0

So sánh chính thể cộng hòa đại nghị với chính thể cộng thể tổng thống phân tích ví dụ minh họa

11 8 0
  • So sánh chính thể cộng hòa đại nghị với chính thể cộng thể tổng thống  phân tích ví dụ minh họa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:35

lOMoARcPSD|11424851 ………………………………………………………………………………… Đề bài: So sánh thể Cộng hịa Đại nghị với thể Cộng thể Tổng thống Phân tích ví dụ minh họa Mã số đề: 73 Sinh viên: Nguyễn Thị Thùy Ngân Lớp: K15-QTKD1 Mã Sinh Viên: 21010950 HÀ NỘI, THÁNG 10/2021 lOMoARcPSD|11424851 Mục Lục I Khái qt chung hai hình thức thể II So sánh điểm giống khác hai hình thức thể Điểm giống hình thức thể Đại nghị hình thức thể Tổng thống: Điểm khác hình thức thể cộng hịa Đại nghị thể Cộng hịa Tổng thống: .3 III Phân tích hai ví dụ hai hình thức Hợp chủng quốc Hoa Kì (cộng thể Tổng thống) Vương quốc Anh ( cộng hòa Đại nghị ) để làm rõ khác biệt: Sự khác nguyên nhân dẫn đến thiết lập hai hình thức thể hai nhà nước: Sự khác tổ chức hoạt động máy nhà nước hai hình thức thể Lời Mở Đầu lOMoARcPSD|11424851 Hình thức nhà nước vấn đề quan trọng tượng nhà nước Lịch sử nhà nước pháp luật quốc gia, thời kỳ lịch sử lại chọn cho hình thức thể khác Mỗi hình thức thể có đặc điểm riêng phù hợp với đất nước mang ưu, nhược điểm riêng Thể chế trị (Political Institutions) hay cịn gọi hình thức thể yếu tố quan trọng hình thức nhà nước (bao gồm: Thể chế trị, Chế độ trị Cấu trúc nhà nước) Một thể thống yếu tố tạo cách thức tổ chức quyền lực phương pháp thực thi quyền lực nhà nước Chính thể cộng hịa hình thức tổ chức nhà nước quyền lực tối cao nhà nước thuộc quan bầu nhiệm kì định Đây hình thức tổ chức quyền nhà nước phổ biến nhà nước tư sản Chính thể cộng hịa có hai biến dạng : thể cộng thể Tổng thống cộng hòa Đại nghị Nội dung em xin so sánh điểm giống khác hai hình thức thể Nội Dung I Khái qt chung hai hình thức thể * Hình thức thể cộng hịa Đại nghị (Parliamentary Republic) Hình thức thể cộng hịa Đại nghị mơ hình cộng hoà thứ tư Pháp (từ năm 1946 đến 1958) tồn Italia (theo Hiến pháp 1947), Liên bang Đức (theo Hiến pháp 1949), Liên bang Áo (theo Hiến pháp 1922, sửa đổi 1929), Hy Lạp theo Hiến pháp 1975… Đặc điểm mơ hình thể quyền lực Tổng thống khơng lớn, quyền lực trị tập trung vào Thủ tướng Thủ tướng người định chịu trách nhiệm đường lối trị Chính phủ Đây hình thức thể mà Chính phủ thành lập sở đảng chiếm đa số ghế Nghị viện Thủ tướng Chính phủ thủ lĩnh Đảng cầm quyền – đảng lOMoARcPSD|11424851 chiếm đa số ghế Nghị viện Chính quyền hành pháp chia sẻ Tổng thống Thủ tướng * Hình thức thể cộng thể Tổng thống (Presidential Republic) Chính thể cộng thể Tổng thống hình thức thể ngun thủ quốc gia – Tổng thống nhân dân bầu vừa người đứng đầu nhà nước vừa người đứng đầu Chính phủ Điển hình chế độ cộng thể Tổng thống Hoa Kỳ Hạt nhân hợp lý chế độ cộng thể Tổng thống chỗ khơng quan lập pháp nhân dân bầu mà người đứng đầu quyền hành pháp nhân dân bầu Do Nghị viện trực tiếp phong mà nhân dân thông qua đại cử tri phong nên người đứng đầu nhà nước có địa vị pháp lý bề mà khơng có mơ hình nhà nước đại có được.1 II So sánh điểm giống khác hai hình thức thể Điểm giống hình thức thể Đại nghị hình thức thể Tổng thống: - Về