0

Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường gây ra thực trạng và hướng hoàn thiện

86 3 0
  • Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường gây ra thực trạng và hướng hoàn thiện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:03

Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI -    - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI DO Ơ NHIỄM MƠI TRƢỜNG, SUY THỐI MƠI TRƢỜNG GÂY RA – THỰC TRẠNG VÀ HƢỚNG HOÀN THIỆN SINH VIÊN THỰC HIỆN KHOÁ: 31 : LÊ THỊ HỒNG GẤM - MSSV : 3120032 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: Th.s VÕ TRUNG TÍN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010 Trang Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các thông tin nêu khoá luận hoàn toàn trung thực Những trích dẫn tác giả sử dụng viết thích đầy đủ xác./ TÁC GIẢ KHOÁ LUẬN LÊ THỊ HỒNG GẤM Trang Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT -    BLDS 2005  BLTTDS 2004  BTTH  BVMT  Luaät BVMT 2005  ONMT  STMT  TAND  TANDTC  TN – MT  UBND : Bộ luật Dân 2005 : Bộ luật Tố tụng Dân 2004 : Bồi thường thiệt hại : Bảo vệ môi trường : Luật Bảo vệ môi trường 2005 : Ô nhiễm môi trường : Suy thoái môi trường : Toà án nhân dân : Toà án nhân dân tối cao : Tài nguyên – Môi trường : Uỷ ban nhân dân Trang Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện MỤC LỤC - Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI DO Ô NHIỄM MƠI TRƢỜNG, SUY THỐI MƠI TRƢỜNG GÂY RA 1.1 Khái quát ô nhiễm môi trƣờng, suy thối mơi trƣờng 1.1.1 Khái niệm ONMT 1.1.2 Khái niệm STMT 1.2 Bồi thƣờng thiệt hại ONMT, STMT gây 1.2.1 Khái niệm BTTH ONMT, STMT gây 1.2.2 Phân biệt chế định BTTH với biện pháp chế tài khác 17 1.2.3 Các nguyên tắc chế định BTTH ONMT, STMT gây 20 1.2.4 Tầm quan trọng việc BTTH ONMT, STMT gây 26 CHƢƠNG 2: BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI DO Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG, SUY THỐI MƠI TRƢỜNG GÂY RA – THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI VIỆT NAM 30 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam bồi thƣờng thiệt hại nhiễm mơi trƣờng, suy thối mơi trƣờng gây 30 2.1.1 Khái quát chế định BTTH ONMT, STMT gây 30 2.1.2 Các phương thức giải tranh chấp BTTH ONMT, STMT gây 32 2.1.3 Pháp luật Việt Nam BTTH ô ONMT, STMT gây – Những vấn đề tồn 36 2.2 Thực tiễn thực pháp luật bồi thƣờng thiệt hại nhiễm mơi trƣờng, suy thối môi trƣờng gây Việt Nam .46 2.2.1 Một số vụ việc BTTH môi trường giải VN 46 Trang Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện 2.2.2 Một số hạn chế, bất cập thể qua công tác thực thi pháp luật .49 CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ CƠ CHẾ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI DO Ơ NHIỄM MƠI TRƢỜNG, SUY THỐI MÔI TRƢỜNG GÂY RA TẠI VIỆT NAM 63 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật chế thực pháp luật BTTH ONMT, STMT gây 63 3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật BTTH ONMT, STMT gây 64 3.3 Giải pháp hoàn thiện chế thực pháp luật BTTH môi trƣờng 71 KẾT LUẬN .77 Trang Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện LỜI MỞ ĐẦU  Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, tình hình vi phạm pháp luật môi trường nước ta diễn biến phức tạp, xảy nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội hầu khắp địa bàn Có thể kể đến số vụ việc điển vụ Cơng ty Vedan Việt Nam, Cơng ty Tung Kuang, Nhà máy đường Quảng Ngãi Những hoạt động vi phạm pháp luật mơi trường khơng tác động xấu đến môi sinh, môi trường phát triển kinh tế - xã hội đất nước, mà hết gây hậu trực tiếp lâu dài đến đời sống vật chất lẫn tinh thần nhân dân Từ lẽ đó, thiết nghĩ, để thực tốt cơng tác phịng ngừa xử lý vi phạm pháp luật môi trường, bên cạnh việc nghiêm khắc xử lý hành hình chủ thể vi phạm, không tăng cường hiệu công tác giải trách nhiệm bồi thường thiệt hại (BTTH) nhiễm mơi trường (ONMT), suy thối mơi trường (STMT) gây Bởi, vấn đề BTTH giải triệt để khơng góp phần làm tăng tính nghiêm khắc chế tài xử lý vi phạm pháp luật mơi trường nói chung, qua có tác dụng răn đe chủ thể gây nhiễm; mà cịn nhằm khắc phục phần thiệt hại mà người dân phải gánh chịu từ hành vi gây ONMT, STMT Yêu cầu đòi BTTH hành vi vi phạm pháp luật môi trường quyền nghĩa vụ cá nhân, tổ chức cộng đồng, pháp luật Việt Nam thừa nhận quy định, đáp ứng nguyên tắc quốc tế “người gây ô nhiễm phải trả tiền” Tuy nhiên, Việt Nam chưa có tiền lệ rõ ràng xử lý chủ thể gây ONMT biện pháp bắt buộc bồi thường đền bù thiệt hại cho bên bị hại hành vi gây ô nhiễm gây Nguyên nhân tình trạng nhận thức mặt pháp luật người dân nhiều hạn chế, kiến thức trình tự thủ tục giải vụ việc chưa cao, nên họ thường có tâm lý lúng túng, mơ hồ việc xảy Bên cạnh đó, quy định pháp luật Việt Nam hành vấn đề BTTH ONMT, STMT gây dừng lại mức chung chung, mang tính nguyên tắc, chưa thể áp dụng cách đầy đủ thực tế Và điều làm thực tiễn giải vụ việc liên quan đến yêu cầu đòi BTTH nhân dân thời gian qua gặp khơng khó khăn chưa có thống cách hiểu áp dụng quy định pháp luật vấn đề Đồng thời, khả giải cấp quản lý Nhà nước vụ việc nhiều hạn chế, thường gặp lúng túng phải xử lý chủ thể gây nhiễm, gây nên tình trạng khiếu kiện kéo dài, vốn vấn đề nóng bỏng, xúc nhức nhối nước ta Trang Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thieän Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả