0

bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh ra đời củacươnglĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sảnviệtnam

11 0 0
  • bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh ra đời củacươnglĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sảnviệtnam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2022, 22:37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÀI THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hình thức thi : Tiểu luận Thời gian thi: ngày Đề Họ tên: Phạm Nguyễn Hồi Linh Mã SV: 2173401010030 Khóa/ Lớp( tín ): CQ59.30.01.LT1 Niên chế: CQ59/30.01 STT: 30 ID phòng thi: 581 058 0047 Ngày thi: 18/12/2021 Giờ thi: 7h30’ Đề bài: “Cương lĩnh trị đầu tiên” Đảng Cộng sản Việt Nam cương lĩnh giải phóng dân tộc đắn MỤC LỤC A MỞ ĐẦU .1 B NỘI DUNG I BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ HỒN CẢNH RA ĐỜI CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Định nghĩa Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Hồn cảnh đời Cương lĩnh trị Đảng 2.1 Bối cảnh lịch sử nước quốc tế 2.2 Bối cảnh lịch sử Việt Nam .3 2.3 Cương lĩnh trị Đảng đời II NỘI DUNG CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG .4 III TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA BẢN CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG Ý nghĩa mặt lý luận Ý nghĩa mặt thực tiễn .7 C KẾT LUẬN A LỜI MỞ ĐẦU Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại tiến trình cách mạng Việt Nam Sự đời Đảng với hệ thống tổ chức chặt chẽ cương lĩnh trị đắn chấm dứt tình trạng khủng hoảng lãnh đạo cách mạng kéo dài suốt chục năm đầu kỷ XX Đó bước ngoặt vĩ đại tiến trình phát triển cách mạng Việt Nam Nó chứng tỏ giai cấp vơ sản Việt Nam trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng Đảng đời làm cho cách mạng Việt Nam trở thành phận khăng khít cách mạng giới Từ dân tộc Việt Nam tham gia vào nghiệp cách mạng giới cách có tổ chức Ngay từ đời, Đảng có đường lối đắn sáng tạo thể rõ nét Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam Bản cương lĩnh giải vấn đề cốt lõi cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu phát triển thời đại mới, đáp ứng yêu cầu khách quan lịch sử, nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp thấm nhuần tinh thần dân tộc Bài tiểu luận góp phần làm rõ nội dung Bản Cương lĩnh Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tính đắn cương lĩnh cơng giải phóng dân tộc xây dựng đất nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa sau B NỘI DUNG CHI TIẾT I BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Định nghĩa cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam “Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam” văn trình bày tóm tắt mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ phương pháp Đảng Cộng sản Việt Nam Cương lĩnh trị coi văn có giá trị cao hệ thống văn Đảng Cộng sản Việt Nam (trên Điều lệ Đảng) Cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có cương lĩnh.(1) Hồn cảnh đời cương lĩnh trị Đảng 2.1 Bối cảnh lịch sử quốc tế Từ cuối kỷ XIX, chủ nghĩa tư chuyển từ giai đoạn tự cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc Các nước tư đế quốc thực sách: bên tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên gia tăng hoạt động xâm lược áp nhân dân dân tộc thuộc địa Sự thống trị chủ nghĩa đế quốc làm đời sống nhân dân lao động giới trở nên cực Mâu thuẫn dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày gay gắt Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn mạnh mẽ nước thuộc địa Năm 1917, với thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga, chủ nghĩa Mác Lênin từ lý luận trở thành thực, mở thời đại lịch sử loài người; ánh sáng soi đường cho dân tộc bị áp đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Tháng