0

Luận văn Thạc sĩ Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển Khu, cụm công nghiệp Thực tiễn tại tỉnh Long An

77 2 0
  • Luận văn Thạc sĩ Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển Khu, cụm công nghiệp  Thực tiễn tại tỉnh Long An

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:49

575 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM LÊ VĂN NAM PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP - THỰC TIỄN TẠI TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM LÊ VĂN NAM PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP - THỰC TIỄN TẠI TỈNH LONG AN Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHAN THÔNG ANH TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TÓM TẮT LUẬN VĂN TỪ KHÓA LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, Ý NGHĨA CỦA BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm .6 1.1.2 Đặc điểm .11 1.1.2.1 Đặc điểm chung 11 1.1.2.2 Đặc điểm riêng 14 1.1.3 Ý nghĩa việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất để phát triển khu, cụm công nghiệp 17 1.2 NỘI DUNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP .18 1.2.1 Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 18 1.2.1.1 Nguyên tắc bồi thường 18 1.2.1.2 Nguyên tắc hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất 21 1.2.2 Đối tượng 22 1.2.2.1 Đối tượng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 22 1.2.2.2 Đối tượng chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 22 1.2.2.3 Một số trường hợp đặc biệt trường hợp không bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 24 1.2.3 Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 26 CHƢƠNG 2: NHỮNG BẤT CẬP VÀ HƢỚNG HOÀN THIỆN VỀ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH LONG AN 31 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN 31 2.1.1 Sơ lược điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Long An – Nền tảng để xây dựng, phát triển Khu, cụm công nghiệp 31 2.1.2 Tình hình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất để phát triển Khu, cụm công nghiệp tỉnh Long An 33 2.2 MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH LONG AN 39 2.2.1 Giá đất để tính bồi thường chưa hợp lý 39 2.2.2 Các sách hỗ trợ, tái định cư nhiều bất cập 43 2.2.3 Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư thiếu chặt chẽ 46 2.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP 49 2.3.1 Hoàn thiện việc xác định giá đất để bồi thường 49 2.3.2 Hồn thiện quy định sách hỗ trợ, tái định cư 53 2.3.3 Hoàn thiện quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ 54 KẾT LUẬN .60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VĂN BẢN QU PHẠM PHÁP LUẬT PHỤ LỤC 1: ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI KHỞI KIỆN, NGƯỜI BỊ KIỆN PHỤ LỤC 2: CÁC BẢN ÁN, BÁO CÁO SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Lê Văn Nam – học viên lớp Cao học (Bình Dương) Khóa 29-1 chuyên ngành Luật kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “Pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất để phát triển Khu, cụm công nghiệp - thực tiễn tỉnh Long An” (Sau gọi tắt “Luận văn”) Tôi xin cam đoan tất nội dung trình bày Luận văn kết nghiên cứu độc lập cá nhân hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Các thông tin trích dẫn nguồn cụ thể, xác kiểm chứng Các số liệu, thông tin sử dụng Luận văn hoàn toàn khách quan trung thực Học viên thực (Chữ ký) LÊ VĂN NAM DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KCN Khu công nghiệp LĐĐ Luật Đất đai TĐC Tái định cư THĐ Thu hồi đất UBND Ủy ban nhân dân TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất để phát triển Khu, cụm công nghiệp - Thực tiễn tỉnh Long An” tiến hành huyện có khu, cụm cơng nghiệp địa bàn tỉnh Long An Qua nghiên cứu trên, thấy q trình tổ chức, thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để xây dựng khu, cụm cơng nghiệp cịn gặp phải khó khăn, vướng mắc, thiếu đồng ngành, cấp thiếu đồng thuận người dân Từ khó khăn, vướng mắc đó, tác giả đề xuất kiến nghị giải pháp có liên quan, giúp cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn tỉnh Long An thật đạt hiệu quả, quy định pháp luật đồng bộ, góp phần hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện người dân vùng bị ảnh hưởng dự án đầu tư khu, cụm cơng nghiệp TỪ KHĨA Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ABSTRACT The research of “The Laws And Regulations On Compensation, Support And Resettlement Upon Land Expropriation By The State For The Purpose Of Developing Industrial Zones And Clusters – Pragmatic Approaches In Long An Province” was implemented in districts where there is an existence of industrial zones and clusters in Long An province The findings of this research will reflect the current difficulties, impediments, inconsistencies amongst the departments, divisions as well as the shortage of consensuses from the local people during the process of compensation, support and resettlement for constructing industrial zones and clusters On that basis, some realistic solutions are highlighted in an effort to not only improve the effectiveness, legal compliance and consistency of the methods of compensation, support and resettlement in provincial regions of Long An, but also minimise the complaints and claims from the local people in areas affected by the investment projects in industrial zones and clusters KEY WORDS Compensation, support, resettlement, land expropriation, industrial zones, industrial clusters LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nước tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, năm qua Đảng Nhà nước ta trọng phát triển khu, cụm công nghiệp kèm theo việc ban hành nhiều sách thơng thống để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, thu hút doanh nghiệp nước Bên cạnh tác động tích cực từ việc xây dựng khu, cụm cơng nghiệp đem lại, đặt vơ vàn khó khăn, thách thức cho Nhà nước ta việc quy hoạch sử dụng đất giải vấn đề phát sinh kéo theo, đặc biệt phải kể đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất mục tiêu hình thành, phát triển khu, cụm cơng nghiệp Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng việc giải sách đất đai q trình phát triển kinh tế, pháp luật đất đai Việt Nam qua thời kỳ từ năm 1987 có quy định bước đầu thu hồi đất dần hoàn thiện qua năm Trải qua bốn lần thay đổi, đến Luật Đất đai năm 2013 quy định đầy đủ, chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất mục tiêu kinh tế, bao gồm phát triển khu, cụm công nghiệp; góp phần tạo hành lang pháp lý vững cho quan nhà nước thực việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ; đảm bảo cân bằng, hài hòa quyền lợi nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng người dân có đất bị thu hồi Mặc dù vậy, thực tế áp dụng tồn nhiều khó khăn, vướng mắc, giá đất bồi thường, sách hỗ trợ chưa rõ ràng hay trình tự, thủ tục cịn nhiêu khê, chậm trễ triển khai dự án,…gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Ở Việt Nam, tiêu biểu tỉnh Long An, địa phương có số lượng, tốc độ xây dựng, hình thành khu, cụm cơng nghiệp nhanh nước trọng điểm khu vực phía Nam Tuy nhiên, rào cản pháp lý bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, mà trình phát triển khu, cụm cơng nghiệp địa phương gặp khơng trở ngại, khó khăn Theo đó, việc nghiên cứu, đánh giá quy định pháp luật, bất cập để từ đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật đất đai việc làm cần thiết Vì vậy, tác giả chọn “Pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất để phát triển Khu, cụm công nghiệp - Thực tiễn tỉnh Long An” làm đề tài Luận văn