0

BÀI tập NHÓM THƯƠNG mại điện tử CHỦ đề e – LOGISTICS và FULFILLMENT của AMAZONE và LAZADA

56 1 0
  • BÀI tập NHÓM THƯƠNG mại điện tử CHỦ đề  e – LOGISTICS và FULFILLMENT của AMAZONE và LAZADA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 06:02

0 download by : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ BÀI TẬP NHÓM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHỦ ĐỀ : E – LOGISTICS VÀ FULFILLMENT CỦA AMAZONE VÀ LAZADA Người thực Lớp học phần Giảng viên hướng dẫn : Nhóm 12 : Thương mại điện tử - 07 : Ths Lê Mai Trang Hà Nội, 2022 download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Thương mại điện tử là môn hoc cưc kỳ thú vị và có nhiều thứ để hoc hỏi, mở cho chúng em một chân trơi kiến thức mơi Môn hoc này là tiền đề giúp trang bị cho chúng em những kiến thức quan và cân thiết về thương mại điện tử thơi đai công nghẹ 4.0 hiẹn Trong hoc kỳ vừa qua, Nhóm đuợc sư giang day tận tậm, nhiẹt tình của cô Ths Lê Mai Trang đã giúp chúng em phân nào có đuợc những kiến thức thật quý báu Mặc dù, cô trò mình chỉ gặp đuợc qua màn hình máy tính nhung chúng em cũng cam nhận đuợc sư nhiẹt huyết, trẻ trung, đáng yeu của cô Cô đã truyền cho chúng em những năng luợng tích cưc để hứng thú và yeu môn hoc này hon Chúng em xin gưi lơi cam on chân thành tơi cô Ths Lê Mai Trang - Giang Vien môn Thương mại điện tử Chính những bài giang tận tâm của cô đã giúp chúng em hoàn thành tốt bài tập nhóm này Vơi kiến thức có han nen bài tập nhóm của chúng em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót Chúng em mong có thể nhận đuợc những ý kiến đóng góp của Cô để có thể hoàn thiẹn hon Một lân nữa em xin chân thành cam on và gưi lơi chúc sức khỏe đến côô̂ Rất mong nếu có co hội sẽ đuợc gặp cô và hoc hỏi từ cô nhiều hon nữa kể ca môn hoc này kết thúc Ký tên, Nhom – Thương mại điện tử download by : skknchat@gmail.com DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT Nguyễn Phuong Hoàng Hương G Đào Minh Hiền Lê Mai Huong Nguyễn Minh Ph Nguyễn Thị Thu download by : skknchat@gmail.com BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NỘI DUNG Giới thiệu E-logistic, Order fulfillment LAZADA, AMAZON E - logistics 1.1.E-logistics thương mại điện tử 1.2 E-Logistics củủ̉a LAZADA 1.3 E-Logistics củủ̉a AMAZON Order fulfillment 2.1.Order fulfilment thương mại điện tử 2.2.Order fulfilment củủ̉a LAZADA 2.3.Order fulfilment củủ̉a AMAZON ĐANH GIA MỨC ĐỌ HOAN THANH CONG VIẸC VA ĐIỂM CHO CAC THANH VIEN Vềề̀ phần nộô̂i dung, bàề̀i tậô̂p nhóm nàề̀y, chúng tôi chia nộô̂i dung chính thàề̀nh phần lớn, thàề̀nh viêô̂n phụ trách mộô̂t phần nộô̂i dung Sau đó nhóm cùng góp ý cho đểủ̉ hoàề̀n thàề̀nh nộô̂i dung hoàề̀n chỉủ̉nh Vềề̀ phần thuyếế́t trình, chúng tôi chia thàề̀nh phần chính vàề̀ người phụ trách làề̀m powerpoint song song với người thuyếế́t trình Là một nhom truởng, toi – Hoàng Huong Giang đanh gia cao thai độ làm viẹc và tinh thân trach nhiẹm của cac thành viên nhom: đong gop y kiến nhiẹt tinh, hoàn thành cong viẹc đung thơi gian hoàn thành, giup đỡ để hoàn thiẹn bài tập Tấế́t thàề̀nh viêô̂n có ý thức đóng góp nhưư̛ đểủ̉ hoàề̀n thàề̀nh bàề̀i tậô̂p nàề̀y download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU A E – LOGISTICS 1.E-logistics thưư̛ơư̛ng mại điện tử 1.1.Kháế́i niệm 1.2.Quy trìề̀nh/ Hoạt độô̂ng chíế́nh 1.3.Lợợ̣i íế́ch 1.4.Tiềề̀m năă̆ng củủ̉a E-logistics Việt Na E-Logistics LAZADA 2.1.Giới thiệu vềề̀ LAZADA 2.2.Môô̂ hìề̀nh lưu kho (Fulfillment by Laz 2.3.Môô̂ hìề̀nh qua kho (On Demand Fulfil 2.4.Môô̂ hìề̀nh nhàề̀ báế́n tự vậô̂n hàề̀nh (Seller E-Logistics AMAZON 3.1.Giới thiệu AMAZON 3.2.Môô̂ hìề̀nh nhàề̀ báế́n tự vậô̂n hàề̀ng (Ships 3.3.Môô̂ hìề̀nh lưu kho (Sold by Think Fast 