0

Hôn nhân đồng giới tiếp cận dưới góc độ nhân quyền

48 0 0
  • Hôn nhân đồng giới  tiếp cận dưới góc độ nhân quyền

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI - TIẾP CẬN DƯỚI GÓC ĐỘ NHÂN QUYỀN Mã số: PLHC.ĐTSV.2022.39 Chủ nhiệm đề tài Lớp Cán hướng dẫn : Phạn Cẩm Tú : 1905LHOA : Nguyễn Đức Thiện Hà Nội, tháng 04 năm 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC HƠN NHÂN ĐỒNG GIỚI - TIẾP CẬN DƯỚI GĨC ĐỘ NHÂN QUYỀN Mã số: PLHC.ĐTSV.2022.39 Cán hướng dẫn : Nguyễn Đức Thiện Chủ nhiệm đề tài : Phạn Cẩm Tú Thành viên nhóm : Phùng Minh Châu Hà Nội, tháng 04 năm 2022 ii LỜI CAM ĐOAN Chúng em xin cam đoan đề tài nghiên cứu khoa học “Hôn nhân đồng giới- tiếp cận góc độ nhân quyền” đề tài chúng em thực Đề tài nghiên cứu sử dụng số liệu có nguồn gốc rõ ràng theo quy định trình nghiên cứu Những kết nghiên cứu mà đề tài đạt nhóm tác giả tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022 Chủ nhiệm đề tài iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học “Hôn nhân đồng giới - tiếp cận góc độ nhân quyền” chúng em nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều cá nhân tổ chức Em xin chân thành cảm ơn đến: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Khoa Pháp luật hành tổ chức thi sinh viên nghiên cứu khoa học để chúng em có điều kiện hồn thiện nâng cao tri thức Xin bày tỏ biết ơn kính trọng đến giảng viên Nguyễn Đức Thiện tận tình hướng dẫn chúng em suốt trình thực đề tài Xin cám ơn bạn sinh viện Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với nhóm điềm bảng khảo sát thực trạng giải pháp nâng lực tự học sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội bối cảnh học trực tuyến Trong trình tìm hiểu thực tế nghiên cứu, có cố gắng tìm tịi tài liệu cịn có hạn chế thời gian, khơng tránh khỏi thiếu sót Chúng em kính mong nhận quan tâm Hội đồng nghiên cứu, thầy cơ, bạn bè để chúng em hồn thiện làm mình, góp phần làm cho đề tài có giá trị thực tiễn Chúng em xin chân thành cám ơn! Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022 Chủ nhiệm đề tài iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 10 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI DƯỚI GÓC ĐỘ QUYỀN CON NGƯỜI 1.1 Khái quát chung hôn nhân đồng giới 1.2 Nhận thức xã hội hôn nhân đồng giới 1.3 Quyền kết người đồng giới góc độ quyền người 11 1.4 Tác động kết hôn đồng giới đến xã hội 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ VỀ HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI 18 2.1 Quy phạm pháp luật quốc tế số quốc gia giới quyền kết hôn người đồng tính 18 2.2 Thực trạng pháp luật hôn nhân đồng giới nhu cầu thừa nhận hôn nhân đồng giới Việt Nam Error! Bookmark not defined.2 2.3 Sự tác động pháp luật lên quan hệ hôn nhân đồng giới 24 2.4 Nguyên nhân hạn chế, khó khăn việc xây dựng thi hành pháp luật quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới liên giới tính Việt Nam 25 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TRONG VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN KẾT HÔN CỦA NGƯỜI ĐỒNG GIỚI 31 3.1 Quan điểm hoàn thiện 31 3.2 Một số kiến nghị 34 KẾT LUẬN 40 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 v PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kết hôn đồng giới, số quốc gia, tạo tranh cãi quan trọng từ quan điểm pháp lý xã hội Trong thập kỷ gần đây, đồng tính luyến trở thành vấn đề ngày gia tăng Việt Nam có nhiều tiếng nói yêu cầu luật pháp bảo vệ quyền người đồng tính, song tính chuyển giới Những quyền này, số quyền khác, bao gồm quyền kết hôn, quyền mưu cầu hạnh phúc Nghiên cứu nghiên cứu pháp lý xã hội thảo luận vấn đề hôn nhân đồng giới cách sử dụng cách tiếp cận luật pháp nhân quyền Nghiên cứu cho thấy hôn nhân đồng giới hợp pháp hóa số quốc gia thông qua việc công nhận tôn trọng nguyên tắc nhân quyền, đòi hỏi cá nhân phải đối xử không phân biệt Theo thống kê đến năm 2019 có 28 quốc gia vùng lãnh thổ giới công nhận hôn nhân người có giới tính như: Hà Lan, Mỹ, Pháp… Luật Hơn nhân Gia đình 2014 Việt Nam khơng thừa nhận nhân người có giới tính Trong đó, nhân cần xem quyền tự đáng người dù họ thuộc thiên hướng tình dục Xuất phát từ lý chọn đề tài " Hôn nhân đồng giới - tiếp cận góc độ nhân quyền" làm đề tài nghiên cứu khoa học Qua đề tài này, mong muốn xây