0

Luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 những đổi mới nhằm hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh

190 7 0
  • Luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 những đổi mới nhằm hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:18

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƢ NĂM 2014: NHỮNG ĐỔI MỚI NHẰM HIỆN THỰC HÓA QUYỀN TỰ DO KINH DOANH TP HỒ CHÍ MINH – 30/10/2015 HỘI THẢO “LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƢ NĂM 2014: NHỮNG ĐỔI MỚI NHẰM HIỆN THỰC HÓA QUYỀN TỰ DO KINH DOANH” MỤC LỤC  -Chƣơng trình hội thảo Trang Cải cách đăng ký doanh nghiệp đăng ký đầu tƣ theo Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tƣ năm 2014 - Nhìn từ góc độ quyền Trang ngƣời ThS Từ Thanh Thảo Ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện điều kiện đầu tƣ kinh doanh theo Luật Đầu tƣ năm 2014 - Nhìn từ góc độ quyền ngƣời Trang 20 TS Hà Thị Thanh Bình Một số bình luận quyền tự kinh doanh Luật Doanh nghiệp năm 2014 Trang 32 PGS.TS Dương Anh Sơn, TS Trần Thanh Hương Những cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhằm đảm bảo quyền bình đẳng kinh doanh Trang 41 ThS Phạm Hoài Huấn & ThS Lê Thị Ngân Hà Doanh nghiệp xã hội theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhìn từ góc độ quyền tự kinh doanh Trang 47 ThS Võ Sỹ Mạnh Những quy định Luật Đầu tƣ năm 2014 tạo thuận lợi cho thị trƣờng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp Trang 59 TS Phạm Trí Hùng Những quy định tổ chức lại doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 tạo thuận lợi cho thị trƣờng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp Trang 69 ThS Trần Thanh Bình Vấn đề đảm bảo quyền nhà đầu tƣ tƣ nhân dự án đầu tƣ theo hình thức đối tác cơng - tƣ Trang 81 ThS Nguyễn Hoàng Thùy Trang Quyền thành lập, quản lý góp vốn vào doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 - Nhìn dƣới góc độ quyền ngƣời Trang 90 ThS Nguyễn Văn Hùng Một số quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 thành lập, quản lý Trang 102 10 giải thể doanh nghiệp dƣới góc độ quyền tự kinh doanh ThS Nguyễn Kiên Bích Tuyền Quyền doanh nghiệp dấu theo Luật Doanh nghiệp năm Trang 109 11 2014 CN Nguyễn Tuấn Vũ Con dấu doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp năm Trang 121 12 2014 quy định khác có liên quan ThS Võ Trung Tín & Kiều Anh Vũ Những điểm Luật Doanh nghiệp năm 2014 ngƣời đại diện theo pháp luật công ty TNHH công ty CP dƣới góc độ quyền tự Trang 138 13 kinh doanh CN Nguyễn Thị Thương & CN Ngô Gia Hoàng Quyền tự chủ tổ chức quản lý công ty TNHH theo Luật Doanh Trang 152 14 nghiệp năm 2014 ThS Bùi Thị Thanh Thảo Quyền tự chủ tổ chức quản lý công ty cổ phần theo Luật Doanh Trang 164 15 nghiệp năm 2014 ThS Đặng Quốc Chương Những quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Luật Đầu tƣ năm Trang 180 16 2014 tác động tới tự hợp đồng PGS.TS Phan Huy Hồng CHƢƠNG TRÌNH HỘI THẢO “LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƢ NĂM 2014: NHỮNG ĐỔI MỚI NHẰM HIỆN THỰC HÓA QUYỀN TỰ DO KINH DOANH” Thời gian: 8h00, thứ 6, ngày 30/10/2015 Địa điểm: Phòng họp A.905, Trường đại học Luật TP.HCM, 02 Nguyễn Tất Thành, Quận TP.HCM 7:30 – 8:00 Đón đại biểu 8:00 – 8:10 Khai mạc hội thảo Phát biểu đề dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Vân - Trưởng khoa Luật thương mại Trình bày tham luận thảo luận Chủ tọa: PGS.TS Nguyễn Văn Vân - TS Hà Thị Thanh Bình Cải cách đăng ký doanh nghiệp đăng ký đầu tư theo Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư năm 2014 - Nhìn từ góc độ quyền người ThS Từ Thanh Thảo Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện điều kiện đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư năm 2014 - Nhìn từ góc độ quyền