0

Pháp luật bảo hiểm liên kết đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

79 0 0
  • Pháp luật bảo hiểm liên kết đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM HỒNG DŨNG PHÁP LUẬT BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – THÁNG – NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÁP LUẬT BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ: 60380107 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Thủy Học viên: Phạm Hoàng Dũng, Cao học Luật Kinh tế, khóa 30 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Pháp luật bảo hiểm liên kết đầu tư doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ” cơng trình nghiên cứu thực với hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Thị Thủy Những kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, kết nghiên cứu công bố tham khảo luận văn đảm bảo trung thực, tin cậy trích dẫn nguồn tài liệu xác, quy định Phạm Hoàng Dũng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHNT Bảo hiểm nhân thọ BHLKĐT Bảo hiểm liên kết đầu tư BMBH Bên mua bảo hiểm DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm ĐLBH Đại lý bảo hiểm HĐBH Hợp đồng bảo hiểm NĐBH Người bảo hiểm MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu đề tài Đóng góp đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Khái quát chung bảo hiểm liên kết đầu tư 1.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển bảo hiểm liên kết đầu tư 1.1.2 Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư 10 1.2 Các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư 12 1.2.1 Bảo hiểm liên kết chung (Universal life insurance) 13 1.2.2 Bảo hiểm liên kết đơn vị (Unit-linked life insurance) 14 1.3 Những đặc điểm bảo hiểm liên kết đầu tư 16 1.3.1 Cơ cấu phí bảo hiểm quyền lợi bảo hiểm tách bạch phần bảo hiểm rủi ro phần đầu tư 17 1.3.2 Bên mua bảo hiểm quyền lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm hưởng tồn kết đầu tư chịu rủi ro từ đầu tư 20 1.3.3 Doanh nghiệp bảo hiểm hưởng khoản phí bên mua bảo hiểm trả theo thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm 23 1.3.4 Mối liên hệ chặt chẽ sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư với thị trường chứng khoán 23 1.3.5 Tính minh bạch cao bảo hiểm liên kết đầu tư 24 1.3.6 Tính bảo vệ bảo hiểm liên kết đầu tư 24 1.4 Các chủ thể tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư 25 1.4.1 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 25 1.4.2 Bên mua bảo hiểm 29 1.4.3 Công ty quản lý quỹ 33 1.4.4 Ngân hàng giám sát 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 36 2.1 Thực trạng quy định pháp luật số nội dung liên quan đến hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư 36 2.1.1 Quy định pháp luật trách nhiệm cung cấp thông tin hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư 36 2.1.2 Quy định pháp luật phí bảo hiểm theo thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư 43 2.1.3 Quy định pháp luật đại lý bảo hiểm tư vấn hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư 45 2.2 Thực trạng quy định pháp luật số nội dung liên quan đến hoạt động quỹ liên kết đầu tư 48 2.2.1 Quy định pháp luật thành lập hoạt động quỹ liên kết đầu tư 48 2.2.2 Quy định pháp luật vai trò ngân hàng giám sát thực giám sát hoạt động quỹ liên kết đầu tư 50 2.2.3 Quy định pháp luật vai trị cơng ty quản lý quỹ thực quản lý quỹ liên kết đầu tư 52 2.3 Định hướng hoàn thiện số quy định pháp luật bảo hiểm liên kết đầu tư doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 54 2.3.1 Cơ sở yêu cầu hoàn thiện pháp luật bảo hiểm liên kết đầu tư 54 2.3.2 Những định hướng hoàn thiện pháp luật bảo hiểm liên kết đầu tư doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 KẾT LUẬN CHUNG 66 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bảo hiểm liên kết đầu tư sản phẩm phi truyền thống xuất thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, sản phẩm hội tụ đủ ba yếu tố quan trọng việc lập kế hoạch tài cá nhân bảo vệ, tiết kiệm đầu tư Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, bên mua bảo hiểm người lựa chọn việc phí bảo hiểm đầu tư vào đâu việc sở hữu số đơn vị quỹ đầu tư tương ứng với số phí đóng bảo hiểm hưởng toàn kết đầu tư từ quỹ liên kết đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm Tùy sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm đưa quỹ đầu tư khác với mức độ rủi ro khác cho bên mua bảo hiểm lựa chọn Theo đó, rủi ro lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chuyển từ doanh nghiệp bảo hiểm sang cho bên mua bảo hiểm Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư xem “sản phẩm cao cấp” so với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống (như sinh kỳ, tử kỳ, hỗn hợp) có độ phức tạp cao đáp ứng tốt cho việc hoạch định tài dài hạn người mua bảo hiểm tính linh hoạt nghiệp vụ bảo hiểm Theo quy định Luật kinh doanh bảo hiểm hành, bảo hiểm liên kết đầu tư bao gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (Universal life) sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị (Unit-linked) Hiện nay, tổng số 17 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thị trường bảo hiểm Việt Nam tất doanh nghiệp triển khai sản phẩm bảo hiểm hiểm liên kết chung doanh nghiệp triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Dựa hợp đồng giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tìm kiếm, lựa chọn tài sản đầu tư (đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung) thông qua công ty quản lý quỹ (đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị) để lập nên danh mục đầu tư mang lại lợi nhuận cao bảo đảm quyền lợi đầu tư cho