Thạc sĩ Luật học 54 diện thu hồi, cần thiết phải tạo điều kiện cho chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN tham gia đối thoại, giải đáp thắc mắc người dân sở chia sẻ, tăng hỗ trợ tài cho việc di dời TĐC hay tạo thêm công ăn việc làm; kết hợp với quan nhà nước giảm giá cung cấp điện, nước cho người dân địa phương cam kết đóng góp cho phát triển hạ tầng địa phương,…góp phần giảm thiểu đáng kể tình trạng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đất đai Về sách tái định cư: Mặc dù theo quy định Khoản Điều 26 Nghị định 47/2014/NĐ-CP Dự án TĐC lập phê duyệt độc lập với phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC phải bảo đảm có đất ở, nhà TĐC trước quan nhà nước có thẩm quyền định THĐ Nhưng thực tế, có nhà đầu tư chậm bàn giao TĐC vụ việc xã An Nhựt Tân hay có trường hợp bàn giao dự án TĐC hẹn chất lượng không tốt, xuống cấp nhanh, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị chất lượng sống người dân có đất bị thu hồi Nhằm hạn chế vướng mắc phát sinh, pháp luật đất đai cần có quy định cụ thể trách nhiệm người dân lẫn doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp liên quan đến vấn đề TĐC Cụ thể, chủ đầu tư, cần quy định cụ thể tiêu chí xác định chất lượng khu TĐC, trách nhiệm bảo trì, bảo hành chủ đầu tư Riêng phía người dân, để tạo điều kiện cho cơng tác giải phóng mặt bằng, trường hợp khu TĐC quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu phải di dời giải tỏa nhận định THĐ để bàn giao đất cho doanh nghiệp Trường hợp người dân không chấp hành cưỡng chế thu hồi để đảm bảo triển khai dự án tiến độ, khiếu kiện có liên quan giải đường khiếu nại hành khởi kiện tịa án 2.3.3 Hồn thiện quy định trình tự, thủ tục bồi thƣờng, hỗ trợ Qua khảo sát thực tế, thấy doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp lựa chọn việc thỏa thuận bồi thường trước với người dân thời gian chờ Nhà nước THĐ xuất phát từ thực tiễn công tác THĐ, bồi thường, giải phóng mặt kéo dài lâu, tốn nhiều thời gian Trong đó, diện tích đất thu hồi để phục vụ cho xây dựng, phát triển khu, cụm công nghiệp lại lớn, nên dù rủi ro cao nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm cơng nghiệp chọn hình thức thỏa thuận trước để có đồng thuận người dân từ đầu, nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ thực dự án đầu tư 55 Tuy nhiên, xét góc độ pháp lý, thỏa thuận trước với người dân có đất bị thu hồi dự án khu, cụm công nghiệp không phù hợp với quy định pháp luật Cho nên, nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp sớm giải phóng mặt bằng, cần điều chỉnh bổ sung quy định pháp luật liên quan “rút ngắn thời gian” thông báo THĐ, rút ngắn thời gian lấy ý kiến người dân việc cho thời hạn nộp ý kiến văn tới Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Đối với trường hợp người có đất thu hồi vận động, thuyết phục không chấp hành việc bàn giao đất Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành định cưỡng chế THĐ tổ chức thực việc cưỡng chế theo quy định thời hạn 15 ngày kể từ ngày vận động, thuyết phục không thành thay 30 ngày Bởi theo Điều 71 LĐĐ năm 2013, trước cưỡng chế THĐ, UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt phải vận động, thuyết phục 30 ngày sau kể từ ngày vận động thuyết phục không thành tiến hành cưỡng chế Tuy nhiên, thực tế cho thấy người dân không thống với việc bồi thường, hỗ trợ việc vận động, thuyết phục mà không giải rốt vấn đề mà người dân khơng đồng thuận việc kéo dài thời gian cưỡng chế không đạt hiệu Cho nên, chủ đầu tư thực xong việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, xây dựng xong khu TĐC để tránh ảnh hưởng đến tiến độ dự án, cần cưỡng chế thu hồi sớm để đảm bảo dự án triển khai tiến độ Trường hợp người dân không đồng thuận định bồi thường, hỗ trợ, tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện để quyền lợi đảm bảo Bên cạnh đó, cần đảm bảo biện pháp phải thực thống nhất, quyền lợi chủ thể phải kèm với nghĩa vụ đẩy nhanh tốc độ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt cho dự án Chẳng hạn, chủ đầu tư phải nhanh chóng hồn thành nghĩa vụ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, TĐC đáp ứng đủ điều kiện để cưỡng chế bàn giao đất Ngược lại, người dân đảm bảo sách bồi thường, hỗ trợ phải tiến hành giao đất ngay, kể có khiếu kiện để tránh ảnh hưởng dây chuyền đến tiến độ triển khai dự án khu, cụm cơng nghiệp Ngồi ra, nhằm nâng cao, hồn thiện cơng tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC nói chung phát triển khu, cụm cơng nghiệp nói riêng, để thực 56 đồng với giải pháp xác định giá đất bồi thường, trình tự, thủ tục, bồi thường hỗ trợ, tái định cư đề cập trước Các quan nhà nước có thẩm quyền cần thực kết hợp giải pháp sau: (i) Đối với Chính phủ Để đảm bảo việc THĐ theo quy hoạch THĐ chạy theo dự án nay, phải đưa quy hoạch khu, cụm công nghiệp rõ ràng, gắn với địa bàn cụ thể sở mạnh địa phương Trong đó, quy hoạch phải mức độ tổng thể, có khảo sát, thẩm tra rõ ràng với tầm nhìn xa hơn, đảm bảo phát triển thị phải hài hịa lợi ích (ii) Ủy ban nhân dân cấp Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân vùng dự án chấp hành tốt chủ trương, pháp luật Nhà nước Xác định danh mục cơng trình, dự án trọng tâm, trọng điểm để tập trung đạo, giải quyết; công khai, minh bạch đầy đủ thông tin dự án, trình tự thủ tục triển khai, giá đất bồi thường, thời gian triển khai, trách nhiệm chủ đầu tư cập nhật tiến độ thực hàng tháng đến tận ấp, khu phố…để người dân nắm rõ, tạo chia sẻ, đồng thuận công tác THĐ, bồi thường, hỗ trợ, TĐC dự án đầu tư Thứ hai, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực tiếp xúc cử tri, tổ chức đối thoại với người dân có đất bị thu hồi, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân để trình lãnh đạo, đạo đạt hiệu quả, kịp thời xác Thứ ba, đẩy mạnh cơng tác tun truyền, phổ biến sách pháp luật THĐ, bồi thường, hỗ trợ, TĐC để người dân thông suốt, thường xuyên thông tin cho người dân thấy hiệu thực triển khai dự án, hoàn chỉnh hạ tầng, tạo thêm nhiều việc làm mới, thu nộp ngân sách,…qua góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà Thứ tư, tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai, đầu tư, môi trường sau có chủ trương chấp thuận đầu tư để tránh lợi dụng sách, qn triệt cơng chức ngành cần nâng cao tinh thần trách nhiệm việc thực chức trách, nhiệm vụ giao, đẩy nhanh việc khảo sát giá chi trả bồi thường, tránh biến động giá đất; đặc biệt quan tâm tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực việc thực công tác bồi thường, đáp ứng 57 yêu cầu thực tế thời gian tới, củng cố Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh phải lãnh đạo Sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện Kịp thời cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, khơng để xảy tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng trái quy định pháp luật đất đai (iii) Đối với cấp Sở, ngành chuyên môn Thứ nhất, cấp Sở, ngành chun mơn có liên quan Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính,…phải thường xun nắm bắt thơng tin, rà sốt chế sách đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, vướng mắc bất cập phải tham mưu sửa đổi, bổ sung kịp thời Thường xuyên tổ chức buổi chương trình tập huấn, bồi dưỡng kịp thời cho cán bộ, công chức cấp huyện giải vướng mắc phát sinh công tác giải phóng mặt Thứ hai, Sở Tài nguyên Môi trường cần phải tập trung nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh, nhằm đưa đề xuất theo hướng vận dụng, hỗ trợ mua thêm suất TĐC theo giá ưu đãi cho trường hợp bị phần lớn diện tích đất nơng nghiệp Thứ ba, lực lượng Cơng an chủ động nắm bắt tình