chọn đề tài “Bồi thường thiệt hại ô nhiễm mơi trường, suy thối mơi trường gây - Thực trạng hướng hồn thiện” để làm đề tài khố luận tốt nghiệp với mong muốn đề tài góp phần tạo cách nhìn nhận, đánh giá sâu sắc, tồn diện có nhìn đắn tầm quan trọng vấn đề BTTH ONMT, STMT gây Qua đó, góp phần cải thiện nâng cao hiệu hoạt động quản lý Nhà nước bảo vệ mơi trường (BVMT) nói chung hoạt động xử lý vi phạm pháp luật mơi trường nói riêng, nhằm đảm bảo u cầu phát triển bền vững mà Đảng Nhà nước ta đề phát triển kinh tế phải đôi với nghĩa vụ BVMT  Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc trình bày tổng quát vấn đề BTTH ONMT, STMT gây ra; phân tích quy định pháp luật hành vấn đề đánh giá thực trạng thực quy định pháp luật có liên quan Việt Nam; tác giả điểm bất cập, thiếu sót, đồng thời đề hướng hoàn thiện quy định pháp luật BTTH lĩnh vực môi trường chế thực chúng thực tiễn  Đối tƣợng, phạm vi phƣơng pháp nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Để đạt mục đích nêu trên, khoá luận tập trung nghiên cứu kiến thức chung ONMT, STMT, BTTH ONMT, STMT gây quy định pháp luật hành Việt Nam vấn đề BTTH lĩnh vực môi trường quan hệ xã hội phát sinh thực tiễn, đồng thời, kết hợp tham khảo tài liệu, sách báo có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu  Phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi khoá luận này, tác giả tập trung vào việc tìm hiểu quy định pháp luật hành Việt Nam BTTH ONMT, STMT gây Đồng thời, vấn đề thực tiễn áp dụng pháp luật lĩnh vực này, tác giả xoay quanh thực trạng thực trách nhiệm BTTH sở sản xuất kinh doanh xảy thời gian vừa qua Việt Nam dẫn chứng vài vụ việc điển hình thực tiễn để làm ví dụ minh hoạ  Phương pháp nghiên cứu Trang Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện Trên sở kế thừa tiếp thu có chọn lọc ý kiến, quan điểm tài liệu, cơng trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề BTTH ONMT, STMT gây ra, khố luận trình bày chủ yếu dựa phương pháp phân tích, tổng hợp thơng tin thu thập được, từ so sánh, đối chiếu quan điểm, ý kiến khác để đưa nhận xét, kiến riêng Bên cạnh đó, phương pháp vật biện chứng dựa quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lê sử dụng để trình bày số vấn đề lý luận cụ thể  Tình hình nghiên cứu Trong thời gian gần đây, vấn đề liên quan đến chế định BTTH ONMT, STMT gây đề tài nhiều người quan tâm đề cập đến Chúng ta dẫn chứng số viết như: Báo cáo quyền khởi kiện địi BTTH hành vi vi phạm pháp luật mơi trường Việt Nam Cơ sở pháp lý quy trình thực (TS Vũ Thu Hạnh đồng nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội); Bồi thường thiệt hại nhiễm, suy thối mơi trường (TS Vũ Thu Hạnh, đăng Tạp chí Khoa học pháp lý số 03/2007); Căn xác định thiệt hại môi trường ( Th.s Nguyễn Ngọc Anh Đào, đăng Tạp chí Tồ án nhân dân số 14/2009); Xâm phạm mơi trường trách nhiệm bồi thường thiệt hại (TS Phùng Trung Tập, đăng Tạp chí Nhà nước pháp luật số 01/2010)… Ngoài ra, đề tài nghiên cứu, có số khóa luận tốt nghiệp đề cập đến vấn đề Thực tế cho thấy, viết góp phần khơng nhỏ vào việc xây dựng hoàn thiện chế định BTTH lĩnh vực môi trường nước ta Và dù đề tài mới, tác giả mong khố luận chung tay góp sức cho việc đưa chế định vào thực tiễn sống cách kịp thời thiết thực  Ý nghĩa khoa học thực tiễn việc nghiên cứu Bằng việc tìm hiểu đưa quan điểm cá nhân bất cập, thiếu sót giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật hành thực tiễn áp dụng pháp luật có liên quan đến vấn đề BTTH ONMT, STMT gây Việt Nam, tác giả hy vọng đóng góp vài ý kiến cho nhà làm luật quan quản lý Nhà nước thực thi pháp luật môi trường nhằm khắc phục hạn chế, bất cập giải vấn đề liên quan đến BTTH ONMT, STMT gây Qua đó, góp phần quan trọng việc tạo nên thành công cho công tác BVMT mà trước hết bảo vệ đời sống, bảo vệ quyền lợi đáng cho người dân bối cảnh ONMT, STMT ngày gia tăng Trang Boài thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện Đồng thời, với nỗ lực nghiên cứu, tìm tịi, sáng tạo mình, tác giả hy vọng khoá luận trở thành nguồn tài liệu tham khảo hữu ích người quan tâm đến đề tài nói chung bạn sinh viên nói riêng  Cơ cấu khố luận Nội dung khóa luận gồm chương:  Chương 1: Những vấn đề lý luận bồi thường thiệt hại nhiễm mơi trường, suy thối mơi trường gây  Chương 2: Bồi thường thiệt hại ô nhiễm mơi trường, suy thối mơi trường gây – Thực tiễn thực Việt Nam  Chương 3: Hoàn thiện pháp luật chế thực pháp luật bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường, suy thối mơi trường gây Việt Nam Đây lần tác giả làm quen với cơng tác nghiên cứu khoa học, nên khố luận khơng tránh khỏi thiếu sót định Vì thế, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến Quý thầy cô, bạn bè tất quan tâm đến đề tài để rút kinh nghiệm quý báu cho hoạt động nghiên cứu thực tiễn làm việc sau Nhân đây, em xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo hướng dẫn Thạc sĩ Võ Trung Tín, người tận tình định hướng, dẫn giúp đỡ em suốt q trình thực khố luận Em xin gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cô, bạn bè người quan tâm, động viên giúp đỡ em hồn thành khóa luận Trang Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI DO Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG, SUY THỐI MƠI TRƢỜNG GÂY RA 1.1 Khái qt nhiễm mơi trƣờng, suy thối mơi trƣờng 1.1.1 Khái niệm ô