dựng góp phần hồn thiện quy định pháp luật quyền kết hôn người đồng giới phát triển xã hội Lịch sử nghiên cứu vấn đề - Tình hình nghiên cứu nước: Về tổng thể, cơng trình nghiên cứu nước liên quan đến pháp luật quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới cịn khiêm tốn so với lĩnh vực khác - Tình hình nghiên cứu giới: Trên giới, nghiên cứu người đồng tính, song tính, chuyển giới, pháp luật quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới tiến hành từ lâu nhiều góc độ khác nhau, gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội, trị, văn hóa khác - Danh mục cơng trình nghiên cứu có liên quan: Lê Quang Bình (2012), "Hơn nhân giới: xu hướng giới, tác động xã hội học kinh nghiệm cho Việt Nam", Tọa đàm chuyên gia: Lồng ghép vấn đề giới dự án luật, Ủy ban vấn đề xã hội Quốc hội tổ chức ngày 08/10/2012, Hà Nội; Nguyễn Thu Nam (2012), "Quan điểm xã hội đồng tính nhân đồng giới", Hội thảo khoa học: Hôn nhân đồng giới, Viện ISEE tổ chức ngày 13/12/2012, Hà Nội; Trương Hồng Quang (2012), "Pháp luật số quốc gia giới quyền người đồng tính", Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 7; Trương Hồng Quang (2012), "Nhận thức người đồng tính quyền người đồng tính", Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 3; Trương Hồng Quang (2014), "Thực tiễn ghi nhận quyền kết bình đẳng người đồng tính giới", http://moj.gov.vn/ct/tintuc, ngày 10/02/2014 v.v Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Đưa lập luận xác đáng, toàn diện phù hợp cho hệ thống giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới liên giới tính thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ Nghiên cứu vấn đề lý luận người đồng tính, song tính, chuyển giới liên giới tính; lý luận quyền pháp luật quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới liên giới tính; yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng, thi hành pháp luật quyền đối tượng này; xu hướng phát triển pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia giới quyền đối tượng Nghiên cứu thực tiễn pháp luật quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới liên giới tính Việt Nam (thực trạng người đồng tính, song tính, chuyển giới liên giới tính; quy định pháp luật quyền đối tượng vấn đề đặt thực tiễn thi hành pháp luật) Trên sở kết đạt từ việc nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề tài nghiên cứu đưa quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới, liên giới tính góp phần thúc đẩy thi hành pháp luật quyền đối tượng thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: nhận thức, thực tiễn pháp luật quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới liên giới tính Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới liên giới tính hệ thống pháp luật Việt Nam, trọng tâm đánh giá quyền đặc thù, bị hạn chế, chưa ghi nhận ghi nhận có nhiều vấn đề thực tế; có đối chiếu với pháp luật quốc tế, pháp luật số quốc gia giới quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới liên giới tính Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp cấu trúc hệ thống - Phương pháp luật học so sánh - Phương pháp thống kê, phân tích số liệu - Phương pháp phân tích tình thực tiễn - Phương pháp lịch sử 10 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, mục lục danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chủ yếu đề tài bố cục thành chương: Chương 1: Tổng quan hôn nhân đồng giới quyền kết họ góc độ quyền người Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ VỀ HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI Chương 3: Một số kiến nghị nhằm bảo đảm quyền người đồng giới góc độ quyền người CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI DƯỚI GÓC ĐỘ QUYỀN CON NGƯỜI 1.1 Khái quát chung hôn nhân đồng giới 1.1.1 Khái niệm “đồng giới” “Đồng giới” hiểu đồng tính luyến ái, đồng tính, hấp dẫn tình yêu, hấp dẫn tình dục việc yêu đương hay quan hệ tình dục người giới tính với hồn cảnh cách lâu dài Người đồng tính khơng phải xã hội đại có mà xuất tồn người đồng tính chứng minh có tính lịch sử Tuy nhiên thời điểm lịch sử vấn đề pháp lý liên quan đến người đồng tính đến quốc gia có quy định khác nhau, khác quy định pháp luật quốc gia có nhiều yếu tố tác động đến yếu tố trị, yếu tố văn hóa, truyền