl păk ăho chăchi năl căchoăcácăd ăánăđôă th ăvenăbi năt iăTP.ă ƠăN ng,ănghiên c uănƠyăđưăti năhƠnhăthuăth păd ăli uăkh oăsátăquaă nhi uăgiaiăđo năt ănh ngăchuyênăgiaăv ăqu nălỦăvƠăđ uăt ălo iăd ăánănƠyăt iăThƠnhăph ă Bênăc nhăđó,ănghiênăc uăc ngăv năd ngămơăhìnhăđ căđ ăxu tăchoăm tădoanhănghi pă đ uăt ăth căt ăt iăThƠnhăph ă ƠăN ngăđ ăđánhăgiáăvƠăhoƠnăthi nămơăhình.ă T khóa: Th ăđi măcơnăb ng;ăFuzzy, ANP;ăDEMATEL;ăl p k ăho chăchi năl ánăđôăth ăvenăbi n ii c;ăd ă ABSTRACT Urban development projects in coastal areas can help connect the city to the coastal area to attract investors Large-scale urban projects have served as effective means of fostering urban transformation However, the sea level rise will have intense impacts on coastal environments, ecosystems and human settlements Therefore, while climate change strongly affects business decisions, strategic management is crucial for longterm organizational success The strategy map is useful in enhancing the operational efficiencyă thată employees’ă everydayă operatională activitiesă willă supportă ină acquiringă organizational strategic objectives The proposed model in this study combines the methods of "Balanced Scorecard" (BSC), "Analytical Network Process" (ANP), Fuzzy Theory, and the " Decision Making Trial and Evaluation LaboratoryẰ (DEMATEL) in quantitatively analyzing causal relationships in the strategy map for coastal urban projects In which, the Fuzzy-ANP and Fuzzy - DEMATEL methods are used to create a matrix of direct effects of strategic performance measures structured into four strategic BSC aspects Then, the DEMATEL method is applied to construct the total effect matrix (direct and indirect) In addition, the DEMATEL method also helps to determine which relationships are important enough to be considered in the Impact-Relation Map (IRM), which is useful data to complete the proposed strategy map To propose a strategic planning model for coastal urban projects in Da Nang city, this study has collected survey data over many stages from the managerial and investment experts in the City Besides, the study also applies the proposed model for an real investment enterprise in Da Nang City to evaluate and complete the model Keywords: Balanced Scorecard; Fuzzy; ANP; DEMATEL; strategic planning; coastal urban project iii L I CÁM N ăhoƠnăthƠnhăqătrìnhănghiênăc uăvƠăhoƠnăthi nălu năánăTi n s ,ăl iăđ uătiênătơi xin chơnă thƠnhă c mă n sơuă s că đ nă TS Lê Hoài Long thu că Khoaă K thu tă Xơyă d ng, Tr ngă i h căBáchăkhoaăậ thu căKhoaăQu nălỦăD ăán,ăTr ch ăb oăvƠăh iăh căqu căgiaăTP.