nhiễm môi trường Ngày nay, với tình trạng chất lượng mơi trường tồn cầu ngày biến đổi theo chiều hướng xấu cách nhanh chóng, ONMT trở thành thuật ngữ nhắc đến nhiều xã hội dù đất nước giàu có hay quốc gia phát triển ONMT khái niệm có nhiều nghĩa Với cách hiểu chung nhất, ONMT làm thay đổi tính chất mơi trường, vi phạm tiêu chuẩn mơi trường, thay đổi trực tiếp gián tiếp thành phần đặc tính vật lý, hố học, nhiệt độ, sinh học, chất hồ tan, chất phóng xạ…ở thành phần mơi trường hay tồn mơi trường vượt mức cho phép xác định [1] Theo đó, ONMT hậu tác động làm thay đổi thành phần môi trường, thay đổi thành phần vật lý, hoá học, làm cân trạng thái môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến sinh vật môi trường tự nhiên Những thay đổi môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến người thông qua đường thức ăn, nước uống khơng khí ảnh hưởng gián tiếp đến người thay đổi điều kiện vật lý, hóa học suy thối mơi trường Dưới góc độ pháp lý, ô nhiễm khái niệm khó định nghĩa mặt sinh học nên định nghĩa pháp lý ô nhiễm khó xây dựng cách xác Pháp luật nhiều nước đưa định nghĩa khác ONMT Chẳng hạn, đạo luật bảo vệ môi trường năm 1986 bang Tây Úc định nghĩa: Ô nhiễm thay đổi trực tiếp hay gián tiếp môi trường theo chiều hướng xấu hay suy thối Ngoài ra, số hệ thống pháp luật khác có định nghĩa ONMT cách thức diễn đạt khác [2] Luật Bảo vệ môi trường (Luật BVMT) Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2005 định nghĩa: “Ơ nhiễm mơi trường biến đổi thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến người sinh vật” (khoản Điều Luật BVMT 2005) Khái niệm ONMT theo Luật BVMT xem để xác định hành vi có phải hành vi gây ONMT [1] TS Lê Thị Thanh Mai (2008), Giáo trình mơi trường người, Nhà xuất Hà Nội, Hà Nội, tr.121 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật Mơi trường, Nhà xuất Cơng an Nhân dân, Hà Nội, tr.129 [2] Trang 10 Boài thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện giải nhanh chóng mà cịn có kết khách quan, xác Thực tiễn áp dụng mơ hình nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… minh chứng cho điều Ba là, hoàn thiện pháp luật nghĩa vụ chứng minh đương Khi quyền, lợi ích đáng bị xâm phạm, cơng dân có quyền khởi kiện, yêu cầu Toà án giải Tuy nhiên, khẳng định rằng, khả tự bảo vệ đương tố tụng dân thấp, ngun nhân xuất phát từ trình độ dân trí chưa cao, hiểu biết pháp luật cịn hạn chế, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng nơng thơn nghèo khó trước u cầu chứng minh, chứng nay… Và vụ việc yêu cầu BTTH ONMT, STMT vậy, việc xác minh thiệt hại trở ngại lớn người dân Xuất phát từ điều đó, thiết nghĩ, pháp luật cần có quy định phù hợp với đặc thù lĩnh vực môi trường theo hướng giảm nhẹ nghĩa vụ chứng minh cho người bị thiệt hại có yêu cầu BTTH Theo đó, có quan điểm cho rằng, nghĩa vụ chứng minh trường hợp tiếp cận theo hướng người chứng minh thiệt hại môi trường tự nhiên chứng minh thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, tài sản mối quan hệ nhân thiệt hại xảy tình trạng ONMT, STMT Như vậy, với cách tiếp cận này, trách nhiệm chứng minh trước tiên thuộc quan quản lý Nhà nước môi trường việc chứng minh thiệt hại xảy mơi trường tự nhiên, từ làm sở để xác định thiệt hại tính mạng, sức khoẻ người dân Bên cạnh đó, việc hồn thiện phát triển hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý địa phương yêu cầu quan trọng đặt Theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý 2006 đối tượng hưởng hỗ trợ đối tượng đói nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, người già, người tàn tật… Hơn nữa, quan thành lập có cấp tỉnh (khoảng 16 người) chi nhánh thành lập đơn vị hành cấp huyện (khoảng người) Việc phân bố chưa đủ điều kiện tranh chấp, lĩnh vực môi trường ngày phức tạp phát sinh ngày nhiều với nhiều đối tượng khác mà đủ hiểu biết để biết tổ chức Do đó, giải pháp đưa trường hợp thành lập tổ trợ giúp pháp lý thuộc cấp huyện, số địa phương có số lượng tranh chấp dân nhiều tiến tới thành lập xã, phường, thị trấn… Những tổ trợ giúp nằm hội Hội cựu chiến binh, Đồn niên, Hội nơng dân… số lượng khoảng 1-2 người hoạt động mang tính thường xun có vai trị tư Trang 72 Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện vấn Chức tổ tư vấn bao gồm việc giúp đỡ đương có ý định khởi kiện, đề đối tượng cần chứng minh vụ án cụ thể, hay nói cách khác “bày” cho đương biết cần phải làm để bảo vệ quyền lợi ích Khi đó, đương hồn tồn chủ động việc tìm kiếm thu thập chứng cứ, giảm đáng kể gánh nặng cho ngành tòa án Đây biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu tranh chấp phát sinh tư vấn bên đánh giá, nhìn nhận xác khả thắng kiện để từ định có nên theo đuổi vụ kiện hay không Mặt khác, để giải khó khăn việc xác định trách nhiệm BTTH trường hợp nhiều người gây ô nhiễm, nguyên tắc BTTH theo phần giải pháp pháp luật dân tính đến trường hợp Tuy nhiên, để đảm bảo công áp dụng trách nhiệm BTTH môi trường, giải pháp đưa là, “trong trường hợp này, người gây thiệt hại chứng minh mức độ mà gây thiệt hại mơi trường khơng đáng kể họ phải BTTH theo phần tương ứng với mức độ gây hại đó” [15] Thiết nghĩ, hướng giải tối ưu, bởi, theo quy định nghĩa vụ chứng minh thuộc đối tượng gây thiệt hại, qua đó, giúp tổ chức, cá nhân nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường nâng cao lực tự bảo vệ lĩnh vực