thống, tơn giáo, đạo đức… Tuy nhiên giới thống khái niệm người đồng tính sau: Nói cộng đồng người đồng tính nữ (Lesbian), đồng tính nam(Gay), người song tính (Bisexual), chuyển giới (Transgender) người liên giới tính (Intersex) viết tắt LGBTI Người đồng tính: Người đồng tính (Lesbian, Gay) người có cảm giác hấp dẫn tình cảm, thể chất với người giới Người song tính: Người song tính (Bisexsual) người khơng cho mang giới tính khác với giới tính sinh học thân bị hấp dẫn với hai giới tính nam nữ Người dị tính: Người dị tính người có cảm giác hấp dẫn tình cảm, thể chất với người khác giới Người chuyển giới: Người chuyển giới (Transgender) trạng thái người có giới tính sinh học không trùng với dạng giới hay thể giới họ (ví dụ có thể nam nghĩ nữ, bề ngồi nữ) Người chuyển giới liên quan tới việc người nhận dạng thể nam hay nữ, người đồng tính lại liên quan tới việc người yêu người giới hay khác giới Người liên giới tính: để tất trạng thái dẫn đến phát triển khơng điển hình đặc điểm giới tính sinh l thể Những trạng thái liên quan đến đặc điểm bất thường phận sinh dục bên ngoài, quan sinh sản bên trong, nhiễm sắc thể giới tính, hóc - mơn (hormone) giới tính 1.1.2 Hơn nhân đồng giới Dưới góc độ ngôn ngữ học, “hôn nhân” cụm từ xa lạ Nó xuất nhiều trò chuyện thường ngày, đặc biệt vào dịp cưới hỏi Tuy nhiên để đưa khái niệm chung lại có nhiều lý giải khác Theo quan điểm tác giả Đoàn Văn Chúc “Văn Hóa Học”; nhân ghép hai danh từ gốc Hán “hôn” “nhân” “Hôn có nghĩa bố mẹ dâu, nhân có nghĩa bố mẹ rễ; hôn nhân việc cha mẹ hai bên lấy vợ gả chồng cho con” Các tác giả “Từ điển tiếng Việt” (do Hoàng Phê - chủ biên) cho cho rằng: “Hơn nhân việc nam nữ thức lấy làm vợ chồng” Dưới góc độ xã hội học, nhân quan hệ bản, tảng quan trọng để xây dựng gia đình hầu hết quốc gia giới Nó vừa liên quan mật thiết đến toàn hệ thống xã hội, vừa ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến đời sống cá nhân; biểu sinh động sắc thái văn hóa dân tộc Hôn nhân mang lại quyền lợi trách nhiệm cho người trở thành vợ chồng Mục đích nhân trì kết hợp bền vững hai chủ thể mối quan hệ lâu dài, bảo đảm thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần hai bên; thực việc sinh sản, sinh sản giáo dục cái, giúp thể rõ nét tính cách gia đình Hơn nhân xã hội thức công nhận thông qua lễ cưới tổ chức theo phong tục cưới hỏi tác, hỗ trợ nam, nữ lĩnh vực đời sống xã hội gia đình (Điều 4); bình đẳng giới việc nam, nữ có vị trí, vai trị ngang nhau, tạo điều kiện hội phát huy lực cho phát triển cộng đồng, gia đình thụ hưởng thành phát triển (khoản Điều 5) Từ quy định cho thấy, hoạt động bình đẳng giới hướng đến mục tiêu tạo ngang nam nữ mặt, tạo số điều kiện để nữ giới phát huy khả thân Theo nhóm nghiên cứu, quan niệm dường chưa đầy đủ, chưa đáp ứng xu hướng phát triển giới Hiến pháp pháp luật không tỏ rõ thái độ thừa nhận hay cấm tượng đồng tính khơng ghi nhận ngun tắc cấm kỳ thị, phân biệt đối xử vấn đề xu hướng tính dục Như vậy, chưa tính đến quyền khác quyền kết hôn, quyền thừa kế, cho nhận ni riêng khía cạnh khơng phân biệt đối xử giới có khác rõ rệt Có lẽ, không ghi nhận việc cấm phân biệt đối xử dựa xu hướng tính dục , dạng giới pháp luật nhiều giá trị xã hội vốn có Vì bình đẳng giới qui định pháp luật cần đa dạng rõ ràng giới tính xu hướng tính dục người Thứ ba, tín ngưỡng, tôn giáo ảnh hưởng sâu sắc đến pháp lý hóa nhân người đồng tính, song tính, chuyển giới, liên giới tính; ghi nhận thi hành pháp luật quyền đối tượng Việt Nam Về tơn giáo, nước ta nước có nhiều tơn giáo (Phật giáo, Thiên chúa giáo, Cao đài, Hịa hảo ), có khoảng 24 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27% dân số nước), 83.000 chức sắc, 250.000 chức việc, 46 sở đào tạo chức sắc tôn giáo, 25.000 sở thờ tự Theo khảo sát công bố năm 2013, yếu tố dân tộc tơn giáo có ảnh hưởng mạnh đến ý kiến người dân công nhận hôn nhân giới Cụ thể, so với người Kinh người dân tộc thiểu số có xác suất ủng hộ nhân giới thấp đáng kể Giáo lý tôn giáo dường rào cản nhân giới So với người khơng có tơn giáo, người có tơn giáo (trừ tín đồ Phật giáo) có xác suất ủng hộ nhân giới thấp nhiều Thứ tư, nguyên nhân từ yếu tố khác - Nhìn chung, với vấn đề người LGBT quyền người LGBT nước thuộc khu vực châu Phi, châu Á thường có thái độ “dè dặt” nước