3.4.Ships from and sold by Sneaker Ethic B ORDER FULFILLMENT 1.Order fulfilment thưư̛ơư̛ng mại điện tử 1.1.Kháế́i niệm 1.2.Cáế́c loại hìề̀nh dịợ̣ch vụ Order fulfilmen 1.3.Quy trìề̀nh 1.4.Lợợ̣i íế́ch 2.Order fulfillment LAZADA 2.1.Hìề̀nh thứế́c Dropshiping Lazada 2.2.Quy trìề̀nh 3.Order fulfillment AMAZON 3.1.Hìề̀nh thứế́c 3.2.Quy trìề̀nh 3.3.Lợợ̣i íế́ch download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, nềề̀n kinh tếế́ củủ̉a cáế́c nước thếế́ giới đãã̃ vàề̀ tạo xu hướng chuyểủ̉n dịợ̣ch mạnh mẽã̃ từề̀ thương mại truyềề̀n thốế́ng sang thương mại điện tử, ngàề̀nh Logistics cũã̃ng đãã̃ cóế́ nhữã̃ng thay đổi nhanh chóế́ng đểủ̉ bắt kịợ̣p Đóế́ chíế́nh làề̀ đời củủ̉a logistics điện tử hay còề̀n gọi làề̀ logistics thương mại điện tử (TMĐT) (E-logistics) Cáế́c doanh nghiệp hoạt độô̂ng kinh doanh, cung cấế́p dịợ̣ch vụ E-logistics đượợ̣c gọi làề̀ cáế́c doanh nghiệp Elogistics Logistics TMĐT làề̀ kếế́t hợợ̣p giữã̃a logistics vàề̀ TMĐT, theo đóế́ cáế́c hoạt độô̂ng quản lýế́ kinh doanh vàề̀ sản xuấế́t đượợ̣c sốế́ hóế́a vàề̀ thôô̂ng qua môô̂i trường internet theo chếế́ tự độô̂ng hóế́a, hàề̀nh vi mua báế́n hàề̀ng hóế́a/dịợ̣ch vụ đượợ̣c thực nhữã̃ng trang điện tử vàề̀ thường tậô̂p trung vàề̀o cáế́c nghiệp vụ sau TMĐT hoàề̀n tấế́t đơn hàề̀ng qua cáế́c khâô̂u: đóế́ng góế́i, phâô̂n phốế́i, vậô̂n chuyểủ̉n, thu tiền củủ̉a kháế́ch hàề̀ng phục vụ cáế́c giao dịợ̣ch thôô̂ng suốế́t kinh doanh vàề̀ sản xuấế́t Điềề̀u này cho thấy mốế́i quan hệ chặă̆t chẽã̃ vàề̀ hỗ trợợ̣ giữã̃a lĩnh vực TMĐT và logistics, TMĐT khôô̂ng thểủ̉ thiếế́u logistics, còề̀n logistics pháế́t triểủ̉n nhanh vàề̀ mạnh nhờ TMĐT Đặc biệt, khoảng thời gian phòề̀ng chốế́ng dịch Covid-19, hoạt độô̂ng mua/báế́n hàề̀ng hóế́a cóế́ thay đôi nhanh, chuyểủ̉n từề̀ mua/báế́n trực tiếế́p sang mua/báế́n trực tuyếế́n, doanh thu thôô̂ng qua giao dịợ̣ch qua cáế́c kênh trực tuyếế́n tăă̆ng nhanh khoảng 18%/năă̆m khiếế́n nhu cầu dịợ̣ch vụ logistics cho TMĐT tăă̆ng cao Theo đóế́, hàề̀ng loạt cáế́c doanh nghiệp Elogistics đời đểủ̉ đáế́p ứế́ng nhu cầu mua hàề̀ng trực tuyếế́n, giao hàề̀ng tậô̂n nơi củủ̉a người tiêu dùề̀ng Cóế́ thểủ̉ khẳng địợ̣nh, E-logistics làề̀ mộô̂t côô̂ng cụ liên kếế́t hoạt độô̂ng củủ̉a chuỗi giáế́ trịợ̣ toàề̀n cầu, bao gồm: sản xuấế́t, cung cấế́p, lưu thôô̂ng phâô̂n phốế́i, mởủ̉ rộô̂ng thịợ̣ trường Nóế́ cóế́ vai tròề̀ vôô̂ cùề̀ng to lớn việc tốế́i ưu hóế́a chu trìề̀nh lưu chuyểủ̉n từề̀ khâô̂u đầu vàề̀o đếế́n đầu sản xuấế́t củủ̉a cáế́c doanh nghiệp Chíế́nh vìề̀ vậô̂y, nóế́ sẽã̃ thúế́c đẩy mạnh mẽã̃ nềề̀n kinh tếế́ Tương tự với E-logistics, dịợ̣ch vụ fulfillment cũã̃ng rấế́t pháế́t triểủ̉n vàề̀ dần trởủ̉ nên phổ biếế́n nhờ pháế́t triểủ̉n bùề̀ng nổ củủ̉a thương mại điện tử Theo đóế́, hầu hếế́t giao dịợ̣ch thương mại đượợ̣c “internet hóế́a”, hoạt độô̂ng mua báế́n diễã̃n nhanh chóế́ng vàề̀ đơn giản kéo theo tăă̆ng lên vềề̀ sốế́ lượợ̣ng đơn hàề̀ng, điểủ̉n hìề̀nh Amazon xử lýế́ trung bìề̀nh 35 đơn hàề̀ng giâô̂y vàề̀ yêu cầu quản lýế́ kho bãã̃i đểủ̉ phục vụ kháế́ch hàề̀ng tốế́t nhấế́t Do đóế́, đểủ̉ thỏủ̉a mãã̃n nhu cầu củủ̉a kháế́ch hàề̀ng vàề̀ tốế́i ưu hóế́a việc kinh doanh theo xu hướng nàề̀y đòề̀i hỏủ̉i đáế́p ứế́ng nhanh chóế́ng vàề̀ kịợ̣p thời củủ̉a ngàề̀nh vậô̂n tải giao nhậô̂n vàề̀ chuỗi cung ứế́ng Chíế́nh vìề̀ vậô̂y, dịợ̣ch vụ hoàề̀n tấế́t đơn hàề̀ng fulfillment đời mộô̂t điềề̀u tấế́t yếế́u với nhiềề̀u ưu điểủ̉m vượợ̣t trộô̂i, hứế́a hẹn sẽã̃ làề̀ mộô̂t nhâô̂n tốế́ khôô̂ng thểủ̉ thiếế́u nhiềề̀u hoạt độô̂ng kinh doanh download by : skknchat@gmail.com b.Yêu cầu trả hàề̀ng vềề̀ Nhàề̀ báế́n hàề̀ng sẽã̃ đượợ̣c chấế́p nhậô̂n tự độô̂ng (Tự độô̂ng chấế́p nhậô̂n trả hàề̀ng) khoảng thời gian lên tới tuần tùề̀y vàề̀o mứế́c độô̂ vi phạm: Biện pháp chế tài định