ăH ăChíăMinhăvƠăTS.ăPh măAnhă ngă iăh căBáchăkhoaăậ că iăh că ƠăN ng đưătr căti pă ngăd năt n tìnhăvƠătơmăhuy t Ngồi tơi xinăchơnăthƠnhăc mă năcácă Th y,ăCôătrongăB mônăThiăcôngăvƠăQu nălỦăxơyăd ngăc ngănh ătrongăKhoaăK thu tă Xơyăd ng đưăđóngăgópănh ngăỦăki năquỦăbáuăchoălu năán Nhơnăd pănƠy,ătơi c ngăxinăc mă n lãnh đ oăvƠăcácăd ngănghi păt iăKhoa Qu n lý D ă án, Tr ngă i h căBáchăkhoa,ă iăh că ƠăN ngăn iătôi đangăcôngătácăđưăt oăđi uăki nă vƠăth iăgianăchoătơi trongăsu tăqătrìnhănghiênăc u Tơi xinăchơnăthƠnhăc mă nălưnhăđ oă vƠăcácăanhăch ăđangăcơngătácăt iăcác c ăquanăvƠăcácădoanhănghi păđưănhi tătìnhăthamăgiaă cácăcu căph ngăv n,ăkh oăsát,ăh ătr ăd ăli uăđ ătơi cóăth ăhoƠnăthƠnhălu năán Cu iăcùng,ătôi xinăc mă năba m ,ăch ng, con, ng đ ngăviênătơi hoƠnăthƠnhăkhóaăh căvƠălu n án Trơnătr ngăc m n! iv iăthơnăvƠ b năbèăđưăluônăbênătôi, M CL C DANH M C CÁC HÌNH NH viii DANH M C B NG BI U ix DANH M C CÁC T CH VI T T T xiii NGă1 GI I THI U B i c nh s c n thi t nghiên c u Câu h i nghiên c u M c tiêu nghiên c u 1.3.1 M c tiêu t ng quát: 1.3.2 M c tiêu c th : iăt ng, ph m vi nghiên c u iăt 1.4.1 1.4.2 ng nghiên c u Ph m vi nghiên c u Tóm t t q trình nghiên c u .6 C u trúc lu n án CH NGă2 T NG QUAN NGHIÊN C U T ng quan v năđ nghiên c u t i Vi t Nam 2.1.1 Tình hình bi năđ i h u t i khu v c ven bi n Vi t Nam 2.1.2 Th c tr ngăđ uăt ăxơyăd ng t i khu v c ven bi năn c ta .10 D án phát tri năđôăth ven bi n .11 2.2.1 D án phát tri năđôăth ven bi n thách th c 11 2.2.2 D án phát tri năđôăth ven bi năh Chi năl c d án chi năl Qu n lý hi u su t chi năl Ph ngăđ n s phát tri n b n v ng .12 c công ty 15 c xây d ng 17 ngăphápăTh m cân b ng l p k ho ch chi năl c 22 2.5.1 Gi i thi u 22 2.5.2 Các ng d ng c aăph 2.5.3 Phân tích kho ng tr ng nghiên c u 25 ngăphápăTh m cân b ng 23 ng d ngăcácăph ngăphápăh tr quy tăđ nhăđaătiêuăchíă(MCDM)ătrong l p k ho ch chi năl c 25 2.6.1 Gi i thi u 25 v CH 2.6.2 ánhăgiáăd li u nghiên c uăđ aăvƠoăphơnătíchăt ng quan 26 2.6.3 Phân tích k t qu nghiên c u t ng quan 30 2.6.4 Phân tích kho ng tr ng nghiên c u 34 2.6.5 l c ng d ngă ph ngă phápă ANPă vƠă DEMATELă trongă l p k ho ch chi n 35 NGă3 CÁCH TI P C NăVẨăPH NGăPHÁPăNGHIểNăC U .40 Cách ti p c n nghiên c u 40 3.1.1 Gi i thi u 40 3.1.2 Quy trình nghiên c u .41 C s lý thuy t v cácăph 3.2.1 Ph ngăphápăápăd ng 42 ngăphápăQuyătrìnhăm ng phân tích (ANP) 42 3.2.2 Ph ngă phápă raă quy tă đ nh d a th c nghi mă vƠă đánhă giáă (DEMATEL) 44 3.2.3 Áp d ng lý thuy t m 46 CH NG XU T B Nă CHI NăL C CHO THÀNH CÔNG C A CÁC D ÁNă ỌăTH VEN BI N B NGăPH NGăPHÁPăắTH I M CÂN B NGẰ 50 Xácăđ nh ch s hi u su t cho d ánăđôăth ven bi n 50 Phát tri n khung k ho ch chi năl căắTh m cân b ngẰ 54 ánhăgiáăkhungăk ho ch chi năl c BSC 60 CH NGă5 MƠ HÌNH TÍCH H P TRONG L P K HO CH CHI NăL C CHO THÀNH CÔNG C A CÁC D ÁN PHÁT TRI Nă ỌăTH VEN BI N.