thuộc khu vực châu Âu có thái độ cởi mở, thúc đẩy phát triển 29 Vậy nên xu phát triển chung ảnh hưởng theo vị trí địa lí, văn hóa lối sống ảnh hưởng nhiều đến việc xây dựng thi hành pháp luật hôn nhân người LGBT Việt Nam - Về truyền thông, chưa có thơng tin tồn diện Một số truyền thơng cịn hướng đến khía cạnh tệ nạn, lừa đảo hay mặt chưa tốt cộng đồng LGBT khiến định hướng cịn sai hay chưa tồn diện mặt Từ hướng dư luận bị lệch chưa đắn Với phổ biến internet cộng đồng ngày tiếp thu nhiều kiến thức hiểu biết LGBT thúc đẩy, người dân tham khảo đọc nhiều nguồn văn thống hơn, từ trang bị góc nhìn bao quát nhiều cộng đồng LGBT Dần tích cực ủng hộ việc pháp lý hóa hôn nhân đồng giới - Các yếu tố nơi cư trú, độ tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp ảnh hưởng đến quan niệm vấn đề LGBTI Theo khảo sát công bố năm 2013 hôn nhân giới cho thấy, người dân thành thị có thái độ nhân giới mạnh mẽ so với người dân nông thôn, xác suất ủng hộ nhóm trẻ 30 tuổi cao gấp đơi so với nhóm trung niên, học vấn cao xác suất ủng hộ lớn (cho thấy vai trị tích cực yếu tố phát triển), người chưa kết có xu hướng ủng hộ hợp pháp hóa nhân giới, nhóm làm nơng nghiệp, học sinh sinh viên có xu hướng ủng hộ nhân giới cao nhóm làm kinh doanh, bn bán, dịch vụ, 30 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TRONG VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN KẾT HƠN CỦA NGƯỜI ĐỒNG GIỚI 3.1 Tính cấp thiết việc thừa nhận hôn nhân đồng giới 3.1.1 Bối cảnh xã hội Trên giới nay, có khoảng 27 quốc gia công nhận quyền kết hôn cua rnguười đồng tính Nếu tính nhà nước liên bang với pháp luật riêng bang tổng cộng 30 quốc gia vfng lãnh thổ công nhận nhân đồgn tính Cùng với đó, Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc thông qua Nghị khẳng định: "mọi người có quyền bình đẳng, thiên hướng tình dục nào", lần đầu tiên, tổ chức quốc tế lớn hành tinh đưa thơng điệp rõ ràng đầy tính nhằm ủng hộ vấn đề đồng tính, LHQ gần liên tiếp có động thái để giải vấn đề kỳ thị phân biệt dựa xu hướng tính dục dạng giới Quyền bình đẳng mà LHQ nói tới quyền bình đẳng mặt có quyền mưu cầu hạnh phúc, cụ thể quyền kết Có thể thấy, nhwuxng năm gần đây, vấn đề bảo vệ quyền người đồng tính mà cụ thể quyền kết hôn thực dần trở thành mối quan tâm hàng đầu nhiều quốc gia giới Trong đó, quyền kết hôn quyền đặc biệt, ảnh hưởng lớn đến chất lượng nhân quyền đối tượng dễ bị tổn thương xã hội Hôn nhân giới vấn đề quyền công dân vấn đề trị, xã hội, đạo đức tơn giáo nhiều quốc gia phương Tây Gần đây, kiện hi hữu, số phụ nữ đồng tính Campuchia chung sống với 10 năm số tỉnh Campuchia trở thành cặp đơi đồng tính châu Á công nhận mặt pháp lý Một nhà hoạt động nhân quyền Campuchia nói số quyền địa phương quốc gia Đông Nam Á cơng nhận cặp đồng tính chung sống kết hôn Như vậy, giới ngày đề tiến tới việc công nhận hôn nhân đồng giới việc Việt Nam thừa nhận hôn nhân đồgn giới điều cấp thiết Đây bước tiến lớn pháp luật Việt Nam 3.1.2 Khái quát lịch sử cơng nhận nhân đồng tính giới Châu Âu - Châu lục tiên phong hôn nhân đồng tính 31 Ngày 1/10/1989, lần giới, Đan mạch, số cặp đơi đồng tính nam phép tiến hành kết hôn Đây dấu mốc nghiên cứu pháp luật hôn nhân cho người đồng tính Tuy nhiên,phải 10 năm sau,quốc gia Hà Lan cho phép hôn nhân đồng tính vào tháng 4/2001 Kể từ đó, 16 quốc gia châu Âu khác chấp nhận việc kết đồng tính bao gồm Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Áo, Bỉ, Anh, Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, Thụy Điển gần quốc gia Thụy Sĩ Tiến pháp luật hôn nhân đồng giới châu Mỹ Vào năm 2005, Canada quốc gia châu Mỹ cho phép nhân đồng giới Năm 2015, Tịa án Tối cao Liên bang Hoa Kỳ cho phép hợp pháp hóa nhân đồng tính tồn lãnh thổ liên bang Tại thời điểm này, kết đồgn tính bị cấm 14 50 bang Mỹ Tuy nhiên, hôn nhân đồng tính quốc gia thực diễn trược Vào năm 1971, cặp vợ chồng Minnesota xin giấy phép kết hôn nhờ lỗ hổng pháp lý Cuộc hôn nhân đồng giới Mỹ thức cơng nhận vào tháng 3/2019, sau chiến pháp lý kéo dài 50 năm Còn khu vực Mỹ Latin, quốc gia cho phép hôn nhân đồng giới Argentina, Ecuador, Uruguay, Brazil, Colombia, Costa Rica ký thnh luật vào năm 2020 Hơn nhân đồng tính khu vưc châu Á Đài Loan trở thành vùng lãnh thổ châu Á cho phép việc hôn nhân người đồng tính vào tháng 5/2019, Vào năm 2021, Nhật Bản, tòa án miền Bắc Sapporo phán khẳng định việc nước không công nhận hôn nhân đồng giới vi hiến Đây tín hiệu mang tính bước ngoặt vấn đề hôn nhân đồng giới quốc gia quốc gia Australia (năm 2017) New Zealand (năm 2013) quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương thơng qua luật nhân đồng tính 32 Tại Trung Đơng, nơi đồng tính khơng cơng nhận vấn đề liên quan đến tôn giáo, Israel quốc gia dẫn đầu quyền người đồng tính, quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới Một số quốc gia khu vực Trung Đơng chí áp dụng án tử hình kết đồgn tính, chủ yếu quốc gia hồi giáo, bao gồm Saudi Arabia Các Tiểu vương quốc Arab Thống Ngồi ra, Châu Phi có Nam Phi cơng nhận nhân đồgn tính cịn đa số quốc gia khơng cơng nhận cấm Đặc biệt số quốc gia áp dụng án tử hình việc quan hệ kết đồng tính 3.1.3 Hệ từ việc khơng cơng nhận nhân đồng tính Vấn đề sinh con/nhận ni nuôi thừa kế chưa giải Phân tích mục đích sống chung người đồng tính với người độ tuổi kết hơn, khảo sát Viện Nghiên cứu Kinh tế, Xã hội Mơi trường có tới 87,5% định sống chung nhằm mục đích hỗ trợ tinh thần, tình cảm tạo cảm giác sống an tồn; 81% nhằm thể tình u cam kết chung thuỷ; 70% nhằm có kế hoạch lâu dài sau có cái, tài sản, tuổi già; 65% nhằm thể trưởng thành độc lập; 47% nhằm chia sẻ chi tiêu, tài Quyết định sống chung người đồng tính đa phần xuất phát từ mong muốn thiết lập việc sống chung ổn định,lâu dài Có vai trị trách nhiệm giống quan hệ hôn nhân hợp pháp thông thường Về mục đích mong muốn có chung, cặp đơi cho việc có chung giúp cho việc tăng cường gắn bó cho sống thân có trách nhiệm việc chugn sống Vì chế sinh học, họ sinh theo cách tự nhiên, họ thông thường lựa chọn hình thức khác tùy vào điều kiện, nhu cầu cặp đôi nhận nuôi nuôi nhờ vào can thiệp y khoa Các cặp đơi giới cho biết đa phần khó khăn họ xuất phát từ định kiến xã hội, việc không công nhận từ xã hội, bảo trợ pháp khó khăn đa phần người đồng tính bị Bên cạnh đó, việc khơng có ràng buộc mặt pháp luật khơng có hỗ trợ từ gia đình gặp mâu thuẫn tình cảm khiến quan hệ họ bền vững Như thấy người đồng tính thể ý chí mong muốn thiết lập mối quan hệ hôn nhân nghiêm túc, chung sống ổn định, có quyền nghĩa vụ vợ chồng giống quan hệ hôn nhân thông thường Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa công nhận nhân đồng giưới nên chưa có pháp lý để điều chỉnh vấn đề thực tế họ 33 sống chung với vợ chồng xác lập quan hệ thực tế quan hệ thừa kế, tài sản, sinh riêng nhận nuôi Vấn đề pháp luật không công nhận hôn nhân đồng giới có tác động định đến xã hội người đồng tính, đồng thời chưa đảm bảo quyền kết hôn, quyền mưu cầu hạnh phúc – quyền đáng người ghi nhận nhiều văn pháp luật quốc tế, tuyên ngôn độc lập Việt Nam, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 Bên cạnh có vấn đề phát sinh cặp đơi đồng tính chung sống vợ chồng chưa giải pháp luật khơng coi hành vi hôn nhân hợp pháp (1) Vấn đề liên quan đến sinh quy định pháp luật nhận nuôi nuôi theo luật Nuôi nuôi Như nói trên, điểm hạn chế thiệt thịi cặp đơi dị tính cặp đơi đồng tính khả sinh hai người Vì vậy, đa phần cặp đơi đồng tính khơng có điều kiện để áp dụng can thiệp y khoa, họ thực việc trở thành cha mẹ cách khác nhận nuôi ni Người đồng tính nhận ni ni vấn đề gây nhiều tranh cãi gần nhà làm luật Có nhiều kết luận nghiên cứu khoa học người đồng tính thích hợp có khả làm cha mẹ khơng khác người dị tính Khơng có liên quan xu hướng tính dục cha mẹ ni với việc điều chỉnh tình cảm, tâm lý hành vi trẻ q trình ni dưỡng Tuy nhiên, pháp luật hành quy định hỗ trợ điều cho cặp vợ chồng bị muộn Còn nhân đồng giới, pháp luật chưa coi mối quan hệ hai người đồng tính nhân Trong trường hợp người đồng tính muốn có đẻ, họ phải sử dụng đến dịch vụ mang thai hộ hiến tinh trùng Tuy nhiên, khó để trì quyền nghĩa vụ hai người đồng tính với đứa mà họ chung sống khơng thể nhận ni pháp luật quy định mối quan hệ nuôi xác định bố mẹ đẻ khơng cịn quyền nghĩa vụ với người (Căn khoản Điều 24 Luật Nuôi nuôi năm 2010: “Trừ trường hợp cha mẹ đẻ cha mẹ ni có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận ni, cha mẹ đẻ khơng cịn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, ni dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng cho