dựa mức độ nghiêm trọng vi phạm Lazada cân nhắc yếu tố sau trình định biện pháp chế tài phù hợp: a Sốế́ lượợ̣ng vàề̀ tỉủ̉ lệ yêu cầu hoàề̀n trả bịợ̣ tíế́nh lỗi NBH; hoặă̆c b Cóế́ hay khôô̂ng hàề̀nh vi lặă̆p lại vi phạm Nhằm đảo bảo tuâô̂n thủủ̉ chíế́nh sáế́ch, Nhàề̀ báế́n hàề̀ng cần theo dõi cáế́c yêu cầu hoàề̀n trả thường xuyên thôô̂ng qua Nhiệm vụ hàề̀ng ngàề̀y Trang chủủ̉ Seller Center hay qua Quản lýế́ đơn hoàề̀n trả nằm ởủ̉ mục Đơn hàề̀ng đểủ̉ cóế́ thểủ̉ theo dõi chi tiếế́t yêu cầu trả hàề̀ng DRTM, bao gồm thôô̂ng tin đơn hàề̀ng vàề̀ trạng tháế́i đơn hoàề̀n trả, cùề̀ng nhữã̃ng thôô̂ng tin kháế́c Order fulfillment AMAZON Dropshipping Amazon làề̀ chủủ̉ đềề̀ đượợ̣c quan tâô̂m lớn Amazon làề̀ nềề̀n tảng thương mại điện tử lớn nhấế́t thếế́ giới với hàề̀ng trăă̆m triệu kháế́ch hàề̀ng truy cậô̂p ngàề̀y 33 download by : skknchat@gmail.com 3.1 Hình thức Amazon cóế́ hìề̀nh thứế́c Dropshipping Dropshipping Amazon làề̀ mộô̂t hìề̀nh thứế́c kinh doanh cóế́ hai kháế́i niệm: Mởủ̉ mộô̂t cửa hàề̀ng Amazon vàề̀ bạn bắt đầu thực dropship cáế́c sản phẩm từề̀ nhàề̀ cung cấế́p kháế́c (gọi nôô̂m na làề̀ “Amazon Seller”, tứế́c làề̀ bạn báế́n Amazon) Mởủ̉ mộô̂t cửa hàề̀ng online hoàề̀n toàề̀n độô̂c lậô̂p vàề̀ dropship cáế́c sản phẩm từề̀ Amazon (gọi nôô̂m na làề̀ “Amazon Buyer”, tứế́c làề̀ bạn mua từề̀ Amazon) Chúế́ng ta sẽã̃ cùề̀ng phâô̂n tíế́ch hai kháế́i niệm vềề̀ dropshipping Amazon ởủ̉ đâô̂y 3.1.1 Dropshipping Amazon: Amazon Seller Đâô̂y làề̀ cáế́ch màề̀ bạn mởủ̉ mộô̂t cửa hàề̀ng trực tuyếế́n Amazon vàề̀ trởủ̉ thàề̀nh mộô̂t nhiềề̀u người báế́n hàề̀ng đóế́ Đâô̂y làề̀ mộô̂t điềề̀u kháế́ hấế́p dẫn cho nhữã̃ng người bắt đầu vìề̀ cáế́c lýế́ sau đâô̂y: Vềề̀ mặă̆t kỹ thuậô̂t, quy trìề̀nh nàề̀y kháế́ đơn giản (bạn khôô̂ng cần phải tạo vàề̀ xâô̂y dựng mộô̂t trang web riêng biệt) Bạn cóế́ hộô̂i tiếế́p cậô̂n nhiềề̀u kháế́ch hàề̀ng (theo nhiềề̀u thốế́ng kê, lượợ̣t người dùề̀ng truy cậô̂p trung bìề̀nh hàề̀ng tháế́ng vàề̀o cáế́c trang web củủ̉a Amazon lên đếế́n sốế́ 197 triệu người) Bạn làề̀m việc thôô̂ng qua mộô̂t nềề̀n tảng đượợ̣c biếế́t đếế́n rộô̂ng rãã̃i, phổ biếế́n vàề̀ đượợ̣c côô̂ng nhậô̂n toàề̀n thếế́ giới (vàề̀ chắn sẽã̃ khôô̂ng cóế́ bấế́t kỳề̀ nhữã̃ng mốế́i lo ngại nàề̀o ảnh hưởủ̉ng đếế́n độô̂ tin cậô̂y cho việc kinh doanh củủ̉a bạn) Amazon đưa mộô̂t sốế́ yêu cầu vàề̀ điềề̀u đóế́ đãã̃ khiếế́n cho việc dropshipping nềề̀n tảng nàề̀y trởủ̉ nên vôô̂ cùề̀ng khóế́ khăă̆n Bạn khôô̂ng thểủ̉ mua hàề̀ng hóế́a mộô̂t cửa hàề̀ng online vàề̀ yêu cầu người báế́n chuyểủ̉n hàề̀ng trực tiếế́p đếế́n kháế́ch hàề̀ng củủ̉a bạn Bạn khôô̂ng thểủ̉ gửi đếế́n người mua móế́n hàề̀ng cóế́ ghi rõ nguồn gốế́c, nhãã̃n dáế́n kèm theo đầy đủủ̉ nhữã̃ng thôô̂ng tin vềề̀ người báế́n kháế́c (họ tên, thôô̂ng tin liên hệ) ngoàề̀i nhữã̃ng thôô̂ng tin cáế́ nhâô̂n củủ̉a bạn Nghĩa làề̀ thôô̂ng tin góế́i hàề̀ng phải làề̀ thôô̂ng tin củủ̉a bạn Tuy nhiên, Amazon cho phép bạn báế́n hàề̀ng thôô̂ng qua môô̂ hìề̀nh kinh doanh dropshipping nóế́ sẽã̃ đơn giản bạn sử dụng FBA – Fulfillment By Amazon (dịợ̣ch vụ hoàề̀n tấế́t đơn hàề̀ng Amazon) Nóế́i cáế́ch kháế́c, cáế́c sản phẩm củủ̉a bạn cóế́ thểủ̉ đượợ̣c lưu trữã̃ kho củủ̉a Amazon, vàề̀ nhữã̃ng nhâô̂n viên củủ̉a Amazon sẽã̃ đóế́ng góế́i vàề̀ xếế́p vậô̂n chuyểủ̉n chúế́ng theo đúế́ng địợ̣a chỉủ̉ yêu cầu Hơn nữã̃a, bạn sởủ̉ hữã̃u cáế́c sản phẩm đượợ̣c báế́n chíế́nh cửa hàề̀ng củủ̉a mìề̀nh vềề̀ mặă̆t vậô̂t chấế́t vàề̀ sử dụng dịợ̣ch vụ FBA, bạn với tư cáế́ch làề̀ chủủ̉ cửa hàề̀ng cần phải: Làề̀ người báế́n hợợ̣p pháế́p củủ̉a sản phẩm; 34 download by : skknchat@gmail.com Danh tíế́nh người báế́n làề̀ bạn đượợ̣c ghi tấế́t cáế́c giấế́y tờ, hóế́a đơn, đóế́ng góế́i sản phẩm; Loại bỏủ̉ cáế́c hóế́a đơn, giấế́y tờ, đóế́ng góế́i