hình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn, để hỗ trợ kịp thời cho quyền địa phương việc ngăn chặn tình trạng xúi dục khiếu kiện đông người, phức tạp gây an ninh trật tự; hỗ trợ tham gia cưỡng chế đáp ứng đủ điều kiện Thứ tư, kiên thực biện pháp cưỡng chế người sử dụng đất có hành động cố tình chống đối khơng chấp hành, UBND cấp huyện rà sốt trường hợp cụ thể để hồn tất hồ sơ tiến hành cưỡng chế Riêng trường hợp phức tạp cần phải xin ý kiến UBND cấp tỉnh Thứ năm, Sở Kế hoạch Đầu tư cần phải đưa giải pháp để nâng cao trình độ thẩm định lực nhà đầu tư, rà soát quy trình tham mưu tiếp nhận đầu tư đảm bảo, chặt chẽ, quy định pháp luật Trong đó, yêu cầu tiên để lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo lực tài chính, đáp ứng yêu cầu lập thực khu TĐC tập trung, xây dựng sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng để ban hành định THĐ, người dân di chuyển đến nơi 58 Thứ sáu, chủ đầu tư thiết phải có phương án khả thi huy động đủ nguồn vốn, đảm bảo sau Phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC cấp có thẩm quyền phê duyệt tiến hành chi trả cho người dân, khơng để xảy tình trạng chi trả kéo dài gây thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện dân; Cam kết thời gian lập thủ tục thuê đất đầu tư hạ tầng phần diện tích thực xong cơng tác bồi thường, nhằm tránh tình trạng đất đai bị hoang hóa, lãng phí từ người dân trở lại lấn chiếm đất Thứ bảy, thực tốt cơng tác rà sốt, hậu kiểm dự án đầu tư như: quản lý chặt chẽ tiến độ triển khai dự án đầu mối quản lý nhà nước, Ban quản lý khu kinh tế quản lý KCN, Sở Công thương quản lý cụm công nghiệp Thành lập trì đồn kiểm tra, nhằm xử lý dự án có dấu hiệu vi phạm để tiến hành thủ tục xử lý theo quy định; dự án không triển khai triển khai chậm thời hạn gia hạn cho phép; triển khai không chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư nguyên nhân chủ quan chủ đầu tư phải thu hồi lại Đối với dự án UBND tỉnh giao thuê đất chậm đưa vào sử dụng, cần tra định kỳ tiến độ dự án để có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục xử lý kịp thời Thứ tám, quy định cụ thể thành phần Hội đồng bồi thường, hỗ trợ TĐC cần nhanh chóng bổ sung văn pháp luật, văn hướng dẫn thi hành Trong tất yếu phải xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn chế phối hợp với quan khác tồn q trình Đồng thời, việc đối thoại lãnh đạo tỉnh, sở, ban ngành với chủ đầu tư cần phải trì thường xuyên, để kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo hiệu hoạt động dự án đầu tư Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động, giải án hành nhanh chóng với độ xác cao, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ TĐC bị kéo dài theo Tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm phán tịa hành nên chia theo tổ, nhằm tập trung nghiên cứu thực việc giải vụ án theo lĩnh vực bị khiếu kiện, chẳng hạn như: tổ chuyên thụ lý giải khiếu kiện liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, TĐC; tổ chuyên thụ lý giải khiếu kiện xử lý vi phạm hành chính, hoạt động doanh nghiệp, thuế, khiếu kiện hành khác Do đó, Thẩm phán 59 ngồi lại bàn bạc, thống nhất, tháo gỡ có vướng mắc xảy ra, cịn vướng mắc trao đổi với tập thể lãnh đạo Tòa Uỷ ban Thẩm phán Đối thoại hòa giải: Tòa án (đặc biệt Thẩm phán vụ việc cụ thể) phải tích cực đối thoại, cho dù có đối thoại trụ sở người bị kiện, đồng thời phối hợp tốt với quan liên quan UBND tỉnh, Sở ban ngành chuyên môn, UBND cấp xã, nhằm giúp cho việc khiếu kiện người dân quan quản lý hành nhà nước khơng mang tính xúc, xung đột dẫn đến an ninh trật tự xã hội, gây uy tín, làm giảm vai trò quản lý quan quản lý hành nhà nước Như vậy, thấy rằng, tỉnh Long An có điều kiện tự nhiên thuận lợi, kinh tế xã hội ổn định tình hình bồi thường, hỗ trợ, TĐC có nhiều chuyển biến tích cực Tuy