năm 1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) đời thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản công nhân quốc tế Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 2.2 Bối cảnh lịch sử Việt Nam Trong giai đoạn từ 1926-1929, Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nổ liên tục, rộng khắp nhiều địa bàn Nhiều nhà máy, xí nghiệp thành lập cơng hội đỏ Đặc biệt công nhân Nam Kỳ bắt đầu liên lạc với Tổng liên đoàn lao động Pháp Các đấu tranh có phối hợp có lãnh đạo chặt chẽ, hiệu đấu tranh nâng lên dần: đòi tăng lương, thực chế độ ngày làm giờ, phản đối đánh đập Phong trào đấu tranh với nhiều hình thức, ngồi mục tiêu kinh tế, phong trào thời kỳ chuyển biến từ tự phát đến tự giác Phong trào yêu nước chuyển dần sang khuynh hướng cách mạng vô sản Phong trào cơng nhân ngày lên cao địi hỏi tổ chức lãnh đạo phải cao đáp ứng yêu cầu cách mạng Vì vậy, dẫn đến tan vỡ tổ chức Thanh Niên Tân Việt, xuất ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (7/1929) Đơng Dương Cộng sản liên đồn (9/1929) Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam phát triển mạnh mẽ địi hỏi phải có lãnh đạo Đảng Cộng sản Sự tồn hoạt động riêng rẽ ba tổ chức cộng sản làm cho lực lượng sức mạnh cách mạng bị phân tán Chính lý đó, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thức thành lập 2.3 Cương lĩnh trị Đảng đời - Cương lĩnh trị Đảng đề Hội nghị hợp tổ chức Cộng sản nước có ý nghĩa Đại hội để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu Quốc tế Cộng sản triệu tập chủ trì, với tham dự thức hai đại biểu Đơng Dương Cộng sản Đảng (06/1929); 02 đại biểu An Nam Cộng sản Đảng (10/1929) số đồng chí Việt Nam hoạt động ngồi nước - Hội nghị họp bí mật nhiều địa điểm khác bán đảo Cửu Long, từ ngày 06/06 – 07/02/1930, thảo luận định thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trí thơng qua 07 tài liệu, văn kiện, có 04 văn bản: + Chính cương vắn tắt Đảng + Sách lược vắn tắt Đảng + Chương trình tóm tắt Đảng + Điều lệ vắn tắt Đảng Cộng sản Việt Nam Tất hợp thành nội dung Cương lĩnh trị Đảng Tất tài liệu, văn kiện nói Nguyễn Ái Quốc khởi thảo dựa sở vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối Đại hội VI (1928) Quốc tế Cộng sản; nghiên cứu Cương lĩnh trị tổ chức cộng sản nước, tình hình cách mạng giới Đơng Dương II NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG(2) Nội dung Cương lĩnh Gồm vấn đề chính: - Xác định đường lối chiến lược chung cách mạng Việt Nam "chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản" (2) Đó mục đích lâu dài, cuối Đảng cách mạng Việt Nam - Xác định nhiệm vụ cụ thể cách mạng Tư sản dân quyền: + Về trị: Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập, xây dựng Chính phủ cơng nơng binh tổ chức quân đội công nông + Về kinh tế: tịch thu toàn sản nghiệp lỡn bọn đế quốc giao cho Chính phủ cơng nơng binh; tịch thu ruộng đất bọn đế quốc làm công chia cho dân cày nghèo, mở mang công nghiệp nông nghiệp, miến thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm + Về văn hóa xã hội: dân chúng tự tổ chức, nam nữ bình quyền, phổ thơng giáo dục theo hướng cơng nơng hóa - Về lực lượng cách mạng: + Lực lượng cách mạng: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, tư sản dân tộc cá nhân yêu nước thuộc tầng lớp địa chủ vừa nhỏ Đối với phú nông, trung tiểu địa chủ tư Việt Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng phải lợi dụng, làm cho họ dứng trung lập Bộ phận mặt phản cách mạng ( Đảng Lập hiến ) phải đánh nổ + Giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo cách mạng - Về phương pháp cách mạng: Sử dụng bạo lực cách mạng để giành quyền - Về đoàn kết quốc tế: Cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới; phải liên kết với dân tộc bị áp quần chúng vô sản giới, với quần chúng vơ sản Pháp - Vai trị