ăTR NG H P NGHIÊN C U T IăTP.ă ẨăN NG 64 T ng quan v tr Áp d ngăph ng h p nghiên c u 64 ngăphápăANPă(giaiăđo n quy trình nghiên c u) 66 5.2.1 Thi t k c u trúc m ng ANP 67 5.2.2 Thi t k n i dung kh o sát 68 5.2.3 5.2.4 iăt ng kh o sát chuyên gia 69 K t qu áp d ngăph ngăphápăANP .70 K t h păph ngăphápăFuzzyăvƠăANPăđ phân tích m i quan h tr c ti p gi a KPIs .74 5.3.1 Áp d ng s m tam giác cho ma tr n so sánh c p 74 5.3.2 Tính tốn tr ng s m gi i m tr ng s c a ma tr n so sánh c p 77 vi 5.3.3 Phát tri n ma tr n t ng ANP có gán tr ng s uătiênăvƠăđ c chu n hóa .82 Áp d ngăDEMATELăđ phát tri n b năđ chi năl c .86 5.4.1 Chuy n ma tr n t ng ANP có s chu nă hóaă sangă thangă đoă DEMATEL 86 5.4.2 Áp d ngăph ngăphápăFuzzyăDEMATELăđ tìm hi u m i quan h n i t i gi a tiêu chí m t khía c nh chi năl c 88 CH 5.4.3 Xây d ng ma tr n nhăh ngăbanăđ u 91 5.4.4 Ma tr n t ng nhăh 5.4.5 Xácăđ nh m i quan h nguyên nhân ậ k t qu 93 5.4.6 Xây d ng b năđ quan h tácăđ ng (IRM) 94 ng 92 NGă6 K T QU VÀ BÀN LU N 96 Th o lu n k t qu nghiên c u 96 Th o lu n v q trình phát tri n mơ hình .98 Áp d ng mơ hình cho m t doanh nghi păđ uăt 102 CH NGă7 K T LU N VÀ KI N NGH .110 DANH M CăCỌNGăTRỊNHă ẩăCỌNGăB 113 TÀI LI U THAM KH O 114 PH L C 1: T NG H P N I DUNG CÁC NGHIÊN C U LIÊN QUAN 129 PH L C 2: KH O SÁT Ý KI N CHUYÊN GIA 145 PH L C 3: K T QU TR NG S ANP SAU GI I M VÀ CHU N HÓA C A T NG CHUYÊN GIA VÀ T NG H P T T C CHUYÊN GIA 158 PH TR L C 4: K T QU ÁP D NG FUZZY ANP VÀ FUZZY DEMATEL CHO NG H P NGHIÊN C U CÔNG TY SG 166 vii DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1.1 Ph m vi nghiên c u Hình 2.1 Mơ hình phân c p chi năl c cơng ty (Turner, 1999) 17 Hình 2.2 S nghiên c uăhƠngăn măv ng d ng MCDM qu n tr chi năl Hình 2.3 Phân lo i ng d ng MCDM qu n tr chi năl Hình 2.4 Phân lo i ng d ng MCDM theoăph c .26 c theo cách ti p c n .29 ngăpháp .30 Hình 2.5 ng d ng c aăcácăph ngăphápăMCDMăphơnătíchămơiătr ng chi năl Hình 2.6 ng d ng c aăcácăph ngăphápăMCDMătrongăho chăđ nh chi năl Hình 2.7 ng d ng c aăcácăph ngăphápăMCDMăđ đánhăgiáăki m soát chi năl c 33 c 33 c 34 Hình 3.1 Quy trình nghiên c u .41 Hình 3.1 Quy trình nghiên c u (t.t) 42 Hình 3.2 S m tam giác c aăthangăđoăSaatyă9ăđi m 48 Hình 3.3 S m tam giác c aăthangăđoăDEMATELă5ăđi m 48 Hình 4.1 Quy trình phát tri n khung BSC .50 Hình 4.2 Cách th c áp d ngăph ngăphápăắTh m cân b ngẰătrongănghiênăc u 55 Hình 4.3 Khung k ho ch chi năl c (d ng khái ni m) 57 Hình 5.1 M t s d ánăđơăth ven bi năTP.