0

TIỂU LUẬN VẬN DỤNG VÀ PHÁT HUY Ý THỨC của SINH VIÊN ( cách làm từ AZ )

31 3 0
  • TIỂU LUẬN VẬN DỤNG VÀ PHÁT HUY Ý THỨC của SINH VIÊN ( cách làm từ AZ )

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2022, 21:21

VẬN DỤNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA Ý THỨC VÀO QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY. Tên học phần triết học mác lênin VẬN D. Giới thiệu cách trình bày để đạt điểm tối đa. Hướng dẫn làm từ A Z GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN KHOA XÃ HỘI – TRUYỀN THÔNG TIỂU LUẬN CUỐI KỲ Tên học phần: triết học mác - lênin VẬN DỤNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA Ý THỨC VÀO QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY Sinh viên thực : Nguyễn Hải Phú MSSV: 211A140455 Lớp học phần: 212POL10527 Giảng viên hướng dẫn : Huỳnh Văn Giàu Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng Năm 2022 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN KHOA XÃ HỘI – TRUYỀN THÔNG TIỂU LUẬN CUỐI KỲ Tên học phần: triết học mác - lênin VẬN DỤNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA Ý THỨC VÀO QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY Sinh viên thực : Nguyễn Hải Phú MSSV: 211A140455 Lớp học phần: 212POL10527 Giảng viên hướng dẫn : Huỳnh Văn Giàu Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng Năm 2022 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 3 Phạm vi, đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu 5 Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn 6 Kết cấu đề tài NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: QUAN ĐIỂM CỦA MÁC LÊ-NIN VỀ Ý THỨC 1.1 KHÁI NIỆM CỦA Ý THỨC 1.1.1 Ý thức 1.1.2 Nguồn gốc ý thức 1.1.3 Vai trò ý thức 11 1.2 KẾT CẤU CỦA Ý THỨC 12 1.2.1 Các lớp cấu trúc ý thức: 12 1.2.2 Các cấp độ ý thức: 12 1.2.3 Vấn đề trí tuệ nhân tạo 14 1.3 BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC 15 CHƯƠNG 2: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA Ý THỨC VÀO QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY 17 2.1 THỰC TRẠNG VIỆC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 17 2.1.1 Nguyên nhân khách quan 17 2.1.2 Nguyên nhân chủ quan 18 2.2 GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO Ý THỨC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 19 2.2.1 Đối với sinh viên 19 2.2.2 Đối với giảng viên 20 2.2.3 Đối với Nhà trường tổ chức đoàn thể 22 2.2.4 Đối với gia đình 23 KÊT LUẬN CHUNG 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO .26 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Về nguồn gốc tự nhiên: dựa sở thành tựu khoa học tự nhiên, sinh lý học thần kinh, chủ nghĩa vật biện chứng cho rằng, ý thức khơng phải có nguồn gốc siêu tự nhiên, ý thức sản sinh vật chất, mà thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao óc người Bộ óc người quan vật chất ý thức, ý thức chức óc người Ý thức phụ thuộc vào hoạt động óc người, óc người bị tổn thương hoạt động ý thức khơng bình thường Vì khơng thể tách rời ý thức khỏi hoạt động óc, ý thức khơng thể diễn ra, tách rời hoạt động sinh lý thần kinh óc người Khoa học xác định người sản phẩm cao trình phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp vật chất vận động, đồng thời xác định óc người tổ chức sống đặc biệt có cấu trúc tinh vi phức tạp bao gồm khoảng 14-15 tỷ tế bào thần kinh Các tế bào có liên hệ với với giác quan, tạo thành vô số mối liên hệ với nhau, điều khiển hoạt động thể quan hệ với giới bên qua phản xạ mang tính ý thức Khi khoa học kỹ thuật tạo máy móc thay cho phần lao động trí óc người khơng có nghĩa máy móc có ý thức người Máy móc kết cấu kỹ thuật người tạo ra, người thực thể xã hội Máy móc khơng thể thay cho hoạt động trí tuệ người, khơng thể sáng tạo thực dạng tinh thần thân người Do có người với óc có ý thức Hiện nay, đất nước ta đẩy mạnh công đổi đất nước, xây dựng đất nước ngày giàu mạnh, ngày thu hẹp khoảng cách phát triển so với nước khu vực giới Với vai trị tiên phong nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước, tầng lớp tri thức, đặc biệt Sinh viên chủ nhân tương lai đất nước, nhân tố định thành bại nghiệp cách mạng đất nước ta Để hoàn thành sứ mệnh to lớn này, địi hỏi Sinh viên phải có lĩnh trị vững vàng, có trình độ có lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo Đảng, kiên định với đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta nhân dân ta lựa chọn, có niềm tin thắng lợi vào cơng đổi mà Đảng nhân dân ta thực Mỗi người sinh đời, có khả tư động lập Đây thực điều kì diệu mà sống ban tặng Ý thức cá nhân người hình thành từ bé phát triển theo năm tháng Với người học sinh, sinh viên ý thức cá nhân góp phần quan trọng trình học tập nghiên cứu Vì vậy, làm để vận dụng phát huy vai trò ý thức sinh viên vào trình học tập nghiên cứu, cụ thể nhiệm vụ mà phần lớn có vai trị đặc biệt quan trọng việc định hướng xây dựng người thời kỳ đại ngày vấn đề dẫn đến việc tác giả định chọn đề tài “ vận dụng phát huy vai trò ý thức vào trình học tập nghiên cứu sinh viên nay” làm đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu Nghiên cứu vai trị ý thức vào q trình học tập nghiên cứu sinh viên có nhiều viết đề cập tới, chẳng hạn như: Tác giả: Nhà xuất trị quốc gia viết “VAI TRỊ CỦA Ý THỨC TRONG Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY” (2011) đăng www.nxbctqg.org.vn đề cập tới sinh viên với ý thức có vị trí "song hành", vị trí "kép" xã hội Một mặt, họ niên sinh viên dần hoàn thiện nhân cách, lực lượng sản xuất