làm nuôi.”) (2) Vấn đề liên quan đến pháp luật thừa kế 34 Nếu kết hôn nhà nước cơng nhận, hai người qua đời mà khơng để lại di chúc người cịn lại khơng có quyền thừa kế di sản người kể hai người đồng tính có thỏa thuận tài sản đồgn sở hữu tài sản trình chung sống Trong trường hợp này, tài sản chung có đăng ký buộc phải bán để trả phần giá trị cho người thừa kế người Tuy nhiên, thực tế khơng phải tài sản chung hai người có đăng ký dân sở hữu chung tài sản 3.2 Một số giải pháp Theo khảo sát Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế Môi trường, với tham gia 1.000 người đồng tính 72% người đồng tính sẵn sàng đăng ký kết hôn cho phép kết hôn đồng giới cịn 22% chọn hình thức đăng ký kết đôi dân sự, với giả định hình thức đăng ký kết đơi dân kết đồng giới hợp pháp hóa Việt Nam Cịn lại 5,9% cho biết khơng đăng ký kết kể phép Ngồi ra, 0,1% cho biết họ cân nhắc việc áp dụng kết hợp hai hình thức đăng ký để đảm bảo cho sống nhân phù hợp nhất, khiến cho nhân trở nên bền vững Ví dụ như: đăng ký kết đôi dân trước, sau khoảng thời gian định định nên đăng ký kết hôn đồng giới hay không Mong muốn thừa nhận quyền kết người đồng tính mong muốn đáng, phù hợp với pháp luật quốc tế, quyền người dduwwojc ghi nhận hiến chương Liên hợp quốc, tun ngơn nhân quyền có Liên hợp quốc Hiến pháp 2013 Bên cạnh việc tham khảo kinh nghiệm , pháp luật quốc gia hợp pháp hóa nhân đồng giới giới, việc hợp pháp hố nhân đồng tính phải dựa sở nghiên cứu khoa học tác động việc thừa nhận hôn nhân đồng tính quốc gia, sở thực trạng xã hội trình độ dân trí, tơn giáo,… quốc gia để bảo vệ quyền lợi đáng người đồng tính đảm bảo khơng gây bất ổn tâm lý cho người dân, xã hội Từ phân tích kết hợp tình hình kinh tế- xã hội Việt Nam nay, nhóm tác giả xin đưa số giải pháp để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ hôn nhân cặp đôi giới Một là, cần sửa đổi luật Hôn nhân Gia đình theo hướng cơng nhận hình thức kết đồng giới Bởi pháp luật mang tính quy định,giáo dục Vì vậy, pháp luật cơng nhận nhân đồng giới giúp giảm kỳ thị, phân biệt, đối xử người đồng tính Đồng thời, có quy định pháp luật liên quan đến nhân đồng giới đảm bảo việc thực quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm người đồng tính người đồng tính tạo dựng quan hệ hôn 35 nhân nhân thân, tài sản, cái,… Đây biện pháp vừa bảo vệ quyền bình đẳng người đồng tính đồng thời giải hậu pháp lý phát sinh hai người giới thiết lập quan hệ gia đình Hai là, cần rà soát văn quy phạm pháp luật hành để điều chỉnh thích hợp bổ sung quy định liên quan đến hôn nhân người đồng tính Ví dụ cần có văn hướng dẫn việc thực pháp luật liên quan đến hôn nhân đồng giới, quy định liên quan đến nuôi nuôi,… Ba là, hỗ trợ, tư vấn cho cặp đôi giới, giai đoạn tiền hôn nhân Việc không hướng tới đối tượng đồng tính mà nên hướng tới tất người chuẩn bị bắt đầu sống chung Bốn là, tiếp tục hoạt động làm giảm kỳ thị liên quan đến người đồng tính nói riêng người LGBT nói chung Đây cơng việc quan trọng q trình tạo mơi trường sống bình đẳng thực sự, môi trường không bị kỳ thị phân biệt đối xử Bên cạnh việc xây dựng luật bảo vệ quyền người đồng tính, truyền thơng, xây dựng cộng đồng LGBT, hỗ trợ khác trợ giúp pháp lý, tham vấn pháp lý phòng chống bạo lực cho cộng đồng LGBT cần thiết Đây dịch vụ thiết thân cho người LGBT, đồng thời nguồn chứng để làm công tác vận động sách xã hội tốt 36 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu định hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật sở hữu chung, riêng vợ chồng Việt Nam nay, tác giả rút số kết luận sau: Đồng tính, song tính, chuyển giới liên giới tính xu hướng tính dục, dạng giới đặc điểm thể tự nhiên người (điểm kỳ dị) bên cạnh xu hướng dị tính (phổ biến) Đồng tính, song tính, chuyển giới hay chuyển giới khơng phải bệnh, khơng có khả lây truyền từ người sang người khác Người đồng tính, song tính, chuyển giới khác giới nhóm yếu xã hội nên họ thường gặp nhiều thách thức người dị tính Thế giới đại thừa nhận quan niệm giới, bình đẳng giới, nhân gia đình Theo đó, khái niệm giới bình đẳng giới khơng giới hạn mối quan hệ nam nữ, mà mở rộng để bao hàm mối quan hệ bình đẳng xu hướng tính dục, dạng giới (ví dụ đồng tính nam nữ) người đàn ơng khác giới) Hơn nhân gia đình không đơn giản kết hợp cặp