Bốn là, cần có hướng dẫn cụ thể xác định thiệt hại môi trường quy định rõ quan có trách nhiệm tổ chức đánh giá, thu thập số liệu, chứng để phục vụ cho việc xác định thiệt hại Một khó khăn làm cho việc giải tranh chấp BTTH môi trường thường kéo dài ngồi dự kiến có tranh cãi bên mức BTTH Trong đó, pháp luật hành nước ta chưa quy định cụ thể vấn đề Như vậy, biện pháp để rút ngắn thời gian thương lượng hay giải tranh chấp BTTH Toà việc pháp luật quy định rõ vấn đề nhằm tạo sở vững cho bên đưa mức bồi thường cách xác Được biết, Bộ ngành Trung ương xây dựng Nghị định hướng dẫn việc xác định thiệt hại môi trường, nhiên, không hiểu lý mà qua nhiều năm, văn chưa có hiệu lực thi hành Do vậy, cần nhanh chóng đưa văn vào sống để sớm giải vấn đề cịn tồn cơng tác giải tranh chấp BTTH môi trường [15] TS Vũ Thu Hạnh (2007), “Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT”, Tạp chí khoa học pháp lý, (03), tr 30 - 38 Trang 73 Boài thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện Ngồi ra, thiệt hại cịn xác định thông qua chế giám định độc lập Cách góp phần hạn chế khó khăn cho đương Theo đó, “chỉ cần bên bị thiệt hại kê khai đầy đủ, xác, trung thực thiệt hại mà phải gánh chịu, yêu cầu tình tiết, kiện pháp lý dẫn đến tranh chấp Sau đó, việc xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại mối quan hệ nhân chúng tổ chức giám định thiệt hại mơi trường tiến hành Chi phí giám định thiệt hại môi trường tự nhiên lấy từ Ngân sách nhà nước, thiệt hại tài sản, tính mạng, sức khoẻ tổ chức, cá nhân khởi kiện chi trả” [16] Đồng thời, pháp luật nên quy định cụ thể điều kiện, chức tổ chức giám định thiệt hại mơi trường có khả đưa kết xác đáng tin cậy nhất, mà theo đó, bên thống lựa chọn phải có trách nhiệm công nhận kết quan đưa Quy định hạn chế tình trạng vụ việc lại có nhiều kết xác định thiệt hại mâu thuẫn, chồng chéo Ngồi ra, khơng qn quy định chế tài hành vi thống kê, xác minh thiệt hại gian dối chủ thể bị hại chủ thể giám định thiệt hại nhằm ngăn ngừa tình trạng khiếu kiện bừa bãi, lợi dụng tình hình để trục lợi bất số người dân cán có thẩm quyền Năm là, số vấn đề có liên quan khác Về thời hiệu khởi kiện Tính chất đặc thù thiệt hại lĩnh vực môi trường chúng không phát sinh tức khắc từ hành vi vi phạm, mà thường có biểu mang tính chất tiềm ẩn Do đó, với khả nhận biết mắt thường người dân khó phát được, thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, tài sản bộc lộ bên ngồi lúc họ nhận biết khiếu kiện yêu cầu BTTH Đồng thời, q trình giải tranh chấp cơng tác đánh giá, xác định thiệt hại thường chiếm nhiều thời gian, cơng sức đưa kết luận cuối Xuất phát từ điều đó, nhằm bảo vệ tốt quyền lợi đáng người dân ngăn chặn tình trạng chủ thể gây thiệt hại cố tình trì hỗn, dây dưa q trình đàm phán, thương lượng (với mục đích làm cho người dân quyền khởi kiện yêu cầu BTTH), pháp luật nước ta nên quy định thời hiệu khởi kiện trường hợp theo hướng dài hai năm, cụ thể, thời hiệu mười năm, chí khơng có thời hiệu [16] TS Vũ Thu Hạnh & đồng nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội , tlđd 04, tr 22 Trang 74 Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện Về chế độ Bảo hiểm trách nhiệm BTTH môi trường Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định chế độ bảo hiểm theo hướng khuyến khích chủ thể tham gia Tuy nhiên, để ngăn chặn việc lợi dụng “kẻ hở” chủ thể gây thiệt hại nhằm đảm bảo hạn chế thất thu cho nguồn Ngân sách Nhà nước trường hợp thiệt hại xảy vượt khả tài chủ thể, nên pháp luật cần quy định theo hướng bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm BTTH môi trường chủ thể sản xuất, kinh doanh xã hội Thêm vào đó, cần có quy định hướng dẫn chi tiết thi hành chế độ bảo hiểm thực tế Về thời hạn áp dụng trách nhiệm BTTH lĩnh vực môi trường Trong chế định BTTH hợp đồng, việc thiệt hại phải bồi thường toàn kịp thời trở thành nguyên tắc luật định, song, lĩnh vực môi trường, giá trị thiệt hại môi trường thường lớn khó xác định nên số trường hợp việc áp dụng trách nhiệm bồi thường toàn kịp thời thiệt hại điều khó thực Vì vậy, pháp luật cần có quy định mang tính linh hoạt lĩnh vực Chẳng hạn như, trường hợp giá trị thiệt hại phải bồi thường lớn, người gây thiệt hại mơi trường bồi thường lần nhiều lần khoảng thời gian tối đa số năm định kể từ ngày áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại Về mức bồi thường Một nguyên tắc quan trọng chế định BTTH thiệt hại phải bồi thường tồn Tuy nhiên, dường lĩnh vực mơi trường, nguyên tắc không đủ sức để răn đe chủ thể gây thiệt hại chưa bảo vệ tốt quyền lợi chủ thể bị hại, điều kiện xác định thiệt hại chưa rõ ràng làm cho mức thiệt hại mà quan chuyên môn đưa thường thấp nhiều so với thiệt hại xảy thực tế Mặt khác, thiệt hại môi trường không chấm dứt thời điểm hành vi vi phạm kết thúc, thời điểm giải BTTH mà cịn kéo dài dai dẵng sau, đặc biệt thiệt hại sức khoẻ Do vậy, thiết nghĩ, nhà lập pháp cần nghiên cứu, áp dụng chế độ trách nhiệm BTTH mới, theo đó, mức bồi thường mà bên gây thiệt hại có nghĩa vụ chi trả phải tương đương với giá trị lợi nhuận mà chủ thể thu gây ONMT, gấp 2, chí nhiều lần so với mức thiệt hại tính tốn Chúng ta thử làm phép tính có liên quan đến vụ vỡ bờ bao hồ chứa nước thải Công ty TNHH San Miguel Pure Foods Việt Nam (gọi tắt Công ty San Miguel) sau thấy cần thiết việc thay đổi mức bồi