ă ƠăN ng 65 Hình 5.2: Quy trình áp d ng ph ngăphápăANPătrongănghiênăc u 67 Hình 5.3 C u trúc ANP 69 Hình 5.4 Quy trình k t h păph ngăphápăFuzzyăvƠăANPătrongănghiênăc u .74 Hình 5.5 C u trúc ma tr n t ng ANP 82 Hình 5.6 C u trúc ANP ph n m m Superdecisions .83 Hình 5.7 Quy trình áp d ngăph ngăphápăDEMATELătrongănghiênăc u 87 Hình 5.8 B năđ quan h tácăđ ng IRM cho d ánăđôăth ven bi n t iăTP.ă ƠăN ng .95 Hình 5.9 M căđ n i b t c aăcácăth căđoăhi u su t 97 Hình 5.10 M i quan h tácăđ ng m i khía c nh chi năl Hình 6.1 B năđ IRM (tr c 99 ng h p công ty SG) 107 Hình 6.2 M căđ n i b t c aăcácăth căđoăhi u su t (tr ng h p công ty SG) 107 Hình 6.3 M i quan h gi aăcácăth căđoăhi u m i khía c nh chi năl c (tr ng h p công ty SG) 108 viii I H C QU C GIA THËNH PH H CHê MINH TR NG I H C BỗCH KHOA C NG HủA Xè H I CH c l p - T - H nh phœc B N XỗC NH N CH NH S A LU N ỗN TI THEO ! KI NGH C A H H vˆ t•n NCS: tˆi nghi•n c u: T NAM P NG HU NH TH MINH TRòC XåY D NG Mï HíNH TêCH H P CHO VI C L P K HO CH CHI TH VEN BI C C A CỗC D ỗN PHỗT TRI N PHỗT TRI N B N V NG Chuy•n ngˆnh: M‹ s chuy•n ngˆnh: QU N L! XåY D NG 62.58.03.02 T p th TS Læ HOËI LONG vˆ PGS.TS PH ng d n: C C n c Bi•n b n h p H ng nh gi‡ lu n ‡n ti n s c p ng, Quy t ngh vˆ c‡c ! ki n nh n xŽt c a thˆnh vi•n H ng, nghi•n c u sinh nghi•m tœc s a ch a, b sung n i dung lu n ‡n bu i h p H ‡nh gi‡ lu n ‡n ti n s c p ng vˆo ngˆy 27/12/2021 v i n i dung chi ti t nh sau: N i dung c n ch nh s a NCS c n vi t l i c‡c m c 1.1, 1.5 theo g—p ! c a c‡c ph n bi u u ch nh lu n ‡n, ph n ch nh s N i dung c n ch nh s c tr“nh bˆy t i trang NCS c n b sung ph n nghi•n c u t ng quan v v nghi•n c kh nh ch s c n thi t c a v n nghi•n c u mˆ lu n ‡n c n gi i quy t sung n i dung v ng quan v tr“nh bˆy thˆnh m c 2.1 t nghi•n c u t i Vi n trang 11 N i dung c n ch nh s H“nh 2.2 (trang 24) ng d ng cong d ng cong nˆy c— m c Ngoˆi ra, b N c ngh h c vi•n b ph• h p th p, kh™ng n i suy th nh s a theo ! ki n c a H ng vˆ n i dung ch nh s c tr“nh bˆy h“nh 2.2 trang 26 N i dung c n ch nh s m chi NCS c m nˆo quan cd sung n Nghi•n c u nˆy ‡p d vi nghi•n c ch c m u nˆy nh nh d tc ic at c tr“nh bˆy t i d˜ng 5,6 trang 17 N i dung c n ch nh s s li nh ph m n b sung n i dung v ng thu th u th p l! s li u, ph‰n t’ch v nghi•n c u vˆ c‡ch th ng tin c y k t qu ph ng v n chuy•n gia i th’ch th•m v p s li ng thu th p t d˜ng n d˜ng trang 41 N i dung ch nh s a v l! s li u, at theo t tin c y c a d li u c tr“nh bˆy m c 3.2 t N i dung c n ch nh s n trang 49 n gi i thi u r› th•m v n ph‡p vˆ lu n gi i