nhiên, địa phương khơng tránh khỏi vướng mắc, phát sinh trình bồi thường, hỗ trợ, TĐC Nhà nước THĐ để phát triển khu, cụm công nghiệp giá đất để tính bồi thường chưa hợp lý; sách hỗ trợ, TĐC cịn nhiều bất cập; trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ TĐC thiếu chặt chẽ Trên sở thực tiễn, tác giả phân tích đưa số giải pháp để hoàn thiện việc xác định giá đất bồi thường, quy định sách hỗ trợ, TĐC, quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, nhằm khắc phục thiết sót cịn tồn q trình bồi thường, hỗ trợ, TĐC Nhà nước THĐ để phát triển khu, cụm công nghiệp Đồng thời, tập trung nguồn lực, nhân lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, TĐC, bàn giao kịp thời mặt cho nhà đầu tư mục tiêu mà tác giả hướng đến Bên cạnh đó, tác giả nhận thấy dù quy định pháp luật lĩnh vực nghiên cứu xây dựng hay sửa đổi luật phải đảm bảo cơng bằng, hài hịa quyền lợi chủ thể Luật đất đai bồi thường, hỗ trợ, TĐC nhà nước THĐ để phát triển khu, cụm cơng nghiệp khơng nằm ngồi mục tiêu chung Có đạt đồng thuận cao người dân góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển khu, cụm công nghiệp nói riêng đẩy mạnh kinh tế Việt Nam nói chung 60 KẾT LUẬN Cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng Khu, cụm cơng nghiệp nước, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất nội dung quan trọng đặt trình thu hồi đất mục tiêu phát triển kinh tế Do đó, pháp luật đất đai Việt Nam qua thời kỳ ghi nhận đầy đủ, chi tiết nguyên tắc, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư để có sở cho quan quản lý nhà nước thực thi hiệu quả, góp phần đảm bảo hài hịa, cân quyền lợi người dân có đất bị thu hồi doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp Mặc dù vậy, thông qua việc nghiên cứu thực tế áp dụng pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư để phát triển khu, cụm công nghiệp tỉnh Long An – địa phương có số lượng khu, cụm cơng nghiệp lớn nước, thấy cịn tồn khó khăn, vướng mắc việc vận dụng quy định pháp luật như: chế xác định giá đất chưa hợp lý, số sách hỗ trợ, tái định cư chưa rõ ràng hay trình tự, thủ tục thực cịn nhiều điểm hạn chế… Trên sở bất cập tồn qua trình nghiên cứu thực tế tỉnh Long An, tác giả đề xuất phương hướng hồn thiện, khắc phục thiết sót cịn tồn để hoàn thiện quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất để phát triển khu, cụm công nghiệp Trong quan trọng bổ sung, hướng dẫn làm rõ quy định cịn thiếu sót quy định cụ thể, chi tiết nguyên tắc, cách thức xác định giá đất bồi thường; tiêu chí để chọn lọc, phân loại đối tượng thuộc diện hưởng sách hỗ trợ; tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho người dân; tập trung đào tạo, tổ chức buổi họp chuyên đề, hội thảo để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán quản lý hành nhà nước công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế nói chung phát triển khu, cụm cơng nghiệp nói riêng Trong đó, cụ thể hóa, hồn thiện quy định pháp luật đóng vai trò quan trọng việc tạo khung pháp lý vững chắc, góp phần minh bạch hóa quy định pháp luật, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng tỷ trọng đóng góp khu, cụm công nghiệp vào ngân sách Nhà nước! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Chỉ bao gồm tài liệu trích dẫn Luận văn này) Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 04/01/2019 UBND tỉnh Long An tình hình thực kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Báo cáo số 195/BC-TAND-VP ngày 13/4/2018 Tòa án nhân dân tỉnh Long An việc chấp hành pháp luật tố tụng hành Báo cáo số 333/BC-UBND ngày 04/12/2019 UBND tỉnh Long An tình hình thực kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 Công văn số 438/BQLKKT-KHĐT ngày 27/02/2020 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An báo cáo tiến độ triển khai khu công nghiệp