người TS Hà Thị Thanh Bình Một số bình luận quyền tự kinh doanh Luật Doanh nghiệp năm 2014 8:10 – 10:00 PGS.TS Dương Anh Sơn, TS Trần Thanh Hương Những cải cách doanh nghiệp nhà nước Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhằm đảm bảo quyền bình đẳng kinh doanh ThS Lê Thị Ngân Hà & ThS Phạm Hoài Huấn Doanh nghiệp xã hội theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhìn từ góc độ quyền tự kinh doanh ThS Võ Sỹ Mạnh Những quy định Luật Đầu tư năm 2014 tạo thuận lợi cho thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp TS Phạm Trí Hùng Những quy định tổ chức lại doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 tạo thuận lợi cho thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp ThS Trần Thanh Bình Vấn đề đảm bảo quyền nhà đầu tư tư nhân dự án đầu tư theo hình thức đối tác cơng - tư ThS Nguyễn Hồng Thùy Trang Trao đổi - thảo luận Quyền thành lập, quản lý góp vốn vào doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 - Nhìn góc độ quyền người ThS Nguyễn Văn Hùng Một số quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 thành lập, quản lý giải thể doanh nghiệp góc độ quyền tự kinh doanh ThS Nguyễn Kiên Bích Tuyền Quyền doanh nghiệp dấu theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 CN Nguyễn Tuấn Vũ Con dấu doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định khác có liên quan ThS Võ Trung Tín & Kiều Anh Vũ 10:00 – 11:50 Những điểm Luật Doanh nghiệp năm 2014 người đại diện theo pháp luật công ty TNHH cơng ty CP góc độ quyền tự kinh doanh CN Nguyễn Thị Thương & CN Ngơ Gia Hồng Quyền tự chủ tổ chức quản lý công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 ThS Bùi Thị Thanh Thảo Quyền tự chủ tổ chức quản lý công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 ThS Đặng Quốc Chương Những quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Luật Đầu tư năm 2014 tác động tới tự hợp đồng PGS.TS Phan Huy Hồng Trao đổi - thảo luận 11:50 Phát biểu bế mạc: PGS.TS Nguyễn Văn Vân CẢI CÁCH TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 VÀ LUẬT ĐẦU TƢ NĂM 2014 – NHÌN TỪ GĨC ĐỘ QUYỀN CON NGƢỜI THS TỪ THANH THẢO Khoa Luật thương mại, Trường đại học Luật TP.HCM Tóm tắt Luật Doanh nghiệp (LDN) Luật Đầu tư (LĐT) năm 2014 có hiệu lực với cải cách thơng thống, có tính chất mạnh mẽ sâu rộng thủ tục hành liên quan đến đăng ký doanh nghiệp đăng ký đầu tư Hai đạo luật tạo nên hành lang pháp lý để người dân thực quyền tự đầu tư kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm Với tinh thần cải cách mạnh mẽ đó, hai đạo luật kỳ vọng tạo cú hích to lớn thúc đẩy môi trường kinh doanh phát triển, qua thực hóa quyền tự kinh doanh theo Hiến pháp 2013 Tuy nhiên, cải cách tránh khỏi trở ngại, bất cập Những cải cách LDN LĐT chưa đáp ứng mong muốn kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, dẫn đến chưa thật đảm bảo quyền tự kinh doanh, quyền người lĩnh vực kinh tế Đặt vấn đề Nhằm thực hóa nâng lên tầm cao việc đảm bảo quyền tự kinh doanh – khía cạnh kinh tế quan trọng nội dung quyền người ghi nhận Hiến pháp 2013, Quốc hội ban hành hai đạo luật điều chỉnh hoạt động đầu tư kinh doanh LDN năm 2014 LĐT năm 2014 Hai đạo luật tạo nên hàng lang pháp lý để người dân thực quyền tự đầu tư kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm Tuy nhiên, để việc thực hóa quyền tự kinh doanh nhằm đảm bảo quyền người không dừng lại qui định chung chung mang tính chất tun ngơn mà cần có qui định chi tiết, rõ ràng khung pháp lý qui trình, thủ tục cụ thể để thực quyền tự kinh doanh Trên tinh thần đó, LDN năm 2014 LĐT năm 2014 có qui định mang tính chất cải cách sâu rộng có tính đột phá thủ tục đăng ký doanh nghiệp thủ tục đăng ký đầu tư Dưới góc độ khoa học pháp lý, cải cách thể chế liên quan đến hoạt động kinh