đơi khác giới mà gia đình người giới Chức sinh sản chức nhân, khơng thể chức định hình thành quan hệ nhân gia đình Các kiểu gia đình Liên hợp quốc công nhận nước khuyến khích bảo vệ Vấn đề đồng tính nam, song tính, chuyển giới khác giới thể đa dạng giới tính dạng giới đời sống xã hội đại Khi xã hội phát triển lên tầm nhận thức việc phân biệt người đồng tính, song tính, chuyển giới hay dị tính khơng cịn quan trọng Ví dụ thời đó, người có quyền bình đẳng việc kết hôn, nhận nuôi, chia tài sản… nhau; Cũng khơng thiết phải phân biệt đồng tính song tính có quyền sống theo xu hướng tính dục mình… Hơn nữa, đa dạng ln tảng sáng tạo người có niềm tin khác Những người khác nhau, có trình độ học vấn khác nhau, kinh nghiệm sống khác nhau, mạnh khác nhau, bổ sung cho trình phát triển 37 Nhu cầu bảo vệ quyền bình đẳng người đồng tính, song tính, chuyển giới khác giới thực tế Việt Nam thời gian qua Tuy nhiên, việc nhìn nhận xu hướng quyền mới, quan niệm quyền chủ thể cịn nhiều rào cản Mặc dù có quy định bảo đảm quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới chuyển giới khơng có nghĩa quyền phải công nhận lập tức, dễ dẫn đến “cú sốc” cho người dân đặc biệt bối cảnh xã hội truyền thống Việt Nam Nhìn chung, cần có lộ trình dài cho q trình rà sốt cơng nhận quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới chuyển giới Việt Nam Có thể thấy, với phát triển xã hội, Việt Nam có thay đổi tư lập pháp quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới khác giới (rộng vấn đề) khuynh hướng tình dục, dạng giới) Đây thực nỗ lực bảo vệ nhân quyền Việt Nam Nghiên cứu cho thấy Pháp luật Việt Nam thừa nhận hầu hết quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới khác giới Tuy nhiên, ý thức tư tưởng quyền người quyền người thể chế hóa cịn khoảng cách định Đó tượng tương đối phổ biến giới Do đó, số quyền đối tượng chưa công nhận chưa hồn thiện Việt Nam q trình xây dựng hồn thiện sách, pháp luật có liên quan (quyền kết hôn cặp đồng giới; quyền kết hôn; nhận nuôi chung cặp đồng giới ; quyền liên quan đến việc mang thai hộ cho cặp đồng tính nam, song tính, chuyển giới khác giới; vấn đề liên quan đến phịng, chống bạo lực gia đình ) Đặc điểm Việt Nam giống với nước giới Luận án khẳng định, trước hết cần quan tâm đảm bảo vấn đề cấp bách người đồng tính, song tính, chuyển giới chuyển giới như: chống kỳ thị, phân biệt đối xử, bạo lực gia đình, giải số vấn đề khó khăn cho người chuyển giới, trợ giúp pháp lý , tiếp cận hợp pháp… Đối với vấn đề liên quan đến quan hệ chung sống cặp đồng giới, trẻ em,… cần có lộ trình định 38 Các hoạt động thực thi pháp luật quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới khác giới đóng vai trị quan trọng việc đảm bảo hợp pháp hóa quyền nhóm Vì vậy, cần có giải pháp cụ thể, phù hợp với đối tượng Trong đó, tác giả nhấn mạnh cần thiết cách tiếp cận đầy đủ toàn diện phương pháp tiếp cận dựa quyền hoạt động xây dựng thực thi pháp luật Chỉ dựa quyền người quyền người quyền người thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm thực tế Tại Việt Nam, thời gian tới, vấn đề liên quan đến vấn đề chung sống đồng tính, song tính, chuyển giới khác giới, chống kỳ thị chống phân biệt đối xử tiếp tục diễn tiếp tục thảo luận xem xét Kết nghiên cứu nghiên cứu góp phần mở nhiều thảo luận pháp lý chủ đề thời gian tới Giá trị bình đẳng tự chủ đề tư tưởng xuyên suốt luận án Tác giả cho đến lúc xã hội Việt Nam cần có nhìn đầy đủ đắn thành viên có xu hướng tính dục dạng giới khác Thực ra, tìm hiểu đánh giá quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới khác giới khơng có nghĩa cổ vũ cho trào lưu mới, lệch lạc mà cần hiểu rõ nói thay họ, góp phần xây dựng xã hội nhân văn Tạo xã hội bình đẳng cơng dân giá trị nhân đạo pháp luật Xã hội văn minh xã hội có tảng pháp luật chan chứa tình người, có cội nguồn nhân văn bền vững Mặc dù có nhiều cố gắng kết nghiên cứu luận án hạn chế định Trong nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên cứu khoa học, số vấn đề thảo luận sâu tồn diện sau: - Nghiên cứu toàn diện xu hướng tình dục, dạng giới tương tác hệ thống pháp luật; - Nghiên cứu tổng thể chế công nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới chuyển giới Việt Nam; 39 - Nghiên cứu mối tương tác yếu tố xã hội với