0

Kiểm thử cơ bản bài 6 xây dựng tình huống kiểm thử

30 14 0
  • Kiểm thử cơ bản bài 6 xây dựng tình huống kiểm thử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:14

Kiểm thử Bài 6: Xây dựng tình kiểm thử Nội dung học • • Tình kiểm thử (Test Case) Kỹ thuật kiểm thử (Test Techniques) Kiểm thử Test Case Kiểm thử Tình kiểm thử Một tập giá trị đầu vào, điều kiện cần phải có để thực tình kiểm thử phát triển cho chức phần mềm có đặc tả yêu cầu hay không Kiểm thử  Thực test case cần có Kiểm thử  Test case chia thành  Tình kiểm thử cấp cao  Tình kiểm thử cấp thấp Test Case Kiểm thử Các thành phần test case  Các thành phần  Test case ID  Test case title  Test case description  Expected Output  Status Kiểm thử Các thành phần test case  Các thành phần bổ sung  Condition / Req_Id / UC Name  Pre-condition  Test data  Actual Output Kiểm thử Các công cụ quản lý kiểm thử Test Manager (Microsoft) Rational Quality Manager (IBM) Test Insight (FSoft) Kiểm thử Test case ID  Duy  Dễ nhận biết module hay hệ thống chức  Dễ thêm test case  Dễ xóa test case Kiểm thử 10 Các thành phần bổ sung  Pre – condition tập hợp hành động thực hoàn chỉnh trước chạy test case Kiểm thử 16 Các thành phần bổ sung  Pre – condition tập hợp hành động thực hoàn chỉnh trước chạy test case Kiểm thử 17 Các thành phần bổ sung  Test data tập hợp giá trị sử dụng trình kiểm thử Kiểm thử 18 Các thành phần bổ sung  Test data tập hợp giá trị sử dụng trình kiểm thử Kiểm thử 19 Các thành phần bổ sung  Actual Result kết thực tế sau kiểm thử để xác định xác nội dung thực chức phần mềm Kiểm thử 20 Gợi ý để viết test case tốt Title Description rõ ràng tập trung vào mục đích kiểm thử Các bước thực phải rõ ràng chi tiết Tuân thủ yêu cầu đặc tả Dễ quản lý, kiểm tra tái sử dụng Nội dung đơn giản , rõ ràng để tester thực Kiểm thử 21 Test case structure Kiểm thử 22 UI Test Cases  Giao diện  Bố cục, màu sắc  Menu  Canh chỉnh nội dung  Đối tượng  Button  Checkbox  Text field  Radio  Phương thức thao tác Kiểm thử 23 Functional test cases Boundary Value Equivalent Partition State Transition Decision Table Kiểm thử 24 Field validation test cases  Danh sách giá trị  Thứ tự hiển thị  Hoạt động người dùng Kiểm thử 25 Role & Permission test cases  Danh sách quyền người dùng hệ thống  Vai trò cá nhân cụ thể  Một người có nhiều quyền hệ thống Kiểm thử 26 Test Techniques Kiểm thử 27 Phân loại kỹ thuật kiểm thử Kiểm thử 28 Tổng kết học  Tình kiểm thử (Test Case)  Kỹ thuật kiểm thử (Test Techniques) Kiểm thử 29 KẾT THÚC Kiểm thử 30 ... dung học • • Tình kiểm thử (Test Case) Kỹ thuật kiểm thử (Test Techniques) Kiểm thử Test Case Kiểm thử Tình kiểm thử Một tập giá trị đầu vào, điều kiện cần phải có để thực tình kiểm thử phát triển... Techniques Kiểm thử 27 Phân loại kỹ thuật kiểm thử Kiểm thử 28 Tổng kết học  Tình kiểm thử (Test Case)  Kỹ thuật kiểm thử (Test Techniques) Kiểm thử 29 KẾT THÚC Kiểm thử 30 ... mềm có đặc tả yêu cầu hay không Kiểm thử  Thực test case cần có Kiểm thử  Test case chia thành  Tình kiểm thử cấp cao  Tình kiểm thử cấp thấp Test Case Kiểm thử Các thành phần test case 
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm thử cơ bản bài 6 xây dựng tình huống kiểm thử , Kiểm thử cơ bản bài 6 xây dựng tình huống kiểm thử

Từ khóa liên quan