doanh nói chung cải cách thủ tục đầu tư kinh doanh nói riêng cần kiểm chứng tính hiệu thơng qua q trình áp dụng thực tiễn cần có nghiên cứu cách toàn diện, thấu đánh giá Do vậy, mục tiêu viết nhằm hệ thống hóa sâu bình luận qui định hai đạo luật trình cải cách thủ tục đăng ký doanh nghiệp đăng ký đầu tư Những cải cách chung đăng ký doanh nghiệp đăng ký đầu tƣ Trên sở kế thừa thành tựu đạt LDN LĐT năm 2005, LDN năm 2014 LĐT năm 2014 có quy định mang tính cải cách nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, an toàn cho doanh nghiệp 2.1 Cải cách tƣ pháp lý qui định đăng ký doanh nghiệp đăng ký đầu tƣ Dưới góc độ lý luận chung nhà nước pháp luật, pháp luật thực chất ý chí nhà cầm quyền trình điều chỉnh quan hệ xã hội theo chiều hướng cụ thể Do vậy, thực tiễn khoa học pháp lý chứng minh vấn đề ảnh hưởng lớn đến hoạt động lập pháp vấn đề tư lập pháp Tư lập pháp thay đổi hệ thống pháp luật thay đổi theo Tư lập pháp hiểu theo nghĩa rộng chủ thuyết nhà cầm quyền điều chỉnh quan hệ xã hội, theo nghĩa hẹp, tư lập pháp quan điểm cụ thể nhà làm luật vấn đề pháp lý cụ thể tương ứng với giai đoạn lịch sử cụ thể Dưới góc độ cải cách thủ tục đăng ký doanh nghiệp đăng ký đầu tư, 20 năm qua có nhiều chuyển biến quan trọng, mang tính chất đột phá ngày đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế Từ buổi sơ khai với hai đạo luật ban hành năm 1990 Luật Công ty Luật Doanh nghiệp tư nhân, với ý niệm nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh khơng q trình thành lập mà kể trình hoạt động kinh doanh Đặc trưng thủ tục đăng ký kinh doanh giai đoạn chế doanh nghiệp ―xin phép‖ Nhà nước ―cho phép‖ Quá trình dẫn đến làm hạn chế quyền tự kinh doanh người dân ngược lại với chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Từ chương trình cải cách tổng thể thủ tục hành liên quan đến đăng ký kinh doanh có chuyển biến mạnh mẽ với việc ban hành Luật Doanh nghiệp 1999 đặc biệt LDN năm 2005 Tuy nhiên, cải cách thủ tục đăng ký kinh doanh LDN năm 2005 tồn nhiều vướng mắc, tư tưởng kiểm soát chặt chẽ hoạt động doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh nặng nề Đối với LĐT năm 2005, cải cách thủ tục đầu tư chồng lấn sang phạm vi điều chỉnh LDN năm 2005, số qui định thủ tục đầu tư cịn thiếu tính khoa học, đồng dẫn đến tác động tiêu cực trở lại mơi trường kinh doanh Trên tinh thần đó, LDN LĐT năm 2014 tiếp tục có thay đổi tư tiếp cận theo hướng đơn giản hóa, minh bạch hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp đăng ký đầu tư, công bố công khai điều kiện để người dân, doanh nghiệp chủ động đáp ứng, tuân thủ điều kiện theo quy định, từ tăng tính tự chủ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời tăng cường trách nhiệm hậu kiểm quan quản lý nhà nước Theo hai đạo luật thể chế hóa tương đối đầy đủ quyền tự kinh doanh theo Hiến pháp năm 2013, giảm rủi ro tăng tính tự chủ hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp 2.2 Cải cách nhằm thực hóa cách đầy đủ quyền tự kinh doanh theo nguyên tắc “ngƣời dân đƣợc tự kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm” Theo LDN năm 2005, doanh nghiệp quyền tự đăng ký ngành, nghề kinh doanh ngành nghề kinh doanh ghi nhận đầy đủ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Khi doanh nghiệp quyền kinh doanh theo ngành nghề đăng ký ghi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp1 Với qui định quyền tự kinh doanh doanh nghiệp bị ―bóp méo‖, theo doanh nghiệp tự kinh doanh phạm vi hẹp ngành nghề đăng ký Theo LDN năm 2014, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không bao gồm thông tin ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp, mà có thơng tin mã số doanh nghiệp, địa trụ sở thơng tin người đại diện theo pháp luật vốn điều lệ2 Với qui định