cóế́ ghi thôô̂ng tin vềề̀ đơn vịợ̣ dropship bên thứế́ trước vậô̂n chuyểủ̉n hàề̀ng hóế́a; Tuâô̂n thủủ̉ đầy đủủ̉ cáế́c chíế́nh sáế́ch báế́n hàề̀ng củủ̉a Amazon 3.1.2 Dropshipping Amazon: Amazon Buyer Làề̀ kháế́ch hàề̀ng, bạn khôô̂ng chỉủ̉ muốế́n nhàề̀ cung cấế́p đáế́ng tin cậô̂y màề̀ bạn cũã̃ng phải chắn họ cóế́ cáế́c mặă̆t hàề̀ng với giáế́ thấế́p (chi phíế́ đầu vàề̀o củủ̉a nhàề̀ cung cấế́p càề̀ng thấế́p, tiềề̀m năă̆ng lợợ̣i nhuậô̂n củủ̉a bạn sẽã̃ càề̀ng cao) vàề̀ ưu tiên cáế́c nhàề̀ cung cấế́p cóế́ khả năă̆ng vậô̂n chuyểủ̉n toàề̀n cầu Vàề̀ điềề̀u nàề̀y khôô̂ng thểủ̉ xảy trường hợợ̣p củủ̉a Amazon Chi phí mua hàà̀ng cao Víế́ dụ cho thấế́y cùề̀ng mộô̂t sản phẩm đềề̀u đượợ̣c báế́n Amazon vàề̀ AliExpress Như bạn cóế́ thểủ̉ thấế́y, kháế́c biệt vềề̀ giáế́ làề̀ điềề̀u hiểủ̉n nhiên: mặă̆t hàề̀ng AliExpress rẻủ̉ 4,5 lần so với đốế́i thủủ̉ cạnh tranh củủ̉a nóế́ Amazon Giới hạn việc vận chuyển hàà̀ng Khôô̂ng phải tấế́t cáế́c sản phẩm củủ̉a Amazon cóế́ thểủ̉ đượợ̣c vậô̂n chuyểủ̉n đếế́n mộô̂t sốế́ địợ̣a điểủ̉m thếế́ giới Amazon Global đềề̀ cậô̂p hàề̀ng hóế́a củủ̉a họ chỉủ̉ cóế́ thểủ̉ đượợ̣c vậô̂n chuyểủ̉n đếế́n 100 quốế́c gia Trong khi, thếế́ giới cóế́ 195 quốế́c gia Điềề̀u đóế́ nghĩa làề̀, Amazon tước hộô̂i tiếế́p cậô̂n íế́t nhấế́t mộô̂t phần ba khu vực địợ̣a lýế́ củủ̉a thếế́ giới Đóế́ làề̀ mộô̂t thực tếế́ đáế́ng buồn – việc pháế́t triểủ̉n cáế́c thịợ̣ trường tiềề̀m năă̆ng nàề̀y cóế́ thểủ̉ làề̀ mộô̂t nhữã̃ng chiếế́n lượợ̣c hứế́a hẹn nhấế́t năă̆m 2020 cho tăă̆ng trưởủ̉ng kinh doanh dropshipping củủ̉a bạn 35 download by : skknchat@gmail.com Khôô̂ng nhữã̃ng thếế́ Amazon Global cóế́ mộô̂t tíế́nh năă̆ng cóế́ thểủ̉ gâô̂y mộô̂t sốế́ khóế́ khăă̆n: dòề̀ng sản phẩm, chi phíế́ vậô̂n chuyểủ̉n vàề̀ phíế́ làề̀ kháế́c cho địợ̣a chỉủ̉ giao hàề̀ng cụ thểủ̉ Nóế́ chắn khôô̂ng thuậô̂n tiện chúế́t nàề̀o Chưa kểủ̉ chỉủ̉ cóế́ 30 triệu sản phẩm cóế́ sẵn Amazon Global, so với 100 triệu sản phẩm AliExpress Khóó́ xây dựng thưư̛ơư̛ng hiệu Mộô̂t hạn chếế́ kháế́c củủ̉a Amazon làề̀ khóế́ xâô̂y dựng thương hiệu Bạn cóế́ thểủ̉ thương lượợ̣ng với người báế́n AliExpress đểủ̉ quảng cáế́o thương hiệu củủ̉a bạn cáế́ch gửi kèm tờ rơi quảng cáế́o góế́i hàề̀ng Tuy bạn sẽã̃ tốế́n thêm mộô̂t chúế́t, đôô̂i điềề̀u đóế́ đáế́ng giáế́ Thậô̂t rấế́t khóế́ đểủ̉ làề̀m điềề̀u tương tự vậô̂y với Amazon, đặă̆c biệt làề̀ nhàề̀ cung cấế́p củủ̉a bạn sử dụng dịợ̣ch vụ FBA vàề̀ khôô̂ng trực tiếế́p tham gia vàề̀o quy trìề̀nh đóế́ng góế́i Như đãã̃ nêu ởủ̉ trên, nhữã̃ng người báế́n Amazon chỉủ̉ cóế́ thểủ̉ ghi tên riêng củủ̉a họ cho cáế́c góế́i hàề̀ng: khôô̂ng cóế́ dấế́u hiệu nàề̀o cho thấế́y người kháế́c tham gia vàề̀o quy trìề̀nh 3.2 Quy trình Bưư̛ớc 1: Tạo sản phẩm Amazon Người báế́n bắt đầu cáế́ch lựa chọn danh mục cho sản phẩm, cậô̂p nhậô̂t thôô̂ng tin, giáế́ báế́n vàề̀ SKU củủ̉a sản phẩm Hãã̃y uớc lượợ̣ng thời gian sản phẩm củủ̉a bạn đượợ̣c gửi đếế́n vàề̀ nhậô̂p kho Amazon đểủ̉ chọn ngàề̀y báế́n chíế́nh xáế́c, vàề̀ nhớ chọn sử dụng dịợ̣ch vụ hoàề̀n tấế́t đơn hàề̀ng củủ̉a Amazon (Fulfilled by Amazon) Bưư̛ớc 2: Tạo đơư̛n Fulfillment 36 download by : skknchat@gmail.com Truy cậô̂p vàề̀o tồn kho (All Inventory) tàề̀i khoản Amazon vàề̀ lựa chọn “Tạo đơn Fulfillment” (Create Fulfillment Order) Điềề̀n tấế́t nhữã̃ng thôô̂ng tin cần thiếế́t thôô̂ng tin người nhậô̂n, phương thứế́c vậô̂n chuyểủ̉n, v.v Nếế́u muốế́n tạo nhiềề̀u đơn cùề̀ng mộô̂t lúế́c, người báế́n cóế́ thểủ̉ sử dụng file mẫu củủ̉a Amazon Bước 3: Chuẩn bị đóng gói hàng hóa 3.1 Dán nhãn sản phẩm Việc dáế́n nhãã̃n sản phẩm cóế́ thểủ̉ đượợ̣c thực hai cáế́ch: In nhãã̃n Amazon cung cấế́p hệ thốế́ng vàề̀ dáế́n lên sản phẩm Trong quáế́ trìề̀nh tạo lôô̂ hàề̀ng, nhãã̃n sản phẩm đượợ̣c Amazon cung cấế́p dạng PDF Người báế́n