đại, người chủ đất nước tương lai Mặt khác, họ nguồn lực để bổ sung vào đội ngũ trí thức tương lai Họ nguồn nhân lực chất lượng cao đầy tiềm sáng tạo ứng dụng khoa học - cơng nghệ để góp phần thực thành công nghiệp đổi đất nước, hội nhập quốc tế Sinh viên động Họ động phương thức tiếp nhận tri thức để hồn thành tốt nhiệm vụ học tập; động trình tham gia vào hoạt động xã hội: Làm thêm nhiều hình thức thời gian (nửa ngày, vài ngày tuần, buổi tối), phong phú nghề (làm gia sư, bán hàng, giúp việc nhà ) Một số sinh viên có tham vọng trở thành nhà kinh doanh giỏi mở cửa hàng kinh doanh thể tính chủ động, sáng tạo cao cơng việc Sinh viên đề cao vai trò cá nhân: Kinh tế thị trường có tác động mạnh mẽ đến trình hình thành phát triển ý thức sinh viên Việt Nam Sinh viên ln có ý thức cao việc khẳng định cách trau dồi kiến thức chun mơn, khẳng định vị trí trước xã hội Đồng thời, họ thể rõ vai trị cá nhân, lợi ích cá nhân hành động Lợi ích chung quan tâm, chia sẻ với người xung quanh dường bị lấn át việc thực lợi ích riêng, nhu cầu cá nhân phận sinh viên Tác giả: Huỳnh Tiến Phát viết “Ý THỨC VÀ SỰ VẬN DỤNG Ý THỨC VÀO HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN” đăng vdanang.com đề cập tới việc liên hệ thân sinh viên với vật chất ý thức chủ nghĩa Mác Lê-Nin Thứ nhất: Bản thân phải xác định yếu tố khách quan ảnh hưởng đến sống hàng ngày, vật chất định ý thức nên người cần phải ý thức vật chất sống cịn thiếu thốn để có hành động phù hợp với thực tế khách quan Thứ hai: Phải phát huy tính động, sáng tạo hoạt động hàng ngày Kết cấu ý thức tri thức quan trọng nên cần trọng phát triển tri thức thân Thứ ba: Cần phải tiếp thu có chọn lọc kiến thức khơng chủ quan tình Thứ tư: Khi giải thích tượng cần phải xét có yếu tố vật chất lẫn tinh thần, yếu tố khách quan điều kiện khách quan Tác giả: Vũ Thị Yến viết “Nâng cao giáo dục ý thức cho sinh viên giáo dục đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng nay” đăng www.epu.edu.vn đề cập tới Giáo dục ý thức trị cho sinh viên có vai trị quan trọng, góp phần trang bị cho sinh viên giới quan phương pháp luận khoa học, xây dựng nên nhân sinh quan, lý tưởng cách mạng củng cố niềm tin sinh viên lãnh đạo Đảng vào công đổi đất nước Bài viết bàn vai trị cơng tác giáo dục ý thức cho sinh viên nước ta giai đoạn Phạm vi, đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên trường đại học cao đẳng nước Phạm vi nghiên cứu : Việt Nam Nhằm đáp ứng mục tiêu nghiên cứu nêu tác giả tiến hành nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: • Làm sáng tỏ đặc điểm phát huy vai trò ý thức trình học tập sinh viên • Tìm hiểu thực trạng trình vận dụng phát huy vai trị ý thức vào q trình học tập nghiên cứu sinh viên • Đề xuất thêm phương thức để vận dụng phát huy vai trị ý thức vào q trình học tập nghiên cứu sinh viên • Giải tình trạng thiếu sáng tạo học tập sinh viên Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích: Nói tới vai trị ý thức nói tới vai trị người ý thức ý thức người Bản thân ý thức khơng khơng thể thay đổi thực Ý thức muốn tác động trở lại đời sống thực phải lực lượng vật chất, nghĩa phải người hoạt động thực tế Điều Êy có nghĩa tác động trở lại ý thức với vật chất phải thông qua hoạt động người bắt đầu Nói tới vai trị ý thức nói tới vai trị người ý thức ý thức người Bản thân ý thức không thay đổi thực Ý thức muốn tác động trở lại đời sống thực phải lực lượng vật chất, nghĩa phải người hoạt động thực tế Điều có nghĩa tác động trở lại ý thức với vật chất phải thông qua hoạt động người bắt đầu - Phương pháp tổng hợp: Tại hội nghị lần thứ hai ban chấp hành trung ương đảng khoá rõ “giáo dục đào tạo nước ta nhiều yếu kém, bất cập quy mô, cấu chất lượng chưa đáp ứng kịp đòi hỏi lớn ngày cao nhân lực công đổi kinh tế xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực cơng nghiệp hố , đại hố đất nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” Hiện nước ta khoảng 9% dân số mù chữ, chưa phổ cập tiểu học: tỉ lệ sinh viên tổng số dân thấp: 0,36% 10lần so với Singapo, Hàn Quốc tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 10% ; kinh tế quốc dân thiếu nhiều lao động, cán có tay nghề trình độ kỹ thuật cao | Cơ cấu quy mơ giáo dục - đào tạo chưa hợp lý, số lượng đào tạo đại học nhiều lĩnh vực dạy nghề quy mô đào tạo nghề q nhỏbé, trình độ, thiết bị lạc hậu, khơng đáp ứng u cầu cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước.Đáng quan tâm chất lượng hiệu giáo dục - đào tạo thấp, cụ thể là: Trình độ kiến thức, kỹ thực hành, phương pháp tư duy, trình độ ngoại ngữ thể lực đa số sinh viên yếu Khả vận dụng kiến thức vào sản xuất đời sống nhiều học sinh, sinh viên nhiều hạn chế Số đơng sinh viên tốt nghiệp chưa có khả thích ứng với biến đổi nhanh chóng ngành nghề công việc Đặc biệt đáng lo ngại phận số học sinh, sinh viên thoái hoá đạo đức, mờ nhạt ý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp, tương lai thân, đất nước.Cùng với đào tạo chưa gắn với người sử dụng Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn - Ý nghĩa lý luận: Trên thực tế, đa số sinh viên tham gia học tập nhận thức rõ tầm quan trọng ý thức, nên có thái độ học tập nghiêm túc, chấp hành nội quy, quy chế lớp học; đồng thời tích cực chủ động lĩnh hội tri thức lớp, nhà dành thời gian đọc tài liệu, tham khảo giáo trình vận dụng vào công tác, sống ngày Song song với cịn tồn xu hướng lý luận sau Xu hướng tích cực: đứng trước mâu thuẫn, thông minh, sức sáng tạo nghị lực, nhiều sinh viên biết tận dụng hội, khả