thường nêu Trong vụ việc này, “lượng nước thải tràn môi trường 233.000m3, với ước tính chi phí xử lý cho mét khối nước thải đạt tiêu chuẩn khoảng 200.000 Trang 75 Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện đồng, dù nước thải chảy sơng, thấm xuống đất, bay mang lại kết mơi trường Việt Nam, người dân Việt Nam phải gánh chịu chi phí 46 tỉ đồng cho công ty” [17] Trong đó, sau thương lượng với hộ dân sinh sống xung quanh khu vực bị ảnh hưởng, Công ty San Miguel phải bồi thường khoảng 100 triệu đồng cho người dân Như vậy, với mức chế tài thử hỏi có đủ khả để “răn đe” chủ thể vi phạm dư luận có sở để đặt dấu hỏi việc liệu 200.000 m3 nước thải tràn môi trường Cơng ty San Miguel có phải “sự cố” “sự cố tình” Cơng ty Ngồi ra, pháp luật có dự liệu cần thiết vụ việc mà bên gây thiệt hại sở sản xuất kinh doanh trực thuộc quan quản lý Nhà nước Cụ thể, quy định chủ thể đại diện Nhà nước khởi kiện yêu cầu BTTH môi trường, hay quan chuyên môn có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá, xác định thiệt hại trường hợp này…Qua đó, đảm bảo tính khách quan, cơng cho q trình giải tranh chấp BTTH lĩnh vực môi trường bảo vệ tối đa quyền lợi bên bị hại 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện chế thực thi pháp luật Bồi thƣờng thiệt hại nhiễm mơi trƣờng, suy thối mơi trƣờng gây Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật sử dụng sức mạnh cộng đồng công tác BTTH môi trường Công tác thực thi pháp luật mơi trường nói chung, pháp luật BTTH mơi trường nói riêng, muốn đạt kết tốt cần phải có tham gia tích cực người dân, người trực tiếp bị ảnh hưởng nạn ONMT, STMT Do đó, cần quan tâm đến việc phổ biến quy định pháp luật môi trường rộng rãi cộng đồng dân cư để giúp họ nâng cao ý thức BVMT Thực tế cho thấy, việc thiếu hiểu biết người dân quy định pháp luật liên quan làm cho họ gặp nhiều khó khăn việc bảo vệ quyền lợi Chẳng hạn, thiếu kiến thức quy định lĩnh vực BTTH, nên bị xâm phạm lợi ích có khơng người gửi đơn kiện địi bồi thường đến quan cơng an, hay đồn kiểm tra trung ương, chí gửi đến chủ thể gây thiệt hại có Tịa án có thẩm quyền giải vụ việc Và hạn chế kiến thức pháp luật làm cho người dân bị thiệt hại không thời gian, cơng sức mà đơi cịn ảnh hưởng đến ý chí theo đuổi vụ kiện người số họ Ngoài ra, nhiều trường hợp, [17] http://www.vista.gov.vn/portal/page?_pageid=33,411538&_dad=portal&_schema=PORTAL&pers_id=4084 57&item_id=579502&p_details=1 Trang 76 Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thieän người dân kiện chủ thể gây hại hành vi gây nhiễm, họ nhận thức hậu nhìn thấy được, giống phần tảng băng chìm Tức là, đây, người dân mối nguy hiểm tiềm tàng mà chủ thể gây họ mà thấy lợi ích trước mắt mà nắm giữ Đây nguyên nhân lý giải cho việc số địa phương, sau “hỗ trợ” chút từ phía sở gây ô nhiễm, người dân im lặng chủ thể tàn phá môi trường mà ngỡ số tiền ỏi mức phí phải trả cho việc mua quyền gây nhiễm mơi trường Chính vậy, cần phải có hình thức tun truyền, giáo dục cho cộng đồng hiểu nắm rõ tác động tiêu cực việc gây ONMT nhà máy, sở sản xuất gây Đồng thời, cần nâng cao lực tham gia, giám sát cộng đồng dân cư địa phương hoạt động gây ô nhiễm Bởi, người dân sống xung quanh khu vực nhà máy người thường xuyên phải gánh chịu hậu nặng nề môi trường bị ô nhiễm Trong lúc quan chức khơng thể vai trị giám sát nên có chế để người dân tham gia thành lập quan, tổ chức chuyên trách để tiếp nhận giải phản ánh, khiếu kiện nhân dân Hơn nữa, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật BTTH môi trường tác động không nhỏ đến ý thức chủ thể gây ô nhiễm, điều chỉnh hành vi họ với khuôn mẫu chung xã hội Bởi lẽ, chế định BTTH ONMT, STMT phổ biến rộng rãi người dân nhận biết có sở pháp lý vững để đòi lại quyền lợi Qua đó, sở gây nhiễm có nguy đứng trước việc bị truy cứu trách nhiệm tài lớn, chí cịn có khả chấm dứt tồn chủ thể Và lúc này, chủ thể vi phạm hẳn phải xem xét lại hành vi cho họ gánh chịu hậu đáng tiếc xảy sau Bên cạnh đó, việc tăng cường sử dụng sức mạnh cộng đồng báo chí có tác dụng to lớn việc gây sức ép chủ thể gây thiệt hại, buộc họ phải thực đầy đủ, nhanh chóng nghĩa vụ BTTH cho người dân không muốn uy tín, danh tiếng doanh nghiệp bị ảnh hưởng xấu sản phẩm mà họ làm có khả bị “tẩy chay” cộng đồng xã hội Thứ hai, quan quản lý có trách nhiệm cần đứng đại diện Nhà nước khởi kiện chủ thể gây ô nhiễm bồi thường thiệt hại Việc Nhà nước khởi kiện đòi tiền bồi thường cho thiệt hại môi trường yêu cầu cấp thiết đặt lúc Trang 77 Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện này, mà phía người dân nghèo bị thiệt hại gặp phải bế tắc tranh chấp BTTH lĩnh vực mơi trường Theo đó, việc Nhà nước nhanh chóng u cầu đối tượng gây nhiễm BTTH có ý nghĩa lớn lao việc thực thi nghiêm chỉnh pháp luật BVMT nguồn khích lệ, nguồn cung cấp chứng cứ, tài liệu cho cá nhân, tổ chức khác yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp xã hội thân Ngồi ra, tác dụng tích cực mang đến Nhà nước tiến hành khởi kiện nâng cao uy tín Nhà nước Việt Nam việc bảo vệ quyền lợi nhân dân, cịn gây hiệu ứng tốt với Nhà đầu tư chân thị trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh Đồng thời, nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước gia tăng đáng kể khoản tiền BTTH truy thu đầy đủ Như vậy, để tâm đứng yêu cầu chủ thể gây hại BTTH môi trường vấn đề cần