lãnh đạo Đảng: nhân tố định đến Cách mạng Việt Nam, có đường lối đúng; Chủ nghĩa Mác-Lênin tảng tư tưởng, thu phục giai cấp cơng nhân vào Đảng… III TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ Đảng đời đến khẳng định đắn Cương lĩnh trị Đi theo Cương lĩnh gần 90 năm qua, dân tộc Việt Nam thay đổi mệnh dân tộc, thay đổi thân phận người dân bước khẳng định vị Việt Nam trường quốc tế Cụ thể sau: Ý nghĩa mặt lý luận - Cương lĩnh trị Đảng đời phản ánh cách súc tích luận điểm cách mạng Việt Nam Cụ thể: + Thể lĩnh trị độc lập, tự chủ, sáng tạo việc đánh giá đặc điểm, tính chất xã hội thuộc địa nửa phong kiến Việt Nam năm 20 kỷ XX + Chỉ rõ mâu thuẫn chủ yếu dân tộc Việt Nam lúc đó, đặc biệt việc đánh giá đắn, sát thực thái độ giai cấp, tầng lớp xã hội nhiệm vụ giải phóng dân tộc + Xác định đường lối chiến lược sách lược cách mạng Việt Nam, đồng thời xác định phương pháp cách mạng để thực đường lối chiến lược sách lược đề - Những nội dung Cương lĩnh trị Đảng vận dụng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể nước nửa phong kiến Đó giải đắn mối quan hệ cốt lõi cách mạng Việt Nam, kết hợp đắn vấn đề giai cấp vấn đề dân tộc; kết hợp truyền thống yêu nước tinh thần cách mạng dân ta với kinh nghiệm cách mạng giới; kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế sáng Vận dụng chủ nghĩa Mác vào thực tiễn cách mạng Việt Nam cách đắn, sáng tạo có phát triển điều kiện lịch sử Những nội dung khẳng định lần cách mạng Việt Nam có cương lĩnh trị phản ánh quy luật khách quan xã hội Việt Nam, phù hợp với xu thời đại, định hướng chiến lược đắn cho tiến trình phát triển cách mạng Việt Nam Ý nghĩa mặt thực tiễn - Cương lĩnh định hướng giải vấn đề đặt thực tiễn bước thực hóa, tạo thành tựu đo đếm đời sống đất nước mặt như: xây dựng Đảng hệ thống trị, Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại, - Thực đường lối chiến lược Cương lĩnh trị Đảng, Việt Nam từ xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta khỏi tình trạng nước nghèo, phát triển, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố, quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị ngày quan trọng khu vực giới C LỜI KẾT Cương lĩnh trị Đảng tổng kết tầm lý luận học kinh nghiệm lớn 90 năm lãnh đạo cách mạng Đảng, tạo sở khoa học để Đảng tiếp tục hoàn thiện đường lối cách mạng, trở thành cờ đoàn kết toàn Đảng, toàn dân Tuy vắn tắt song Cương lĩnh thể quán xuyên suốt toàn đường lối cách mạng nước ta, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin khẳng định giá trị khoa học tính đắn đường mà Đảng nhân dân ta lựa chọn, phù hợp với xu phát triển thời đại lịch sử để móng phát huy sức mạnh lòng yêu nước dân tộc Việt Nam, đặc biệt công đổi xây dựng CNXH ngày DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo sử dụng tiểu luận: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2005 (1) Wikipedia, Bách khoa tồn thư mở, “ Cương lĩnh trị Đảng cộng sản Việt Nam (2) Những đoạn trích nội dung Cương lĩnh trị Đảng theo: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Tồn tập, NXB trị Quốc gia, 1998, tập 2, trang 4-6 -HẾT8 ... CHI TIẾT I BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Định nghĩa cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam “Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt... 2 Hoàn cảnh đời Cương lĩnh trị Đảng 2.1 Bối cảnh lịch sử nước quốc tế 2.2 Bối cảnh lịch sử Việt Nam .3 2.3 Cương lĩnh trị Đảng đời II NỘI DUNG CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA...MỤC LỤC A MỞ ĐẦU .1 B NỘI DUNG I BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ HOÀN CẢNH RA ĐỜI CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Định nghĩa Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh ra đời củacươnglĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sảnviệtnam ,