hàề̀ng sẽã̃ tự in nhãã̃n nàề̀y nềề̀n giấế́y trắng đủủ̉ tiêu chuẩn Việc in nhãã̃n cần chúế́ ýế́: Dán nhãn Amazon lên mã vạch gốc có bao bì sản phẩm, đảm bảo che hết nhãn gốc nhãn Amazon bao bì sản phẩm Nhãn Amazon cần dán lên đơn vị hàng hóa có kiện hàng Nhãn dán lên sản phẩm đảm bảo dễ dàng qt mã mà khơng cần mở túi đóng gói hộp đựng đơn vị sản phẩm Đăă̆ng kýế́ kho hàề̀ng hỗn hợợ̣p vàề̀ khôô̂ng cần dáế́n nhãã̃n sản phẩm riêng lẻủ̉ Hàề̀ng đượợ̣c gửi tới Amazon sẽã̃ đượợ̣c đưa vàề̀o khu vực kho hàề̀ng hỗn hợợ̣p Từề̀ đâô̂y, hàề̀ng đượợ̣c vậô̂n chuyểủ̉n tới tay người mua cùề̀ng với nhữã̃ng sản phẩm giốế́ng hệt Ưu điểủ̉m làề̀ loại bỏủ̉ bước dáế́n nhãã̃n sản phẩm, tốế́c độô̂ đếế́n tay người mua nhanh Vìề̀ cóế́ người mua hàề̀ng, Amazon sẽã̃ chọn mặă̆t hàề̀ng tương tự ởủ̉ kho gần địợ̣a chỉủ̉ người mua đểủ̉ gửi Do vậô̂y thời gian giao hàề̀ng sẽã̃ ngắn Tuy nhiên cóế́ hạn chếế́ làề̀ cáế́c mặă̆t hàề̀ng giốế́ng hệt chưa chấế́t lượợ̣ng đãã̃ giốế́ng Nếế́u Amazon chọn hàề̀ng cóế́ chấế́t lượợ̣ng thìề̀ thiệt hại danh tiếế́ng sẽã̃ làề̀ chủủ̉ hàề̀ng cóế́ đơn hàề̀ng đóế́ Cóế́ loại nhãã̃n cần dáế́n: 37 download by : skknchat@gmail.com Shipment label: nhãã̃n dáế́n cho từề̀ng đơn vịợ̣ sản phẩm Nhãã̃n nàề̀y chỉủ̉ gồm mãã̃ vạch FNSKU Box label: nhãã̃n dáế́n ởủ̉ hộô̂p ngoàề̀i củủ̉a cáế́c sản phẩm, bao gồm mãã̃ vạch FNSKU, địợ̣a chỉủ̉ củủ̉a người cung cấế́p vàề̀ địợ̣a chỉủ̉ kho hàề̀ng Amazon màề̀ hàề̀ng sẽã̃ gửi tới 3.2 Đóng gói hàng hóa Tùề̀y loại hàề̀ng hóế́a kháế́c màề̀ cóế́ cáế́ch đóế́ng góế́i, bảo quản kháế́c Côô̂ng việc đóế́ng góế́i cóế́ thểủ̉ người báế́n tự đóế́ng hoặă̆c nhờ dịợ̣ch vụ đóế́ng góế́i củủ̉a bên thứế́ ba Khi người báế́n tạo lôô̂ hàề̀ng tới kho Amazon sẽã̃ nhậô̂n đượợ̣c hướng dẫn chi tiếế́t cho việc đóế́ng góế́i hàề̀ng hóế́a đóế́ Víế́ dụ: Đối với hàng thủy tinh dễ vỡ, sản phẩm nên bao miếng xốp bong bóng đóng hộp Dán nhãn Amazon hộp để hệ thống kho hàng qt mã vạch mà khơng cần mở hộp hàng Hàng chất lỏng đựng chai, túi cần bịt kín miệng túi nilong dày 1,5 milimet tránh rò rỉ dán nhãn bên Lưu ýế́ đóế́ng góế́i hàề̀ng Amazon Cáế́c chiềề̀u dàề̀i, rộô̂ng, cao củủ̉a kiện hàề̀ng tốế́i đa làề̀ 25 inch (63 cm) Trọng lượợ̣ng tốế́i đa làề̀ 22.5kg/kiện Sốế́ đo cáế́c chiềề̀u: (dàề̀i + rộô̂ng + cao) x khôô̂ng quáế́ 330 cm Khôô̂ng quáế́ 150 sản phẩm kiện hàề̀ng Khôô̂ng quáế́ chủủ̉ng loại sản phẩm kiện hàề̀ng Bước 4: Vận chuyển hàng hóa tới kho Amazon Theo hìề̀nh thứế́c FBA, hàề̀ng sẽã̃ đượợ̣c vậô̂n chuyểủ̉n tới kho Amazon ởủ̉ Bắc Mỹ Khi cóế́ đơn đặă̆t hàề̀ng, Amazon sẽã̃ tự thực cáế́c côô̂ng đoạn đóế́ng góế́i vàề̀ gửi hàề̀ng tới người mua Cáế́c hìề̀nh thứế́c chuyểủ̉n hàề̀ng tới kho Amazon: Hình thức 1: Chuyển hàng đường biển Ưu điểm Vậô̂n chuyểủ̉n đượợ̣c lượợ̣ng hàề̀ng lớn, hàề̀ng cồng kềề̀nh, hàề̀ng nặă̆ng, cóế́ hiệu vậô̂n chuyểủ̉n hàề̀ng khôô̂ng với mặă̆t hàề̀ng cóế́ giáế́ trịợ̣ thấế́p Chi phíế́ vậô̂n chuyểủ̉n thấế́p Nhược điểm Thời gian vậô̂n chuyểủ̉n dàề̀i tốế́c độô̂ tàề̀u biểủ̉n chỉủ̉ từề̀ 33,3 km/h đếế́n 46,3 km/h Khi hàề̀ng vậô̂n chuyểủ̉n từề̀ cảng Hải Phòề̀ng hoặă̆c Hồ Chíế́ Minh sang cáế́c cảng ởủ̉ bờ đôô̂ng nước Mỹ New York thìề̀ thời gian vậô̂n chuyểủ̉n cóế́ thểủ̉ lên đếế́n 40 ngàề̀y tàề̀u Điểủ̉m tiếế́p cậô̂n xa so với vậô̂n chuyểủ̉n hàề̀ng khôô̂ng Vìề̀ tàề̀u biểủ̉n chỉủ̉ cóế́ thểủ̉ tiếế́p cậô̂n vàề̀ trả hàề̀ng cảng Nếế́u hàề̀ng cần chuyểủ̉n tới cáế́c kho sâô̂u nộô̂i địợ̣a thìề̀ cần vậô̂n chuyểủ̉n đường bộô̂ tới đíế́ch cuốế́i cùề̀ng 38 download by : skknchat@gmail.com Hàề̀ng hóế́a vậô̂n chuyểủ̉n đường biểủ̉n cóế́ rủủ̉i ro cao Hàề̀ng dễã̃ bịợ̣ bẹp, hư hỏủ̉ng đường hàề̀ng khôô̂ng vìề̀ thủủ̉ tục xếế́p dỡã̃, giấế́y tờ rườm ràề̀ Trong quáế́ trìề̀nh vậô̂n chuyểủ̉n từề̀ Việt Nam tới Mỹ, hàề̀ng đượợ̣c chuyểủ̉n tải cáế́c cảng Do vậô̂y dễã̃ xảy rủủ̉i ro rớt hàề̀ng, rớt tàề̀u Chi phí vận chuyển hàng Amazon 1: Chi phí Việt Nam: Vậơ̂n chủủ̉n nộô̂i địợ̣a từề̀ kho người báế́n tới cảng xuấế́t (nếế́u cóế́ thỏủ̉a thuậô̂n) Chi phíế́ mởủ̉ tờ khai làề̀m thủủ̉ tục hải quan xuấế́t (nếế́u cóế́ thỏủ̉a thuậô̂n) Cáế́c chi phíế́ kiểủ̉m hóế́a hàề̀ng (nếế́u tờ khai làề̀ luồng đỏủ̉) Kiểủ̉m dịợ̣ch hàề̀ng hóế́a (đốế́i với hàề̀ng thực phẩm), hun trùề̀ng đốế́i với hàề̀ng xuấế́t xứế́ từề̀ thực vậô̂t hoặă̆c đượợ̣c đóế́ng kiện chấế́t liệu cóế́ nguồn gốế́c thực vậô̂t,… Với hàề̀ng FCL: Cước vậô̂n chuyểủ̉n đường biểủ̉n, surcharge vàề̀ Local charge cảng xuấế́t: THC, Bill, phíế́ làề̀m hàề̀ng, phíế́ khai hải quan hàề̀ng Mỹ, phíế́ niêm chìề̀ vàề̀ mộô̂t sốế́ phụ phíế́ kháế́c Với hàề̀ng LCL: Cước vậô̂n chuyểủ̉n đường biểủ̉n, surcharge vàề̀ Local charge cảng xuấế́t: THC, CFS, Bill, phíế́ làề̀m hàề̀ng, phíế́ khai hải quan hàề̀ng Mỹ vàề̀ mộô̂t sốế́ phụ phíế́ kháế́c 2: Chi phí Mỹ: Local charge nộơ̂p cho hãã̃ng tàề̀u cảng đíế́ch: o o Với hàề̀ng FCL: THC, phíế́ pháế́t lệnh giao hàề̀ng, phíế́ làề̀m hàề̀ng, phíế́ vệ sinh container, … Với hàề̀ng LCL: THC, CFS, phíế́ pháế́t lệnh giao hàề̀ng, phíế́ làề̀m hàề̀ng, … Chi phíế́ làề̀m thủủ̉ tục hải quan nhậô̂p Chi phíế́ vậô̂n chuyểủ̉n hàề̀ng từề̀ cảng đíế́ch tới kho Amazon Phíế́ đặă̆t lịợ̣ch hẹn đưa hàề̀ng vàề̀o kho Amazon Hình thức 2: Vận chuyển đường hàng không Ưu điểm Thời gian vậô̂n chuyểủ̉n ngắn Thôô̂ng thường tổng thời gian vậô̂n chuyểủ̉n hàề̀ng tới kho củủ̉a Amazon chỉủ̉ 4-5 ngàề̀y Tốế́c độô̂ trung bìề̀nh củủ̉a máế́y bay làề̀ 800-1000 km/h, nhanh rấế́t nhiềề̀u so với tàề̀u biểủ̉n Tạo điềề̀u kiện cho chíế́nh xáế́c thời gian nhậô̂n hàề̀ng vàề̀ trả hàề̀ng Thời gian giao hàề̀ng cóế́ thểủ̉ đáế́p ứế́ng chíế́nh xáế́c yêu cầu củủ̉a người thuê vậô̂n chuyểủ̉n Giảm tốế́i thiểủ̉u chi phíế́ lưu kho hàề̀ng hóế́a vìề̀ thủủ̉ tục vậô̂n chuyểủ̉n đơn giản, nhanh chóế́ng 39 download by : skknchat@gmail.com Hơn nữã̃a, vậô̂n chuyểủ̉n đường hàề̀ng khôô̂ng cóế́ tíế́nh an toàề̀n nhữã̃ng phương thứế́c kháế́c Nhược điểm Chi phíế́ vậô̂n chuyểủ̉n hàề̀ng đường hàề̀ng khôô̂ng cao so với vậô̂n chuyểủ̉n đường biểủ̉n Chi phíế́ vậô̂n chuyểủ̉n tíế́nh theo kilogam hàề̀ng hóế́a Khốế́i lượợ̣ng hàề̀ng cóế́ thểủ̉ vậô̂n chuyểủ̉n íế́t phương thứế́c đường biểủ̉n Khôô̂ng phùề̀ hợợ̣p vậô̂n chuyểủ̉n cáế́c mặă̆t hàề̀ng: hàề̀ng cồng kềề̀nh, hàề̀ng nặă̆ng, hàề̀ng nguy hiểủ̉m dễã̃ gâô̂y cháế́y, nổ Do vậô̂y khôô̂ng thíế́ch hợợ̣p vậô̂n chuyểủ̉n hàề̀ng cóế́ giáế́ trịợ̣ thấế́p Chi phí vận chuyển gồm Cước phíế́ vậô̂n chuyểủ̉n cho kg hàề̀ng hóế́a: phụ thuộô̂c vàề̀o khoảng cáế́ch vậô̂n chuyểủ̉n, khu vực cảng đíế́ch Phíế́ soi chiếế́u an ninh sâô̂n bay: thôô̂ng thường làề̀ 0,017USD/kg Đơn vịợ̣ tíế́nh cước cóế́ thểủ̉ làề̀ khốế́i lượợ̣ng thực củủ̉a hàề̀ng hóế́a (nếế́u làề̀ hàề̀ng nặă̆ng) hoặă̆c đượợ̣c quy đổi từề̀ thểủ̉ tíế́ch hàề̀ng (nếế́u làề̀ hàề̀ng nhẹ) Phíế́ Master bill: 10 USD Phíế́ Airway bill: USD Ngoàề̀i ra, người báế́n gửi hàề̀ng tới kho Amazon Mỹ cần nộô̂p phíế́ khai báế́o AMS khai hải quan hàề̀ng Mỹ Cáế́c chi phíế́ khai báế́o hải quan vàề̀ vậô̂n chuyểủ̉n hàề̀ng tới kho Amazon phương thứế́c đường biểủ̉n Hồ sơ xuất hàng Amazon FBA Bộô̂ hồ sơ làề̀m thủủ̉ tục hải quan xuấế́t hàề̀ng FBA Amazon nhữã̃ng mặă̆t hàề̀ng xuấế́t thôô̂ng thường Tuy nhiên sẽã̃ khôô̂ng cóế́ hợợ̣p đồng ngoại thương Cáế́c chứế́ng từề̀ cần thiếế́t như: Invoice mua hàề̀ng từề̀ nhàề̀ cung cấế́p hoặă̆c Invoice xuấế́t hàề̀ng khỏủ̉i kho củủ̉a nhàề̀ sản xuấế́t Packing List FDA (đốế́i với hàề̀ng thực phẩm vàề̀ dượợ̣c phẩm cóế́ liên quan đếế́n sứế́c khỏủ̉e người) MSDS (đốế́i với hàề̀ng mỹ phẩm, hạt nhựa, hàề̀ng cóế́ tíế́nh chấế́t nguy hiểủ̉m…) Giấế́y chứế́ng nhậô̂n hun trùề̀ng với mặă̆t hàề̀ng cóế́ thàề̀nh phần làề̀ gỗ hoặă̆c đóế́ng kiện gỗ Tùề̀y từề̀ng mặă̆t hàề̀ng sẽã̃ yêu cầu nhữã̃ng hồ sơ kháế́c Bước 5: Theo dõi trình vận chuyển hàng Người báế́n cần theo dõi quáế́ trìề̀nh vậô̂n chuyểủ̉n lôô̂ hàề̀ng củủ̉a mìề̀nh thôô̂ng qua cáế́c côô̂ng ty vậô̂n chuyểủ̉n Vàề̀ cậô̂p nhậô̂t hệ thốế́ng củủ̉a Amazon trang Tóế́m tắt lôô̂ hàề̀ng củủ̉a Quy trìề̀nh tạo lôô̂ hàề̀ng Cáế́c trạng tháế́i củủ̉a hàề̀ng: 40 download by : skknchat@gmail.com Delivered: hàề̀ng đãã̃ gửi vàề̀ đường vậô̂n chuyểủ̉n Checked-in: hàề̀ng đãã̃ đăă̆ng kýế́ vàề̀o kho Amazon chưa đượợ̣c tiếế́p nhậô̂n Receiving: Trung tâô̂m hoàề̀n thiện đơn hàề̀ng bắt đầu quét mãã̃ vạch vàề̀ tiếế́p nhậô̂n hàề̀ng Hàề̀ng đúế́ng tiêu chuẩn sẽã̃ đượợ̣c Trung tâô̂m hoàề̀n thiện đơn hàề̀ng tiếế́p nhậô̂n vòề̀ng 13 ngàề̀y kểủ̉ từề̀ lôô̂ hàề̀ng đượợ̣c giao đếế́n kho Sau hàề̀ng đượợ̣c tiếế́p nhậô̂n đầy đủủ̉, hàề̀ng sẽã̃ đượợ̣c báế́n Amazon Amazon sẽã̃ toáế́n tiềề̀n cho cáế́c đơn hàề̀ng thàề̀nh côô̂ng (kèm bảng kê cáế́c chi phíế́ liên quan) lần/tháế́ng vàề̀o tàề̀i khoản củủ̉a người báế́n hàề̀ng Mỹ hoặă̆c cáế́c tàề̀i khoản Payoneer, HyperWallet Bước 6: Hoàn đơn & huỷ đơn Việc hoàề̀n đơn làề̀ tráế́ch nhiệm củủ̉a người báế́n Người báế́n cóế́ thểủ̉ quyếế́t địợ̣nh nhậô̂p lại sản phẩm vàề̀o kho hoặă̆c gửi vềề̀ nhàề̀ sản xuấế́t tuỳề̀ theo tìề̀nh trạng đơn hàề̀ng, miễã̃n làề̀ phùề̀ hợợ̣p với chíế́nh sáế́ch củủ̉a Amazon Đơn hàề̀ng cóế́ thểủ̉ đượợ̣c huỷ vòề̀ng 15 phúế́t sau tạo mục “Quản lýế́ đơn hàề̀ng” (Manage Orders) Sau thời gian nàề̀y, Amazon cóế́ quyềề̀n từề̀ chốế́i yêu cầu huỷ đơn Với nhữã̃ng sản phẩm đãã̃ hếế́t hàề̀ng, Amazon sẽã̃ cậô̂p nhậô̂t tìề̀nh trạng sản phẩm làề̀ “Khôô̂ng thểủ̉ Fulfill” (Unfulfillable) vàề̀ khôô̂ng thểủ̉ xử lýế́ nhữã̃ng đơn nàề̀y cho đếế́n cóế́ sản phẩm nhậô̂p kho Bước 7: Giải tranh chấp Bạn phải hiểu cần hay muốn tưư̛ơư̛ng tác với Amazon trưư̛ớc gọi Hãã̃y suy nghĩ vềề̀ lýế́ gọi điện vàề̀ phản hồi tốế́t nhấế́t màề̀ bạn muốế́n từề̀ Amazon Bạn muốế́n trả lại hàề̀ng, hoàề̀n tiềề̀n hoặă̆c muốế́n cóế́ phiếế́u đổi hàề̀ng vìề̀ bịợ̣ đốế́i xử chưa đúế́ng mực hay gặă̆p rắc rốế́i Dùề̀ vấế́n đềề̀ củủ̉a bạn làề̀ gìề̀, hãã̃y suy nghĩ thậô̂t kỹ trước gọi điện đểủ̉ nhậô̂n đượợ̣c giải đáế́p tốế́t nhấế́t Đặă̆t câô̂u hỏủ̉i rõ ràề̀ng, bìề̀nh tĩnh vàề̀ thẳng vàề̀o vấế́n đềề̀ Hãã̃y đểủ̉ Amazon biếế́t chíế́nh xáế́c lýế́ bạn gọi hay gửi email, vàề̀ giải pháế́p tốế́t nhấế́t đểủ̉ khắc phục vấế́n đềề̀ củủ̉a bạn 41 download by : skknchat@gmail.com Chuẩn bị sẵn số liệu, số xác minh vàà̀ ghi gửi hàà̀ng Bạn càề̀ng cóế́ nhiềề̀u thôô̂ng tin thìề̀ càề̀ng dễã̃ giải quyếế́t tranh chấế́p theo hướng tíế́ch cực Trước gọi, email hay bắt đầu tranh luậô̂n, hãã̃y chuẩn bịợ̣ vàề̀ nắm rõ cáế́c thôô̂ng tin liên quan Nếế́u cần gọi nhiềề̀u lần, hãã̃y hỏủ̉i tên củủ̉a người điềề̀u phốế́i vàề̀ mãã̃ tra soáế́t khiếế́u nại củủ̉a bạn, vậô̂y sẽã̃ tiếế́t kiệm đượợ̣c kha kháế́ thời gian bạn gọi lại 42 download by : skknchat@gmail.com 3.Tìm giải pháp "hợp lý nhất", khơng phải giải pháp "đúng nhất" Nếế́u bạn nhấế́t mực nóế́i người kháế́c sai thìề̀ sẽã̃ vôô̂ tìề̀nh biếế́n mộô̂t cuộô̂c thảo luậô̂n thàề̀nh tranh luậô̂n Họ cóế́ quyềề̀n phản báế́c lại vàề̀ phớt lờ tranh chấế́p củủ̉a bạn Do đóế́, hãã̃y suy nghĩ cáế́ch giải quyếế́t côô̂ng với hai bên 43 download by : skknchat@gmail.com · Hãy lịch yêu cầu gặp cấp ngưư̛ời đại diện giúp bạn Nếế́u khôô̂ng thểủ̉ giải quyếế́t với người đại diện tại, hãã̃y nhẹ nhàề̀ng hỏủ̉i xem bạn cóế́ thểủ̉ trao đổi với quản lýế́ củủ̉a họ hay khôô̂ng "Xin lỗi liệu tôô̂i cóế́ thểủ̉ nóế́i chuyện với người nàề̀o đóế́ cóế́ thểủ̉ hỗ trợợ̣ tôô̂i mộô̂t cáế́ch trực tiếế́p khôô̂ng?" làề̀ mộô̂t câô̂u mởủ̉ đầu thíế́ch hợợ̣p Nếế́u muốế́n cóế́ phiếế́u đổi hàề̀ng hay hoàề̀n trả