0

Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí ở việt nam

107 0 0
  • Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí ở việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:17

-1– Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Việt Nam GVHD: PGS.TS Mai Hồng Quỳ, HVTH: Võ Thu Trang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM ******** VÕ THU TRANG KHÍA CẠNH THƯƠNG MẠI LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT -2– Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Việt Nam GVHD: PGS.TS Mai Hồng Quỳ, HVTH: Võ Thu Trang TP.HCM, NĂM 2008 -3– Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Việt Nam GVHD: PGS.TS Mai Hồng Quỳ, HVTH: Võ Thu Trang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM ******** VÕ THU TRANG KHÍA CẠNH THƯƠNG MẠI LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : Luật Kinh Tế : 60.38.50 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Mai Hồng Quỳ TP.HCM, NĂM 2008 -4– Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Việt Nam GVHD: PGS.TS Mai Hồng Quỳ, HVTH: Võ Thu Trang LỜI CAM ĐOAN Luận văn Thạc sỹ Luật học “Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Việt Nam” tơi thực Tơi xin cam đoan tính trung thực Luận văn Tp.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2008 Học viên thực VÕ THU TRANG -5– Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Việt Nam GVHD: PGS.TS Mai Hồng Quỳ, HVTH: Võ Thu Trang LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn PGS.TS Mai Hồng Quỳ hướng dẫn hồn thành Luận văn Thạc sỹ Luật học “Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Việt Nam” Chân thành cảm ơn Cục Bản quyền tác giả văn học-nghệ thuật đại diện thành phố Hồ Chí Minh, Ban giám đốc, đồng nghiệp Đài Phát Truyền hình Khánh Hịa, Đài Phát Truyền hình Tây Ninh, Trung tâm dịch vụ Truyền hình, Trung tâm truyền hình cáp, Hãng phim TFS-Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, thầy cơ, gia đình bạn bè giúp đỡ tơi hoàn thành Luận văn Thạc sỹ Luật học Quá trình nghiên cứu Luận văn chắn chắn khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý Quý thầy cô, anh chị bạn Tp HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2008 Học viên thực VÕ THU TRANG -6– Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Việt Nam GVHD: PGS.TS Mai Hồng Quỳ, HVTH: Võ Thu Trang MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Trang CHƯƠNG 1: THỰC TIỄN VỀ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO CHÍ DƯỚI KHÍA CẠNH THƯƠNG MẠI 1.1 Đánh giá chung hoạt động báo chí Việt Nam giai đoạn _ Trang 1.1.1 Vai trị báo chí đời sống xã hội Trang 1.1.2 Khía cạnh thương mại hoạt động báo chí Trang 1.1.2.1 Báo chí ngành dịch vụ Trang 1.1.2.2 Sản phẩm báo chí loại hàng hóa đặc biệt Trang 1.1.2.3 Cơ chế hoạt động báo chí Trang 10 1.1.3 Cơ quan báo chí –hoạt động doanh nghiệp đặc biệt Trang 12 Trang 11 1.1.3.1 Cơ chế họat động quan báo chí .Trang 12 1.1.3.2 Cơ chế tài quan báo chí Trang 13 1.2 Tác phẩm báo chí-Đối tượng bảo hộ quyền tác giả Trang 15 1.2.1 Nhận xét chung thực trạng bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 15 1.2.2 Tác phẩm báo chí với tính chất loại hàng hóa đặc biệt Trang 18 1.2.2.1 Tác phẩm báo chí .Trang 18 1.2.2.2 Tác phẩm báo chí “sản phẩm thơng tin” .Trang 19 1.2.3 Khía cạnh thương mại quyền tác giả tác phẩm báo chí .Trang 20 1.2.3.1 Quyền tài sản-một nội dung quyền tác giả Trang 20 1.2.3.2 Các quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả liên quan đến quyền tài sản tác phẩm báo chí Trang 21 Trang 13 -7– Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Việt Nam GVHD: PGS.TS Mai Hồng Quỳ, HVTH: Võ Thu Trang 1.3 Bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí bảo hộ quyền thương mại quan báo chí Trang 23 1.3.1 Quyền tác giả tác phẩm báo chí quyền khai thác, sử dụng, chuyển nhượng quan báo chí Trang 23 1.3.2 Thiệt hại lợi ích kinh doanh quan báo chí quyền tác giả tác phẩm báo chí bị xâm phạm Trang 24 1.4 Một số vấn đề thực trạng bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí khía cạnh thương mại Trang 26 1.4.1 Đối tượng bảo hộ quyền tác giả Trang 26 1.4.2 Các hành vi xâm phạm quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 29 1.4.3 Chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 34 1.4.3.1 Chuyển nhượng quyền tác giả Trang 34 1.4.3.2 Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả .Trang 35 1.4.4 Bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại Trang 37 1.4.5 Bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí liên quan đến hoạt động quảng cáo thương mại Trang 39 1.4.6 Các biện pháp bảo vệ quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 42 1.4.6.1 Các biện pháp tự bảo vệ Trang 42 1.4.6.2 Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 46 Kết luận chương Trang 52 -8– Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Việt Nam GVHD: PGS.TS Mai Hồng Quỳ, HVTH: Võ Thu Trang CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO CHÍ DƯỚI KHÍA CẠNH THƯƠNG MẠI Một vài kinh nghiệm bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí số nước giới Trang 54 2.1.1 Luật Quyền tác giả Quyền kế cận Cộng hòa liên bang Đức .Trang 54 2.1.2 Bộ luật Sở hữu trí tuệ Cộng hòa Pháp Trang 56 2.1.3 Đạo luật Quyền tác giả Hungary .Trang 58 2.1.4 Luật Quyền tác giả Quyền kế cận Ba Lan .Trang 59 2.1.5 Đạo luật Quyền tác giả Thái Lan Trang 61 2.2 Nguyên nhân bất cập thực tiễn bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí .Trang 62 2.2.1 Những quy định pháp luật bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 62 2.2.2 Quá trình thực thi pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền việc bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 65 2.2.3 Ý thức chủ thể trình sử dụng, khai thác, chuyển giao quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 67 2.3 Một số giải pháp nâng cao họat động bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí từ góc độ thương mại .Trang 69 2.3.1 Hoàn thiện chế pháp luật bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 69 2.3.2 Điều chỉnh chế tài quan báo chí Trang 73 2.3.3 Nhuận bút, thù lao lợi ích vật chất khác Trang 75 2.3.4 Áp dụng biện pháp chế tài thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 76 Trang 47 -9– Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Việt Nam GVHD: PGS.TS Mai Hồng Quỳ, HVTH: Võ Thu Trang 2.3.5 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí nhằm nâng cao ý thức tơn trọng pháp luật; hình thành văn hóa tơn trọng quyền Trang 77 2.3.6 Thực biệp pháp tự bảo vệ quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 77 2.3.7 Thành lập Hiệp hội quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 79 2.3.8 Nâng cao vai trò quan Nhà nước quản lý hoạt động bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 80 2.3.9 Đẩy mạnh xã hội hóa họat động bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 81 2.3.10 Xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 82 Kết luận chương Trang 83 KẾT LUẬN Trang 85 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - 10 – Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Việt Nam GVHD: PGS.TS Mai Hồng Quỳ, HVTH: Võ Thu Trang PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Báo chí ngày đóng vai trị quan trọng việc truyền tải thông tin, định hướng dư luận xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin, giáo dục, giải trí nhân dân Họat động báo chí ngày Đảng Nhà nước quan tâm Vai trị tầm quan trọng báo chí khẳng định Nghị Trung ương “Cơng tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước u cầu mới” Trong hoạt động báo chí, từ Ðại hội IX đến nay, có dấu hiệu đặc điểm mới, thể rõ hai phương diện, mặt, báo chí tiếp tục phát triển nhanh số lượng, loại hình, ấn phẩm, đội ngũ người làm báo, sở vật chất - kỹ thuật, công nghệ, lực tài chính, mặt khác, sức tác động báo chí xã hội ngày mở rộng Bên cạnh vai trị mặt trị-xã hội, báo chí cịn có đóng góp tích cực phương diện kinh tế Nghị TW 05 xác định rõ, mặt, báo chí có trách nhiệm thực yêu cầu, nhiệm vụ chung công tác tư tưởng, mặt khác, xuất phát từ tính đặc thù thực tiễn báo chí, Nghị nhấn mạnh nội dung báo chí, đó, vừa khẳng định lại nhiệm vụ, vừa đặc biệt làm rõ giải pháp để báo chí khắc phục yếu kém, khuyết điểm, phát huy ưu điểm tiềm lực, nâng cao chất lượng tư tưởng - văn hóa, tính hấp dẫn, vươn lên đại mơ hình tổ chức, sở vật chất, kỹ thuật cơng nghệ Báo chí cần nâng hiệu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên Cơ quan báo chí phải đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức để tăng tính thuyết phục, hấp dẫn, lượng phát hành, phạm vi phủ sóng, lực làm chủ, chi phối thơng tin định hướng dư luận xã hội ... pháp chế tài thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Trang 76 Trang 47 -9– Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Việt Nam GVHD: PGS.TS... thực thực trạng bảo hộ quyền tác giả khía cạnh thương mại tác phẩm báo chí Việt Nam - 15 – Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí Việt Nam GVHD: PGS.TS Mai Hồng... bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí cịn phần phụ thuộc vào ý thức tự bảo vệ quan báo chí đội ngũ người làm báo - 87 – Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả tác phẩm báo chí
- Xem thêm -

Xem thêm: Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí ở việt nam , Khía cạnh thương mại liên quan đến bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí ở việt nam