khác hàng Thông thường, danh mục đầu tư sản phẩm thị trường chứng khoán trái phiếu, cổ phiếu, chứng quỹ, hợp đồng tương lai Do bảo hiểm liên kết đầu tư có mối quan hệ chặt chẽ với thị trường chứng khốn Với đặc điểm mang tính chuyên môn cao, quy định hành bộc lộ hạn chế định dẫn đến thực tiễn phát sinh vấn đề liên quan đến việc triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư làm ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm quyền lợi bên mua bảo hiểm Do đó, u cầu hồn thiện quy định pháp luật nhằm hình thành khung pháp lý đủ mạnh làm tảng cho thị trường bảo hiểm chứng khoán phát triển, tạo nguồn vốn cho phát triển kinh tế đòi hỏi phải thực cấp thiết nhằm đa dạng hóa phương thức phát triển sản phẩm phù hợp với xu kinh doanh bảo hiểm Mặc khác, với kinh nghiệm thực tiễn làm pháp chế doanh nghiệp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trực tiếp thực thủ tục xin cấp phép, triển khai nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư cho doanh nghiệp, từ nhận thấy số bất cập liên quan đến quy định pháp luật bảo hiểm liên kết đầu tư, học viên định lựa chọn đề tài “Pháp luật bảo hiểm liên kết đầu tư doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ” Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Khảo sát lịch sử nghiên cứu đề tài Hiện nay, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cơng trình nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu khái quát bảo hiểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm, ví dụ nghiên cứu quản trị kinh doanh bảo hiểm, hoạt động phân phối bảo hiểm, nguyên lý bảo hiểm số vấn đề pháp lý nói chung hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sâu vào nghiên cứu vào đặc điểm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cụ thể quy định pháp luật tác động lên sản phẩm đặc biệt bảo hiểm liên kết đầu tư Một số giáo trình, sách chuyên khảo liên quan đến kinh doanh bảo hiểm có đề cập đến bảo hiểm liên kết đầu tư như: Trung tâm nghiên cứu đào tạo bảo hiểm (2013), Giáo trình đại lý bảo hiểm bản, nhà xuất Tài giới thiệu khái quát điểm khác biệt bảo hiểm liên kết đầu tư so với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống quyền lợi bảo hiểm, hình thức đầu tư; đặc điểm kinh doanh sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư Nguyễn Đăng Tuệ Nguyễn Thị Vũ Khuyên (2019) trình bày sơ lược Giáo trình bảo hiểm, nhà xuất Bách khoa Hà Nội hay Phạm Thị Định Nguyễn Văn Định (2015) Giáo trình kinh tế bảo hiểm, nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân; bên cạnh đó, cơng trình nghiên cứu luận án tiến sĩ luật học Trần Vũ Hải (2014) Pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Việt Nam vấn đề lý luận thực tiễn có phần trình bày ngắn bảo hiểm liên kết đầu tư, giới thiệu nguyên tắc bảo hiểm, khả cạnh tranh sản phẩm này; quy định pháp luật Bùi Thị Hằng Nga (2015) Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, nhà xuất Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh nội dung trình bày quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm nêu sơ lược bảo hiểm liên kết đầu tư Tuy nhiên, nhìn chung nội dung cơng trình mức độ giới thiệu khái quát bảo hiểm liên kết đầu tư, vậy, u cầu có nghiên cứu chuyên sâu quy định pháp luật liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư yêu cầu cấp thiết nhằm làm sáng tỏ quy định pháp luật thực tiễn áp dụng nghiệp vụ bảo hiểm 2.2 Những nội dung nghiên cứu luận văn kế thừa, phát triển Nhằm mục đích tạo sở cho việc nghiên cứu, luận văn có tham khảo kế thừa, phát triển nội dung mà cơng trình nghiên cứu đề cập như: - Một số nội dung, đặc điểm bảo hiểm liên kết đầu tư so với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác - Các nội dung khái quát quy định pháp luật có liên quan đến bảo hiểm liên kết đầu tư tình hình triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 2.3 Những nội dung luận văn tiếp tục nghiên cứu Thông qua tiếp thu, kế thừa số nội dung liên quan đến bảo hiểm liên kết đầu tư từ cơng trình nghiên cứu nêu cơng trình nghiên cứu khác có liên quan, luận văn tiếp tục nghiên cứu, trình bày nhiều nội dung bảo hiểm liên kết đầu tư mà cơng trình nghiên cứu để ngỏ, cụ thể sau: Thứ nhất, dựa nội dung bảo hiểm liên kết đầu tư cơng trình nghiên cứu, luận văn nghiên cứu kỹ giới thiệu lịch sử phát triển bảo hiểm liên kết đầu tư giới Việt Nam Luận văn trình bày nội dung liên quan đến đặc điểm, tính chất đưa định nghĩa bảo hiểm liên kết đầu tư Thứ hai, quy định pháp luật có liên quan đến bảo hiểm liên kết đầu tư mà cơng trình nghiên cứu chưa đề cập chi tiết, cụ thể luận văn trình bày, phân tích thực tiễn quy định pháp luật hành (có tham khảo với quy định pháp luật trước đây), từ làm rõ nội dung pháp lý bảo hiểm liên kết đầu tư đề xuất nội dung cần hoàn thiện ... quy định pháp luật bảo hiểm liên kết đầu tư doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 7 CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Khái... điều Luật kinh doanh bảo hiểm Khoản 16 Điều Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 12 - Sản phẩm liên kết đầu tư hỗn hợp: kết hợp bảo hiểm hỗn hợp đầu tư Bảo hiểm hỗn hợp nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm. ..n thiện pháp luật bảo hiểm liên kết đầu tư doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 2.3.2.1 Đảm bảo chế quản lý nhà nước hiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư 57 Là sản phẩm nghiệp vụ bảo hiể
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật bảo hiểm liên kết đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ , Pháp luật bảo hiểm liên kết đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