thiết đặt Nhà nước cần phải nhận thức rằng, vấn đề môi trường nước ta khơng cịn nguy mà thực thảm họa Việt Nam hy sinh lợi ích mơi trường để đạt thành tựu kinh tế trước mắt, đặt lợi ích nhà đầu tư lên tính mạng, sức khỏe hàng triệu người dân Có xác định vậy, kiên hành động BVMT tương lai dân tộc, có việc Nhà nước khởi kiện yêu cầu BTTH ONMT, STMT gây Thứ ba, nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức Để công tác thực thi pháp luật môi trường thực thi pháp luật BTTH ONMT, STMT đạt hiệu cần phải thay đổi nhận thức, thái độ lề lối làm việc đội ngũ cán ta tinh thần trách nhiệm cao Theo đó, kêu gọi ý thức tự giác, tự trọng họ khơng đủ Phải làm đặt “đương sự” tình trạng khơng thể chối bỏ đùn đẩy trách nhiệm cho người khác mà phải chấp nhận để trách nhiệm quy cho mình, cách rành mạch, dứt khốt Để đạt điều đó, trước hết cần hồn thiện hệ thống quy tắc pháp lý chi phối tổ chức vận hành guồng máy hành quốc gia Tư tưởng chủ đạo trách nhiệm gắn với chức vụ công, nguyên tắc, phải cá nhân hoá Nhà nước xã hội giao cho cán bộ, công chức thẩm quyền điều kiện vật chất khác để cán bộ, cơng chức thực cơng tác mà Nhà nước giao phó có trách nhiệm thực đúng, đủ Ngược lại, cán bộ, công chức khơng thực trách nhiệm luật pháp có quy định rõ ràng hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến thiệt hại, thiếu trách nhiệm gây hậu nghiêm trọng Chẳng hạn, pháp luật Việt Nam quy định trách nhiệm Sở TN – MT việc quản lý nguồn tài nguyên bảo vệ mơi trường sống địa bàn địa phương Do đó, trách nhiệm chứng minh Trang 78 Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện nhiễm thuộc quan quản lý Nhà nước địa bàn Việc không chứng minh điều qua bao năm tháng hành vi thiếu trách nhiệm Khi quyền hạn song hành với nghĩa vụ, định đơn vị, quan bảo vệ mơi trường quyền địa phương phải đứng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Nhân dân hậu xấu gián tiếp gây cho xã hội từ “thiếu trách nhiệm mà không thực thực không nhiệm vụ giao” theo Điều 285 Bộ luật Hình Thứ tư, kêu gọi tham gia, giúp đỡ quan quản lý Nhà nước, tổ chức trị - xã hội vào q trình giải yêu cầu BTTH nhân dân Như ta biết, BTTH ONMT, STMT gây chế định tương đối thực quan tâm vài năm trở lại Chính vậy, hiểu biết người dân quy định có liên quan đến vấn đề cịn hạn chế; với khó khăn, phức tạp công tác đánh giá thiệt hại, xác định mối quan hệ nhân quả…đã làm cho chủ thể bị thiệt hại khơng thể tự đảm đương vụ việc kiện tụng sở gây ô nhiễm trước Tồ án Đó lý khiến cho cư dân bị hại hầu hết vụ việc dùng dằng chưa dám đứng kiện cáo mà biết trơng mong vào thiện chí chủ thể gây hại để có kết thương lượng thoả đáng Trong trường hợp thế, chủ động chung tay góp sức quan chức nhằm hướng dẫn người dân khâu đường lối, phương pháp, cách thức tiếp cận vấn đề, thực thủ tục tham gia giải vụ việc có ý nghĩa to lớn việc đảm bảo quyền lợi họ Để thực nhiệm vụ này, thiết nghĩ, quan, tổ chức cần có phối hợp nhịp nhàng với nhau, phân công nhiệm vụ rõ ràng để dẫn dắt người dân đến với quy trình giải tranh chấp cách thuận lợi Chẳng hạn, quan quản lý Nhà nước khơng cần đợi đến khởi kiện Tòa, bên đương có yêu cầu giám định tiến hành giám định tư pháp, mà UBND tỉnh nơi xảy thiệt hại cần chủ động đạo, phối hợp với quan chức (Sở TN – MT, Sở Y tế…) tổ chức điều tra, đánh giá mức độ thiệt hại để người dân lấy làm tài liệu chứng minh thiệt hại Trong trường hợp phải giám định tư pháp quan chức miễn phí giám định tư pháp cho đối tượng nghèo, thuộc diện sách… Cịn tổ chức trị - xã hội, nghề nghiệp Hội nơng dân, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Hội luật gia…có thể phối hợp với việc tư vấn, hướng dẫn, liên hệ với quan chức để thu thập chứng cứ, đại diện nhân dân khởi kiện, hay bảo vệ lợi ích họ Tồ…Tóm lại, có nhiều vấn đề mà người dân cần trợ giúp quan, tổ chức Điều quan trọng từ bây giờ, cần phải có biện pháp đánh động vào ý thức, trách nhiệm xã hội Trang 79 Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện quan, tổ chức để họ tin tưởng vào khả chiến thắng nhân dân vụ kiện BTTH lĩnh vực mơi trường, từ họ tự nguyện hết lòng tham gia giúp sức Thứ năm, cần có giải pháp hữu hiệu nhằm giải vấn đề tài cho người dân bị thiệt hại vụ kiện yêu cầu BTTH Thực tiễn giải vụ việc tranh chấp BTTH cho thấy, với tư cách chủ thể đòi quyền lợi đáng, người bị thiệt hại ln xuất tư yếu ớt trước đòi hỏi chủ thể gây thiệt hại mặt chứng Chính vậy, cách để giải thực trạng đề phương án đảm bảo cho cư dân bị thiệt hại có khả tốn khoản chi phí giám định mức án phí Tồ án trường hợp đưa vụ án xét xử Tồ Có hai phương án khả thi đặt để giải vấn đề này, là: Ngân sách Nhà nước trích ứng trước chi phí cho việc trưng cầu quan giám định tiến hành tác nghiệp cần thiết để xác định thiệt hại khoản tiền tạm ứng án phí; thơng qua vai trị tổ chức, hội đoàn, với tư cách đại diện hợp pháp người bị thiệt hại, phép đứng huy động nguồn tài trợ xã hội để thiết lập ngân quỹ cần thiết cho việc giám định chi phí cho việc theo đuổi vụ kiện đến Đồng thời, pháp luật cần có quy định nhằm hướng dẫn chi tiết cho việc miễn, giảm chi phí giám định, miễn, giảm án phí cho số đối tượng nạn nhân tình trạng ONMT, STMT thoả mãn số điều kiện định Như vậy, với việc thực nghiêm túc biện pháp hy vọng người nơng dân bị thiệt hại ln đứng trước người gây thiệt hại, dù q trình thương lượng hay khn khổ vụ kiện trước Toà