với qui định doanh nghiệp tự kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm3 mở mơi trường kinh doanh đầy thơng thống cho doanh nghiệp nhằm thực hóa quyền người – quyền tự kinh doanh 2.3 Cải cách nhằm chuyển hƣớng tiếp cận từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” thủ tục đăng ký doanh nghiệp đăng ký đầu tƣ Điều LDN năm 2005: Nghĩa vụ doanh nghiệp: Hoạt động kinh doanh theo ngành, nghề ghi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Xem Điều 29 LDN năm 2014 Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khoản Điều LDN năm 2014 Tư tưởng vấn đề chuyển hướng tiếp cận từ ―tiền kiểm‖ sang ―hậu kiểm‖ thủ tục đăng ký doanh nghiệp đăng ký đầu tư LDN LĐT năm 2005 qui định Đến LDN LĐT n) Không phải người làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cơng ty 05 năm liền trước 25 Cơ chế giám sát thiết kế giống với mơ hình quản trị công ty cổ phần hội đồng đơn (one-tier board model) đƣợc áp dụng số quốc gia nhƣMỹ, Anh, Australia, New Zealand, Canada v.v 180 NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 VÀ LUẬT ĐẦU TƢ NĂM 2014 TÁC ĐỘNG TỚI TỰ DO HỢP ĐỒNG PGS.TS PHAN HUY HỒNG Khoa Luật thương mại, Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh Đặt vấn đề Luật Doanh nghiệp năm 2014 giữ nguyên phạm vi điều chỉnh truyền thống Luật Doanh nghiệp, bao gồm quy định việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể hoạt động có liên quan doanh nghiệp loại nhóm công ty Luật Đầu tư năm 2014 giữ nguyên phạm vi điều chỉnh Luật Đầu tư trước đó, bao gồm quy định hoạt động đầu tư kinh doanh Việt Nam hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam nước Như hai Luật không lấy quan hệ hợp đồng doanh nghiệp, chủ thể hoạt động đầu tư kinh doanh với làm mối quan tâm Tuy vậy, nhiều quy định chúng tác động trực tiếp gián tiếp tới vấn đề pháp lý phát sinh từ liên quan đến hợp đồng thiết lập chủ thể với suốt trình hoạt động chúng Do Luật Doanh nghiệp năm 2014 Luật Đầu tư năm 2014 hướng tới mục tiêu tiếp tục thực hóa quyền tự kinh doanh hiến định người323, nên quy định chúng tác động trực tiếp gián tiếp đến quan hệ hợp đồng doanh nghiệp theo hướng phát huy quyền tự hợp đồng Một phân tích quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Luật Đầu tư năm 2014 tác động tới tự hợp đồng doanh nghiệp không giúp nhận biết hiểu rõ hướng tác động chúng, mà giúp đánh giá tốt tính tương thích hay tính đồng lĩnh vực pháp luật hệ thống pháp luật hỗ trợ việc áp dụng thống pháp luật Có thể nhận thấy số nhóm quy phạm pháp luật hai Luật tác động tới tự hợp đồng, như: (i) quy định liên quan quyền kinh doanh doanh nghiệp; (ii) quy định người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp; (iii) quy định liên 323 Xem: Tờ trình Chính phủ Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) Tờ trình Chính Phủ dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) ... số bình luận quyền tự kinh doanh Luật Doanh nghiệp năm 2014? ??, Kỷ yếu hội thảo ? ?Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư năm 2014: Những đổi nhằm thực hóa quyền tự kinh doanh? ??, Trường đại học Luật TP Hồ Chí... lý mà Luật Đầu tư năm 2014 Luật Doanh nghiệp năm 2014 tạo việc dỡ bỏ loại giới hạn quyền tự kinh doanh mà luật trước đòi hỏi doanh nghiệp phải tự thiết lập nên, giới hạn quyền đầu tư kinh doanh. .. phương diện quyền đầu tư kinh doanh nói Luật Doanh nghiệp năm 2014 Luật Đầu tư năm 2014 đạt mốc tiến tình thực hóa quyền tự kinh doanh Việt Nam Ý niệm pháp lý biểu thị rộng rãi, theo ? ?doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 những đổi mới nhằm hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh , Luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 những đổi mới nhằm hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh