0

Nhật ký An toàn lao động

8 2 0
  • Nhật ký An toàn lao động

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 14:02

NHẬT KÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG Quyển số HẠNG MỤC XÂY LẤP (Bao gồm Phần thô Hoàn thiện hệ thống điện hệ thống cấp thoát nước Hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét) CHỦ ĐẦU TƯ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP HCM TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NAGECCO TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NAGECCO ĐƠN VỊ THI CÔNG LIÊN DANH CÔNG TY CP KEYTECH – CÔNG TY CP XÂY. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ NHẬT KÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG Quyển số : ………… HẠNG MỤC : XÂY LẤP (Bao gồm: Phần thơ - Hồn thiện - hệ thống điện - hệ thống cấp thoát nước - Hệ thống phòng cháy chữa cháy chống sét) CHỦ ĐẦU TƯ : LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HCM TƯ VẤN THIẾT KẾ : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NAGECCO TƯ VẤN GIÁM SÁT : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NAGECCO ĐƠN VỊ THI CÔNG : LIÊN DANH CÔNG TY CP KEYTECH – CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ – VIỆT QUANG TP.HCM, năm 20…… NHẬT KÝ CHUNG THI CƠNG CƠNG TRÌNH Tên Hạng mục : XÂY LẤP (Bao gồm: Phần thơ - Hồn thiện - hệ thống điện - hệ thống cấp thoát nước - Hệ thống phòng cháy chữa cháy chống sét) Tổ chức xây dựng: LIÊN DANH CÔNG TY CP KEYTECH – CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ – VIỆT QUANG NHẬT KÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG Sè: ………… - Hạng mục cơng trình : XÂY LẤP (Bao gồm: Phần thơ - Hồn thiện - hệ thống điện - hệ thống cấp nước - Hệ thống phịng cháy chữa cháy chống sét) - Địa cơng trình : ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, P.15, Q.GÒ VẤP, TP.HCM - Cơ quan giao thầu : LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HCM - Cơ quan lập TKDT : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NAGECCO - Cơ quan TVGS : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NAGECCO - Bắt đầu thi công : Ngày tháng năm - Kết thúc thi công : Theo hợp đồng : Ngày tháng năm Theo thực tế : Ngày tháng năm Trong nhật ký có .trang, đánh số từ đến có đóng dấu giáp lai ĐƠN VỊ THI CÔNG BM.22-QLCL.2019 Trang Bảng 1- Danh sách cán kỹ thuật tham gia xây dựng cơng trình 1/ Họ tên, chức vụ chữ ký đại diện chủ đầu tư : SỐ TT Họ tên Trình độ chuyên môn Chức vụ cán phụ trách Chữ ký Thời gian tham gia cơng trình Bắt Kết đầu thúc Ghi 2/ Họ tên, chức vụ chữ ký đại diện tư vấn giám sát : SỐ TT Họ tên Trình độ chun mơn Chức vụ cán phụ trách Chữ ký Thời gian tham gia cơng trình Bắt Kết đầu thúc Ghi 3/ Họ tên, chức vụ chữ ký đại diện đơn vị thi công : SỐ TT BM.22-QLCL.2019 Họ tên Trình độ chuyên môn Chức vụ cán phụ trách Thời gian tham gia cơng trình Chữ ký Ghi Bắt Kết đầu thúc Trang 4/ Họ tên, chức vụ chữ ký đại diện tư vấn thiết kế giám sát tác giả : SỐ TT BM.22-QLCL.2019 Họ tên Trình độ chuyên môn Chức vụ cán phụ trách Thời gian tham gia cơng trình Chữ ký Ghi Bắt Kết đầu thúc Trang Điều kiện thi công Sáng : Mưa ; Bình thường Chiều: Mưa ; Bình thường NGÀY…….THÁNG …… NĂM………… I/NỘI DUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NGÀY : 1/ Biển báo: Có  Có  Không  2/ Nón bảo hộ: Có  Có  Không  3/Áo: Có  Có  Không  4/Giày cao su: Có   Không  5/ Găng tay: Có  Không  Không  6/ Kính bảo vệ mắt: 7/ Khẩu trang: Không  8/ Dây đeo an toàn: Không  9/ Bao che công trình: Có Không  II/ KẾT LUẬN: Đại diện đơn vị TVGS Nhà thầu thi công Đại diện Điều kiện thi công NGÀY…… THÁNG … …NĂM……… Sáng : Mưa ; Bình thường Chiều : Mưa ; Bình thường I/NỘI DUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NGÀY : 1/ Biển báo: Có  Có  Không  2/ Nón bảo hộ: Có  Có  Không  3/Áo: Có  Có  Không  4/Giày cao su: Có   Không  5/ Găng tay: Có  Không  Không  6/ Kính bảo vệ mắt: 7/ Khẩu trang: Không  8/ Dây đeo an toàn: Không  9/ Bao che công trình: Có Không  II/ KẾT LUẬN: BM.22-QLCL.2019 Trang Đại diện đơn vị TVGS BM.22-QLCL.2019 Đại diện Nhà thầu thi công Trang Điều kiện thi cơng Sáng : Mưa ; Bình thường Chiều: Mưa ; Bình thường NGÀY…….THÁNG …… NĂM………… I/NỘI DUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NGÀY : 1/ Biển báo: Có  Có  Không  2/ Nón bảo hộ: Có  Có  Không  3/Áo: Có  Có  Không  4/Giày cao su: Có   Không  5/ Găng tay: Có  Không  Không  6/ Kính bảo vệ mắt: 7/ Khẩu trang: Không  8/ Dây đeo an toàn: Không  9/ Bao che công trình: Có Không  II/ KẾT LUẬN: Đại diện đơn vị TVGS Nhà thầu thi công Đại diện Điều kiện thi công NGÀY…… THÁNG … …NĂM……… Sáng : Mưa ; Bình thường Chiều : Mưa ; Bình thường I/NỘI DUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NGÀY : 1/ Biển báo: Có  Có  Không  2/ Nón bảo hộ: Có  Có  Không  3/Áo: Có  Có  Không  4/Giày cao su: Có   Không  5/ Găng tay: Có  Không  Không  6/ Kính bảo vệ mắt: 7/ Khẩu trang: Không  8/ Dây đeo an toàn: Không  9/ Bao che công trình: Có Không  II/ KẾT LUẬN: BM.22-QLCL.2019 Trang Đại diện đơn vị TVGS BM.22-QLCL.2019 Đại diện Nhà thầu thi công Trang ... phòng cháy chữa cháy chống sét) Tổ chức xây dựng: LIÊN DANH CÔNG TY CP KEYTECH – CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ – VIỆT QUANG NHẬT KÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG Sè: ………… - Hạng mục cơng trình : XÂY LẤP (Bao gồm:... Thời gian tham gia cơng trình Chữ ký Ghi Bắt Kết đầu thúc Trang Điều kiện thi công Sáng : Mưa ; Bình thường Chiều: Mưa ; Bình thường NGÀY…….THÁNG …… NĂM………… I/NỘI DUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG... Trong nhật ký có .trang, đánh số từ đến có đóng dấu giáp lai ĐƠN VỊ THI CÔNG BM.22-QLCL.2019 Trang Bảng 1- Danh sách cán kỹ thuật tham gia xây dựng cơng trình 1/ Họ tên, chức vụ chữ ký đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhật ký An toàn lao động,

Từ khóa liên quan