bản, tàn tích chế độ phong kiến bị xóa bỏ - Đều hình thức cai trị tiến chế độ quân chủ - Nghị viện quan quyền lực tối cao nhà nước nhân dân bầu theo nhiệm kì định Nghị viện có quyền ban hành Hiến pháp luật - Đều hình thức cộng hịa dân chủ, tức quyền tham gia bầu cử để lập quan quyền lực nhà nước mặt pháp lí quy định thuộc nhân dân.2 Điểm khác hình thức thể cộng hịa Đại nghị thể Cộng hịa Tổng thống:3 Khía cạnh so sánh Chính thể cộng thể Tổng thống Chính thể cộng hịa Đại nghị Chu Dương – Thể chế nhà nước quốc gia giới, Nxb Tư pháp 2005, tr.854-861 Giáo trình lí luận nhà nước pháp luật, Nguyễn Văn Động, NXB Giáo dục, HN 2008 Giáo trình : “ Lí luận nhà nước pháp luật”, NXB Công an nhân dân, HN 2003 lOMoARcPSD|11424851 - Vai trò Tổng thống lớn, - Vai trị Tổng thống quan vừa Ngun thủ quốc gia vừa trọng Vai trò người đứng đầu phủ nguyên - Cách thức bầu cử: nhân dân - Cách thức bầu cử: Nghị viện thủ trực tiếp bầu đại bầu chịu trách nhiệm trước quốc gia cử tri bầu Nghị viện (Tổng thống) - Quyền lực Tổng thống - Quyền lực Tổng thống hết lớn: người đứng dầu quan sức hạn chế, mang tính tượng Hành pháp, kiểm tra giám sát trưng khơng có thực quyền hoạt động phủ; tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang; - Các văn pháp luật Tổng có quyền phủ dự luật thống ban hành phải có chữ ký mà nghị viện thơng qua Thủ tướng phủ Bộ trưởng tương ứng - Do Tổng thống thành lập, khơng có chức danh Thủ tướng phủ - độc lập với Nghị viện - Thành lập sở Nghị viện Theo Luật, Đảng chiếm đa số ghế Nghị viện quyền thiết lập phủ, người đứng đầu Đảng Thủ tướng Chính phủ - Các Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng thống thực tế họ người giúp việc cho Tổng thống - Các Bộ trưởng chịu trách nhiệm ngành, lĩnh vực phụ trách trước Nghị viện Chính phủ Nghị - Nghị viện khơng có quyền bầu - Nghị viện có quyền lực tối cao Nghị viện có quyền bầu ra, phế Tổng thống hay phủ truất Tổng thống, có quyền thành - Khơng có quyền đặt vấn đề lập giám sát Chính phủ khơng tín nhiệm Tổng thống - Nếu Chính phủ khơng cịn Bộ trưởng lOMoARcPSD|11424851 viện Mức độ vận dụng “Tư tưởng phân chia quyền lực” tín nhiệm Chính phủ - Nghị viện khơng kiểm sốt phải từ chức tập thể Nghị hoạt động Chính phủ viện bị giải tán tiến hành bầu lại có quyền lực thực tế lớn Nghị viện quyền lực Nghị viện - Các trưởng phải chịu trách thể cộng hịa Đại nghị nhiệm trước Nghị viện kể - Tuy nhiên, Nghị viện có quyền trách nhiệm liên đới trách khởi tố, xét xử Tổng thống nhiệm cá nhân Nhưng Chính thành viên phủ phủ tác động ngược theo thủ tục “đàn hạch” lại Nghị viện quyền người vi phạm công yêu cầu Tổng thống giải thể Nghị quyền viện trước thời hạn tiến hành bầu Nghị viện - Tổng thống khơng có quyền giải thể nghị viện trước thời hạn đồng thời nghị viện khơng có quyền lật đổ Chính phủ Vận dụng mức độ mềm dẻo ôn Vận dụng mức độ cứng rắn.Theo quy định Hiến pháp hòa thể cộng thể Tổng thống, Chính phủ ổn định hơn, Nghị viện có thực quyền cộng hòa Đại nghị lOMoARcPSD|11424851 * Vài điểm khác đáng ý khác hai hình thức nhà nước này: - Trong thể cộng thể Tổng thống, Tổng thống thành lập nội từ số khách khơng phải Nghị sỹ Cịn thể cộng hịa Đại nghị, bổ nhiệm Bộ trưởng số thành viên Nghị viện - Ở thể cộng thể Tổng thống, thành viên Hành pháp Tổng thống khơng có quyền trình dự Luật trước nghị viện Cịn thể cộng hịa đại nghị, dự Luật nghị viện nguyên tắc xuất phát từ Chính phủ – Hành pháp - Dưới thể cộng thể Tổng thống, quyền Hành pháp thuộc Tổng thống Cịn thể cộng hịa Đại nghị, quyền Hành pháp hai phận nắm giữ Tổng thống Chính phủ (chủ yếu nội các) III Phân tích hai ví dụ hai hình thức Hợp chủng quốc Hoa Kì (cộng thể Tổng thống) Vương quốc Anh ( cộng hòa Đại nghị ) để làm rõ khác biệt: Sự khác nguyên nhân dẫn đến thiết lập hai hình thức thể hai nhà nước: * Cách mạng Tư sản Anh: - Đây cách mạng không triệt để, kết thỏa hiệp giai cấp Tư sản quý tộc xã hội Anh diễn mâu thuẫn giai cấp xã hội sâu sắc Trong bối cảnh lịch sử tồn chế độ phong kiến, giai cấp tư sản quý tộc liên kết với để đối phó với phong trào đấu tranh nhân dân lao động, dẫn đến việc thiết lập nhà nước mang hình thức thể quân chủ Đại nghị Anh * Cách mạng Tư sản Mỹ: Là cách mạng Tư sản triệt để với hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc, xóa bỏ tồn tàn dư phong kiến xã hội, xóa bỏ bóc lột người với người, mở đường cho phát triển Chủ nghĩa Tư Chính triệt để cách mạng tác động đến việc thiết lập hình thức cộng thể Tổng thống Mỹ lOMoARcPSD|11424851 Sự khác tổ chức hoạt động máy nhà nước hai hình thức thể 2.1 Nguyên thủ quốc gia: * Nhà nước tư sản Anh: Các vị Hoàng đế Nữ hồng kế vị tập truyền ngơi, mang vai trò tượng trưng, quyền hạn Hiến pháp quy định, định Hồng đế có hiệu lực có chữ kí Thủ tướng * Nhà nước Tư sản Mỹ: - Tổng thống nguyên thủ quốc gia có thực quyền, nhân vật quan trọng nhánh ngành lập pháp quân đối ngoại - Tổng thống tổng tư lệnh lực lượng vũ trang - Tổng thống có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp chấm dứt tình trạng khẩn cấp quyền liên bang hay bang, người vượt quyền tuyên bố tình trạng chiến tranh 2.2 Nghị viện * Nhà nước tư sản Anh Nghị viện có quyền lập pháp, quyền định ngân sách thuế; quyền giám sát hoạt động nội các, bầu bãi nhiệm thànhvviên nội Nghị viện tối cao Nghị viện có quyền giải vấn đề nhà nước Nghị viện thành lập phủ từ thành phần Hạ nghị viện Chính phủ hoạt động cịn tín nhiệm Nghị viện * Nhà nước tư sản Mỹ Nghị viện quan lập pháp Nghị viện có quyền thông qua đạo luật , quyền sửa đổi bổ sung dự án luật dự án ngân sách Tổng thống, quyền tán thành quan chức cấp cao tổng thống bổ nhiệm, quyền phê chuẩn bác bỏ điếu ước quốc tế Tổng thống kí Nghị viện gồm viện Hạ nghị viện quan dân biểu , dân chúng tiểu bang bầu lên lOMoARcPSD|11424851 => Có thể nhận thấy khác hình thức thể Khác với thể cộng thể Tổng thống , Nghị viện việc thực chức lập pháp nghị viện cịn phải thành lập phủ giám sát phủ Nếu Anh, Hạ nghị viện có quyền hạn thực tế cịn thượng nghị viện mang tính hình thức Mỹ quyền lực hai viện ngang (Hạ viện có quyền luận tội quan chức cấp cao nhà nước kể Tổng thống lại khơng có quyền kết tội, quyền thuộc Thượng nghị viện) 2.3 Chính phủ * Nhà nước Anh Tiền thân nội viện mật Nội thành lập hoạt động quyền chủ tọa thủ tướng liên đới chịu trách nhiệm trước quốc hội Nội nắm quyền hành pháp Thủ tướng Hồng đế (chỉ mang tính hình thức) bổ nhiệm người đứng đầu đảng cầm quyền , đảng chiếm đa số Hạ nghị viện Thủ tướng thành lập phủ Thủ tục chọn phủ từ đảng chiếm đa số Hạ nghị viện phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội * Nhà nước Mỹ Nếu Anh có diện thiết chế phủ bao gồm Thủ tướng số thành viên , Chính phủ thành lập từ Nghị viện phải chịu trách nhiệm trước quốc hội gây nên lập đổ giải tán lẫn Mỹ quyền hành pháp theo hiến pháp Mỹ giao cho người Tổng thống, Tổng thống người thành lập phủ Ở Mỹ khơng hình thành chế định phủ, điều nhấn mạnh chịu trách nhiệm cá nhân Tổng thống.4 Kết Luận Giáo trình Lịch sử nhà nước pháp luật giới – Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an Nhân dân, 2003 lOMoARcPSD|11424851 Có nhiều cách khác tùy điều kiện lịch sử khác mà quốc gia lựa chọn thể thức trị phù hợp với Có thể chế độ Tổng thống, Đại nghị chế độ lai Nhiều nghiên cứu nước mang chế độ cộng thể Tổng thống mang lại nhiều sách thương mại cởi mở chi tiêu đặc thù lớn (ví dụ ngân sách giao thơng, trợ cấp nơng nghiệp, v.v…) phù hợp với việc đại diện cho tồn cử tri Ngồi ra, có lẽ quan trọng hơn, nhà nghiên cứu cho chế độ Tổng thống có nguy gặp xung đột nhiều và, số trường hợp, dễ dẫn đến sụp đổ dân chủ Tương tự, hình thức cộng hòa Đại nghị mang nhiều ưu điểm riêng Cụ thể, phủ Đại nghị cho có chi tiêu hàng hóa cơng nhiều (ví dụ giáo dục, y tế, lương hưu) hiệu quả, bền vững loại chế độ khác Chắc chắn chế độ có tính ưu việt, khơng nên ngạc nhiên có ngày nhiều dân chủ lựa chọn chế độ lai để kết hợp điều tốt hai hình thức thể cộng hịa Tổng thống cộng hịa Đại nghị Ví dụ, vài nhà nước Cộng sản trước Croatia, Ba Lan, Ukraine lựa chọn chế độ bán Tổng thống, phần nhằm giảm thiểu hạn chế chế độ Tổng thống lẫn Đại nghị lOMoARcPSD|11424851 Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo Chu Dương – Thể chế nhà nước quốc gia giới, Nxb Tư pháp 2005, tr.854-861 Giáo trình lí luận nhà nước pháp luật, Nguyễn Văn Động, NXB Giáo dục, HN 2008 Giáo trình : “ Lí luận nhà nước pháp luật”, NXB Công an nhân dân, HN 2003 Giáo trình Lịch sử nhà nước pháp luật giới – Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an Nhân dân, 2003 Joseph W Robbins, “Presidentialism versus Parliamentalism”, in John T Ishiyama and Marijke Breuning (eds), 21st Century Political Science: A Reference Handbook, (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2011), pp 177185 10 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) ...lOMoARcPSD|11424851 Mục Lục I Khái quát chung hai hình thức thể II So sánh điểm giống khác hai hình thức thể Điểm giống hình thức thể Đại nghị hình thức thể Tổng... Chính thể cộng hịa có hai biến dạng : thể cộng thể Tổng thống cộng hịa Đại nghị Nội dung em xin so sánh điểm giống khác hai hình thức thể Nội Dung I Khái quát chung hai hình thức thể * Hình thức... nên người đứng đầu nhà nước có địa vị pháp lý bề mà khơng có mơ hình nhà nước đại có được.1 II So sánh điểm giống khác hai hình thức thể Điểm giống hình thức thể Đại nghị hình thức thể Tổng thống:
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh chính thể cộng hòa đại nghị với chính thể cộng thể tổng thống phân tích ví dụ minh họa , So sánh chính thể cộng hòa đại nghị với chính thể cộng thể tổng thống phân tích ví dụ minh họa

Từ khóa liên quan