để vượt qua thử thách sống sinh viên từ thành công học tập đến thành công nghiên cứu khoa học, hoạt động đồn thể, họ tự tin bước vào đời Bên cạnh đó, cịn phận sinh viên chưa nhận thức đắn học tập cách thức nghiên cứu, chí có biểu lười học thể nhiều mức độ khác Xu hướng tiêu cực: Biểu thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm, sủ bi quan, chán nản, trơng chờ, ỷ lại hay hành động có tính cực đoan, chạy theo lợi ích cá nhân, hội, vụ lợi, a dua theo xấu, đua đòi, giả dối, gian lận thi cử Đối với người nên quan tâm đến việc phát huy vai trị thân, đóng góp lực, trí tuệ, lao động, cho xã hội, cống hiến cho xứng đáng người công đổi mới, xây dựng đất nước mạnh.Trên sở lý luận biện chứng triết học Mac-Lênin kết hợp với nhiều phương pháp nghiên cứu, trình bày, em hy vọng đề tài giúp chocác bạn sinh viên có vận dụng tốt kiến thức triết họctrong việc tìm kiếm tri thức - Ý nghĩa thực tiễn: Cuộc sống có thực nhiên cách nhìn nhận người, cách phản ánh nhận thức người khác Và thân tác giả, sinh viên thấy dần hình thành phát triển trình hoạt động, giao tiếp mà lấy giáo dục yếu tố chủ đạo Giáo dục ý thức có chức lĩnh vực giáo dục khác đóng vai trị to lớn hình thành phát triển nhân cách sinh viên Thơng qua mà nội dung phạm trù, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức nhận thức hình thành Giáo dục ý thức sở để sinh viên tiếp nhận giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp quê hương, dân tộc Từ đó, củng cố phát triển tinh thần yêu nước lòng tự hào quê hương Hướng sinh viên khác đến việc có trách nhiệm học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày giàu đẹp Đặc biệt, phải giúp cho họ thấy rõ cần thiết việc phát triển phong trào học tập, rèn luyện nghiệp “dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ văn minh” Khuyến khích hỗ trợ sinh viên khác tham gia vào sinh hoạt truyền thống, tổ chức du khảo nguồn, tổ chức phong trào đền ơn đáp nghĩa, tổ chức “tiếp lửa truyền thống – mãi tuổi 20”, “Thanh niên tình nguyện”,…Dần hình thành thói quen ý thức việc tu dưỡng rèn luyện sinh viên Vấn đề giáo dục ý thức cho sinh viên trường Đại học, Cao Đẳng năm qua có chuyển biến tích cực Sự chuyển biến tạo điều kiện cho việc tu dưỡng, rèn luyện nghiên cứu vào học tập sinh viên nhận thức Đồng thời, vận dụng tốt vai trò ý thức vào học tập nghiên cứu mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sinh viên cịn mơi trường Đại học, Cao đẳng: Thứ nhất, nghiên cứu khoa học giúp sinh viên bổ sung kiến thức khơng học chương trình khóa, lấp đầy kiến thức kinh tế, đời sống xã hội để làm giàu vốn sống cho thân Trong khảo sát hay thực tế, bạn phải vận dụng kỹnăng dùng đến, qua bạn hiểu sâu hơn điều bỏ ngỏ giảng đường hay học sách Thứ hai, giúp sinh viên đào sâu kiến thức học Nghiên cứu khoa học phát huy khả phân tích, đánh giá, liên tưởng, kết hợp với điều để giải vấn đề quan tâm, thắc mắc… từ vấn đề mở rộng nhiều vấn đề làm phong phú kiến thức vốn sống Thứ ba, Trau dồi cho sinh viên học bổ ích rút từ công việc nghiên cứu Kỹ làm việc nhóm hiệu quả, ăn ý, kết hợp nhuần nhuyễn thành viên đội Bên cạnh đó, cơng việc nghiên cứu gặp nhiều khó khăn, rắc rối… từ học giúp bạn rút kinh nghiệm quý thân tự chiêm nghiệm, thay đổi Thứ tư kinh nghiệm viết báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp sau hay làm khóa luận tốt nghiệp Những kinh nghiệm thực bổ ích cho sinh viên năm cuối rời ghế nhà trường làm Cao luận văn thạc sĩ luận án tiến sĩ… Nghiên cứu khoa học củng cố, nâng cao vốn hiểu biết kiến thức lý luận, kiến thức xã hội mà cịn góp phần rèn luyện kỹ mềm quan trọng dành cho sinh viên Vậy nên, sinh viên cần phải nhận thức vai trò thiết thực hoạt động nghiên cứu khoa học Từ đó, có ý thức tự giác, nghiêm túc kiên trì theo đuổi thực thành cơng đề tài nghiên cứu mà lựa chọn Kết cấu đề tài Ngoài phần mục lục danh mục tài liệu tham khảo kết cấu đề tài bao gồm phần: Mở đầu, nội dung kết luận đề tài Riêng phần nội dung chia làm chương Cần có thái độ conngười, quan tâm, chăm lo phát triển người toàn diện thể chất tinh thần Đặc biệt quan tâm bồi dưỡng hệ trẻ có kiến thức, nắm vững khoa học -cơng nghệ đại, có tình cảm cách mạng sáng, ý chí vươn lên xây dựng đất nước giàu mạnh Cần nắm vững nguyên lý chủ nghĩaMác -Lênin: “Ý thức khơng khác tồn ý thức, tồn người trình đời sống thực người”1để vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam Muốn ý thức xã hội chủ nghĩa thực giữ vai trò chủ đạo đời sống tinh thần nhân dân, phát huy tính tích cực xã hội người nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cần quán triệt tốt đường lối đổi Đảng, lấy đổi kinh tế làm trungtâm Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo tảng vật chất vững để xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho nhân dân, có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có văn hóa,khoa học kỹ thuật, tri thức phát triển Xây dựng nhân tố người thực nguồn lực phát triển đất nước bền vững Chăm lo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, phẩm chất nhân cách phát triển toàn diện; xây dựng đội ngũ cán có đủ đức, đủ tài để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Để làm điều đó, cần gắn với q trình xây dựng mặt,tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng người, phát huy cao tính tích cực xã hội, rèn luyện lĩnh, nâng cao trình độ khoa học, trình độ chun mơn cho người 1.3 BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC “Bản chất ý thức phản ánh động, sáng tạo giới khách quan vào não người, hình