án, cách đĩnh đạc, ung dung, nghiêm khắc và… đáng gờm Nói cách khác, cách tối ưu để giúp người dân bị thiệt hại xuất trước chủ thể gây hại khơng phải hình ảnh người nghèo khó cầu xin ân huệ, mà tư lực lượng xã hội đòi hỏi trả lại cho bị người khác lấy cách bất công Thứ sáu, nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ cán bộ, chun gia nhanh chóng cải tiến, du nhập phương tiện kỹ thuật liên quan đến việc xác định mức độ thiệt hại ONMT, STMT gây ra, làm sở vững cho hoạt động xây dựng hồ sơ pháp lý địi BTTH Trong hồn cảnh đất nước nghèo nàn, lạc hậu mặt khoa học – cơng nghệ nay, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lẫn phương tiện hoạt động cho việc đánh giá thiệt hại có ý nghĩa to lớn việc bảo đảm cho quyền lợi ích hợp pháp chủ thể bị thiệt hại bồi thường cách đầy đủ nhanh chóng Đồng thời, giúp Trang 80 Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện cho quan, tổ chức có nhiều thuận lợi việc giải tranh chấp liên quan, tranh chấp có giá trị thiệt hại lớn Bên cạnh đó, cần kịp thời đào tạo đội ngũ Luật sư Thẩm phán có trình độ chun sâu, am hiểu pháp luật nước lẫn pháp luật nước ngồi BTTH ONMT, STMT, để đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể bị hại vụ việc tranh chấp BTTH mang tính chất phức tạp có tính quốc tế Từ trước đến nay, việc giải tranh chấp BTTH lĩnh vực môi trường chủ yếu thực thơng qua thương lượng, hồ giải nên tham gia đội ngũ Luật sư, Thẩm phán vụ việc hạn chế Tuy nhiên, quy trình, thủ tục tố tụng yêu cầu BTTH mơi trường bổ sung, hồn thiện số lượng vụ tranh chấp đưa xét xử đường tư pháp ngày gia tăng Chính vậy, việc nâng cao trình độ, kinh nghiệm tham gia tố tụng lực lượng điều cần thiết để gia tăng hiệu giải tranh chấp để giảm chi phí đắt đỏ liên quan đến việc thuê mướn đội ngũ chuyên gia nước ngồi trợ giúp Chẳng hạn, vụ địi BTTH liên quan đến tàu Neptune, phải 87.022 USD dành cho chi phí luật sư nước ngồi; đó, chi phí luật sư nước 11.885 USD Cuối cùng, tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực BTTH môi trường Trong điều kiện kinh tế - xã hội đất nước ta nhiều hạn chế, xu tồn cầu hố việc BVMT hợp tác quốc tế địi hỏi lớn Thiếu hợp tác quốc tế khó giải vấn đề BTTH môi trường cách triệt để, nguồn nhân lực, phương tiện lẫn kinh nghiệm hạn chế khơng thể giúp giải tốt vấn đề phức tạp, vấn đề mang yếu tố nước Đồng thời, hợp tác quốc tế thể thơng qua việc kí kết, gia nhập Điều ước quốc tế liên quan hội để xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức thực thi chúng thực tế Một ví dụ cụ thể là, việc Công ước quốc tế trách nhiệm dân thiệt hại ô nhiễm dầu 1992 (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage – CLC 92) có hiệu lực Việt Nam từ gày 17/6/2004 mang lại ý nghĩa to lớn cho công tác BTTH lĩnh vực môi trường Bởi lẽ, pháp lý quan trọng để phía Việt Nam yêu cầu đối tượng gây ONMT từ cố tràn dầu phải BTTH mơi trường cách thỏa đáng Ngồi ra, số nội dung tiến Công ước, đặc biệt việc ấn định mức BTTH vào lượng dầu tràn, trọng tải phương tiện chở dầu, đặc điểm hệ sinh thái vùng tràn dầu… cần Việt Nam tham khảo trình ban hành quy định BTTH ONMT, STMT gây Trang 81 Boài thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện KẾT LUẬN Sau 15 năm thực thi chế định BTTH Việt Nam, hiệu tích cực mà chế định mang lại cho thực tiễn sống đáng trân trọng Ngày nay, chế định BTTH môi trường bước đầu tạo nên tảng pháp lý vững để người dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hành vi gây ONMT, STMT, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa, răn đe chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật mơi trường Bên cạnh đó, quy định pháp luật BTTH mơi trường cịn sở pháp lý để quan Nhà nước có thẩm quyền giải tranh chấp liên quan đến lĩnh vực mơi trường cách nhanh chóng hiệu hơn, góp phần tích cực vào nghiệp BVMT nhằm mục tiêu phát triển bền vững quốc gia Việt Nam Tuy nhiên, với số thành tựu đạt được, hệ thống pháp luật nước ta BTTH ONMT, STMT gây tồn khiếm khuyết, hạn chế định, làm cho hiệu giải tranh chấp khơng cao, gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật quan chức năng, làm giảm lòng tin nhân dân vào tính cơng minh pháp luật tính hiệu hoạt động quản lý Nhà nước Bộ máy quyền cấp Từ thực tế đó, với việc trình bày đề tài “Bồi thường thiệt hại nhiễm mơi trường, suy thối mơi trường gây – Thực trạng hướng hồn thiện”, khố luận đạt số kết sau: - Thông qua việc phân tích số vấn đề lý luận khái niệm ONMT, STMT, chế định BTTH ONMT, STMT gây ra, khố luận trình bày cách cụ thể hạn chế, bất cập hệ thống pháp luật Việt Nam BTTH lĩnh vực môi trường thực tiễn thi hành chế định nước ta Qua đó, thấy, quy định pháp luật Việt Nam BTTH lĩnh vực môi trường hành thể cách khái quát Luật BVMT, BLDS, mà đến chưa có văn quy định cụ thể, hướng dẫn thi hành thực tế; đó, qua triển khai thực bộc lộ số bất cập, chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đòi hỏi phải sớm có điều chỉnh, bổ sung kịp thời Hơn nữa, công tác thực thi pháp luật chưa thực cấp, ngành quan tâm mức nên việc phát huy hiệu chế định thực tế thấp, chưa bảo vệ tốt quyền lợi ích đáng người bị thiệt hại ONMT, STMT gây - Từ thực trạng pháp luật chế thực thi pháp luật nêu, khoá luận đưa số giải pháp, kiến nghị hữu ích để hồn thiện chế định BTTH mơi trường, qua Trang 82 Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện đó, đáp ứng kịp thời u cầu BVMT bối cảnh tình trạng vi phạm pháp luật mơi trường có chiều hướng gia tăng Trước tiên, Nhà nước cần kịp thời tiến hành việc sửa đổi, bổ sung văn pháp luật nhằm đảm bảo tốt quyền khởi kiện chủ thể bị thiệt hại, cần có quy định hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục giải vụ việc có liên quan đến BTTH môi trường để công tác giải tranh chấp tiến hành cách nhanh chóng đạt hiệu cao Đồng thời, khơng ngừng đề giải pháp thích hợp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chủ thể việc thực thi chế định BTTH ONMT, STMT gây Với kết đạt được, tác giả hy vọng khố luận góp phần nâng cao hiểu biết thực hành pháp luật cộng đồng, góp phần hồn thiện pháp luật BTTH ONMT, STMT gây ra; thúc đẩy quan hành pháp tư pháp tăng cường xử lý xét xử nghiêm minh doanh nghiệp, sở gây ô nhiễm môi trường thiệt hại cho cộng đồng xã hội, đảm bảo an ninh môi trường cho nghiệp phát triển đất nước Việt Nam tương lai Trang 83 Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thieän DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO -    VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2001) Bộ luật Dân 2005 Bộ luật Tố tụng Dân 2004 Luật Bảo vệ môi trường 2005 Luật Tài nguyên nước 1998 Luật Khoáng sản 1996 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khoáng sản 1996 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2009 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường 2005 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 80/2006/NĐ-CP Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực môi trường 10 Nghị số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 05 năm 2006 hướng dẫn thi hành quy định phần thứ hai “Thủ tục giải vụ án Toà án cấp sơ thẩm” Bộ luật Tố tụng Dân 2004 11 Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 07 năm 2006 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật Dân 2005 Bồi thường thiệt hại hợp đồng  SÁCH VÀ TẠP CHÍ Trường Đại học Luật Hà Nội (2004), Giáo trình Luật Mơi trường, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội Trang 84 Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện Phạm Kim Anh (2009), “Trách nhiệm Dân chế định Bồi thường thiệt hại hợp đồng Bộ luật Dân 2005 Thực trạng giải pháp hồn thiện”, Tạp chí Khoa học pháp lý, (06), tr – 15 Nguyễn Ngọc Anh Đào (2009), “Căn xác định thiệt hại mơi trường”, Tạp chí Tồ án Nhân dân kỳ II, (14), tr 40 – 43 Phạm Thị Thu Hà, “Bảo vệ môi trường sống hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững”, Tạp chí Tài nguyên Môi trường (kỳ I – tháng 7), tr 53 – 56 Vũ Thu Hạnh (2007), “Bồi thường thiệt hại nhiễm, suy thối mơi trường, Tạp chí khoa học pháp lý, (03), tr 30 – 38 Vũ Thu Hạnh & đồng nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội (2009), “Báo cáo quyền khởi kiện địi BTTH hành vi vi phạm pháp luật mơi trường Việt Nam Cơ sở pháp lý quy trình thực hiện”, Trung tâm người thiên nhiên, Hà Nội Trần Minh Hường (2010), “Một số kiến nghị giải pháp khắc phục vi phạm pháp luật môi trường phổ biến nước ta nay”, Tạp chí KIỂM SÁT, (05), tr 29 – 34 Lê Thị Thanh Mai (2008), Giáo trình Mơi trường người, Nhà xuất Hà Nội, Hà Nội Lan Phương (2009), “Tan nát làng cá bè sau ô nhiễm”, Tạp chí phía trước, (06), tr – 10 Nguyễn Minh Phượng (2002), “Những vấn đề pháp lý bảo vệ môi trường với việc giải cố tràn dầu”, Luận văn Cử nhân luật, Trường Đại học Luật TPHCM 11 Lê Kế Sơn (2009), “Mối quan hệ An ninh môi trường An ninh quốc gia”, Tạp chí Tài ngun mơi trường (kỳ I – tháng 6), tr 12 – 14 12 Đỗ Thị Sương (2009), “Bồi thường thiệt hại ô nhiễm mơi trường, suy thối mơi trường, cố mơi trường gây Thực trạng hướng hoàn thiện”, Luận văn cử nhân luật, Trường Đại học Luật TPHCM 13 Phùng Trung Tập (2010), “Xâm phạm môi trường trách nhiệm bồi thường thiệt hại”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (01), tr 53 – 59 Trang 85 Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây –Thực trạng & hướng hoàn thiện 14 Võ Trung Tín (2009), “Các ngun tắc Luật Mơi trường”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (08), tr 55 – 64 15 Mai Thị Anh Thư (2002), “ Một số vấn đề bồi thường thiệt hại hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra”, Luận văn Cử nhân luật, Trường Đại học Luật TPHCM  CÁC WEBSITES: http://www.dantri.com.vn http://www.google.com.vn http://www.laodong.com.vn http://www.monre.gov.vn http://www.phapluattp.vn http://www.tuoitre.vn http://www.thanhnien.com.vn http://www.thiennhien.net http://www.vnexpress.net Trang 86 ... luận bồi thường thiệt hại ô nhiễm mơi trường, suy thối mơi trường gây  Chương 2: Bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường, suy thối mơi trường gây – Thực tiễn thực Việt Nam  Chương 3: Hoàn thiện. .. 2004 : Bồi thường thiệt hại : Bảo vệ môi trường : Luật Bảo vệ môi trường 2005 : Ô nhiễm môi trường : Suy thoái môi trường : Toà án nhân dân : Toà án nhân dân tối cao : Tài nguyên – Môi trường. .. chẽ, tác hại gây môi trường Trang 14 Bồi thường thiệt hại ONMT, STMT gây ? ?Thực trạng & hướng hoàn thiện tự nhiên khơng khác tác hại gây người hay với tài sản người; vậy, môi trường bị xâm hại, chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường gây ra thực trạng và hướng hoàn thiện , Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường gây ra thực trạng và hướng hoàn thiện