hoạt động xây dựng thực thi pháp luật quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới liên giới tính./ 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tài liệu tiếng Việt [1] “LGBTI chiếm dân số Thế giới: Nghiên cứu nhất” [2] ISEE.vn – Hội thảo quan điểm xã hội hôn nhân đồng giới [3] Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế Môi trường, 2012 Nghiên cứu thái độ xã hội với người đồng tính Hà Nội [4] Trương Hồng Quang (2014), “Một số khía cạnh quan điểm đồng tính người đồng tính”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội (Học viện Khoa học xã hội) [5] “Đặc san số 3.2019: Pháp luật quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới liên giới tính Việt Nam - Thực trạng triển vọng” – Viện Khoa học pháp lý [6] Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam , Học viện Khoa học xã hội (Trương Hồng Quang) : “Quyền người đồng tính, song tính, chuyển giới liên giới tính Việt Nam luận văn” [7] Báo Tạp chí xã hội , Tác giả Thanh Phương : “ Việt Nam : Thanh thiếu niên đồng tính bị phân biệt đối xử” [8] Trương Hồng Quang (2016), “Về quyền tiếp cận pháp luật trợ giúp pháp lý người đồng tính, song tính chuyển giới”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội (Học viện Khoa học xã hội) [9] Trương Hồng Quang (2016), “Người liên giới tính đời sống xã hội pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội (Học viện Khoa học xã hội) [10] Lê Trần Huy Phú (2004), Các nhà tâm thần học bảo vệ cho “bệnh” đồng tính luyến http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=2764&rb=0503 [11] https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/mo-xe-hatbuidothi/20211229034617509p1c160.html * Tài liệu tiếng Anh [12] Adam Taylor (ngày 26 tháng năm 2015) “What was the first country to legalize gay marriage?” The Washington Post 41 [13] Waaldijk, Kees “Major legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners in the Netherlands” [14] “Gay Marriage Goes Dutch” CBS News Associated Press [15] “Same-Sex Marriage Legalized in Amsterdam” [16] Patrick J Connolly, John Locke (1632-1704), The Internet Encyclopedia of Philosophy, https://www.iep.utm.edu/locke/ [17] https://siecus.org/ [18] http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes pdf [19] LGBT-Sexsual Orientation http://www.psychiatry.org/lgbt-sexualorientation [20] Staff report (ngày 12 tháng năm 1998) Gay Is Okay With APA—Forum Honors Landmark 1973 42 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Tôi là: Nguyễn Đức Thiện Cán hướng dẫn khoa học đề tài: Hôn nhân đồng giới - tiếp cận góc độ nhân quyền nhóm sinh viên: Phạm Cẩm Tú, Phùng Minh Châu Mã số: PLHC.ĐTSV.2022.39 Trong trình hướng dẫn sinh viên viết đề tài, tơi có nhận xét sau: Về tinh thần, thái độ nghiên cứu sinh viên: - Nhóm có tinh thần chủ động q trình nghiên cứu, - Các thành viên làm việc tích cực Nội dung kết nghiên cứu đề tài: - Đề tài làm rõ vấn đề hôn nhân dồng giới khái niệm, phân loại đối tượng, nhận thức xã hội - Đề tài thực trạng đời sống, pháp luật rào cản, khó khản hôn nhân đồng giới - Đề tài đưa nhu cầu thừa nhận hôn nhân đồng giới Việt Nam góc độ quyền người đề xuất số giải pháp cho vấn đề hôn nhân đồng giới Tiến độ thực đề tài: - Nhóm sinh viên thực đảm bảo tiến độ theo quy định Bố cục, tình bày đề tài: - Đề tài trình bày theo quy dịnh Đề nghị cho phép nhóm tác giả bảo vệ đề tài trước Hội đồng nghiệm thu Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2022 Người nhận xét Nguyễn Đức Thiện 43 ... NHÂN ĐỒNG GIỚI DƯỚI GĨC ĐỘ QUYỀN CON NGƯỜI 1.1 Khái quát chung hôn nhân đồng giới 1.2 Nhận thức xã hội hôn nhân đồng giới 1.3 Quyền kết hôn người đồng giới góc độ quyền. .. Tổng quan hôn nhân đồng giới quyền kết hôn họ góc độ quyền người Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ VỀ HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI Chương 3: Một số kiến nghị nhằm bảo đảm quyền người đồng giới góc độ quyền người... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HƠN NHÂN ĐỒNG GIỚI DƯỚI GĨC ĐỘ QUYỀN CON NGƯỜI 1.1 Khái quát chung hôn nhân đồng giới 1.1.1 Khái niệm ? ?đồng giới? ?? ? ?Đồng giới? ?? hiểu đồng tính luyến ái, đồng tính, hấp dẫn tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hôn nhân đồng giới tiếp cận dưới góc độ nhân quyền ,