ảnh chủ quan giới khách quan” Do không hiểu nguồn gốc đời ý thức nên chủ nghĩa tâm có quan niệm sai lầm chất ý thức Chủ nghĩa tâm cường điệu vai trò ý thức cách thái quá, trừu tượng tới mức thoát ly đời sống thực, biến thành thực thể tồn độc lập, thực nguồn gốc sinh giới vật chất Ngược lại, chủ nghĩa vật siêu hình tầm thường hóa vai trị ý thức Họ coi ý thức dạng vật chất; coi ý thức phản ánh giản đơn, thụ động giới vật chất, tách rời thực tiễn xã hội phong phú, sinh động Những quan niệm sai lầm khơng cho phép người hiểu chất ý thức, biện chứng trình phản ánh ý thức Trên sở nhận thức đắn nguồn gốc đời ý thức nắm vững thuyết phản ánh,chủ nghĩa duyvật biện chứng luận giải cách khoa học chất ý thức Vật chất ý thức hai tượng chung giới thực, khác chất, chúng ln có mối liên hệ biện chứng Do vậy, muốn hiểu chất ýthức cần xem xét mối quan hệ qua lại với vật chất, mà chủ yếu đời sống thực có tính thực tiễn người Bản chấtcủaý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan, trình phản ánh tích cực, sáng tạo thực khách quan não người Ý thức có đặc tính tích cực, sáng tạo,gắn bó chặt chẽ với thực tiễn xã hội.Đây đặc tính để phân biệt trình độ phản ánh ý thức người với trình độ phản ánhtâm lý động vật Ý thức khơng phải kết phản ánh ngẫu nhiên, đơn lẻ, thụ động giới khách quan Trái lại, kết q trình phản ánh có định hướng, có mục đích rõ rệt Là tượng xã hội, ý 15 thức hình thành, phát triển gắn liền vớihoạt động thực tiễn xã hội Bằng hoạt động thực tiễn đa dạng, phong phú mình,con người làm biến đổi giới qua chủ động khám phá không ngừng bề rộng chiều sâu đối tượng phản ánh Ý thức phản ánh ngày sâu sắc, bước xâmnhập tầng chất, quy luật, điều kiện đem lại hiệu hoạt động thực tiễn Trên sở đó, thao tác tư trừu tượng đem lại tri thức để đạo hoạt động thực tiễn,chủ động cải tạo giới thực, sáng tạora“thiên nhiên thứ hai” in đậm dấu ấn người Như vậy, sáng tạo đặc trưng chất ý thức Ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người, song phản ánh đặc biệt, gắn liền với thực tiễn sinh động cải tạo giới khách quan theo nhu cầu người Sự phản ánh ý thức trình thống ba mặt: Một là,trao đổi thông tin chủ thể đối tượng phản ánh Đây trình mang tính hai chiều, có định hướng chọn lọc thơng tin cần thiết Hai là,mơ hình hóa đối tượng tư dạng hình ảnh tinh thần Thực chất trình “sáng tạo lại” thực ý thức theo nghĩa: mã hóa đối tượng vật chất thành ý tưởng tinh thần phi vật chất Ba là,chuyển hóa mơ hình từ tư thực kháchquan, tứclàq trình thực hóa tư tưởng, thông qua hoạt động thực tiễn biến quan niệm thành thực tại, biến ý tưởng phi vật chất tư thành dạng vật chất ngồi thực Để thúc đẩy q trình chuyển hóa này, người cần sáng tạo đồng nội dung, phương pháp, phương tiện, công cụ phù hợp để tác động vào thực khách quan nhằm thực mục đích Phản ánh sáng tạo hai mặt thuộc chất ý thức Từ kết nghiên cứu nguồn gốc chất ý thức cho thấy: ý thức hình thức phản ánh cao riêng có óc người thực khách quan sở thực tiễn xã hội lịch sử Ý thức nhận thức chủ nghĩa tâm quan niệm, tầm thường ngườit heo chủ nghĩa vật tầm thường gán cho Thực chất, ý thức thuộc tính phản ánh dạng vật chất đặc biệt óc người; nói cách khác, có người có ý thức Loài người xuất kết lịch sử vận động, phát triển lâu dài giới vật chất Cấu trúc hồn thiện óc người tảng vật chất để ý thức hoạt động; với hoạt động thực tiễn đời sống xã hội phong phú tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy ý thức hình thành khơng ngừng phát triển Khơng có óc người, khơng có hoạt động thực tiễn xã hội khơng thể có ý thức Sáng tạo thuộc tính đặc trưng chất ý thức Sức sáng tạo ý thức tinh thần sức sáng tạo người thực tiễn khác chất biểu khác lực sáng tạo, khẳng định sức mạnh người nhận thức cải tạo giới 16 CHƯƠNG 2: PHÁT HUY VAI TRỊ CỦA Ý THỨC VÀO Q TRÌNH HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY 2.1 THỰC TRẠNG VIỆC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM Giáo dục vấn đề trung tâm đời sống xã hội định tương lai người xã hội ngày Nói giáo dục ngày đặc biệt giáo dục Đại học cho thấy kết học tập sinh viên chưa cao, tốt nghiệp trường mức trung bình chủ yếu Phần lớn phụ huynh sinh viên thường đổ lỗi kết học tập không cao thiếu trang thiết bị học tập, thương mại hóa giáo dục, phong cách giảng dạy giảng viên, việc học thiên lý thuyết nhiều thực tiễn mà quên thái độ sinh viên việc học Thơng thường sinh viên học để đối phó mà khơng ý thức học để trang bị cho kiến thức cần thiết để phục vụ cho việc tìm kiếm việc làm sau Hiện nay, đa số sinh viên bước chân vào Đại học nghĩ việc học dễ, họ nghĩ học đơn giản lắng nghe thầy cô giảng bài, tiếp thu học lớp cách máy móc, mà quên học Đại học nghiên cứu, tìm tịi, sáng tạo Song, phận sinh viên điều kiện kinh tế gia đình buộc phải tự làm thêm để tự trang trãi việc học dẫn đến kết học tập không cao Trái lại số bạn sinh viên ỷ lại vào gia đình vùi vao những trị chơi game vô bổ hay buổi chơi bạn bè, tiêu tiền cách hoan phí từ kết học tập sinh viên giảm sút.Nguyên nhân dẫn đến hai ý thức học tập khác nhận thức khác Những bạn sinh viên có ý thức nhận thức tầm quan trọng việc học tập từ cố gắng, phấn đấu khơng ngừng để đạt kết tốt Cịn phận học sinh cịn lại, có nhận thức sai lệch làm cho việc học ngày thêm tệ Với phát triển kinh tế xã hội nay, việc kiếm tiền trở nên đơn giản hơn, muốn nhanh lấy lợi trước mắt, theo đuổi điều dễ làm, điều khiến cho nhiều học sinh cảm thấy chán nản việc học, xao nhãng, kiếm đồng tiền vừa tiêu, hưởng thụ mà căng thẳng việc học Cùng tác giả tìm