cho r› th•m v“ NCS l i ‡p d ng nh kh™ng ph n ‡n sung l! s d n d˜ng trang 43; l! s d c tr“nh bˆy t d˜ng 25 26 trang 44; l! s d ng l! thuy t m N i dung c n ch nh s c b sung t n 16 trang 46 quy tr“nh nghi•n c u (h“nh 3.1) c n b sung th•m ph‰n nghi•n c u t ng quan v v c d ‡n & chi n nghi•n c u; b b t ™ n i dung v n nh s a theo quy t ngh , n i dung ch nh s c tr“nh bˆy h“nh 3.1 trang 41 N i dung c n ch nh s B ng 4.2 c n rˆ so‡t l i c‡c l i vˆ c p nh t l nh s a theo g—p ! c a H c tr“nh bˆy t i B ng 4.2 trang 56 vˆ 57 N i dung c n ch nh s lu NCS c n b sung ph‰n t’ch th•m v xu t th t KPI nh t qu‡n gi a B ng 4.1 vˆ c‡c b ng sau M c d•, n i dung nˆy bˆi b‡o s c a T‡c gi c— th hi n, nhi•n lu n c p ph• h p T‡c gi c n b sung m t s n i dung bˆi b‡o vˆo lu u ch nh th t c‡c KPI b chi ti b ng 4.2 th ng nh t v i th t c‡c KPI c tr“nh bˆy t i trang 56, 47 13 c tr“nh bˆy t sung n i dung v ph‰n t’ch n d˜ng trang 54 10 N i dung c n ch nh s ho ch chi c NCS c n bi n lu n ch t ch h“nh 4.2, c vi c ph‡t tri n khung k u su tri n b n v sung kh‡i ni nv c tr“nh bˆy t u ph‡t tri n m™ h“nh, n 10 trang 53 11 N i dung c n ch nh s NCS c n gi nv ng H“nh 4.3 sung kh‡i ni nv c tr“nh bˆy t t u ph‡t tri n m™ h“nh, n 10 trang 53 12 N i dung c n ch nh s NCS c n rˆ so‡t l i vi c s d ng c‡c thu t ng i c‡c n i dung kh‡c lu n ‡n V’ d kh‡i ni i c hi u lˆ m s d ng ngu n l c s n c— t p l! u ch nh theo g—p ! c a H 13 N i dung c n ch nh s ng, v’ d B ng 4.5 c ng 4.1 vˆ 4.2 c bˆn lu n th•m v k t qu NCS c n gi i cho 13 KPIs b ng nˆy nh s a vˆ tr“nh bˆy t 14 N i dung c n ch nh s n 12 trang 61 NCS c n gi i th’ch r› rˆng v“ H“nh 5.3 v c u trœc m™ c x‰y d y? c— ph• h p v i khung BSC h“nh 4.3 hay kh™ng? V“ sao? n gi i th’ch t n 17 trang 67 15 N i dung c n ch nh s C— m t vˆi gi‡ tr tr ng s m (l, m, n) ch•nh l ch qu‡ nhi u d c gi i m m b o t’nh ch’nh x‡c V’ d , B ng 5.26, l = 0.17, m = 0.26, n = 0.4 ch•nh l ch gi d n sai s gi i m (ngh ngh NCS b m nˆy vˆo gi i h n c sung vˆo gi i h c tr“nh bˆy t d˜ng 14 n 17 trang 112 16 N i dung c n ch nh s NCS gi i th’ch th•m lu n ‡n v c‡ch t’nh tr ng s a c‡c ti•u ch’ vˆ k t qu b ng 5.34 N trang 84 ch nh s n d˜ng trang 85 c tr“nh bˆy t 17 N i dung c n ch nh s M c 5.4.6 trang 89, NCS l lˆ 0.2 (gi‡ tr trung b“nh c a t t c ph n t s n 12 trang 84 vˆ t d˜ng 18 ng ngh NCS tr’ch d sung tr’ch d n t i d˜ng 13 vˆ 14 trang 94 18 N i dung c n ch nh s lu n ‡n K t qu ‡p d ng cho c™ng ty SG c c bˆn lu n th•m sung th•m bˆn lu n v k t qu ‡p d ng cho c™ng ty SG t o trang 109 19 N i dung c n ch nh s H“nh v 5.8 c n tr“nh bˆy chi ti t tr c tung vˆ tr c hoˆnh lˆ cho h“nh 6.1, 6.2, 6.3 (tr.101,102,103) Ngoˆi ra, c‡c s ghi h“nh 6.3 c— th b nh m l n, t‡c gi c n ki m tra l i (VD- S ng (2.881,- 0926) cho d ‡n tr ng h p c™ng ty SG_tr 103 kh™ng ph• h p d li u t b ng t’nh 6.8) Lu c tung, tr c hoˆnh vˆ b cv n d˜ng trang 95 Nh ng s ghi hi u ch nh cho ph• h p v i s li u c NCS b ng 6.8 20 N i dung c n ch nh s qu nghi•n c nˆo t t lu n vˆ ki n ngh c n t—m t t toˆn b k t c hi n ch kh™ng ch gi i thi u v vi•c ‡p d ph‡p nghi•n c nh s t lu n vˆ ki n ngh b•n c nh t—m t t l i qu‡ tr“nh ‡p d t l i c‡c k t qu nghi•n c u quan tr c tr“nh bˆy t i trang 110 21 N i dung c n ch nh s nh s n trang 113 B ng 5.52 v n c˜n t ti ng Anh stakeholder c tr“nh bˆy b ng 5.52 trang 94 22 N i dung c n ch nh s H“nh 5.6, thi M™ h“nh c u trœc ANP ph n m c‡c ti•u ch’ L, c tr“nh bˆy 23 N i dung c n ch nh s S a l i MADM H“nh 5.6 t i trang 80 d˜ng 2,3 trang 25 nh s a theo g—p ! 24 N i dung c n ch nh s nh d ng c a c‡c bˆi b‡o ph n Danh m c c‡c c™ng vˆ tˆi li u tham kh o ph i gi u ch gi ng v 25 N i dung c n ch nh s nh d ng c a c‡c bˆi b‡o ph n Danh m c c‡c c™ng tr“nh nh d ng tˆi li u tham kh o c tr“nh bˆy t i trang 108 C n th ng nh t ti ng Vi t c‡c c™ng th c vˆ c‡c h“nh toˆn lu n ‡n u ch nh th ng nh t ti ng Vi t c‡c c™ng th c vˆ c‡c h“nh toˆn lu n ‡n theo g—p ! c a H ng 26 N i dung c n ch nh s c s d ng ch vi t t t qu‡n lu n ‡n (v’ d : MCDM, MCDA hi u ch nh th ng nh t s d ng ch vi t t t toˆn lu n ‡n 27 N i dung c n ch nh s NCS c n rˆ so‡t vˆ s a t t c c‡c l i ch’nh t v n c˜n lu n ‡n u ch nh l i t t c c‡c l i ch’nh t c˜n s—t lu n ‡n Tp H Ch’ Minh, ngˆy 12 th‡ng Nghi•n c u sinh (K!, ghi r› h t•n) T p th ng d n (K!, ghi r› h t•n) TS L• Hoˆi Long PGS.TS Ph c CH T CH H NG (K!, ghi r› h t•n) Hu nh Th Minh Trœc NG (K!, ghi r› h t•n) my PGS TS Ph m H ng Lu‰n PGS TS Tr cH c 2022 ... i khu v c ven bi năn c ta .10 D án phát tri n? ?đô? ?th ven bi n .11 2.2.1 D án phát tri n? ?đô? ?th ven bi n thách th c 11 2.2.2 D án phát tri n? ?đô? ?th ven bi năh Chi năl c d án chi năl... iăv năch m D án phát tri n đô th ven bi n 2.2.1 D án phát tri n đô th ven bi n thách th c Các? ?d ? ?án? ?phát? ?tri n? ?đô? ?th ăquy? ?mô? ?l năđưăđ đ yăm tăh căs ăd ngănh ănh ngăph ngăchuy năđ i? ?đô? ?th ă(Garcia,ă2008).ă... n? ?án Hu nhăTh ăMinhăTrúc i TịM T T LU N ÁN Các? ?d ? ?án? ?phát? ?tri năđơăth ă ăkhuăv c? ?ven? ?bi năcóăth ăgiúpăk tăn iăthƠnhăph ăv iăkhuă v c? ?ven? ?bi nănh măthuăhút? ?các? ?nhƠăđ uăt ? ?Các? ?d ? ?án? ?đô? ?th ăquy? ?mô? ?l
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình tích hợp cho việc lập kế hoạch chiến lược của các dự án phát triển đô thị ven biển hướng đến phát triển bền vững ,