địa bàn tỉnh Báo cáo số 575/TA-VP ngày 19/9/2019 Tòa án nhân dân tỉnh Long An việc giải án hành từ 01/7/2014 đến 30/6/2019 Báo cáo số 786/BC-TA ngày 06/12/2019 Tòa án nhân dân tỉnh Long An cơng tác chun mơn Tịa án nhân dân hai cấp tỉnh Long An Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An, 2013 [Ngày truy cập: 20 tháng năm 2020] Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương), 2019 Hội nghị chế, sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp < http://arit.gov.vn/tintuc/hoi-nghi-ve-co-che-chinh-sach-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep3eba610d_4122/> [Ngày truy cập: 20 tháng năm 2020] Châu Hoàng Thân, 2016 Bất cập quy định pháp luật trình tự, thủ tục thu hồi đất mục đích quốc phịng, an ninh; Phát triển kinh tế-xã hội lợi ích quốc gia, cơng cộng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 43 (2016), Tr 1-9 10 Đoàn Minh Hà, 2016 Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất TP Hồ Chí Minh định hướng hồn thiện đăng Tạp chí Dân chủ & Pháp luật số (292), tr 42-45, 60 11 Hoàng Phê, 2018 Từ điển tiếng Việt, NXB Hồng Đức, TP Hồ Chí Minh 12 Hồng Xuyến Hồng Anh (Đài Phát Truyền hình Long An), 2019 HĐND tỉnh Long An giám sát việc giải khiếu nại, tố cáo công dân UBND tỉnh [Ngày truy cập: 17 tháng năm 2020] 13 Minh Đạo, 2020 Huyện Đức Hòa: Tập trung thực cơng tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư [Ngày truy cập: 08 tháng năm 2020] 14 Minh Đăng, 2020 Tỷ lệ người dân xây dựng nhà khu tái định cư thấp < http://baolongan.vn/ty-le-nguoi-dan-xay-dung-nha-trong-khu-tai-dinhcu-con-thap-a91238.html> [Ngày truy cập: 21 tháng năm 2020] 15 Nguyễn Thị Nga, 2011 Những tồn tại, vướng mắc phát sinh trình áp dụng phương thức bồi thường nhà nước thu hồi đất Tạp chí Luật học, Trường đại học Luật Hà Nội, 2011, Số 5, tr.14-20 16 Nguyễn Thị Nhật Lệ, 2018 Pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất thực tiễn thi hành huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Luật Hà Nội 17 Phan Trung Hiền Phạm Duy Thanh, 2015 Cơ chế tạo quỹ đất để thu hút đầu tư – kinh nghiệm thành phố Cần Thơ NXB Chính trị Quốc gia 18 Phan Trung Hiền, 2013 Về nội hàm số khái niệm pháp luật đất đai Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 20, tr 28 19 Phan Trung Hiền, 2017 Xác định giá đất để tính bồi thường Nhà nước thu hồi đất Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1+2(329+330), tháng 1/2017, phần 20 Phan Trung Hiền, 2018 Những điều cần biết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất NXB Chính trị Quốc gia Sự thật 21 Thanh Sơn, 2014 Thấp cánh đồng vàng [Ngày truy cập: 05 tháng năm 2020] 22 Thông tin dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 - Bộ tế, 2020 [Ngày truy cập: 05 tháng năm 2020] 23 Trần Hoa Nam, 2018 Áp dụng pháp luật thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt xây dựng khu công nghiệp huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 24 Trần Mạnh, 2020 Long An khởi cơng dự án đón sóng đầu tư hậu COVID-19 [Ngày truy cập: 20 tháng năm 2020] 25 Vụ Quản lý khu kinh tế, 2019 Báo cáo tình hình thành lập phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế tháng đầu năm 2019 [Ngày truy cập: 17 tháng năm 2020] 26 Xuân Long, 2013 Thu hồi đất giá rẻ, bán giá đắt: dân không chịu đâu [Ngày truy cập: 04 tháng năm 2020] DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Chỉ bao gồm văn sử dụng Luận văn này) Hiến pháp năm 2013 Bộ Luật Dân năm 2015 Luật Đất đai năm 2013 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính Phủ quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai (Hết hiệu lực) Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định giá đất Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính Phủ sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Nghị định 