hiểu sâu thực trạng học tập nghiên cứu sinh viên qua nguyên nhân sau: 2.1.1 Nguyên nhân khách quan - Môi trường xung quanh Môi trường xung quanh yếu tố ảnh hưởng kết học tập sinh viên: Bạn bè yếu tố tác động đến việc học sinh viên, sinh viên gần bạn bè chăm học, siêng biết cách học tốt giúp đạt kết cao Còn gần bạn bè xấu, không tâm vào việc học, bị kéo vào chơi hay buổi tiệc tùng hoan phí làm cho dần thói quen tự học Khi bước chân vào giảng đường Đại học, sinh viên cịn bỡ ngỡ Sự dìu dắt anh chị trước giúp sinh viên định hướng tương lai thông qua việc đặt mục tiêu phấn đấu từ ban đầu, hướng dẫn sinh viên giải tập khó, cách học hiệu để đạt kết cao kỳ thi cuối kỳ giúp không bị xa ngã vào chơi gây lãng phí thời gian Cịn khơng dìu dắt anh chị tiếp tục cách học 17 phổ thông, mà cách học khơng phù hợp với việc học Đại học làm cho kết học tập không cao Giảng viên nhân tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên Khi vào giảng đường thái độ, biểu hiện, phương pháp dạy giảng viên định thái độ học tập, khả tiếp thu sinh viên Chẳng hạn giảng viên ln vui vẻ, nhiệt tình, khơng tạo áp lực kích thích sinh viên muốn học từ nâng cao kết học tập Khi vào lớp, giảng viên tạo áp lực cho sinh viên hay đơn giản dạy theo nội dung sách khiến sinh viên khơng cịn hứng thú, chán nãn dẫn đến kết học tập không cao Với phát triển khoa học kỹ thuật ngày thú vui, trò chơi game online, facebook, zalo, chiếm nhiều thời gian làm cho sinh viên tập trung học tập dẫn đến kết học tập khơng ý muốn Các phong trào đồn hội nhà trường đề nhằm giúp sinh viên có điều kiện vừa học tập vừa vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ mềm phận sinh viên lại q hăng say cơng tác đồn hội dẫn đến sa đà việc học - Điều kiện sở vật chất kỹ thuật Cơ sở vật chất kỹ thuật trường ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên thông qua việc cung cấp trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho việc học Máy chiếu công cụ hỗ trợ cho giảng viên việc trình chiếu video clip sinh động, hình ảnh mang tính chất tượng trưng giúp sinh viên liên tưởng đến học hiểu học cách nhanh Máy vi tính, thời đại cơng nghiệp hóa đại hóa máy vi tính công cụ học học tập hiệu quả, giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm tài liệu, thực hành số môn học Trường không trang bị đầy đủ sở vật chất kỹ thuật khiến sinh viên hạn chế việc tìm kiếm cách tự học sinh viên 2.1.2 Nguyên nhân chủ quan - Nhận thức sinh viên Một nguyên nhân ảnh hưởng nhiều đến kết học tập sinh viên ý thức hay nói xác nhận thức sinh viên việc học Sinh viên khơng nhận thức tầm quan trọng việc học, từ quan tâm đến mục đích mơn học mà quan tâm đến nội dung mơn học để đối phó với thi cử Nhiều sinh viên nghĩ vào lớp học để lấy điểm không tâm vào kiến thức dẫn đến kỳ thi cuối kỳ không đạt kết cao.Khi lên Đại học đa số sinh viên không quan tâm cha, mẹ, dẫn đến xao lãng việc học, từ bị bạn bè rủ rê dẫn đến bạn không nghĩ việc học việc - Yếu tố gia đình Hồn cảnh gia đình ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên, sinh viên có hồn cảnh khó khăn, chi phí học tập, sinh hoạt khoản khơng nhỏ: tiền học, tiền nhà trọ, tiền ăn, khoản tiền phát sinhdo sinh viên buộc phải làm thêm để có thêm thu nhập cho việc đóng học phí khoản chi tiêu khác ngồi họ muốn tiếp xúc với thực tế để tích lũy thêm kinh nghiệm cho việc trường Đặc biệt sinh viên khoa Kinh tế - Xã hội việc làm thêm 18 đem lại nhiều trải nghiệm sống có thêm nhiều kiến thức thực tế để giúp ích việc làm họ sau Nhưng họ không nhận việc làm thêm chiếm nhiều thời gian họ làm ảnh hưởng đến kết học tập có nguy khơng thể trường cho dù họ có kinh nghiệm Một số phu huynh buộc theo ngành mà họ cảm thấy tốt muốn nhằm hướng em có tương lai đẹp hơn, họ lại khơng biết ngành có phù hợp với hay khơng dẫn đến sinh viên chán nãn khơng muốn học học theo kiểu đối phó làm kết học tập không cao 2.2 GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO Ý THỨC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.2.1 Đối với sinh viên - Xác định mục tiêu, động học tập: Ngay từ đầu môn học giảng viên phải giúp cho sinh viên nhận thức đúng, rõ ràng mục đích nội dung trọng tâm phương pháp học tập môn học Sinh viên từ đầu phải xác định cho mục đích rõ ràng học để có tri thức, kĩ phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp sau Từ nhận thức người học có tinh thần tích cực hoạt động tự học đó, có ý thức thường xuyên nâng cao lực tự học thân - Xây dựng kế hoạch học tập Đối với muốn việc học thật có hiệu mục đích, nhiệm vụ kế hoạch học tập phải xây dựng cụ thể, rõ ràng Trong kế hoạch phải xác định với tính hướng đích cao Tức kế hoạch ngắn hạn, dài chí môn, phần phải tạo lập thật rõ ràng, quán cho thời điểm giai đoạn cụ thể cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh Vấn đề phải chọn trọng tâm, cốt lõi quan trọng để ưu tiên tác động trực tiếp dành thời gian cơng sức cho Nếu việc học dàn trải thiếu tập trung chắn hiệu khơng cao Sau xác định trọng tâm, phải xếp phần việc cách hợp lí logic nội dung lẫn thời gian, đặc biệt cần tập trung hoàn thành dứt điểm phần, hạng mục theo thứ tự thể chi tiết kế hoạch Điều giúp q trình tiến hành việc học trôi chảy thuận lợi - Phát huy lực tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin phục vụ hoạt động học tập sinh viên Trong thời đại nay, với bùng nổ thông tin tồn cầu diễn nhanh chóng, hoạt động học tập sinh viên khơng bó hẹp phạm vi nhà trường mà cịn mở rộng nhiều mơi trường xã hội khác Vì vậy, thơng tin yếu tố bản, cần thiết để sinh viên bổ sung hoàn thiện vốn tri thức nghề nghiệp cho thân Sau thu nhận thông tin, sinh viên phải biết cách xử lý, chọn lọc, phân loại thông tin nhằm phục vụ cho chuyên môn, nghiên cứu, rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp, làm giàu vốn tri thức cho thân Phát huy lực tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin phục vụ hoạt động học tập sinh viên góp phần nâng cao tính tích cực, chủ động học tập nghiên cứu khoa học cho thân sinh viên - Xây dựng thói quen học tập tích cực, nắm vững kiến thức chuyên môn phương pháp học tập khoa học sinh viên 19 Việc hình thành thói quen học tập tích cực quan trọng, giúp cho trình học tập, đặc biệt tự học diễn liên tục lâu dài Để có thói quen tự học tốt, sinh viên cần: học có chọn lọc, học có đam mê học có trình Để nắm vững tri thức chun mơn,sinh viên phải vận dụng sáng tạo nguyên tắc, quan điểm, phương pháp luận biện chứng vật vào nắm bắt hệ thống khái niệm, đồng thời phải có hiểu biết môn khoa học bản, liên ngành, kiến thức đời sống xã hội Sinh viên cần nhạy bén, linh hoạt lựa chọn phương pháp học tập, tích lũy chun mơn phù hợp với khả thân - Nâng cao lực trí tuệ tư duy, rèn luyện khả tự học Hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu: Bước khỏi bậc học Phổ thông lên bậc học Cao đẳng, Đại học sinh viên phải tiếp xúc với phương pháp học tự hình thành cho thói quen tự học, tự nghiên cứu Việc hình thành thói quen học tập tích cực quan trọng, giúp cho trình học tập, đặc biệt tự học diễn liên tục lâu dài Để có thói quen tự học tốt, sinh viên cần: học có chọn lọc, học có đam mê học có q trình Kho tàng kiến thức vơ tận, nguồn tài liệu tham khảo cho môn học phong phú, sinh viên đọc tài liệu phải biết chọn lọc, cần tìm hiểu kĩ, lựa chọn tri thức kỹ cần trang bị, tránh cách học dàn trải, hời hợt, biết lống thống, khơng hiểu rõ chất vấn đề - Nâng cao khả tự học thông qua khả tiếp thu giảng Để tiếp thu giảng tốt, sinh viên cần học đầy đủ, ghi chép cẩn thận Trong học cần cố gắng tập trung tích cực tương tác với giảng viên, ln đặt câu hỏi có thắc mắc Điều giúp sinh viên ghi nhớ lâu hơn, góp phần kích thích tư duy, đặc biệt tư sáng tạo Năng lực tự học dần nâng cao thông qua phát triển tư duy, khả tiếp thu.Nâng cao khả tự học thông qua khả hiểu giải vấn đề tăng cường làm tập, tập tình mà giảng viên đề cập, ghi chép ví dụ, ghi nhớ đề cương, từ khóa tập trung suy nghĩ để chủ động hiểu chất Bên cạnh đó, sinh viên cần trang bị thực hành tốt phương pháp học tập như: phương pháp tìm tài liệu, đọc tài liệu, nghe giảng, sơ đồ hóa kiến thức, học với giáo trình, học với phương tiện dạy học, học thơng qua xêmina, học nhóm, học thơng qua nghiên cứu khoa học, học thực tập, thực tế; Cùng với phương pháp ghi nhớ thơng tin, diễn đạt ý kiến, viết đoạn văn khoa học; phương pháp tự kiểm tra, đánh giá; Đồng thời, sinh viên cần trang bị thực tốt kỹ mềm kỹ quản lý thời gian, kỹ làm việc nhóm, kỹ thuyết trình, kỹ giải vấn đề, Tự học trình, sinh viên xây dựng thời gian biểu học tập cụ thể hợp lí, q trình tự học diễn thuận lợi, không bị gián đoạn, lực tự học tích lũy Ngược lại, sinh viên học khơng có quy củ hay phân bổ thời gian khơng hợp lí gây tình trạng mau chán dễ qn, thói quen tự học mai 2.2.2 Đối với giảng viên - Thực đổi phương pháp dạy học 20 Trong giảng dạy, giảng viên nên trọng sử dụng nhiều phương pháp, biện pháp dạy học tích cực như: dạy học nêu giải vấn đề, thảo luận nhóm, hoạt động nhóm, dạy học dự án, phương pháp vấn đáp, phương pháp đóng vai… Phương pháp dạy học phát huy cao độ tính tích cực, độc lập, sáng tạo sinh viên, hướng tới phát triển tối đa tự chủ sinh viên học tập, phát triển lực độc lập làm việc tự nghiên cứu sở kế hoạch học tập màsinh viên định Tuy nhiên, để dạy học theo phương pháp tích cực giảng viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp truyền thống giảng giải thụ động Với vai trò người tổ chức, thiết kế, hướng dẫn sinh viên hoạt động học tập, giảng viên phải thường xuyên tìm hiểu, nghiên cứu, sử dụng phương pháp dạy học đại kết hợp với phương pháp dạy học truyền thống cách có nghệ thuật, phù hợp Hướng tới việc đổi phương pháp giảng dạy học tập, sinh viên tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài, phát biểu ý kiến tham gia tranh luận nhóm, liên hệ kiến thức học với thực tế, tìmcách áp dụng vào thực tế, nâng cao lực tự học, tự nghiên cứu thân sinh viên - Sử dụng tốt phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính tự học tự nghiên cứu sinh viên giảng Thực tế giảng dạy cho thấy, môn học thiên lý thuyết như: Chính trị, Soạn thảo văn bản, Tiếng Anh , để giảng đạt hiệu góp phần nâng cao lực tự học sinh viên, phải sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp như: thuyết trình, nêu vấn đề, gợi mở, tạo tình huống, người học tham gia,…Tuy nhiên, thuyết trình phương pháp chủ đạo, phải thuyết trình có đổi mới, cách tân theo hướng kích thích tính tích cực, sáng tạo người học, buộc người học phải ln động não, nghĩa thuyết trình có nêu vấn đề, phát vấn, tạo tình huống, để người học suy nghĩ, tự lý giải, tự liên hệ, vận dụng vào thực tiễn, qua tạo hiệu ứng tốt cho lớp học lực tự học sinh viên - Tăng cường tổ chức cho sinh viên thảo luận, thuyết trình nhóm Đây hình thức dạy học tích cực thơng qua trao đổi, chất vấn, đối thoại giảng viên với sinh viên, sinh viên với sinh viên, qua giúp sinh viên nắm kiến thức lý thuyết thực tiễn môn học tốt Việc thảo luận thuyết trình nhóm buộc sinh viên phải đọc nghiên cứu tài liệu, tăng cường hoạt động nhóm để tìm phương án tốt cho thuyết trình Trong thảo luận, thuyết trình, giảng viên cần khuyến khích chất vấn, tranh luận, lôi tham gia đông đảo sinh viên; có nhận xét, đánh giá tinh thần làm việc, chất lượng thảo luận, thuyết trình…; khích lệ, động viên mức, tạo động lực (cộng điểm cho sinh viên chẳng hạn) để gia tăng tinh thần học tập sinh viên - Tăng cường việc cho sinh viên viết tiểu luận môn học, làm tập lớn Thực tăng cường việc cho sinh viên viết tiểu luận môn học, làm tập lớn giúp sinh viên làm quen với nghiên cứu khoa học, hiểu sâu vấn đề môn học, bước đầu biết gắn lý luận với thực tiễn, góp phần rèn luyện kỹ viết sinh viên Để làm tiểu luận tập lớn, sinh viên phải thu thập xử lý thông tin, phải đọc, phải viết, nghĩa phải sử dụng phương pháp học tập nghiên cứu khoa học, qua góp phần nâng cao lực tự học 21 - Xác định mục tiêu mơn học Trong q trình giảng dạy môn học, người giảng viên cần xác định mục tiêu học tập môn, bài, hướng dẫn nắm vững kiến thức bản, đặt giải vấn đề chủ yếu học, tiến hành đọc tài liệu, tra cứu, chuẩn bị làm tập Những công việc hỗ trợ cho sinh viên tự học, hướng dẫn giảng viên, cách tích cực, sáng tạo, với yêu cầu phương pháp học tập theo hướng tích cực Giờ dạy học lớp phải mà hoạt động học sinh viên giảng viên thiết kế, tổ chức, kiểm tra, đánh giá cách khoa học, phù hợp tạo cho em có hứng thú học tập, có nhu cầu khám phá, phản biện biết giải vấn đề - Chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy Mỗi giảng viên cần tự nâng cao chất lượng giảng dạy mơn học đảm nhận, cập nhật liên tục kiến thức đưa phương pháp giảng dạy phù hợp cho đối tượng sinh viên, ngành học.Trong buổi đầu môn học giảng viên cung cấp đề cương môn học kiến thức trọng tâm môn học Tùy môn học mà giảng viên đưa phương pháp dạy học phù hợp để phát huy hết khả tự học, tự nghiên cứu sinh viên với mơn học Bên cạnh đó, giảng viên cần nhận thức rõ rằng, dù áp dụng phương pháp giảng dạy phải nhằm đạt mục tiêu giúp cho người học dễ hiểu bài, nắm chất vấn đề đặc biệt kích thích tư sáng tạo, tính tích cực lực tự học sinh viên - Có tinh thần trách nhiệm, có tâm huyết nghề nghiệp, Khơng ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, đổi phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo SV Để phát huy khảnăng tự học tự nghiên cứu cho SV, đổi phương pháp yêu cầu quan trọng Khi đổi phương pháp dạy học cần tổ chức hoạt động nhận thức SV theo hướng gợi mở, phát giải vấn đề Với cách dạy này, địi hỏi giảng viên phải sử dụng có hiệu phương pháp dạy học như: phương pháp dạy học giải vấn đề, phương pháp dạy học nghiên cứu, phương pháp hợp tác, 2.2.3 Đối với Nhà trường tổ chức đoàn thể - Phát triển đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên nhân tố định phát triển đào tạo hai phương diện quy mô chất lượng Theo mục tiêu phát triển hệ thống trường cao đẳng, đại học, trung tâm đào tạo kỹ thuật đất nước, nhu cầu đòi hỏi phải tăng cường đào tạo đội ngũ giảng viên lớn Có kế hoạch, chương trình thường xuyên thực bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chun mơn ,….trên sở để thực hiệu việc đổi nội dung, phương pháp đào tạo nguồn nhân lực Mỗi giảng viên phải tự trao dồi, tích lũy kiến thức, nâng cao trình độ bề rộng lẫn chiều sâu, có cách thức tổ chức dạy học khách quan, khoa học Về phía khoa, phải thường xuyên trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề khoa học để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho giảng viên khoa Tổ chức hội thảo khoa học, buổi tọa đàm, trao đổi xoay quanh vấn đề nâng cao lực tự học sinh 22 viên, qua giúp sinh viên học hỏi phương pháp kinh nghiệm để vận dụng vào trình tự học thân - Hồn thiện mơi trường học tập cho sinh viên Thường xuyên nắm bắt ý kiến phản hồi, đóng góp từ phía sinh viên để hồn thiện quy chế quản lý Bên cạnh tổ chức Đồn, Hội sinh viên cần triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh thu hút đông đảo sinh viên tham gia tích cực, nhằm rèn luyện sức khỏe, giáo dục đạo đức, lý tưởng sống cao đẹp cho sinh viên.Cần thường xuyên mở rộng chế, cách thức tiếp xúc, gặp gỡ lấy ý kiến sinh viên vấn đề liên quan đến học tập khung chương trình, chất lượng dạy học, kiểm tra đánh giá cán giảng viên Bên cạnh đó, việc đánh giá, xếp loại rèn luyện sách học bổng, khen thưởng kỷ luật sinh viên học kỳ, năm học hay trình đào tạo phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, hiệu quả, tạo động lực thúc đầy phong trào thi đua học tập sinh viên - Tăng cường sở vật chất trường học Cơ sở vật chất ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy học Thông qua điều kiện vật chất, giảng viên đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học Cải tạo, nâng cấp, trang bị thêm phương tiện kỹ thuật đại phục vụ cho trình dạy học yêu cầu cấp thiết Cơ sở vật chất đại, thuận lợi phù hợp với yêu cầy dạy học không thuận lợi cho việc nắm vững tri thức khoa học mà rèn luyện cho sinh viên kỹ phương pháp sử dụng có hiệu phương tiện kỹ thuật vào nghiên cứu phát triển chuyên môn, nghề nghiệp, nâng cao chất lượng công việc sau Bảo đảm tốt sở vật chất phục vụ cho hoạt động tự học sinh viên, trang bị thêm nguồn tài liệu tham khảo cho mơn học, có thêm nhiều máy tính sinh viên truy cập tìm tài liệu để tự nghiên cứu cho môn học thư viện Tăng cường hỗ trợ sinh viên mặt tài liệu học tập cách tiếp tục phát triển hệ thống thư viện đọc thư viện online với nguồn tài liệu phong phú cập nhật, khai thác thuận tiện dễ dàng, đáp ứng nhu cầu học tập sinh viên 2.2.4 Đối với gia đình - Rèn luyện thói quen tốt Gia đình cần phải thật hiểu tâm lý thành viên gia đình, học tập, làm việc trưởng thành với thành viên gia đình điều thật cần thiết Thói quen khuynh hướng hành vi người mang tính ổn định biểu thay cho ý thức người Mỗi người có thói quen tốt xấu định Giáo dục hành vi, nếp sống, thói quen tốt quan trọng để hoàn thiện nhân cách người Cùng thảo luận đặt mục tiêu cần thiết để xây dựng thói quen tốt - Tôn trọng lẫn Tôn trọng giúp trì sống gia đình bền vững Bởi tôn trọng cha, mẹ cái, thành viên gia đình với thỏa mãn nhu cầu liên quan đến nhân quyền, khẳng định nhân thân, đề cao lòng tự trọng khẳng định phẩm chất người Trong 23 sống có nhiều cách thể tôn trọng, như: coi trọng lời hứa, giao tiếp ứng xử hàng ngày dùng cử chỉ, hành vi, lời nói, thái độ thích hợp, đề cao nhân thân thành viên gia đình, khơng làm tổn thương hay hạ thấp nhân phẩm …đó cách để người thể tôn trọng đồng thời thể tự trọng - Xây dựng lối sống gia đình lành mạnh hạnh phúc Xây dựng gia đình lành mạnh hạnh phúc sở, điều kiện để gia đình tế bào hạt nhân xã hội bền vững, mơi trường sạch, chắn để hìnhthành phát triển nhân cách người Chú trọng tạo dựng môi trường gia đình tràn ngập tình yêu thương, bình đẳng trách nhiệm, tổ chức lối sống gia đình lành mạnh, thành viên gia đình yêu thương, sẻ chia, gắn kết cha mẹ, ông bà nêu gương cho trẻ học theo, làm theo điều tốt đẹp, có giá trị nhân văn lớn lao Cùng với đó, bậc cha mẹ khơng cần quan tâm, chăm sóc mà cịn phải tơn trọng định cái, hiểu 2.3 24 KÊT LUẬN CHUNG Trong bối cảnh nay, chưa vấn đề việc ý thức học tập nghiên cứu sinh viên lại nhận nhiều quan tâm Việc giáo dục ý thức khoa học tạo môi trường thuận lợi để sinh viên học tập phát triển Hình thành niềm tin tích cực, đắn với giá trị tốt đẹp sống Kinh tế thị trường trình hội nhập quốc tế tạo giá trị lực sáng tạo cá nhân Chính giá trị tác động mạnh mẽ đến niềm tin lối sống sinh viên Tạo sở cho suy nghĩ độc lập, thực tế, có ý chí phấn đấu vươn lên, tự khẳng định tìm kiếm hội phát triển cho thân Góp phần hướng tới việc xây dựng xã hội công ngày tiến Ý thức học tập mà việc học khơng Khơng có học tập, trau dồi, tu luyện khơng có kết Khi việc học khơng tâm, thân người học gặp nhiều khó khăn sau họ gặp nhiều lỗ hổng kiến thức Nắm bắt trạng, cá nhân, tổ chức giáo dục cần phải đưa biện pháp khắc phục Nhà trường cần phải đẩy mạnh việc giáo dục học sinh, giúp sinh viên có nhận thức đắn, với đó, gia đình nên quan tâm đến em phải biết quan tâm cách Là sinh viên cần phải biết tầm quan trọng việc học tập nghiên cứu Hãy lên kế hoạch cho thân, xếp thời gian học, cách sinh hoạt cho khoa học để từ chúng đạt hiệu học tập nghiên cứu Tuy vậy, việc ý thức sinh viên điều quan trọng nhất, biết đặt việc học lên hàng đầu tâm vào việc học kết học tập nghiên cứu nâng cao không ngừng phát triển, cịn khơng kết học tập bị giảm sút Cuộc sống sách muôn màu, chứa đựng điều kì diệu Là sinh viên, không ngừng nỗ lực học tập, khám phá, sáng tạo vận dụng thật tốt ý thức vào công học tập nghiên cứu để bước đường tương lai dài phía trước, Và cuối đường, sống tươi đẹp chờ ta Hạnh phúc đến với người biết phấn đấu, hi sinh sống 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng môn “Triết học Mác Lê-nin” giảng viên Huỳnh Văn Giàu Huỳnh Tiến Phát (2022), “Ý thức vận dụng ý thức vào học tập sinh viên”, vdanang.com , đọc từ https://vdanang.com/y-thuc-va-su-van-dung-ythuc-vao-hoc-tap-cua-sinh-vien , ngày truy cập (15/4/2022) Bộ Giáo Dục Đào Tạo (2011), giáo trình triết học Mac-LêNin, Nhà xuất trị quốc gia Vũ Thị Yến (2020), “Nâng cao giáo dục ý thức trị cho sinh viên giáo dục đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng nay”, www.epu.edu.vn, đọc từ https://www.epu.edu.vn/chi-tiet-tin/nang-cao-giao-duc-y-thuc-chinh-tri-chosinh-vien-trong-giao-duc-va-dao-tao-o-bac-dai-hoc-cao-dang-hien-nay12732.html , ngày truy cập (15/4/2022) Nhiều tác giả (1986), từ điển triết học, nhà xuất Tiến - Sự thật Mai Văn Bính (2009), Tập giảng Triết học Mác - Lênin, Nxb Đại học Sư phạm Đinh Thiên Lương (2010), Tập giảng Triết học Mác - Lênin, Nxb Lao động - Xã hội Bộ Giáo dục Đào tạo (2013), Hỏi - Đáp số nội dung đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục Việt Nam Từ điển Triết học (1986), Nxb Tiến Matxcơva 10 Vũ Trọng Rỹ (1994), “Một số vấn đề lý luận rèn luyện kỹ học tập cho học sinh”, Viện KHGD Hà Nội 11 THPT Sóc Trăng (15/03/2022), “Tổng quan ý thức”, thptsoctrang.edu.vn, đọc từ https://thptsoctrang.edu.vn/y-thuc-la-gi-nguon-goc-ban-chat-va-vai-trocua-y-thuc/ , ngày truy cập (16/4/2022) 12 Bộ Giáo Dục Đào Tạo (2014), Giáo trình tiết học (Dùng đạo tạo trình độ thạc sĩ ngành khoa học xã hội nhân văn không chuyên ngành Triết học), Nhà xuất Đại học sư phạm Hà Nội 26 27 28 29 ... cá nhân phận sinh viên Tác giả: Huỳnh Tiến Phát viết ? ?Ý THỨC VÀ SỰ VẬN DỤNG Ý THỨC VÀO HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN” đăng vdanang.com đề cập tới việc liên hệ thân sinh viên với vật chất ý thức chủ nghĩa... vai trò ý thức q trình học tập sinh viên • Tìm hiểu thực trạng trình vận dụng phát huy vai trị ý thức vào q trình học tập nghiên cứu sinh viên • Đề xuất thêm phương thức để vận dụng phát huy vai... vấn, đối thoại giảng viên với sinh viên, sinh viên với sinh viên, qua giúp sinh viên nắm kiến thức lý thuyết thực tiễn môn học tốt Việc thảo luận thuyết trình nhóm buộc sinh viên phải đọc nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN VẬN DỤNG VÀ PHÁT HUY Ý THỨC của SINH VIÊN ( cách làm từ AZ ),