mộô̂t sốế́ tiềề̀n lớn, bạn nên trao đổi trực tiếế́p với người quản lýế́ 44 download by : skknchat@gmail.com 5.Nóó́i chuyện nhẹ nhàà̀ng, lịch tưư̛ơư̛ng tác Trường hợợ̣p nàề̀y rấế́t dễã̃ dẫn đếế́n nóế́ng, quáế́t tháế́o, nạt nộô̂, đóế́ bạn phải luôô̂n nhớ đa sốế́ trường hợợ̣p, Amazon khôô̂ng nhấế́t thiếế́t phải hỗ trợợ̣ bạn Họ giúế́p bạn giải quyếế́t vấế́n đềề̀ vìề̀ họ muốế́n tiếế́p tục kinh doanh vàề̀ tôô̂n trọng kháế́ch hàề̀ng Họ sẽã̃ khôô̂ng giải quyếế́t nếế́u bạn cáế́u với người đại diện qua điện thoại 45 download by : skknchat@gmail.com 3.3 Lợi ích Nhằm tiếế́t kiệm thời gian vàề̀ pháế́t triểủ̉n côô̂ng việc kinh doanh củủ̉a mìề̀nh, đâô̂y làề̀ nhữã̃ng líế́ bạn nên sử dụng dịợ̣ch vụ củủ̉a Amazon: Giá cước hữu nghị Phíế́ dịợ̣ch vụ đãã̃ bao gồm phíế́ vậô̂n chuyểủ̉n, điềề̀u đóế́ cóế́ nghĩa làề̀ bạn khôô̂ng cần phải trả thêm phíế́ vậô̂n chuyểủ̉n hay phíế́ pháế́t sinh cho dịợ̣ch vụ Amazon Prime Nhưng cóế́ thểủ̉ đơn hàề̀ng củủ̉a bạn sẽã̃ đượợ̣c tíế́nh thêm cáế́c phíế́ kháế́c phíế́ báế́n hàề̀ng hoặă̆c cáế́c dịợ̣ch vụ kháế́c Sản phẩm bạn hưởng tiện ích vận chuyển vòng ngày – Amazon Prime miễn phí nhiều lợi ích khác Hìề̀nh thứế́c vậơ̂n chuyểủ̉n miễã̃n phíế́ vòề̀ng hai ngàề̀y (Amazon Prime) sau đặă̆t hàề̀ng chỉủ̉ đượợ̣c áế́p dụng cho cáế́c kháế́ch hàề̀ng thâô̂n thiếế́t củủ̉a Amazon Vàề̀ cáế́c kháế́ch hàề̀ng còề̀n lại cóế́ thểủ̉ sử dụng hìề̀nh thứế́c giao hàề̀ng miễã̃n phíế́ (khôô̂ng tíế́nh thời gian) Khi bạn – mộô̂t seller – đăă̆ng tải cáế́c sản phẩm củủ̉a mìề̀nh cùề̀ng với dịợ̣ch vụ FBA kèm theo, cáế́c sản phẩm củủ̉a bạn cũã̃ng sẽã̃ đượợ̣c miễã̃n phíế́ vậô̂n chuyểủ̉n Hơn thếế́ nữã̃a, bạn đăă̆ng kíế́ tàề̀i khoản hàề̀ng Amazon, bạn cóế́ thểủ̉ đăă̆ng báế́n cáế́c sản phẩm Amazon Canada vàề̀ Mexico Điềề̀u nàề̀y sẽã̃ càề̀ng cóế́ lợợ̣i cho bạn nếế́u bạn 46 download by : skknchat@gmail.com cũã̃ng đăă̆ng kíế́ sử dụng dich vụ FBA vìề̀ sản phẩm củủ̉a bạn cóế́ thểủ̉ vậô̂n chuyểủ̉n nhanh chóế́ng, an toàề̀n vàề̀ miễã̃n phíế́ đếế́n tay cáế́c kháế́ch hàề̀ng ởủ̉ Canada vàề̀ Mexico Khách hàng hưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng hỗ trợ đổi trả từ Amazon Bộô̂ phậô̂n chăă̆m sóế́c kháế́ch hàề̀ng sẽã̃ giải quyếế́t cáế́c vấế́n đềề̀ liên quan đếế́n đơn hàề̀ng củủ̉a Amazon Khi bạn đăă̆ng tải mộô̂t sản phẩm, Logo Prime sẽã̃ đượợ̣c hiểủ̉n thịợ̣ cùề̀ng với hìề̀nh ảnh sản phẩm, đóế́, kháế́ch hàề̀ng sẽã̃ biếế́t Amazon sẽã̃ đóế́ng góế́i, vậô̂n chuyểủ̉n hàề̀ng hóế́a củủ̉a họ cũã̃ng giải quyếế́t cáế́c vấế́n đềề̀ sau báế́n hàề̀ng Hỗ trợ việc kinh doanh bạn diễn thuận lợi, nhanh chóng Xâơ̂y dựng đểủ̉ cóế́ thểủ̉ kiểủ̉m soáế́t toàề̀n bộô̂ hàề̀ng hóế́a tầm tay vàề̀ khôô̂ng giới hạn sốế́ lượợ̣ng hàề̀ng hóế́a màề̀ bạn gửi đếế́n Amazon Amazon hỗ trợợ̣ bạn kiểủ̉m soáế́t nhữã̃ng chi tiếế́t nhỏủ̉ nhấế́t, Do đóế́ bạn cóế́ thểủ̉ tiếế́t kiệm vôô̂ sốế́ thời gian đểủ̉ tậô̂p trung vàề̀o côô̂ng việc báế́n hàề̀ng củủ̉a mìề̀nh 47 download by : skknchat@gmail.com ... THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ BÀI TẬP NHÓM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHỦ ĐỀ : E – LOGISTICS VÀ FULFILLMENT CỦA AMAZONE VÀ LAZADA Người thực Lớp học phần Giảng viên hướng dẫn : Nhóm 12 : Thương mại điện. .. thiệu E- logistic, Order fulfillment LAZADA, AMAZON E - logistics 1.1 .E- logistics thương mại điện tử 1.2 E- Logistics củủ̉a LAZADA 1.3 E- Logistics củủ̉a AMAZON Order fulfillment 2.1.Order fulfilment... Sneaker Ethics (nguồn: Amazon.com) 14 download by : skknchat@gmail.com B ORDER FULFILLMENT Order fulfilment thưư̛ơư̛ng mại điện tử 1.1 Khái niệm Order Fulfillment (Dịch vụ hậu cần thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập NHÓM THƯƠNG mại điện tử CHỦ đề e – LOGISTICS và FULFILLMENT của AMAZONE và LAZADA ,