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 10 Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 Chính phủ quy định quản lý, phát triển cụm công nghiệp 11 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 Chính phủ quy định quản lý khu công nghiệp khu kinh tế 12 Thông tư 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 Bộ Tài việc ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam số 01, 02, 03 04 13 Quyết định 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/ 8/2014 Bộ Tài nguyên môi trường việc công bố thủ tục hành lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức quản lý nhà nước tài nguyên môi trường 14 Quyết định 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Bình Dương 15 Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 UBND tỉnh Long An quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất để áp dụng địa bàn tỉnh Long An 16 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 UBND thành phố Hồ Chí Minh quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 17 Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 UBND tỉnh Bình Phước quy định sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Bình Phước 18 Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 UBND tỉnh Bến Tre quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Bến Tre PHỤ LỤC Bảng 1.1: Đặc điểm người khởi kiện, người bị kiện (ĐVT: vụ án) Năm Ngƣời khởi kiện Ngƣời bị kiện Cá nhân Tổ chức Cá nhân Tổ chức 2012 553 10 560 2013 371 2 221 2014 235 226 2015 116 120 2016 248 12 183 2017 104 102 2018 67 0 67 2019 97 99 Nguồn: Tổng hợp từ Bảng thống kê chi tiết qua năm Tòa án nhân dân tỉnh Long An PHỤ LỤC Danh mục Bản án, Báo cáo tiêu biểu sử dụng Luận văn Tên tài liệu nộp kèm Luận văn STT Bảng thống kê số lượng vụ khiếu kiện Tòa án nhân dân tỉnh Long An Báo cáo số 575/TA-VP ngày 19/9/2019 Tòa án nhân dân tỉnh Long An việc giải án hành từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/6/2019 Báo cáo số 195/BC-TAND-VP ngày 13/4/2018 Tòa án nhân dân tỉnh Long An việc chấp hành pháp luật tố tụng hành Công văn 438/BQLKKT-KHĐT ngày 27/02/2020 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An việc báo cáo tiến độ triển khai khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bản án số 04/2018/HC-PT ngày 16/4/2018 Tòa án nhân dân tỉnh Long An việc khiếu kiện định hành quản lý đất đai người khởi kiện bà Lê Thị Ân người bị kiện UBND huyện Đức Hòa Bản án số 15/2013/HC-ST ngày 15/8/2013 Tòa án nhân dân huyện Đức Hịa khiếu kiện định hành ông Phan Tấn Hữu Bản án phúc thẩm số 01/2014/HC-PT ngày 02/01/2014 Tòa án nhân dân tỉnh Long An khiếu kiện ông Phan Tấn Hữu Bản án số 55/2014/HCPT ngày 08/7/2014 Tòa án nhân dân tỉnh Long An việc khiếu kiện định hành quản lý Nhà nước đất đai người khởi kiện ông Phan Văn Kiểm người bị kiện UBND huyện Đức Hòa Bản án số 61/2019/DS-ST ngày 04/11/2019 Tòa án nhân dân tỉnh Long An việc tranh chấp đòi đất cho mượn, yêu cầu bồi thường giá trị tài sản, yêu cầu hủy định hành có liên quan ngun đơn ơng Cái Hồng Minh bị đơn Cơng ty Cổ phần Ngọc Phong ... việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất để phát triển khu, cụm công nghiệp 17 1.2 NỘI DUNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT... LÊ VĂN NAM PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP - THỰC TIỄN TẠI TỈNH LONG AN Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 LUẬN VĂN... nghiên cứu Luận văn quy định pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất để phát triển khu, cụm công nghiệp Đồng thời, Luận văn nghiên cứu quy định thực tiễn khu, cụm công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển Khu, cụm công nghiệp Thực tiễn tại tỉnh Long An, Luận văn Thạc sĩ Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển Khu, cụm công nghiệp Thực tiễn tại tỉnh Long An